🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. alpska divizija Taurinense

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 2. 1942 Kod s. Bratača (blizu Nevesinja) delovi 1. hercegovačkog udarnog bataljona i bataljona -Nevesinjska puška- odbili napad oko 300 vojnika 3. puka italijanske divizije -Taurinenze- i 200 četnika četničkog Nevesinjskog odreda i naneli im gubitke od 40 mrtvih.

15. 4. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze- i oko 300 četnika Nevesinjskog četničkog odreda počeli akciju čišćenja u gornjem Nevesinjskom polju. U trodnevnim borbama oni su uništili desetak sela, internirali deo stanovništva i ubili oko 70 lica. Braneći sela, seoske straže su ubile 11 i ranile 43 italijanska vojnika. Četnički gubici nisu poznati.

7. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

5. 6. 1942 Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i Gatački odred (7 italijanskih i 6 četničkih bataljona) otpočeli napad u cilju okruženja i uništenja ostataka jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju u rejonu sela Plane i Patnice. U duhu odluka savetovanja u s. Divinu (kod Bileće) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju je sa tri udarna bataljona i pratećom četom preduzeo izvlačenje prema Pivi, ali je sutradan u s. Hodžićima, zajedno sa Oblasnim komitetom KPJ, pratećom četom i komorom, odsečen od glavnine i razbijen.

12. 6. 1942 Delovi italijanskih divizija -Murđe- i -Taurinenze- i četnički Gatački i Nevesinjski odred, napadom iz Gacka, pokušali prodor prema Čemernu. Tri bataljona i dve čete, a kasnije još šest bataljona, pod komandom Štaba 2. proleterske NOU brigade, tri dana su zadržavali nastupanje neprijatelja i sprečili ga da do 15. juna ujutro ovlada Čemernom i time preseče odstupnicu jedinica koje su se povlačile iz Crne Gore. U toku tih borbi, na pl. Živnju je pored ostalih poginuo zamenik komandanta 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Leković, a smrtno je ranjen komandant istog bataljona Radosav Kovačević, narodni heroji. Neprijatelj je imao 36 mrtvih i 64 ranjena, uglavnom četnika.

8. 4. 1943 Kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu. Sutradan je i 3. krajiška NOU brigada prešla reku. Divizija je zatim, u dvodnevnim borbama, razbila dva bataljona italijanske divizije -Taurinenze- i dve brigade četničkog Drinskog korpusa i obrazovala mostobran na liniji Foča - s. Orahovo - Kapak (k. 1203) Gradina. U borbi (na Krčinom brdu) poginuli su politički komesar čete Spasoje Dragović i komandir voda Milija Rašović, narodni heroji, oba iz 1. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant NOV i POJ je za hrabrost i čvrstinu u boju pohvalio X. proletersku NOU brigadu.

11. 4. 1943 Prodirući s mostobrana kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ prisilile na povlačenje sa Golog vrha (k. 1309) i, u gonjenju, kod s. Ifsara razbile dva ojačana bataljona italijanske divizije -Taurinenze-, zaplenivši 6 topova [Topovi su upotrebljeni za formiranje artiljerijskog diviziona 1. proleterske udarne divizije NOVJ.], 9 minobacača, 14 mitraljeza, 200 pušaka i gotovo svu komoru.

12. 4. 1943 U Čajniče ušla 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi italijanske divizije -Taurinenze- povukli iz mesta posle poraza kod s. Ifsara.

3. 5. 1943 Ojačani 3. puk italijanske divizije -Taurinenze-, nastupajući od Goražda, odbacio Majevičku NOU brigadu i zauzeo s. Ustikolinu (kod Foče).

15. 5. 1943 Otpočela nemačka operacija -Švarc- (tzv. peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci). Tom operacijom, koja je trajala mesec dana, neprijatelj je želeo da uništi jedinice Glavne operativne grupe VŠ na uskom brdsko-planinskom prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine, a s njima i vrhovno vojno i političko rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U njoj su učestvovale ove jedinice: četiri nemačke divizije (369, 118, 7. SS -Princ Eugen- i 1. brdska), tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jedna bugarsko-nemačka divizijska borbena grupa (glavninu joj sačinjavali bugarski 61. i 63. puk), domobranska 4. lovačka brigada, nemački puk -Brandenburg- (za specijalnu upotrebu) i jedan nemački motorizovani pionirski bataljon. Sem ovih snaga, dve nemačke divizije (117. i 373) su se nalazile u rejonu Sarajeva i u dolini r. Neretve, a četiri italijanske divizije (-Emilija-, -Peruđa-, -Murđe- i -Marke-) u primorskom pojasu od Boke kotorske do donjeg toka r. Neretve. Odnos snaga je bio oko 117.000: 19.000 u korist neprijatelja.

15. 5. 1943 Neprijatelj otpočeo ofanzivu protiv Glavne operativne grupe (1. i 2. proleterske udarne, 3. udarne i 7. divizije NOVJ) VŠ NOV i POJ u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini, s ciljem da je uništi, a s njom i vrhovno rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U ovoj operaciji (poznatoj kao V neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci) on je angažovao četiri nemačke divizije (1. brdsku, 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačku i 369. legionarsku diviziju) i tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jednu nemačko-bugarsku borbenu grupu jačine divizije (724. puk 104. nemačke divizije, 61. i 63. bugarski puk), nemački puk za specijalnu upotrebu -Brandenburg- i domobransku 4. lovačku brigadu.

16. 5. 1943 Nemačka 369. legionarska divizija odbacila 6. istočnobosansku udarnu brigadu Drinske operativne grupe, zauzela s. Boljaniće i spojila se s jedinicama italijanske divizije -Taurinenze- na putu Čajniče-Pljevlja.

17. 5. 1943 Četvrta planinska pukovska grupa italijanske divizije -Taurinenze- zauzela s. Jabuku (kod Pljevalja) i time omogućila nesmetan saobraćaj putem Pljevlja-Prijepolje.

8. 6. 1943 Delegat VŠ NOV i POJ pri Štabu Južne grupe za proboj Milovan Đilas obavestio VŠ da se 3. udarna divizija NOVJ i Centralna bolnica VŠ neće probijati sa Pivske planine ka Sutjesci, kako je bilo naređeno, već prema Sandžaku. Međutim, pokušaj prebacivanja preko r. Tare kod s. Uzlupa nije uspeo, pošto su desnu obalu čvrsto držale jake snage domobranske 4. lovačke brigade i delovi italijanske divizije -Taurinenze-. Tom prilikom se utopio zamenik komandanta 1. dalmatinske NOU brigade Gojko Ujdurović, narodni heroj.

0. 9. 1943 Štab italijanske divizije -Taurinenze- iz rejona Boke kotorske uputio GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku predlog o zajedničkoj borbi protiv nemačkih jedinica.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

24. 9. 1943 GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio pismo Štabu italijanske divizije -Taurinenze-, upozorivši ga da će snage NOVJ voditi borbu protiv njegovih jedinica ako one ne ostanu pri svojoj ranijoj odluci da se priključe NOVJ.

0. 10. 1943 Nemačka 118. lovačka divizija, ojačana delovima 7. SS divizije -Princ Eugen-, zauzela Danilovgrad i ovladala Crnogorskim primorjem, razoružala delove italijanske divizije -Taurinenze- i sprečiia jačanje narodnog ustanka koji je tamo masovno buknuo u vreme kapitulacije Italije.

0. 10. 1943 Delovi italijanske divizije -Taurinenze- u rejonu Nikšića, posle dužih pregovora, pristupili jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ.

0. 10. 1943 U s. Gornjem Polju (kod Nikšića), po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, formirana italijanska partizanska brigada -Aosta- od delova italijanske divizije -Taurinenze- koji su se uz pomoć 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvukli iz rejona Grahova. Brigada -Aosta-, koja je imala četiri bataljona (800 boraca), stavljena je pod komandu 3. udarne divizije NOVJ.

7. 10. 1943 U rejonu Grahova jedinice nemačke 118. lovačke divizije napale 5. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i delove italijanske divizije -Taurinenze-. Brigada se sa delovima italijanske divizije -Taurinenze-, posle upornih dvodnevnih borbi probila na odseku s. Podbožur - s. Trubjela prema s. Gornjem Polju (kod Nikšića), dok se ceo italijanski puk -Intra- kod s. Crkvica bez borbe predao nemačkim jedinicama, koje su ga razoružale. Nemačke jedinice su imale veći broj mrtvih i ranjenih, a 5. crnogorska NOU brigada 8 mrtvih i 2 ranjena.

19. 10. 1943 Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od jedinica italijanske partizanske divizije -Taurinenze- formirana 2. brigada alpinaca -Taurinenze-, sastava: tri bataljona (-Ivrea-, -Garecio- i -Zoni-).

2. 12. 1943 U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

Izvještaj Komande motoriziranog armijskog korpusa od 27. travnja 1941. Komandi 2. armije o ponovnom uspostavljanju veze divizije »Torino« s divizijom »Marche« u Dubrovniku

Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 maja 1942 god. Operativnom štabu Kalinovik za vršenje kontra-ofanzivmh dejstava na italijansku diviziju Taurinenze i sprečavanje prodora prema Kalinoviku

Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 marta 1943 god. o povlačenju četnika sa područja Kalinovika i o izdatom naređenju diviziji Taurinense za posjedanje položaja u dolini Neretve

Obavještenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 26 aprila 1943 god. o traženju da njemačke jedinice izvrše prodor prema opsjednutom garnizonu Foča i naređenje da italijanske jedinice divizije Taurinense učestvuju u toj operaciji

Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV za Crnu Goru i Boku o bojevima protiv četnika i Njemaca na teritoriji odreda i namjerama italijanske divizije Taurinenze

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 19 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije Taurinenze za povezivanje sa našim jedinicama

Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 23. septembra 1943. Štabu 3. udarne divizije NOVJ o neispunjenju obaveze divizije Taurinenze i o situaciji u Crnoj Gori

Poziv Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 24 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije Taurinenze da ostane pri ranije datoj odluci za prilaz Narodnooslobodilačkoj borbi

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 25 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o razoružanju dijelova italijanske divizije Taurinenze

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o iznenadnom napadu Njemaca na pravcu Nikšić - Grahovo u cilju razbijanja italijanske divnzije Taurinenze

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o situaciji u Crnoj Gori i podatke o italijanskoj diviziji Taurinense

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za dostavljanje hrane vojnicima razbijene italijanske divizije Taurinenze

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. za formiranje Druge brigade alpinaca Taurinenze

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za organizovanje obavještajne službe u brigadi i podnošenje redovnih i vanrednih izvještaja

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za pokret pravcem Mojkovac-Slepač Most-Šahovići

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za prebacivanje jednog bataljona na Slepač Most

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za pokret pravcem Pljevlja-Prijepolje

Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 23. oktobra 1943. Štabu 2. italijanske brigade alpinaca Taurinenze da se sa dva bataljona prebaci u oblast Šahovića

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije Taurinenze za prebacivanje na prostoriju s. Odžak-s. Kosanica

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Taurinenze za razmeštaj na prostoriji: Kosanica - Glibaći - Bobovo - Kolijevka

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. štabovima italijanskih divizija Venecija' i Taurinenze za formiranje divizije Garibaldi od ljudstva ovih divizija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kapitulacija Italije 155. pešadijska divizija Emilia Prijepolje 2. italijanska armija Priboj 3. udarna divizija NOVJ Kalinovik 158. pešadijska divizija Zara Vojislav Lukačević Divizija Brandenburg 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Bitka na Sutjesci 151. pešadijska divizija Perugia Glavni štab Crne Gore Nikšić Borbe u Crnoj Gori 1943. Divizija Garibaldi 118. lovačka divizija Glavna operativna grupa NOVJ 154. pešadijska divizija Murge Foča Nevesinje 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Nevesinjski četnički odred 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Mario Roatta Narodni heroji Jugoslavije Italijanski partizani Gatački četnički odred Borbe u Srbiji 1943. Zaharije Ostojić Četnici u drugom svetskom ratu Kolašin 12. pešadijska divizija Sassari 18. pešadijska divizija Messina Trnovo Bolnice u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 7. SS divizija Prinz Eugen 3. krajiška proleterska udarna brigada Peko Dapčević Drinski korpus JVuO Mojkovac Podgorica 4. lovački zdrug (NDH) Bugarska u drugom svetskom ratu 23. pešadijska divizija Ferrara Đorđije Lašić Dubrovnik 57. pešadijska divizija Lombardia 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Sloveniji 1942. 32. pešadijska divizija Marche Saradnja četnika sa okupatorom Pljevlja 19. pešadijska divizija Venecija 2. udarni korpus NOVJ 15. pešadijska divizija Bergamo Operacija Foča Italija u drugom svetskom ratu Gacko Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hercegovini 1942. Operacija Schwarz 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Centralna bolnica NOVJ Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Berane Pula Politički komesari u NOR-u Kalinovički partizanski odred Bijelo Polje Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.