🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. kordunaški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 87 hronoloških zapisa, 122 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 12. 1941 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku reorganizovana Komanda NOP odreda Korduna i Banije i formirani Kordunaški i Banijski NOP odred.

8. 12. 1941 U Pisarovini jedinice Kordunaškog NOP odreda razoružale žandarmerijsku posadu.

16. 12. 1941 U blizini Vojnića borci Kordunaškog NOP odreda razoružali 15 domobrana.

21. 12. 1941 Na ž. st. Utinja (kod Karlovca) jedinice Kordunaškog NOP odreda razoružale domobransku posadu.

12. 1. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli Vojnić. Zarobljeno 410, poginulo 30 i ranjeno 37 domobrana. Zaplenjeno: 6 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 350 pušaka, 3 minobacača i 35.000 metaka.

21. 1. 1942 Kod s. Poloja (blizu Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda zarobili 22 domobrana i zaplenili 26 pušaka i 1 p. mitraljez.

23. 1. 1942 Kod s. Hrv. Blagaja (blizu Slunja) delovi 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napali odred domobrana i žandarma. Poginulo 5 domobrana.

26. 1. 1942 Politički komesar Kordunaškog NOP odreda izdao direktivu političkim komesarima bataljona: učvršćivati bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba.

26. 1. 1942 Kod ž. st. Blatuše (između Topuskog i Vrginmosta) 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda razrušio prugu na četiri mesta i pokidao tt veze u dužini od 3 km.

27. 1. 1942 Kod s. Podgorja i s. Perne jedinice 3. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbile napad ustaša i italijanskih vojnika i prinudile ih na povlačenje u pravcu Topuskog. Neprijatelj je tom prilikom zapalio 18 kuća u s. Podgorju i 30 kuća u s. Blatuši.

30. 1. 1942 U s. Tržačkoj Rašteli (kod Cazina) delovi kordunaškog NOP odreda razoružali do mobrane i žandarme i zaplenili 35 pušaka.

6. 2. 1942 Štab Grupe kordunaških NOP odreda poslao političkim komesarima NOP odreda uputstvo o razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i o raskrinkavanju neprijateljske propagande.

7. 2. 1942 Četvrti bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Lasinju (kod Vrginmosta) i naneo neprijatelju gubitke.

7. 2. 1942 U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

22. 2. 1942 Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

23. 2. 1942 Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda zauzele V. Kladušu. Italijanska posada se izvukla prema Slunju.

23. 2. 1942 Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda ušle u V. Kladušu, pošto su je italijanski vojnici i žandarmi napustili.

1. 3. 1942 Delovi Banijskog i Kordunaškog NOP odreda napali ustaško-domobransku posadu u Vrnograču (kod Cazina). Zbog slabog sadejstva jedinica napad nije uspeo. Naši gubici su 16. poginulih, među kojima i politički delegat voda u 3. bataljonu Kordunaškog NOP odreda Đuro Bajić, narodni heroj.

12. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

18. 3. 1942 Domobrani, ustaše i milicija zauzeli V. Kladušu, potisnuvši delove Grupe kordunaških NOP odreda.

21. 3. 1942 Kod s. Tušilovića (blizu Karlovca), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda Mirko Poštić, narodni heroj.

22. 3. 1942 Ustaške snage iz Karlovca, uz pomoć tenkova, posle kraće borbe protiv delova 1. kordunaškog NOP odreda ušle u Vojnić.

27. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

6. 4. 1942 Kod s. Plavče (blizu Plaškog) Proleterska četa Grupe kordunaških NOP odreda i 2. četa 1. kordunaškog NOP odreda, u borbi protiv italijanske kolone, zarobile 36 italijanskih vojnika i zaplenile 35 pušaka i 6 p. mitraljeza.

20. 4. 1942 Prvi bataljon 1. kordunaškog NOP odreda uništio tt veze, srušio 2 mosta i porušio puteve koji iz s. Krnjaka vode ka Vojniću, s. Tušiloviću, s. Bariloviću i Veljunu

22. 4. 1942 Iz zasede kod s. Rijeke (blizu Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda ubila 6 i zarobila 18 domobrana i zaplenila 18 pušaka i 1 p. mitraljez.

25. 4. 1942 Iz zasede kod Biljega (na putu Vojnič-Vrginmost) Proleterska četa 1. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama.

27. 4. 1942 Prvi bataljon 2. kordunaškog i 2. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeli s. Perjasicu (kod Slunja). Neprijatelj je imao 10 mrtvih, 4 ranjena i 63 zarobljena domobrana a partizani 3 mrtva i 6 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, 73 puške, 30 bombi i oko 10.000 metaka.

30. 4. 1942 Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda izvršile diverzantske akcije i demonstrativne napade na Vrginmost i sela: Prisjeku, Cetingrad, Poloj, Blagaj, Vojnić, TopuIsko - kolodvor, Katinovac, Crevarsku Stranu, Lasinju i Banski Kovačevac.

9. 5. 1942 Otpočeo napad ustaško-domobranske Utinjske brigade na Petrovu goru, gde su se nalazili delovi Grupe kordunaških NOP odreda. Posle petodnevnih borbi partizanske jedinice su se, bez većih gubitaka, probile iz okruženja prema Katić-kosi i potoku Perni.

12. 5. 1942 Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda, posle kraće borbe, zauzeli domobransko uporište s. Lasinju (kod Karlovca) i zaplenili 1 p. mitraljez, 21 pušku i drugu ratnu opremu. Domobrani su imali 7 mrtvih i 2 ranjena, a partizani 1 ranjenog borca.

26. 5. 1942 Delovi 1. kordunaškog NOP odreda razoružali ustaške posade u s. Gracu i s. Dvorancima (kod Pisarovine), zaplenivši 8 pušaka i 3 pištolja.

26. 5. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio komandantu Grupe kordunaških NOP odreda uputstvo o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih partizanskih bataljona i mobilizaciji Hrvata u NOB.

27. 5. 1942 U s. Bijeljevini (kod Topuskog) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razoružao ustašku posadu i zaplenio 10 pušaka, zatim, na mitingu, stanovništvu objasnio ciljeve NOB-a.

29. 5. 1942 Izemeđu ž. st. Vojnića i Vrginmosta jedinice 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 1500 m i pokidale tt veze u dužini od 3 km.

4. 6. 1942 Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda porušile železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 10,5 km i pokidale 15,5 km tt veza.

7. 6. 1942 Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda, u sadejstvu sa delovima 2. kordunaškog i Banijskog NOP odreda, napale delove 11. ustaškog bataljona u Topuskom, ali mesto nisu zauzele.

7. 6. 1942 U s. Rosopajniku (kod Karlovca) delovi 1. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijsku posadu.

11. 6. 1942 Prvi Kordunaški NOP odred zauzeo Vojnić-kolodvor, zaplenivši 70 vagona kukuruza i 20 vagona pasulja i drugih namirnica i uništivši 63 vagona i 1 lokomotivu.

19. 6. 1942 Delovi 1. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda i delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali neprijateljski transport na pruzi s. Tounj - s. Dubrave (kod Ogulina), zapalili 25 cisterni benzina, vagon sa brašnom i službena kola.

23. 6. 1942 Na putu između Karlovca i s. Tušilovića delovi 1. i 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih i 14 zarobljenih vojnika, a zaplenili 20 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 motocikl i drugu ratnu opremu.

27. 6. 1942 Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda zauzeli s. Kravarsko (kod Pisarovine), zarobili posadu (žandarme) i zaplenili 16 pušaka i oko 300 metaka.

30. 6. 1942 Četvrti bataljon i delovi 3. bataljona 1, kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Banskom Kovačeveu (kod Pisarovine).

3. 7. 1942 U selima Farkašiću i Letovaniću (kod Siska) delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijske posade. Zaplenjeno je 20 pušaka. 5 pištolja, 10 bombi, 2000 metaka, 1 radio-aparat i druga ratna oprema.

4. 7. 1942 Po naređenju Štaba Grupe kordunaških NOP odreda formirane 1, 2. i 3. omladinska četa Grupe kordunaških NOP odreda.

5. 7. 1942 Delovi grupe ličkih i kordunaških NOP odreda zauzeli V. i M. Melnicu, Pliješ i Lađevac, te napadali Slunj i Primišlje bez uspeha. Mesta su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao oko 90 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice 10 mrtvih i 25 ranjenih.

6. 7. 1942 Na komunikaciji Sića-Perjasica (kod Ogulina) 1. bataljon 2. odreda Grupe kordunaških NOP odreda napao ustaško-domobransku kolonu, zarobio 20 domobrana i ustaša i zaplenio 3 p. mitraljeza i 20 pušaka.

8. 7. 1942 U s. Toboliću (kod izvorišta r. Mrežnice), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marka Oreškovića-, -Petar Vuksan-, 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 1. hrvatska NOU brigada.

8. 7. 1942 Kod s. Primišlja (blizu Slunja) proleterske čete Grupe kordunaških NOP odreda oborile neprijateljski avion tipa -Potez-.

18. 7. 1942 Kod s. Kamenskog Mosta (blizu Topuskog) delovi Banijskog i 1. kordunaškog NOP odreda razbili dve čete ustaša iz V. Kladuše.

20. 7. 1942 Peti bataljon Banijskog i 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda napali domobrane i žandarme u s. Čemernici (kod Gline), ali ih nisu razoružali. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 4 zarobljena vojnika i žandarma, a partizanske jedinice 2 mrtva i 3 ranjena borca.

25. 7. 1942 Na železničkoj pruzi G. Dubrave - Oštarije delovi Grupe kordunaških NOP odreda porušili 3 km pruge i 6 km tt veza i zapalili 2 stražare.

30. 7. 1942 Na Strinčiću (na putu Vukmanić-Cerovac) delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali žandarme i domobrane i naneli im gubitke od 6 mrtvih, 8 ranjenih, 3 zarobljena i 24 nestala, a zaplenili 21 pušku, 2 pištolja, oko 1000 metaka i drugi materijal.

9. 8. 1942 Delovi Grupe kordunaških NOP odreda, posle dvodnevnih borbi, zauzeli domobransko uporište u s. Kamenici (kod Josipdola) gde su zarobili 60 domobrana i žandarma a zaplenili 58 pušaka, 3 p. mitraljeza, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

12. 8. 1942 Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzeli ustaško-domobransko uporište s. Pokupsko (kod Gline). U toku borbe neprijatelj je imao 6 mrtvih, a ostali deo posade se prebacio preko Kupe u pravcu Vrginmosta.

16. 9. 1942 U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

27. 10. 1942 Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od tri partizanska bataljona Komande kordunaškog vojnog područja formiran Kordunaški NOP odred.

6. 11. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli V. Kladušu, odakle je glavnina ustaške posade pobegla prema Vrnograču i Topuskom.

6. 11. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda ušli u Vrnograč, odakle je posada (47 žandarma i 22 milicionera) u panici pobegla u Topusko.

14. 11. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

15. 11. 1942 U Skradskoj gori (kod Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda napali ustaše i domobrane i posle kraće borbe naneli im gubitke od 30 mrtvih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjene su 32 puške i 2 p. mitraljeza.

5. 12. 1942 U V. Kladuši, naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 3. i 4. bataljona 1. NOU brigade Hrvatske i Udarnog bataljona Kordunaškog NOP odreda formirana 15. hrvatska NO brigada.

8. 12. 1942 Između s. D. Dubrave i žel. st. G. Dubrave (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napale domobransku stražu, zarobile 19 domobrana i zaplenile 21 pušku, 3.000 metaka i 30 bombi.

17. 12. 1942 U Ložanjku (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda razoružao posadu bunkera i zarobio 23 domobrana a bunkere porušio.

27. 1. 1943 Na Biljegu (put Vrginmost-Vojnić) jedinice 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda uništile dva nemačka kamiona.

30. 1. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- povukli se iz Vojnića, a jedinice Kordunaškog NOP odreda podelile izgladnelom stanovništvu oko 3 vagona ječma i raži koje je neprijatelj ostavio.

17. 2. 1943 Na pruzi s. Generalski Stol - s. Zvečaj (kod Karlovca) jedinice 4. bataljona Kordunaškog NOP odreda razoružale 14 domobrana.

19. 2. 1943 U s. Rijeci (kod Vojnića), iz zasede, jedinice 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napale 5 kamiona kojima se prevozila ustaška radna omladina pod komandom nemačkih oficira. Poginulo je 25 ustaša i 3 nemačka oficira a zarobljeno 19 naoružanih ustaških omladinaca. Uništen je 1 kamion a 4 su zaplenjena.

20. 2. 1943 Između s. Barilovića i s. Krnjaka (kod Karlovca) jedinice 1. kordunaškog NOP odreda i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete 35. ustaškog bataljona i nanele im gubitke od preko 20 mrtvih i ranjenih.

2. 3. 1943 Kod s. Kamenskog Mosta (na putu Topusko - V. Kladuša) 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razbio ustašku kolonu. Poginulo je 12 i ranjeno 12 ustaša.

6. 3. 1943 Između s. Zvečaja i s. Generalskog Stola (na pruzi Ogulin-Karlovac) diverzantska grupa 1. kordunaškog NOP odreda uništila neprijateljski voz.

17. 3. 1943 Na pruzi Ogulin - s. Dubrave jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ i 1. kordunaškog NOP odreda napale italijanski transportni voz i zapalile 6 vagona s materijalom. Poginulo je 10, ranjeno 15 i zarobljeno 48 domobrana, ustaša i italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 29 ranjenih.

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Unske operativne grupe, pod čiju su komandu početkom. maja stavljeni 4. banijska brigada, tri bataljona Kordunaškog NOP odreda i 8. krajiška brigada.

8. 9. 1943 U s. D. Dubravama i na ž. st. Košare (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda zarobio 81 domobrana i 1 oficira.

9. 9. 1943 U s. Josipdol i s. Oštarije (kod Ogulina) upali delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda, gde im se posle kraćih pregovora u toku 10. i 11. septembra predalo 230 domobrana sa 4 oficira i 1 podoficirom.

5. 10. 1943 U blizini s. Vinice (kod Karlovca) ustaše iznenada napale 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda i nanele mu gubitke od 10 mrtvih, 13 ranjenih i 3 zarobljena.

5. 12. 1943 Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

11. 12. 1943 U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

5. 3. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli četvorodnevni napad iz s. Modruša, s. Josipdola i s. Tobolića na jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delove Plašćanskog i Kordunaškog NOP odreda u Plašćanskoj dolini. U tim borbama neprijatelj je ovladao Plašćanskom dolinom, pretrpevši gubitke od oko 200 vojnika izbačenih iz stroja, dok su jedinice 3. udarne brigade imale 21 mrtvog i 45 ranjenih boraca.

10. 3. 1944 U rejonu s. Vukmanića (kod Karlovca) delovi 1. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova 10. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Vukmanića.

18. 3. 1944 Kod s. Kestenjaka (blizu Ogulina) 2. i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda napali iz zasede delove nemačke 392. legionarske divizije i 5. ustaškog bataljona, naneli im velike gubitke i posle četvoročasovne borbe prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Siće i s. Cerovca.

30. 3. 1944 Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

5. 4. 1944 Jedinice 2. udarne brigade i Prateća četa 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i dva bataljona Kordunaškog NOP odreda zauzeli uporište s. Vukmanić (kod Karlovca) koje su branili delovi 1. bataljona domobranske 2. posadne brigade i delovi 10. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 243 zarobljena, 73 mrtva i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: minobacač sa 50 mina, 3 p. mitraljeza, 37 pušaka, 10 500 metaka i druga oprema.

13. 4. 1944 Iz Karlovca otpočeo napad nemačkih snaga, ustaša i domobrana na jedinice Kordunaškog NOP odreda u rejonu s. Sjeničaka, s. Lasinje, s. Skakavca i s. Tušilovića. U trodnevnim borbama neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

15. 5. 1944 Kod s. Tounjskog Tržića i s. Primišlja (blizu Slunja) delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Tounja napali 1. bataljon Kordunaškog NOP odreda i odbacili ga na položaje severno od s. Primišlja. Protivnapadom delova 8. divizije NOVJ neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

25. 6. 1944 Delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Dabru (kod Otočca).

30. 6. 1944 Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

Dokumenti

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o političkom komesaru Kordunaškog odreda

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda

Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Kordunaškog NOP odreda od 15. januara 1942. godine

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice

Direktiva političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. političkim komesarima bataljona o potrebi učvršćivanja jedinstva između Hrvata i Srba

Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda koncem veljače 1942 god. komandantu Združenog odreda o zarobljavanju Talijana kod Livada

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

Naredba br. 1 Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 5 veljače 1942 god. o reorganizaciji jedinica i imenovanju komandnog sastava

Uputstvo Štaba grupe kordunaških odreda od 6. februara 1942. političkim komesarima odreda za rad na razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i na raskrinkavanju neprijateljske propagande

Uputstvo Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. političkim komesarima bataljona za raskrinkavanje izbjegličke vlade, četnika, Mačeka i sličnih neprijatelja NOB

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače

Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 17. februara 1942. godine

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju

Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 19. februara 1942. godine

Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda od 22 vfcljače 1942 god. komandantu Združenog odreda o rezultatu napada na Talijane između Slunja i Primišlja

Naredba Štaba Četvrtog bataljona Prvog kordunaškog NOP odreda od 24 veljače 1942 god. o imenovanju rukovodilaca u četama i vodovima

Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

Izvještaj 1. domobranskog zbora od 25. februara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na Tounjski Tržić i Primišlje

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda koncem ožujka 1942 god. o imenovanju komandanta odreda, formiranju proleterskih četa i zadacima bataljona

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. marta 1942. o reorganizaciji Kordunaškog NOP odreda u Grupu kordunaških NOP odreda

Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog kordunaškog NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. o rezultatima borbe protiv Talijana kod Livada

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. za odbranu oslobođenog teritorija

Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom

Pismo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 9 ožujka 1942 god. područnim jedinicama o vojničkim i političkim uzrocima neuspjeha u Vrnograču i Šturliću

Referat političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 12 ožujka 1942 god. o razvoju ustanka na Kordunu

Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 ožujka 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u toku veljače

Obaveštenje Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 17. marta 1942. svim partizanima Korduna o političkoj situaciji i predstojećim zadacima

Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 ožujka 1942 god. za sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođeni teritorij

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19. marta 1942. komesarima odreda o političkim pripremama za akciju u hrvatskim selima

Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 20. marta 1942. o borbama Utinjskog zdruga s partizanima 1. kordunaškog NOP odreda

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama odreda sredinom ožujka

Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 23. marta 1942. o borbama s partizanima na području 1. kordunaškog NOP odreda

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o početku neprijateljske ofanzive i dejstvu naših jedinica

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 6 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama Prvog odreda

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi, stanju u jedinicama i političkoj situaciji u Kordunu

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog odreda

Naredba komandanta 2. kordunaškog NOP odreda od 24. aprila 1942. o vraćanju 2. bataljona u sastav odreda, disciplini u jedinicama i zadacima vodova

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 travnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pripremama za borbu oko Knina i o preseljenju Glavnog štaba u Korenicu

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. maja 1942. političkom komesaru Grupe kordunaških NOP odreda o slabostima političkog rada u jedinicama i na terenu

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda o ocjeni pravilnosti akcija i političkim griješkama učinjenim za vrijeme neprijateljske ofanzive

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoi ofanzivi na Petrovu Goru i o stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u odredima i na terenu

Brojno stanje i naoružanje Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 godine

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pridobijanju za NOB hrvatskih sela i zarobljenih domobrana i oživljavanju rada narodno-oslobodilačkih odbora

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih bataljona i mobiliziranju Hrvata u NOB

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama poslije ofanzive na Petrovu Goru

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 srpnja 1942 god. štabu Kordunaške grupe NOP odreda za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama jedinica i zarobljavanju posade u Tounjskom Tržiću

Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 10 srpnja 1942 god. za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda, odabiranje boraca za Proleterski bataljon i izvršenje ostalih zadataka u vezi sa životom i radom u odredima

Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 12 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o uništenju neprijateljskog aviona i akcijama kod Gornjih i Donjih Dubrava

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

Izvještaj političkog komesara Štaba Grupe Kordunaških NOP odreda od 13. juna 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju i radu u jedinicama

Izvještaj Grge Milašinčića od 14. juna 1942. komandantu 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda o akcijama i političkom radu u opštini Netretić

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Primišlje i stanju jedinica

Izvještaj Grge Milašinčića od 20 srpnja 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o političkom radu i akcijama voda u Zumberku

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kordunaških i banijskih partizana

Izvještaj Grge Milašinčića od 24. juna 1942. komandantu 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda o kretanju njegove grupe u pravcu Žumberka

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 24 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama odreda

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o pokretu neprijateljskih snaga u pravcu Zumberka

Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 15. jula 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji Grupe

Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 4 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o stanju i radu jedinica

Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 6 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju posade u Kalju

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji

Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Prve čete

Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Pisarovini

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda za korišćenje nastale situacije na teritoriju Pokupsko-žumberačkog odreda i za formiranje Prve kordunaške brigade

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 10 do 16 kolovoza

Izveštaj političkog komesara grupe kordunaških NOP odreda od 19. avgusta 1942. političkom komesaru Prve operativne zone o političkom stanju na terenu i u jedinicama

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani, odjeći i obući podređenih jedinica

Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o napadu na Pribić

Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Treće čete Bataljona Jože Kraša

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju neprijateljskih snaga i akcijama izvršenim od 25 srpnja do 5 kolovoza

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama od 18. do 24. avgusta

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Kordunaške grupe NOP odreda o vojničkim i političkim mjerama koje treba sprovesti u Banijskom NOP odredu radi podizanja morala i borbenosti

Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. septembra 1942. Okružnom komitetu KPH Karlovac

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 8 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama podređenih jedinica

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama izvršenim u vremenu od 6 do 16 rujna

Pismo štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 15 studenog 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o borbi sa ustašama u Skradskoj Gori

Izvještaj štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 19 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu

Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda

lzveštaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. decembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom radu u odredu i na terenu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog kordunaškog NOP odreda od 4 prosinca 1942 godine

Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda

Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 18 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i partiske pripadnosti boraca i rukovodilaca Prvog kordunaškog NOP odreda od 18 siječnja 1943 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. 8. krajiška brigada Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Lici 1944. Otočac Ustanak u Hrvatskoj 1941. 6. lička proleterska divizija NOVJ Kurirska služba u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vladko Maček 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Vojnić 371. pešadijska divizija Banijski partizanski odred Lička Jesenica Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Knin 4. banijska udarna brigada Sanitet u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Plaški Rekvizicija u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Karlovac Disciplina u oslobodilačkom ratu 5. italijanski armijski korpus Glina Operacija Panter Hrvatsko domobranstvo Borbe u Lici 1942. Narodni heroji Jugoslavije Ni zrno žita okupatoru! Rijeka 2. kordunaški partizanski odred Velika Kladuša 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Hrvatskoj 1944. Cazin Glavni štab Hrvatske Operacija Weiss Primorsko-goranski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Zarobljenici u ratu Ogulin Petrinja Omladina u ratu Narodno oslobodilački odbori Operacija Morgenstern Topusko Avijacija u oslobodilačkom ratu Dečiji domovi u oslobodilačkom ratu Slunj Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Petrova gora Vrginmost Borbe u Hrvatskoj 1942. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Sisak Politički komesari u NOR-u 1. lička proleterska udarna brigada Jastrebarsko Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu 8. kordunaška divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Partizanska taktika