🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. kosovski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 8. 1943 Na pl. Rađanu četnički Jablanički, Kosovski, Južnomoravski i Toplički korpus (oko 2000 četnika) napali 1. i 2. udarni i 2. (jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Posle osmočasovne teške borbe četnici su protivnapadom odbačeni ka Sokolovom visu i s. M. i V. Đakama. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 20 mrtvih i oko 40 ranjenih, a jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda - 8 poginulih, 3 ranjena i 4 nestala. Zaplenjeno: 1 protivtenkovska puška, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, i dr.

16. 3. 1944 Izvršivši prisilnu mobilizaciju, četnički Rasinski i Toplički korpus preduzeli iz Kosanice i gornjeg toka r. Toplice napad na jedinice Štaba južnomoravskih brigada u Toplici i Jablanici. Trebalo je da tim četničkim jedinicama sadejstvuju četnički Jablanički i Kosovski korpus s pravca Jablanice a četnički Resavski korpus preko pl. Jastrepca, dok bi jedinice SDS i SDK i bugarske jedinice zatvarale sve pravce koji izvode u dolinu J. Morave, ne dozvoljavajući jedinicama NOVJ da se prebace na desnu obalu J. Morave. U borbama vođenim do 20. marta jedinice NOVJ su odbile sve napade četnika i proterale ih ka pl. Kopaoniku. Četnici su imali preko 300 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinice NOVJ oko 40 mrtvih. Zaplenjeno: 2 topa, 6 minobacača i veća količina drugog oružja i opreme.

17. 4. 1944 U s. Trnavi (kod Raške) jedna četa 3. bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbila deo četničkog 1. kosovskog korpusa, te zarobila 4 četnika i zaplenila 3 puške, 1 telefon i 200 metaka.

3. 6. 1944 Kod s. Dobrog Dola (blizu Kuršumlije) 21. divizija NOVJ (bez 5. srpske brigade) napala četnički 1. kosovski korpus i četničku 1. i 2. kosaničku brigadu. Četnici su, razdvojeni u dve grupe, odbačeni ka s. Rači.

4. 6. 1944 Kod s. Rače (blizu Kuršumlije) 21. divizija NOVJ (bez 5. srpske brigade) napala četnički 1. kosovski korpus i četničku 1. i 2. kosaničku brigadu. U borbama vođenim ovog i narednog dana jedinice NOVJ su uspele da proteraju četnike ka Kosovu polju, zarobivši veći broj četnika.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Toplica u oslobodilačkom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 1. južnomoravski partizanski odred Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Srpska državna straža (nedićevci) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu 1. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Jablanički korpus JVuO Toplički korpus JVuO Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Kosovu i Metohiji 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Kuršumlija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Južnomoravski korpus JVuO Bitka za Srbiju Rasinski korpus JVuO