🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. krajiški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za BiH (na savetovanju u Ataševcu) 1. brigada rasformiranog Štaba Krajiške divizije reorganizovana u 1. krajiški (Grmečki) NOP odred.

2. 11. 1941 U s. Razvalama (na pl. Ljunjevači) održan sastanak sekretara oblasnog komiteta za Bos. krajinu, OK KPJ za Bihać (Grmeč) i Štaba 1. krajiškog NOP odreda. Odlučeno da se Štab premesti u Podgrmeč i date detaljnije direktive za rad: formiranje četa aa borbu protiv italijanskog okupatora, NO odbora, magacina, logora itd.

18. 11. 1941 Delovi 1. krajiškog NOP odreda uništili voz između ž. st. Lanište i Bravsko (na pruzi Srnetica - Sanski Most).

30. 11. 1941 Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. St. Majdan (kod San. Mosta).

1. 12. 1941 Kod Bos. Novog (na pruzi B. Novi - Bihać) delovi 1. krajiškog NOP odreda srušili oklopni voz. Jedan vagon pao u Unu.

15. 12. 1941 U Majkić-Japri održana konferencija komandnog kadra 1. krajiškog NOP odreda u cilju reorganizacije, učvršćenja i borbenog aktiviranja partizanskih jedinica.

21. 12. 1941 U s. Panju (kod Sinja) borci Sinjskog NOP odreda i Grahovsko-ždralovačke čete 1. krajiškog NOP odreda napali i razoružali domobransku posadu. Zarobljeno je 15 domobrana a dva žandarma su poginula.

30. 12. 1941 GŠ NOP odreda za BiH uputio u Podgrmeč đr Mladena Stojanovića u cilju pomoći na konsolidaciji 1. krajiškog NOP odreda.

0. 1. 1942 U selima oko Bos. Petrovca 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda razoružao preko 60 četnika. Time je na sektoru tog odreda, posle krize, otpočela odlučna borba i protiv četnika.

6. 1. 1942 U s. Sajkovićima (kod Livna), na sastanku štabova 1. krajiškog i Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda, odlučeno da delovi 1. krajiškog NOP odreda u Livanjskom polju uđu u sastav Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda.

11. 1. 1942 Kod s. Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, u dva maha, uništili domobransku komoru i pratnju koje su pokušali da opkoljenojj domobranskoj posadi u s. Ripču doture borbene i druge potrebe.

12. 1. 1942 Kod sela Pritoke (blizu Bihaća) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda uništili neprijateljsku komoru i njenu pratnju (manje delove domobranskog 2. pešadijskog puka) kada su ove pokušale da se iz Bihaća probiju do okružene posade u selu Ripču.

17. 1. 1942 Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli uporište Ripač (kod Bihaća), čija se posada izvukla preko Une.

19. 1. 1942 Između ž. st. Blatne i Rudica (na pruzi Bihać - Bos. Novi) 2. bataljon 1. krajiškog NOP odreda uništio oklopni voz i porušio prugu.

22. 1. 1942 Na konferenciji svih vojno-političkih rukovodilaca 1. krajiškog NOP odreda, u prisustvu đeleagta Glavnog štaba NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu, pretresen celokupan rad, razjašnjena mnoga nejasna pitanja i izvršena reorganizacija tog odreda.

23. 1. 1942 U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda zarobili 21 italijanskog vojnika.

24. 1. 1942 Kod s. Medenog Polja (blizu Bos. Petrovca) dva voda 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda razbili jednu ojačanu četu italijanske divizije -Sasari- i manji broj četnika (oko 300 vojnika) te ubili i ranili oko 80 vojnika i oficira, zarobili 2 oficira i zaplenili 80 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 2 topa 65 mm.

29. 1. 1942 Dve čete 1. krajiškog NOP odreda napale miliciju i posle šestočasovne borbe zauzele s. Agiće (kod Bos. Novog), sem utvrđene škole. U borbi je poginuo politčki komesar 3. čete 3. bataljona 1. krajiškog NOP dreda Rađivoj Rodič, narodni heroj.

5. 3. 1942 Lapački bataljon i bataljon -Marko Orešković-, uz sadejstvo tri čete 1. krajiškog NOP odreda, otpočeli desetodnevni napad na Srb, u kome su se nalazili 44. bataljon crnih košulja, četnici i žandarmi. I pored vrlo oštrih borbi, Srb nije zauzet. U prvom jurišu poginuo je desetar i puškomitraljezac Branko Vladušić, narodni heroj.

12. 3. 1942 Delovi 2. bataljona 1. krajiškog NOP odreda, posle tročasovne borbe kod s. V. Radića, odbili ispad nepotpunog 3. bataljona 1. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- iz Bos. Krupe.

13. 3. 1942 U s. Crnom Vrhu (kod Glamoča) delovi 1. krajiškog NOP odreda razoružali četničku Prekajsku četu.

14. 3. 1942 Posle tromesečne opsade 1. krajiški NOP odred, bez gubitaka, zauzeo s. Budimlić Japru (kod Bos. Novog). Posada, ojačana četa (290 domobrana i žandarma) predala se.

23. 3. 1942 U s. Hrustovima (kod San. Mosta) delovi 1. krajiškog NOP odreda zarobili 10. četu 10. domobranskog puka.

16. 4. 1942 Banijski NOP odred, u sadejstvu sa delovima 1. krajiškog NOP odreda, izvršio napad na neprijateljske objekte između ž. st. Rudice i Blatna (kod Bos. Novog) i zarobio 47 domobrana sa naoružanjem.

4. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Sasari- i trupe Zadra (oko dva puka sa ojačanjima i nešto četnika) prodrli iz Drvara i Ključa ka Bos. Petrovcu. Delovi 3. i 1. krajiškog NOP odreda naneli su im gubitke od nekoliko stotina izbačenih iz stroja ali su se italijanske jedinice sutradan probile i deblokirale okruženi Bos. Petrovac.

16. 5. 1942 Delovi 2. i 1. krajiškog NOP odreda i Banijska proleterska četa, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, zauzeli Prijedor, savladavši posadu (10 domobranskih četa iz sastava 2, 10. i 11. pešadijskog puka i Sanskog posadnog bataljona, ojačanja i nešto ustaša, žandarma i milicionera). Zarobljeno je 1.100 domobrana i 200 ustaša i žandarma, a zaplenjeno 1.200 pušaka, 15 p. mitraljeza, 8 mitraljeza, 5 minobacača, 2 haubice, 1 oštećen avion i velike količine municije, sanitetskog materijala i opreme.

25. 5. 1942 Pod pritiskom 5. i 1. krajiškog NOP odreda, delovi italijanske divizije -Sasari-, ustaše i četnici pod borbom se povukli iz Bos. Petrovca u Drvar.

29. 5. 1942 Četnički odred -Kočić-, ojačan četom ustaša, otpočeo dvodnevni napad na s. Ribnik (kod Ključa). Napad je odbio 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda.

20. 6. 1942 Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli Bos: Krupu, porušili železničku prugu do Bos. Novog i mostove na Uni u Krupi i Otoci. Posada Krupe i Otoke (pet četa domobrana, ustaša i milicionera) odbačena je preko Une. dok je jedna četa domobrana zarobljena.

26. 6. 1942 Dva bataljona 1. krajiškog NOP odreda napali San. Most, slomili spoljnu odbranu ustaško-domobranske posade i prodrli u grad. Međutim, kad je iznenadna magla prekinula vezu između jedinica oni su se bez potrebe povukli.

7. 7. 1942 Prva krajiška NOU brigada, 1. krajiški i Banijski NOP odred i manji delovi 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, napali Bos. Novi u cilju rasterećenja ostataka 2. krajiškog NOP odreda okruženih na Kozari. Zbog velike nadmoćnosti nemačko-ustaške posade, uprkos obostrano visokim gubicima, napad nije uspeo.

16. 7. 1942 Prodorom od Bihaća i Bos. Novog, domobrani i ustaše zauzeli Bos. Krupu, iz koje su potisli delove 1. krajiškog NOP odreda.

2. 8. 1942 U s. Bošnjacima (kod San. Mosta), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od dva bataljona 2. krajiškog NOP odreda i jednog bataljona 1. krajiškog NOP odreda Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu formirao 2. krajišku NOU brigadu.

0. 10. 1942 Naredbom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, na teritoriji rasformiranog 1. krajiškog NOP odreda formirano Podgrmečko vojno područje, sa sedištem u s. Benakovcu (kod Bos. Krupe).

14. 10. 1942 U Podgrmeču, po naređenju Operativnog štaba NOP i DV za Bos. Krajinu, od 1. krajiškog NOP odreda formirana 6. krajiška NOU brigada.

Dokumenti

Proglas Prijekog vojnog suda Prvog krajiškog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. povodom presude trojici izdajnika i špijuna

Proglas vojnog suda Prvog krajiškog NOP odreda od decembra 1941 god. povodom nzvršenja smrtne kazne nad dvojicom zlikovaca

Proglas štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 2 decembra 1941 god. borcima i narodu na području odreda

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvedenim akcijama od 1-9 januara 1942 godine

Zapisnik sa konferencije vojnih i političkih rukovodilaca Prvog krajiškog NOP odreda održane 22 januara 1942 godine

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u pozadini u vremenu od 12 decembra 1941 do 26 januara 1942 godine

Naređenje štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 21 februara 1942 god. zamjeniku komandanta bataljona za upućivanje boraca radi formiranja proleterske čete

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o vojnim i političkim akcijama potčinjenih jedinica izvedenim u vremenu od 28 januara do 10 februara 1942 godine

Pismo zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 8 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o zadacima čete u vezi s prodorom Nijemaca u Prijedor

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 3 do 18 marta 1942 godine

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 19 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o oslobođenju Budimlić Japre, borbama protiv četnika i saradnje sa Drugim krajiškim NOP odredom

Naređenje štaba Prvog bataljona Petar Škundrić Prvog krajiškog NOP odreda od 20 marta 1942 god. komandama Treće i Cetvrte čete za postavljanje zasjeda i onemogućavanje pokreta neprijatelja od Ključa prema Prijedoru

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o predaji 38 domobrana i stvaranju bataljonskih i četnih ambulanti

Izvještaj Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o situaciji u Starom Majdanu i okolini poslije oslobođenja Budimlić Japre i o organizaciji bataljona

Saopštenje komande Pete čete Drugog bataljona Drugog Krajiškog NOP odreda od 27 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o preduzimanju mjera za sprečavanje prodora neprijatelja iz Prijedora ka Kozarcu

Petnaestodnevni izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o akcijama i političkom radu potčinjenih jedinica

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. o ishrani ljudstva, organizaciji saniteta i borbenoj sposobnosti četa

Obavještenje štaba Treće čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete o prikupljanju i evakuaciji žita sa područja čete

Naređenje štaba Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. štabu Četvrte čete za strogu pripravnost u vezi sa pretstojećim pokretom neprijatelja iz Sanskog Mosta

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 10 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o preduzetim mjerama za suzbijanje talijanske ofanzive

Naređenje zamjenika komandanta Prvog krajiškog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. komandiru Četvrte čete Prvog bataljona da dođe u Podvidaču i podnese izvještaj o borbi vođenoj 11 aprila

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 14 aprila 1942 god. sekretaru Oblasnog komitieta KPJ za Bos. Krajinu o uspjesima Udarnog bataljona u borbama protiv četnika i stanju na teritoriji odreda

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama o političkom radu u vremenu od 1 do 15 aprila 1942 godine

Uputstvo Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24. aprila 1942. štabovima bataljona i samostalnih četa za proslavu Prvog maja

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Grmeč i Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. narodu Bosanske krajine

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 15 maja 1942 godine

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o zarobljavanju Miloša Tice i drugova od strane četnika

Pismo štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o pružanju pomoći u hrani hrvatskim partizanima i o rezultatu borbe za Prijedor

Pismo štaba Petog krajiškog NOP odreda od 31 maja 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o pripremama italijanskih okupatora za evakuaciju Drvara, o potrebi međusobne pomoći u oružju i o čišćenju četničkih uporišta u Peuljama, Grkovcima i Crnom Lugu

Izvještaj političkog komesara Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 31 maja 1942 god. Štabu odreda o borbama protiv četnika i ustaša na Ribniku i Busijama

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijateljskih snaga iz Bosanske Dubice za Bosanski Novi

Izvještaj zamjenika politkomesara Prvog krajiškog NOP odreda od 22 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o zauzeću Blatne i neuspjelom napadu na Rudice

Izvještaj zamjenika politkomesara Prvog krajiškog NOP odreda od 23 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na ćore, Crkvinu i Otoku

Pismo štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 29 juna 1942 god. štabu Udarnog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o situaciji na sektoru bataljona i zahtjev za upućivanje obučenih artiljeraca

Dopis političkog komesara Operativnog štaba NOP i Dv za Bosansku Krajinu od 6 jula 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o organizaciji vojno-političkog kursa

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o završetku rada šestog omladinskog kursa i prijedlog za izradu novog programa za kurseve

Saopštenje štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 10 jula 1942 god. povodom napada na Bosanski Novi

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u Badić i Ostrožnicu

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu neprijatelja iz pravca Suhače i o potrebi sadejstvovanja susjednih jedinica

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 22 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima i koncentraciji neprijateljskih snaga na terenu Prvog i Drugog krajiškog odreda

Izveštaj političkog komesara bolnica Prvog krajiškog NOP odreda od 12. avgusta 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu u bolnicama

Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 avgusta 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda o ofanzivi neprijatelja u Baniji i o potrebi pojačanja budnosti

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 31 avgusta 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za napad na neprijateljska uporišta u Sanskoj dolini

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 5 septembra 1942 god. Štabu odreda o rezultatu napada na Cazin

Izvještaj referenta saniteta Prvog krajiškog NOP odreda od 6 septembra 1942 god. sanitetu Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o izgradnji bolnica i stanju saniteta u odredu

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 28 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Kraiinu o napadu na neprijatelja iz zasjede u Kljevcima i Hrastovu

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Stara Rijeka i Stari Majdan

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o diverzijama na putu od Ivanjske i Blatne

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 3 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja na sektor Kršlje

Izvještaj obavještajnog oficira Četvrtog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 3 oktobra 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskim snagama u Šurkovcu i kod Janjoša

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 4 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za održavanje konferencije u Trećoj četi Trećeg bataljona povodom neuspjele akcije na Stari Majdan

Telefonski izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Štabu odreda o nadiranju neprijatelja od Vojića prema Biljanima

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 14 oktobra 1942 god. štabu Prvog krajiškog NOP odreda za reorganizaciju odreda u Šestu krajišku NOU brigadu

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 17 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na neprijateljsku komoru kod Ivanjske

Obavještenje Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 21 oktobra 1942 god. Prvom krajiškom NOP odredu o pretstojećem proboju jedinica brigade na teritoriju odreda

Izvještaj Komande područja Prvog krajiškog NOP odreda od 21 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru Italijana i četnika u selo Peći

Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o dolasku brigade i izbjeglica sa Kozare na teritoriju Prvog krajiškog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Prijedor 1. krajiška udarna brigada Četnički odred Petar Kočić Bataljon Marko Orešković Bihać Cazin Bosanska Krupa Narodni heroji Jugoslavije Zadar 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Sinjski partizanski odred 2. krajiški partizanski odred 11. krajiška divizija NOVJ Prvi maj u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 39. krajiška divizija NOVJ Omladina u ratu 12. pešadijska divizija Sassari Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka na Kozari 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Kozarska Dubica Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Sanitet u ratu Saradnja četnika sa okupatorom 6. krajiška udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Banijski partizanski odred Livno Bosanski Petrovac Kozara u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH Drvar Politički komesari u NOR-u Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Sinj Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ključ Napad NOVJ na Sanski Most 1942. Italija u drugom svetskom ratu Bosanski Novi Borbe u Hrvatskoj 1942. Glamoč Operacija Prijedor 13. pešadijska divizija Re Sanski Most Dinarsko-dalmatinski partizanski odred 2. krajiška udarna brigada Srb Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.