🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. lička proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 61 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

24. 6. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku obavestio VŠ NOP i DV Jugoslavije o brojnom porastu partizana u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju, formiranju novih jedinica, sporazumu između ustaša i četnika za borbu protiv partizana, vojno-političkoj situaciji u oblastima Hrvatske, pripremama za formiranje 1. hrvatske NOU brigade, završetku drugog oficirskog kursa i dr.

8. 7. 1942 U s. Toboliću (kod izvorišta r. Mrežnice), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marka Oreškovića-, -Petar Vuksan-, 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i Udarnog bataljona Banijskog NOP odreda formirana 1. hrvatska NOU brigada.

9. 7. 1942 Na pruzi Blata - L. Jesenice - Javornik - Rudopolje 1. hrvatska NOU brigada otpočela trodnevne uspešne akcije. Zarobljena su 44 a poginulo je oko 40 italijanskih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena; zaplenila je 44 puške, 3 p. mitraljeza, 10.000 metaka, 200 bombi i drugu ratnu opremu.

14. 7. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

19. 7. 1942 Između Plaškog i Ogulina jedinice 1. hrvatske NOU brigade napale neprijateljski transport i prinudile ga da se povrati u Plaški. Posle toga su vodile borbu protiv dva oklopna voza, ali su bile prinuđene da se povuku od pruge. U tim borbama neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih vojnika i 8 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 pušaka, 2 mitraljeza, i oko 3000 metaka. Naše jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

22. 7. 1942 Prva hrvatska NOU brigada napala četnike u Ličkoj Jesenici i nanela im gubitke od 15-20 mrtvih i 10 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 9 ranjenih partizana.

31. 7. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade i delovi jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske izvršili neuspeo napad na italijansko-četničku posadu u s. Prokikama (kod Brinja). U toku borbi neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i ranjenih, a naše jedinice su imale 1 mrtvog i 20 ranjenih boraca.

12. 8. 1942 Delovi 1. hrvatske NOU brigade zauzeli s. Krišpolje (kod Brinja) i zarobili 45 ustaša, domobrana i žandarma, a zaplenili 68 pušaka, 1 p. mitraljez i drugu opremu.

13. 8. 1942 U s. Jezeranima (kod Brinja) delovi 1. hrvatske NOU brigade zarobili neprijateljsku posadu i zaplenili 60 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

25. 8. 1942 Između ž. stanice Lič. Jesenica i Javornik (kod Otočca) jedinice 1. hrvatske NOU brigade uništile teretni voz od 36 vagona i 2 lokomotive.

3. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. bataljona 1. hrvatske NOU brigade i partizanski bataljon -Božidar Adžija-, posle trodnevnih borbi, zauzeli jako ustaško-domobransko uporište u s. Dabru (kod Otočca) i zaplenili 3 p. mitraljeza, 46 pušaka, 5000 metaka i drugu ratnu opremu.

6. 9. 1942 Otpočeli dvodnevni napadi delova 1. hrvatske NOU brigade i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na posade ž. st. Lička Jesenica i Javornik i rušenje pruge između s. Blata i s. Ruđopolja. Partizanske jedinice su uspele da poruše 15 km pruge i tt veze i onemoguće saobraćaj na tom delu pruge za oko 15 dana; da zapale 6 stražarnica, 1 pilanu i nekoliko baraka; da prekopaju tri nasipa i unište sva vodovodna postrojenja na izvoru potoka Jesenice. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 30 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika, a partizani 1 mrtvog i 22 ranjena borca. Zaplenjeno je 27 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, 100 bombi, 16.000 metaka, 70 ćebadi i drugi ratni materijal.

11. 9. 1942 Italijanske i četničke jedinice iznenada napale 1. hrvatsku NOU brigadu, koja je bila na odmoru u selima Dabru, Glavacima, Doljanima, Podumu i Škarama (Lika). Neprijatelj je u prvom naletu uspeo da uđe u Škare, Doljane i Brezovac, ali je pred veče odbijen iz Doljana i Brezovca. U toku borbe četnici su imali 17 mrtvih i veći broj ranjenih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druge ratne opreme.

15. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i partizanskog bataljona -Krbava- otpočele dvodnevno rušenje objekata na železničkoj pruzi od Vrhovina do Perušića i napale neprijateljske posade na njoj. Italijanske snage i domobrani su imali oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 8 mrtvih i 42 ranjena borca. Zaplenjeno je: 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 90 mina, 1 bacač plamena, 55 pušaka, 90 bombi, 17.000 metaka, 1 radio-stanica i drugi materijal. Zapaljeno je 13 kamiona. U ovim borbama je poginuo i komandir 1. čete 1. bataljona -Marko Orešković- 1. hrvatske NOU brigade Miloš Rastović, narodni heroj.

26. 9. 1942 Između Plaškog i Vrhovina 3. bataljon 1. hrvatske NOU brigade i jedna četa partizanskog bataljona -Božidar Adžija- porušili železničku prugu, napali mešoviti voz, zapalili lokomotivu, 9 vagona i 20.000 litara benzina, zarobili 8 ustaša i 1 italijanskog vojnika i zaplenili 11 pušaka i 1000 metaka.

4. 10. 1942 Treći bataljon 1. hrvatske NOU brigade napao italijansku posadu u s. Rudopolju (kod Otočca) i naneo joj gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih.

11. 11. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško uporište s. Luđevac (kod Slunja;.

14. 11. 1942 Jedinice 1. bataljona 1. hrvatske NOU brigade zauzele s. Podmelnice (kod Slunja), nastavljajući gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

18. 11. 1942 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformiran 4. lički NOP odred, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 1. hrvatske NOU brigade.

5. 12. 1942 U V. Kladuši, naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 3. i 4. bataljona 1. NOU brigade Hrvatske i Udarnog bataljona Kordunaškog NOP odreda formirana 15. hrvatska NO brigada.

21. 1. 1943 Kod s. Deringaja (blizu Gračaca) otpočele dvodnevne jake borbe između delova italijanske divizije -Sasari- i 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

24. 1. 1943 Posle borbi sa 1. udarnom brigadom 6. divizije NOVJ snagđ italijanske divije -Sasari- zauzele s. Bruvno (kod Gračaca).

26. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz s. Bruvna (kod Gračaca) ka s. Mazinu.

27. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz Bruvna (kod Gračaca) ka s. Klapavici.

29. 1. 1943 Delovi italijanske divizije -Sasari- odbacili jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i zauzeli s. Mazin (kod Gračaca).

13. 2. 1943 Gornji Lapac zauzele jedinice italijanske divizije -Sasari- posle dvodnevnih borbi protiv 1. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

1. 3. 1943 U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

16. 3. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele s. Sv. Rok (kod Gračaca) koje su branili delovi 4. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a 1. brigada 4 mrtva i 4 ranjena.

4. 4. 1943 U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

28. 6. 1943 U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

4. 8. 1943 Kod s. Budaka i Perušića bataljon 4. ustaške brigade iz Gospića napao 1. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. Borba je vođena do kasno uveče, kada su se ustaše povukle u Gospić uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih.

18. 8. 1943 U rejonu s. Ličkog Osika i Perušića otpočeo napad 4. ustaške brigade iz Gospića na položaje 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Borbe su vođene do 22. avgusta, kada je 1. brigada odbačena iz pomenutih mesta uz gubitke od 9 mrtvih i 42 ranjena.

15. 10. 1943 Na putu Gračac - G. Lapac 1. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala nekoliko nemačkih auto-kolona koje su u toku dana saobraćale. Uništena su 33 kamiona i zaplenjena je veća količina namirnica i drugog materijala. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i 100 ranjenih, a 1. brigada 1 mrtvog i 4 ranjena.

29. 10. 1943 Na putu D. Lapac - s. Nebljusi 1. bataljon 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao nemačku auto-kolonu, te uništio 4 i oštetio 15 kamiona.

8. 1. 1944 Nemački 92. motorizovani puk, slomivši otpor delova 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ, prodro u Mrkonjić-Grad i time neposredno ugrozio pozadinu 11. udarne i 1. proleterske udarne divizije NOVJ koje u srednjoj Bosni pokušavaju da zadrže nastupanje nemačke 1. brdske i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

9. 1. 1944 Nemački 92. motorizovani puk i delovi nemačke 1. brdske divizije zauzeli Jajce, odbacivši delove 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ na pl. Lisinu.

13. 1. 1944 Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

17. 1. 1944 U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

Dokumenti

Zapovijest štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 4 srpnja 1942 god. za napad na Primišlje i Lađevac

Izvještaj Prve NO udarne brigade Hrvatske od 6 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o zauzimanju Velike i Male Melnice i rasporedu jedinica

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 11 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o učešću brigade u borbi na sektoru Primišlje - Lađevac

Zapovijest štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 13 srpnja 1942 god. za rušenje željezničke pruge Blata - L. Jesenica - Rudopolje

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

Izvještaj štaba Prve operativne zone od 16 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspjeloj akciji Prve NOU brigade Hrvatske na pruzi Zagreb - Split

Pismo štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. novopostavljenom političkom komesaru Prve NOU brigade Hrvatske o zadacima brigade u vezi sa njenim formiranjem i izvođenjem operacija

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac

Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju u bataljonima i o napadu na Ličku Jesenicu

Obavještenje načelnika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba o akcijama Prve NO udarne brigade i Proleterskog bataljona na Ličku Jesenicu i Gomirje

Zapovijest Operativnog štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske i Pete operativne zone od 30 srpnja 1942 god. za napad na Prokike

Uputstvo Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 8. jula 1942. komandantu 1. NOU brigade Hrvatske o organizaciji Brigade

Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 2 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o likvidaciji neprijateljskog uporišta u Prokikama

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 13 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o zauzeću Križpolja i blokadi Jezerana

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 13 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neuspjelom pokušaju razbijanja blokade Jezerana od strane neprijateljskih snaga iz Brinja

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 13 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o zarobljavanju neprijateljske posade u Jezerahama

Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadima na Jezerane i Križpolje i zarobljavanju neprijateljskih posada u njima

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uništenju teretnog vlaka na pruzi L. Jesenica - Javornik

Izvještaj Štaba 1. NOU brigade Hrvatske od 30. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju u Brigadi

Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 5 rujna 1942 god. za napad na željezničku stanicu L. Jesenica - Javornik i rušenje pruge između Blata, Jesenice, Javornika i Rudopolja

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 6 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o likvidaciji ustaškog uporišta Dabar

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 9 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o uspjelim akcijama na pruzi Blata-Rudopolje i napadima na željezničke stanice L. Jesenica i Javornik

Izveštaj zamenika političkog komesara Prve hrvatske NOU brigade od 10. septembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 13 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu Talijana i četnika na brigadu

Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske cd 14. septembra 1942. god. 1. i 2. NOU brigadi Hrvatske i 2. bataljonu 4. ličkog NOP odreda za napad na neprijatelja na komunikacijama u zapadnoj Lici

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljska uporišta kod Sinca

Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 23 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Kosinj i okolna sela

Izvještaj operativnog štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatu akcija na pruzi Plaški-Vrhovine

lzveštaj političkog komesara Prve hrvatske NOU brigade od 4. oktobra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. štabovima Prve i Druge ličke NOU brigade da se obe brigade hitno prebace na prostor Resanovci - Gornji Tiškovac radi sadejstva u napadu na Bosansko Grahovo

Izvještaj 1. NOU brigade Hrvatske od 25. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljski garnizon u Glini

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 28 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u brigade od 10 do 28 listopada

Izveštaj političkog komesara Prve hrvatske udarne brigade od 28. oktobra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske

Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Slunj

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 8 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prve NOU brigade Hrvateke od 14 studenog 1942 godine

Izveštaj zamenika političkog komesara Prve hrvatske NOU brigade od 15. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o gonjenju neprijatelja razbijenog kod Slunja

Izvještaj političkog komesara 1. NOU brigade Hrvatske od 16. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Brigade kod Slunja

Pregled socijalnog sastava, nacionalne i političke pripadnosti jedinica 1. NOU brigade Hrvatske od 17. novembra 1942. godine

Izveštaj brigadnog rukovodstva SKOJ-a 1. brigade Marko Orešković od 10. februara 1943. rukovodstvu SKOJ-a 6. NOU divizije o radu skojevske organizacije u toj brigadi

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 sod. Štabu Šeste divizije da uputi Prvi bataljon Prve NOU brigade na područje Gračaca

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 travnja 1943 god. Operativnom štabu za sektor Zrmanja da uputi Prvu NOU brigadu Šeste divizije u Lovinac

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Lički Novi i Oštru

Pismo Štaba Prvog korpusa NOVi PO Hrvatske od 26 lipnja 1943 god. Štabu Šeste diviziji o dolasku Prve NOUbrigade na područje Gospića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 lipnja 1943 god. o dejstvu Kalničkog NOPOdreda i dolasku Prve NOU brigade Šeste divizije na područje Gospića

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu Prve NOU brigade na Lipovo Polje

Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 1. NOU brigade Marko Orešković od 15. avgusta 1943. godine

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Šeste divizije od 19 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi na Marinoj Glavi

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Prve NOU brigade da se stavi pod komandu Trinaeste divizije u cilju izvođenja operacija na području Pazarište - Perušić - Gospić

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 20 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Eilaj

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Gornji Lapac - Gračac

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 20 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone kod Donjeg Lapca

Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Crikvenicu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 23 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Crikvenicu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 19 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o borbi na Čungar Brdu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Izvještaj Štaba Prve brigade Šeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. Štabu divizije o borbi jugozapadno od Travnika, kod Glumaca

Izvještaj Štaba Prve brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru Han Bila u vremenu od 29 novembra do 3 decembra 1943 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Glina Vrhovni štab NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Politički komesari u NOR-u Banijski partizanski odred Zrmanja Borbe u Lici 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Plaški SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Napad NOVJ na Glinu 1942. 1. proleterski bataljon Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Narodni heroji Jugoslavije 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Knin 1. kordunaški partizanski odred Operacija Velika Kapela Crikvenica Arso Jovanović 13. pešadijska divizija Re 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 10. krajiška udarna brigada Glavni štab Hrvatske Gračac Ogulin Karlovac Otočac Napad NOVJ na Glinu 1943. Lička Jesenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Bugojno 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Travnik Bosansko Grahovo 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bataljon Marko Orešković 3. lička proleterska udarna brigada Jajce Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Zagreb 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Donji Lapac Velika Kladuša Gornji Vakuf 4. ustaška brigada Vrhovine 7. banijska divizija NOVJ Donji Vakuf Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Slunj Mrkonjić Grad Saradnja četnika sa okupatorom Valjevo Komunistička partija Hrvatske 12. pešadijska divizija Sassari Gospić Hrvatsko domobranstvo 2. kordunaški partizanski odred