🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. lički partizanski odred "Velebit"

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

18. 8. 1941 U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

0. 9. 1941 U gospićkom srezu, pod rukovodstvom OK KPH za Liku, formiran 1. lički NOP odred -Velebit-.

21. 11. 1941 U s. Metku (kod Gospića) četnici ubili komandanta 3. partizanskog bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Petra Vuksana Pekišu, narodnog heroja.

26. 11. 1941 Kod Bilaja (blizu Gospića) jedna desetina 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napala italijansku patrolu i ubila 7 vojnika.

30. 12. 1941 Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

6. 1. 1942 Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

23. 1. 1942 Na Ljubovu (na putu Gospić-Korenica) otpočele dvodnevne borbe između delova italijanske divizije -Re-, s jedne strane, i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i jedne čete bataljona -Ognjen Prica-, s druge strane. Neprijatelj nije uspeo da se iz Gospića probije u Korenicu, a pretrpeo je sledeće gubitke: 37 mrtvih, 64 ranjena, 278 smrznutih i 43 zarobljena vojnika; zaplenjeno: 4 topa sa 450 granata, 2 tenka, 4 minobacača sa 300 mina, 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 63 puške i oko 10.000 metaka.

29. 1. 1942 Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

6. 2. 1942 Druga četa bataljona -Ognjen Prica-, 5. četa 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i Lapačka četa zauzele s. Čanak (kod Gospića), iz koga su se ustaše i žandarmi izvukli u pravcu s. Jurković-Dola.

12. 4. 1942 U s. Mogoriću (kod Gospića) jake italijanske snage napale 1. lički NOP odred -Velebit-. U borbi, koja je vođena celog dana, neprijatelj je imao oko 100 mrtvih. Gubici partizana: 7 mrtvih i 3 ranjena; poginuo je i Stevan Lola Korica, narodni heroj.

19. 4. 1942 Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

28. 4. 1942 Između s. Metka i s. Ribnika jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile 168 m železnieke pruge, pokidale 4 km tt veza i zapalile 3 stražare.

13. 5. 1942 Između s. Metka I s. Raduča (kod Gospića) 2. četa 1. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku napala italijanske vojnike i nanela im gubitke od 30 mrtvih.

27. 5. 1942 Između Metka i Gospića jedinice 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile prugu u dužini od 300 m.

3. 6. 1942 Kod s. Ostrovice i s. Ćukovca (blizu Gospića) 2. bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- odbio napad ustaša i domobrana i naneo im gubitke od 6 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena.

5. 6. 1942 Jedinice 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušile železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 260 m.

10. 6. 1942 Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.

21. 6. 1942 Prvi bataljon 1. NOP odreda -Velebit- i delovi 3. bataljona 2. odreda Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško i domobransko uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića), ali ga nisu zauzeli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja od Perušića. Neprijatelj je imao 45 mrtvih, a partizani 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

22. 6. 1942 Jedinice bataljona -Petar Vuksan- i delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli domobranska uporišta u s. Ličkom Novom i s. Žabici (kod Gospića). Zaplenjeno je: 15 pušaka, 1 mitraljez, 7 sanduka municije i druge ratne opreme. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena domobrana, a naše jedinice 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

0. 7. 1942 Italijanske snage, ustaše i domobrani iz Gospića odbacili jedinice 1. ličkog NOP odreda -Velebit- iz rejona s. Široke Kule, s. Ćukovca i s. Ostrovice, ali su kod s. Barlete odbijeni. U toku borbi neprijatelj je zapalio sela Ostrovicu i Ćukovac.

3. 7. 1942 Prvi bataljon 1. ličkog NOP odreda -Velebit- i bataljoni -Stojan Matić-, -Mićo Radaković- i -Krbava- 2. ličkog NOP odreda zauzeli Podlapac (Lika). U toj borbi i prilikom čišćenja okoline, do 5. jula, ovi su zarobili oko 250 neprijateljskih vojnika i zaplenili 147 pušaka, 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu. Bataljoni su imali 4 mrtva i 29 ranjenih, a neprijatelj 30-40 mrtvih.

3. 7. 1942 Na železničkoj pruzi Raduč-Medak delovi 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- izvršili diverziju. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 4 dana.

6. 7. 1942 Iz Gospića otpočeo dvodnevni napad ustaša i domobrana na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u rejonu Široke Kule i Ostrovice. Naše jedinice su odbile sve napade neprijatelja i prinudile ga na povlačenje u polazni garnizon.

7. 7. 1942 Treća omladinska četa 2. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku oborila neprijateljski avion u rejonu Gospića.

14. 7. 1942 Kod s. Podoštra (blizu Gospića), u borbi protiv ustaša, poginuo član Sreskog komiteta KPH za Gospić i politički komesar 1. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Mirko Štulić, narodni heroj.

2. 8. 1942 U s. Divoselu (kod Gospića) ustaše, domobrani i četnici napali 2. bataljon i Omladinsku četu 1. ličkog NOP odreda -Velebit-. Borbe su vođene do 6. avgusta, kada su naše jedinice uspele da odbace neprijatelja prema Gospiću. Neprijatelj je popalio skoro sve zaseoke oko s. Divosela.

22. 8. 1942 Jedinice 2. hrvatske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2, bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku, napale Udbinu. Ali, ni posle novog napada, nisu uspele da zauzmu mesto, a pretrpele su velike gubitke.

23. 8. 1942 Kod s. Divosela (blizu Gospića) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit-, posle duže borbe, odbili napad italijanskih delova iz Gospića i naneli im velike gubitke.

25. 8. 1942 Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Lovinca, s. Metka i ž. st. Raduč otpočeli dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u s. Raduču, koje su prinudili na povlačenje prema Velebitu. Posle toga neprijatelj je popalio nekoliko kuća, pohapsio i mučio stanovništvo i pljačkao letinu.

1. 9. 1942 Jake italijanske, domobranske i ustaške snage iz Gospića otpočele dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- kod s. Divosela, s. Čitluka i s. Počitelja i prinudile ih na povlačenje. Neprijatelj je spalio Divoselo i Čitluk.

1. 9. 1942 Delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli ustaško uporište u s. Lipe (blizu Gospića).

9. 9. 1942 U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

30. 1. 1944 Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu 35. lička divizija NOVJ Četnici u ustanku Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Raduč Operacija Velika Kapela Narodni heroji Jugoslavije Ni zrno žita okupatoru! 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1942. Gospić Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Borbe u Lici 1943. Omladina u ratu Saradnja četnika sa okupatorom 2. lički partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. lička proleterska udarna brigada Bihać Ustanak u Hrvatskoj 1941. Drvarska brigada Udbina Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ 13. pešadijska divizija Re Italija u drugom svetskom ratu Gračac Zasede u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Zarobljenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Politički komesari u NOR-u Ustanak u NDH Bataljon Marko Orešković Borbe u Lici 1944. Korenica Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Lici 1941. Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942.