🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. lovačka eskadrila NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 130 dokumenata i 7 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944, komandantu Baze NOVJ u Italiji da se novoprispelo vazduhoplovno ljudstvo iz Jugoslavije uputi za popunu 1. jugoslovenske lovačke eskadrile i na doškolovanje u britanske škole na Srednjem istoku a od novoprispelih tenkista i šofera u Italiji da se formiraju tenkovski bataljoni

Naređenje Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. jula 1944. komandantima ešelona za prebaziranje sa aerodroma Benina (Libija) na aerodrom Kane (Italija)

Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ u Kairu od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o jugoslovenskim vazduhoplovnim mehaničarima u Africi, prebacivanju 1. lovačke eskadrile u Italiju i školovanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u Africi

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u Sinju i pri izviđanju komunikacije Jablanica-Ilidža

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na železnički most kod Tarčina i na nemačke snage u Bileći

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. avgusta 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Marčetićima kod Knina

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. avgusta 1944. napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Starog Grada i Jablanca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Obrovcu, o pratnji britanskog pomorskog konvoja i o izviđanju puta Travnik-Bugojno-Kupres

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. avgusta 1944. o napadu na nemačke snage u Bileći i o pratnji britanskog patrolnog čamca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona i o bombardovanju železničke stanice u Bradini 

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona, bombardovanju železničke stanice u Tarčinu i nemačke autokolone na komunikaciji Bradina-Raštelica i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Jablanca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. septembra 1944. o pratnji britanskog lovca-bombardera i o napadu na nemački štab u Miletića Gaju

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. septembra 1944. o lovačkoj zaštiti britanskih lovaca-bombardera do Sanskog Mosta i o izviđanju komunikacije Tuzla-Zvornik

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 10. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Tkonu (na otoku Pašmanu) i na železničku stanicu u Konjicu, o pratnji britanskih transportnih aviona i o izviđanju pomorskog saobraćaja na srednjem Jadranu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri izviđanju obalskog saobraćaja i o bombardovanju nemačkog pomorskog saobraćaja kod Korčule i Šolte

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Zeljuša-Jablanica i o bombardovanju nemačkih položaja na Braču

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačke brodove kod otoka Krka i u Ninskoj luci

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Rabu i vojno skladište kod Gospića

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. septembra 1944. o napadima na nemačko-četničke snage u Donjem Lapcu i o ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Humcu kod Ljubuškog i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ do otoka Ugljana

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. septembra 1944. o vazduhoplovnoj podršci jedinicama 35. NO divizije pri napadu na ustaški garnizon u Perušiću

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Konjic i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Sinju i Ljubuškom

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Biogradu i Pločama

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke plovne objekte u luci Nin i o izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo-Maglaj

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. oktobrav1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Imotski-Mostar-Jablanica

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 12. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke snage kod Aržana

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u selu. Ošlje kod Stona

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i o izviđanju komunikacije Dubrovnik-Metković

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Opuzenu i na komunikaciji Ošlje-Metković, bombardovanju fabrike duvana u Imotskom i pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju jadranskog obalskog područja

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. oktobra 1944. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Sarajevo-Višegrad i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile pri napadu na nemačke snage kod Ljubuškog i u Klisu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Drniš-Knin-Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja kod Donjeg Lapca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Zagreb-Brod, Šibenik-Knin-Gospić-Bihać i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Šibenik-Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju vremena na prostoru Mostar-Sarajevo i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ u izviđanju komunikacije Knin-Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Udbina-Slunj

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Senj-Karlovac i o lovačkoj zaštiti grada Splita za vreme proslave oktobarske revolucije

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Duvnu, o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o traženju izgubljene savezničke avionske posade

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Gospić-Senj

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Knin-Bihać i Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Nevesinju

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona do Udbine

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Danilovgradu i izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Podgorica-Nikšić, Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Spuža

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo i ometanju saobraćaja kod Kiseljaka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju prostorije, Nevesinje-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Doboj i o pogibiji komandira Eskadrile pri izvršenju zadatka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o radu Eskadrile

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na železnički saobraćaj na pruzi Sarajevo-Busovača i na nemačku autokolonu kod Kiseljaka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Travnik i o napadu na železnički saobraćaj kod Bradine

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Sarajevo-Busovača

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Jablanca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica i o napadu na nemački brod kod otoka Raba

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čitluka i Ljubuškog

Obaveštenje Štaba Mornarice NOVJ od 3. februara 1945. Komandi 1. lovačke eskadrile o potrebi tešnje međusobne saradnje

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ciganskom Brdu i Širokom Brijegu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu kod Ljubuškog i Humca

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. februara 1945. o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru, Biću, Vihovićima i Miljkovićima

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju železničke stanice u Mostaru i luke u Rabu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara, 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage kod Mostara

ObaveštenjeKomande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o slanju radio-stanice ovom Štabu i o njenoj nameni

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ i o bombardovanju nemačko-ustaških položaja kod Sarajeva

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u selima Vitez i Han-Kumpanija i o izviđanju komunikacije Travnik-Sarajevo-Konjic

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički transport na komunikaciji Sarajevo-Zavidovići

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. februara 1945. o. izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić - Babin Potok

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o proteklom dvomesečnom radu Eskadrile

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. februara 1945. o napadu na nemačke položaje kod Busovače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Knin Borbe u Hercegovini 1945. Borbe u Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Gospić Mornarica NOVJ Široki Brijeg Travnik Mostarska operacija Druga banjalučka operacija Karlovačka operacija Bosanski Novi Sarajevska operacija Korčula 8. dalmatinski korpus NOVJ Ilirska Bistrica Rijeka Bosanska Gradiška Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Slavoniji 1945. Novska Partizanska avijacija Josip Broz Tito Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Kninska operacija Zenica Sušak Završne operacije u Jugoslaviji Derventa Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Bihać Doboj Britanija i Jugoslavija Pelješac Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Crnoj Gori 1944. Metković Kupres Imotski Mostar Dubrovnik Bileća Borbe u Lici 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Zagreb Sarajevo Senj Donji Lapac Drniš Vis Rab Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. Mali Lošinj Kočevje Kiseljak Borbe u Dalmaciji 1944. Bitka na Sutjesci Karlovac Nevesinje Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Konjic Slavonski Brod Otočac Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. Krk Sinj Avijacija u oslobodilačkom ratu Hvar Brač Borbe u Lici 1945.