🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. lovački zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 1. 1944 Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

20. 1. 1944 Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

5. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ zauzele Teslić, koji je branio domobranski 4. lovački puk 1. lovačke brigade. Zarobljeno je preko 100 neprijateljskih vojnika.

8. 9. 1944 Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. lovački zdrug (NDH) Prnjavor 1. kozačka divizija Vermahta 53. srednjobosanska divizija NOVJ Druga tuzlanska operacija NOVJ Doboj 19. birčanska udarna brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 27. istočnobosanska divizija NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ Tuzla Derventa 14. srednjobosanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Maglaj Ozrenski partizanski odred (Bosna) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zvornik Narodni heroji Jugoslavije 12. slavonska divizija NOVJ 16. muslimanska udarna brigada Teslić 16. vojvođanska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944