🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. muslimanska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

8. 2. 1944 Od Cazinskog NOP odreda u V. Kladuši, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formirana 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

9. 2. 1944 Kod s. Skokova (blizu Cazina) delovi 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe napali i razbili neprijateljsku kolonu iz sastava nemačke 373. legionarske divizije. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 12 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika, a zaplenjeno mu je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 17 pušaka i automata, 40.000 metaka, 150 mina i druga oprema.

1. 3. 1944 Jedinice 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe zauzele Pećigrad, pošto su savladale nemačku i ustaško-domobransku posadu, nanevši joj gubitke od 10 mrtvih i 7 zarobljenih i zaplenivši 2 minobacača, 4 p. mitraljeza, 4 automata, 10 pušaka i 40.000 metaka.

24. 5. 1944 Kod s. Bos. Bojne (blizu Cazina), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo zamenik komandanta bataljona 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe Ibrahim Mržljak, narodni heroj.

29. 6. 1944 Kod s. G. Koprivne 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, posle petočasovne borbe, odbila napad ustaša iz Cazina i prinudila ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

13. 9. 1944 Prva udarna brigada 8. udarne divizije i 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, u sadejstvu sa 2. udarnom brigadom 8. udarne divizije i 2. muslimanskom brigadom Unske operativne grupe, zauzele Cazin, koji je branio 5. bataljon 8. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 273 mrtva, 90 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 haubice, 2 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 167 pušaka i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih i 44 ranjena borca.

Fotografije

Povezane odrednice

Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ Cazin Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Huska Miljković 2. muslimanska brigada Velika Kladuša 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. ustaška brigada