🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. prekomorska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 7 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 22 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama i transportovanju Prve prekomorske brigade

Obavještenje delegacije NOV i POJ u Bariju od 2 novembra 1943 god. Komandi mornarice NOVJ o postignutom sporazumu za dodjeljivanje naoružanja i opreme Prvoj prekomorskoj brigadi

Izvještaj delegacije NOV i POJ Bari od 2. studenog 1943. Komandi Mornarice NOVJ o formiranju Prve prekomorske brigade

Izvještaj delegacije NOV i POJ u Bariju od 22. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama za prebacivanje Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 26 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade na otoke srednje Dalmacije

Izvještaj delegacije NOVJ od 26. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o početku upućivanja bataljona Prve prekomorske brigade na Korčulu

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 29 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju boraca Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 30 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 1 decembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o upućivanju dijelova Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju

Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 7 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju posljednjeg kontingenta boraca Prve prekomorske brigade

Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 13 decembra 1943 god. referentu mornaričke pješadije i partizanskih odreda o prebacivanju Trećeg slovenačkog bataljona Prve prekomorske brigade na Hvar

Izvještaj zamjenika političkog komesara Prve dalmatinske NOU brigade od 15. prosinca 1943. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o sastavu i brojnom stanju Prve prekomorske brigade

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16 decembra 1943 god. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade sa o. Šolte na obalu kod Starog Trogira

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16. prosinca 1943. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade s otoka Šolte na obalu kod Starog Trogira

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade sa otoka Šolte na kopno

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade s otoka Šolte na kopno

Izvještaj Štaba Prve prekomorske brigade od 9 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju brigade u luku Drage između Biograda i Pirovca

Izvještaj Štaba Prve prekomorske brigade od 9. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju brigade u luku Drage između Biograda i Pirovca

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju uporišta Kašić i Zemunik od partizana, ugroženosti Smilčića i Karina, pokretima Prekomorske brigade u pravcu Zegara

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu Slovenije o uvrštavanju Slovenaca u Prekomorsku brigadu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zabrani slanja prekomorskih brigada u Sloveniju

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1945. Operacija Jesenji pljusak 1. proleterska udarna brigada Vis Borbe u Hrvatskoj 1944. Pelješac Divizija Brandenburg Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe na Jadranu 1943. 15. brdski armijski korpus Hvar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Korčula Glavni štab Slovenije 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ 2. oklopna armija Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1944. Trogir 3. prekomorska brigada - udarna Italija u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Kapitulacija Italije Josip Broz Tito 2. prekomorska brigada Politički komesari u NOR-u Druga neprijateljska ofanziva 26. dalmatinska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Mornarica NOVJ 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska)