🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. proleterski bataljon Hrvatske

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

20. 3. 1942 U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočela dvodnevna sednica GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Posle razmatranja zadataka koje je postavio VŠ NOP i DV Jugoslavije i analize dotadašnjeg rada, na sednici je odlučeno: u Hrvatskoj formirati pet operativnih zona; partizanska dejstva proširiti na celu Hrvatsku, uz pomoć područja gde su do tada bila razvijena; glavnim snagama prvenstveno preduzeti rušenje komunikacija i napade na neprijateljska uporišta; formirati 1. proleterski bataljon Hrvatske; GŠ popuniti novim članovima; formirati tehniku i redakciju centralnog lista -Partizan-; obradovati kurs za političke komesare i nastaviti rad oficirskog kursa.

0. 5. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

7. 5. 1942 U Korenici, po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od proleterskih četa iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja formiran 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske.

18. 5. 1942 Blizu Knina, prilikom sukoba Kombinovanog NOP odreda sa italijanskim vojnicima, ustašama i četnicima, 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske uništio artiljerijsku bateriju od 4 topa. Italijanski vojnici su imali 2 oficira i 29 vojnika mrtvih, 3 oficira i 39 vojnika ranjenih i 3 nestala.

13. 6. 1942 Na putu s. Prijeboj - s. Plitvički Leskovac delovi Proleterskog NOU bataljona Hrvatske napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih. Naše jedinice su imale 1 mrtvog i 4 ranjena borca. Zarobile su 4 italijanska vojnika, a zaplenili 1 p. mitraljez, 11 pušaka, oko 1000 metaka, 2 motocikla i drugu ratnu opremu.

18. 7. 1942 Na putu Novi-Senj 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske, uz sadejstvo 3. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napao iz zasede motorizovanu bateriju 57. artiljerijskog puka italijanske divizije -Lombardija- i uništio 4 topa, 2 kamiona i 1 oklopni automobil, a zaplenio 12 pušaka i mitraljez.

24. 7. 1942 Prvi Primorsko-goranski NOP odred i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske napali s. Gomirje (kod Ogulina) i razoružali oko 50 četnika, ali selo nisu zauzeli zbog dolaska tenkova iz Vrbovskog.

2. 8. 1942 Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda oslobodili oko 400 ljudi, žena i dece koje su italijanski vojnici sprovodili u internaciju. Zapaljeno je 5 autobusa i 10 kamiona, a ubijeno je 11 italijanskih vojnika.

11. 8. 1942 Između s. Mrzle Vodice i s. Jelenja (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 12 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je 20 pušaka, 2 mitraljeza i mnogo municije. Uništena su 2 kamiona i 2 putnička automobila.

12. 8. 1942 Posle osmočasovne borbe u rejonu brda Travnika (kod s. Mrzle Vodice) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske odbile napad italijanskih vojnika iz s. Crnog Luga i s. Mrzle Vodice (kod Delnica).

14. 8. 1942 Između s. Crnog Luga i s. Gerova (kod Delnica) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale italijansku kolonu, ali se posle tročasovne borbe, zbog dolaska neprijateljskih tenkova, morale povući. Italijanske jedinice su imale 16 mrtvih i 2 zarobljena. Zaplenjeno je 10 pušaka i 1 p. mitraljez. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

13. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. udarnog bataljona 1. Primorsko-goranskog NOP odreda, 3. kordunaškog područnog partizanskog bataljona i 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale ustaško-domobransku posadu u s. Blagaju (kod Slunja), zauzele selo, zarobile 58 domobrana i zaplenile 5 p. mitraljeza, 70 pušaka i 10.000 metaka.

19. 9. 1942 Jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i 1. i 2. udarnog bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

24. 9. 1942 Prvi proleterski NOU bataljon Hrvatske zauzeo s. Bosiljevo (kod Ogulina) koje su branili domobrani i zaplenio 38 pušaka, 7 pištolja, 9000 metaka, 80 bombi i drugu opremu.

28. 9. 1942 U s. Netretiću (kod Karlovca) delovi 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske savladali ustaše, žandarme i finanse. U toku borbe 3 ustaše su poginule i 7 ih je zarobljeno. Partizani su imali 2 ranjena borca. Zaplenjeno je 9 pušaka, 25 bombi i druga oprema.

7. 10. 1942 Iz sela Kostanjevca, Oštrca, Kalja, Željeznog i Vivodine četiri ustaška bataljona otpočela četvorodnevni napad na Žumberak, gde su se nalazili 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i partizanski bataljon -Josip Kraš-. Partizanske jedinice su uspele da odbace neprijatelja u polazne garnizone i da mu nanesu gubitke od oko 50 mrtvih, 30 ranjenih i 10 zarobljenih, a same su imale 4 mrtva borca.

7. 10. 1942 U blizini s. Sošica (kod Karlovca) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske oborile ustaški avion.

19. 10. 1942 G5 NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 2. hrvatsku NOU brigadu i 1. bataljon 4. hrvatske NOU brigade za razbijanje italijanske kolone kod s. Poloja (blizu Slunja) i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske za uspešna dejstva u Žumberku.

26. 10. 1942 Kod s. Radovice (blizu Metlike) italijanski vojnici iz Metlike napali 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i partizanski bataljon -Josip Kraš- i posle četvoročasovne borbe uspeli da se probiju prema s. Kastu (kod Metlike).

28. 10. 1942 Jake italijanske, nemačke i ustaške snage iz sela Bušinje Vasi, Metlike i Vivodine otpočele četvorodnevni napad na 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i partizanski bataljon -Josip Kraš- kod sela Lešča, Visoča, Bulića, Magovca i Pilatovaca. U borbama do 31. oktobra partizanske jedinice su probile obruč kod s. Glušinje, prešle prugu Zagreb-Karlovac i 1. novembra stigle u D. Kupčinu (kod Jastrebarskog).

10. 11. 1942 U s. Sjeničaku (kod Karlovca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i Žumberačko-pokupskog NOP odreda završeno formiranje 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-.

Dokumenti

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Treće operativne zone o planu za upućivanje Proleterskog bataljona u Slavoniju

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 7 svibnja 1942 god. o formiranju Prvog proleterskog bataljona Hrvatske

Brojno stanje Prvog proleterskog udarnog bataljona Hrvatske na dan 7 lipnja 1942 godine

Izvještaj zamjenika komandanta Prvog proleterskog udarnog bataljona Hrvatske od 9 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji u Škarama i okolini i o napadu na talijansku motorizovanu kolonu kod Brloga

Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog proleterskog bataljona i jedinica Ličke grupe NOP odreda protiv Talijana i ustaša

Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 19 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP obreda Hrvatske o akcijama izvršenim u vrijeme od 8 do 15 lipnja

Obavještenje načelnika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba o akcijama Prve NO udarne brigade i Proleterskog bataljona na Ličku Jesenicu i Gomirje

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 1. jula 1942. godine

Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 3 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Talijane između Crnog Luga i Gerova

Izvještaj političkog komesara Prvog proleterskog NOU bataljona od 4 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na Talijane između Gerova i Crnog Luga

Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 4. avgusta 1942. godine

Izvještaj političkog komesara Prvog proleterskog NOP udarnog bataljona od 11 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbi protiv Talijana na položaju između Mrzle Vodice i Jelenja

Izvještaj 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 12. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na talijanske kamione na komunikaciji Mrzla Vodica - Jelenje

Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 14 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neuspjelom napadu Talijana na logor u Travniku i ponovnoj akciji bataljona na cesti Crni Lug - Gerovo

Brojno stanje jedinica Prvog proleterskog NO udarnog bataljona Hrvatske od 21 rujna 1942 godine

Izvještaj Štaba 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 12. oktobra 1942. o borbama s ustaškim jedinicama u vrijeme ofanzive na oslobođenu teritoriju Žumberka

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 listopada 1942 god. povodom pogibije Franje Ogulinca-Selje i pohvala Prvog proleterskog bataljona, Druge NOU brigade i Prvog bataljona Četvrte NOU brigade za postignute uspjehe u borbi

Iz Naredbe br. 22 Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske povodom pogibije Franje Ogulinca Selje i ? pohvali Prvoga proleterskog udarnog bataljona Hrvatske za postignute uspjehe u borbi na Žumberku

Izvještaj štaba Prvog proleterskog bataljona Hrvatske od 2 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbi kod Ostriža

Izvještaj Štaba Prvoga proleterskog bataljona Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o borbi kod Oštriža

Proglas Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar prigodom prve godišnjice osnutka Prvog proleterskog bataljona Hrvatske

Fotografije

Povezane odrednice

Bataljon Marko Orešković Vojnić Glavni štab Hrvatske Korenica Hrvatsko domobranstvo Bosiljevo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Karlovac 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Žene u ratu Slunj Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Franjo Ogulinac Seljo 2. lička proleterska udarna brigada Knin Borbe u Lici 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Delnice 2. primorsko-goranski partizanski odred Lička Jesenica Štampa u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Ogulin Travnik Saradnja četnika sa okupatorom Jastrebarsko Vodice Avijacija u oslobodilačkom ratu Senj 1. lička proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Primorsko-goranski partizanski odred 57. pešadijska divizija Lombardia Metlika Gospić Deca u ratu Operacija Velika Kapela Zasede u oslobodilačkom ratu