🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. proleterski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 227 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

5. 10. 1943 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formiran 1. proleterski udarni korpus NOVJ. (Korpus je do sredine novembra 1943. pod svojom komandom imao samo 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ, a tada su u njegov sastav ušle i 6. divizija NOVJ i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-.)

30. 10. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 13, proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i 6. diviziju NOVJ uputi u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

9. 11. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 6. divizija NOVJ krenula je iz Like za Bosnu, u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

31. 12. 1943 Glavnina 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana dvema brigadama 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ (ukupno 8 brigada, 5 odreda i 3 diviziona artiljerije formiranih u pet grupa), otpočela prvu banjolučku operaciju s ciljem da zauzimanjem Banje Luke, Bos. Gradiške i Prijedora privuče na sebe jače nemačke snage iz istočne Bosne i time olakša odbranu 3. udarnog korpusa NOVJ. Prve tri grupe su zauzele veći deo Banje Luke, ali zbog neuspeha četvrte grupe da zauzimanjem Bos. Gradiške spreči dolazak pojačanja opkoljenom garnizonu, napadi su obustavljeni 2. januara. Poginulo je i ranjeno oko 600 i zarobljeno 990 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale oko 200 mrtvih i 400 ranjenih.

0. 1. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, ljudstvo Tenkovskog bataljona 1. proleterskog udarnog korpusa i Tenkovskog bataljona GŠ NOV i PO za Hrvatsku prebacilo se u Karovinjo (kod Brindizija, u Italiji) radi obuke i formiranja većih tenkovskih jedinica.

3. 1. 1944 S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

8. 1. 1944 Na osnovu direktive VŠ NOV i POJ, 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ, pregrupisavši se, posela planinski masiv u razvodu reka Ugra, Vrbanje, Bile i Usore sa zadatkom da zatvori komunikaciju Travnik-Jajce.

9. 1. 1944 U rejonu s. Karaula-Gora - s. Božikovac 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ probili se severno od komunikacije Travnik-Jajce i time izbegli udare od jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

10. 4. 1944 Pri Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ formiran sanitetski kurs.

4. 5. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ direktivu u kojoj mu naređuje da, radi bržeg i uspešnijeg manevrovanja, svoje jedinice odmah oslobodi nepotrebnih tereta i ranjenike pripremi za evakuaciju u Italiju i da se njim bude u što tešnjoj vezi.

12. 6. 1944 U rejonu s. Vukovsko - s. Ravno (kod Kupresa) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačka 369. legionarska divizija napali 1. proletersku udarnu diviziju 1. proleterskog korpusa NOVJ. Proleterska divizija se povukla preko komunikacije G. Vakuf - Prozor.

14. 6. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da osigura aerodrom u s. Negobuđu (kod Žabljaka) i da jedinice određene za prodor u Srbiju snabde dovoljnom količinom materijala. Ujedno ga obaveštava da će na odsek njegovog korpusa doći i 1. proleterski udarni korpus NOVJ.

19. 6. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele ofanzivna dejstva na prostoriju Travnik, D. Vakuf, Prozor, pruga Konjic-Sarajevo. Cilj im je bio da sa severa i severozapada nabace snage 1. proleterske udarne, divizije 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniju Sarajevo-Konjic-Mostar. Posle višednevnih upornih borbi na masivima pl. Vranice i pl. Bitovnje, snage 1. proleterske udarne divizije prebacile su se preko pruge Sarajevo-Konjic, a 10. udarna divizija, manevrišući na masivima pl. Bitovnje i zabacujući se za leđa glavnini neprijateljskih snaga, ponovo je očistila svoju raniju prostoriju, zauzevši Prozor. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 445 mrtvih i ranjenih. Gubici 10. divizije: 32 mrtva i ranjena borca.

16. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da 5. i 17. udarna divizija odmah krenu ka pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se rasteretio pritisak neprijateljskih snaga koje vrše ofanzivu na divizije NOVJ u Toplici. Istovremeno ga obaveštava da će Štab 3. udarnog korpusa NOVJ kroz 10 do 14 dana prebaciti iz istočne Bosne u Srbiju tri divizije; da će se 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vratiti u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i da će taj korpus, u južnom Sandžaku, biti oslonac jedinicama koje će prodirati u Srbiju.

21. 7. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 1. proleterskog udarnog i Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu: ističe da neprijateljske snage vrše stalne prepade na pojedinim sektorima u cilju slabljenja i dezorganizovanja snaga NOVJ; da neki komandanti jedinica NOV i POJ nasedaju toj neprijateljskoj taktici i uvlače jedinice u teške frontalne borbe; da se često uporno brane mali delovi slobodne teritorije koji nemaju nikakvog značaja. U vezi s tim naređuje da se primenjuje elastičniji način ratovanja a jedinice čuvaju od suvišnih gubitaka; da se mobilizaciji novih boraca i vojno-političkom učvršćenju jedinica posveti sada naročita pažnja; da priliv novih boraca mora biti u srazmeri s gubicima; da se čuvaju u strogoj tajnosti nameravane akcije i pokreti: (Ovog i sledećeg dana slične su direktive upućene i drugim potčinjenim štabovima.)

11. 8. 1944 Formiran artiljerijski divizion 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

15. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da: 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i 8. crnogorsku NOU brigadu hitno prebaci preko r. Lima, ka 37. udarnoj diviziji NOVJ, s tim da one manevrišu na prostoriji pl. Zlatar - pl. Golija; da snage 2. udarnog korpusa NOVJ manevrišu na prostoriji pl. Sinjajevina - pl. Durmitor - pl. Golija; da se 12. udarni korpus NOVJ, koji pristiže na Pivu, ne uvlači u nove borbe, zbog velikih gubitaka, ali da se s njim uspostavi radio-veza i kurirska veza, da se ranjenici 2. udarnog korpusa, 1. proleterske udarne divizije i 12. udarnog korpusa NOVJ. sa aerodroma kod s. Negobuđe (blizu Žabljaka) avionima evakuišu u bolnice NOVJ u Italiji.

16. 8. 1944 Na odseku s. Tjentište - s. Igri 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ prešla r. Sutjesku, odbivši kod katuna Lučkih koliba i kod s. Tjentišta istovremeni napad oko dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbi kod Lučkih koliba neprijatelj je imao 34 mrtva, 45 ranjenih i 1 zarobljenog, a 1. proleterska (lička) brigada 6. divizije - 9 mrtvih i 19 ranjenih i nestalih.

25. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: osnovno je razbiti glavna četnička uporišta i likvidirati četničku vlast po srezovima, opštinama i selima; stvorti vlastita uporišta gde bi se mogli ostavljati ranjenici i primati oprema; ne treba napadati utvrđena mesta, jer bi se jedinice onesposobile za prodor u Srbiju; jedinice ne smeju dozvoliti da ih neprijatelj nabaci na r. Lim, nego se moraju probijati na sever; ne treba očekivati uredno snabdevanje municijom i drugim materijalom.

1. 9. 1944 Da bi pružio otpor jedinicama NOVJ, Draža Mihailović proglasio opštu mobilizaciju u Srbiji. Sprovođenje prisilne mobilizacije onemogućili su svojim dejstvima 1. proleterski i 12. udarni korpus NOVJ, Operativna grupa divizija NOVJ i jedinice GŠ NOV i PO za Srbiju.

3. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: ispitati mogućnost da se oslobodi Užice (sada: Titovo Užice), imajući u vidu da bi eventualni neuspeh bio politički nezgodan; nastaviti mobilizaciju novih boraca i zauzimati i braniti gradove, a kada se snage NOVJ rašire po celoj zapadnoj Srbiji, manji garnizoni će lako padati; ne srne se četnicima dozvoliti da iza jedinica NOVJ krstare i terorišu narod.

5. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

5. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio 37. udarnoj diviziji NOVJ da poruši prugu Vardište-Užice (sada: Titovo Užice) i time olakša dejstva jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ u zapadnoj Srbiji.

9. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: kritikuje što bataljoni poslati na r. Drinu radi veze sa 12. udarnim korpusom NOVJ nisu imali radio-stanicu, te nisu ni uhvatili vezu s tim korpusom; ističe da treba povećati budnost i tačnost u pokretima i operacijama; obaveštava da su jedinice Crvene armije zauzele Kladovo.

9. 9. 1944 Na liniji Jelova gora - s. Karan - Kosjerići - s. Varda - Crni vrh jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ počele opšti napad na Užički, Čačanski, Požeški, Šumadijski, Smederevski i Valjevski četnički korpus. U žestokim borbama četnici su razbijeni i prisiljeni da se u neredu povuku prema pl. Suvoboru i pl. Maljenu.

10. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: naređuje da ovlada masivima pl. Maljena i pl. Suvobora i nadire ka Valjevu, Ljigu i r. Kolubari; napominje da je taj korpus prethodnica koja treba da stvori uslove za brz i povoljan razvoj situacije u Šumadiji i zapadnoj Srbiji.

11. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu komandantu Operativne grupe divizija: obaveštava o uspesima 1. proleterskog udarnog i 12. udarnog korpusa i jedinica GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju i naređuje da jedinice Operativne grupe divizija što pre izbiju u Šumadiju opštim pravcem Čačak - G. Milanovac - Rudnik.

14. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa da pruži pomoć 12. udarnom korpusu NOVJ koji u rejonu Pecke vodi teške borbe protiv jakih neprijateljskih snaga.

15. 9. 1944 Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, radi uspešnijeg dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, od 1. proleterskog udarnog korpusa (1. proleterska udarna i 6. proleterska -Nikola Tesla-, 5, 17. i 21. udarna divizija) i 12. udarnog korpusa NOVJ (11, 16. i 36. udarna divizija) formirana 1. armijska grupa NOVJ, pod komandom Štaba 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

17. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ da jednu diviziju orijentiše ka 12. udarnom korpusu NOVJ, da bi se zajedničkim dejstvima stvorilo čvrsto uporište u zapadnoj Srbiji. Ujedno ga obaveštava: da će se te noći preko r. Drine prebaciti 1.1. udarna divizija NOVJ, pa će tako 12. udarni korpus, sa tri divizije, postepeno nadirati preko Krupnja ka pl. Ceru i Posavini; da će se na prostoriju pl. Medvednik - Sokolske planine uputiti 2-3 divizije iz sastava 1. armijske grupe NOVJ.

18. 9. 1944 Posle četvorodnevnih borbi jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ oslobodile Valjevo, koje su branili 2. bataljon nemačkog 2. policijskog puka, 4. puk SDK, delovi SDS i četnici Valjevskog korpusa. U tim borbama je, između ostalih, poginuo komandir voda 1. proleterske (ličke) NOU brigade Bogdan Bolta, narodni heroj.

11. 10. 1944 Savlađujući žilav otpor nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS, jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ i delovi 2. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ ovladali linijom Jasenak - s. Moštanica - s. Sremčica i nastavili prodiranje ka Beogradu. U s. Sremčici je poginulo 15 i zarobljeno 10 nemačkih vojnika. Zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 2 automata i 1 pištolj.

7. 11. 1944 Zbog izgubljenih uporišta i naseljenih mesta tokom 1, 3. i 4. novembra i zbog ugroženosti svog levog boka (južno od s. Ležimira, blizu Srem. Mitrovice), ojačane neprijateljske snage, uz podršku artiljerije i tenkova, preduzele napade s linije Ilok - s. Čalma - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. U oštrim borbama jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ uspele su da neprijatelju nanesu znatne gubitke i da zadrže svoje položaje, izuzev one kod s. Manđelosa, jer su to selo zauzele nemačke jedinice. Uništeno je 7 nemačkih tenkova. Gubici jedinica NOVJ bili su osetni.

8. 11. 1944 U Sremu delovi 1. proleterskog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ zadržali svoje položaje i slomili napad neprijateljskih snaga. Prva vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ povratila je s. Manđelos (kod Srem. Mitrovice), proteravši neprijatelja ka s. Čalmi.

9. 11. 1944 Na sremskom frontu jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 12. udarnog korpusa NOVJ preduzeli napade i zauzeli sela Bingulu, Stari Divoš i Čalmu (kod Srem. Mitrovice), zatim prešli na desnu obalu donjeg toka Manđeloškog potoka i potisli neprijateljske snage na utvrđene položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U tesnom dodiru s neprijateljem, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa zadržale su se na dostignutoj liniji sve do 3. decembra preduzimajući više lokalnih napada i odbijajući više neprijateljskih protivnapada, bez značajnijeg pomeranja fronta.

3. 12. 1944 Jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na neprijateljske položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U žilavim borbama, vršeći protivnapade, neprijatelj je uspeo da zadrži svoje položaje, ali se sledećeg dana - zbog proboja 1. proleterske udarne divizije NOVJ na pravcu k. 134 (kod Erdevika) i njenog izbijanja na put s. Erdevik - s. Ljuba kao i zbog zauzimanja s. Erdevika od strane 11. udarne divizije - morao povući na celom frontu, pretrpevši osetne gubitke u ljudstvu i materijalu. Prema nepotpunim podacima, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa imale su 75 poginulih i 160 ranjenih boraca.

5. 12. 1944 Nadirući za odstupajućim neprijateljskim snagama, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ oslobodile sela: Martince, Kuzmin, Kukujevce, Višnjićevo, Morović i Adaševee, kao i Šid, a sutradan i sela Vašicu, Batrovce i Lipovac. Neprijateljski gubici u ljudstvu i materijalu bili su znatni a zaplenjeno je: 1 tenk, 17 topova, 2 minobacača, 80 automatskih oruđa, 7 kamiona, 2 motocikla, 8 radio-stanica i dosta druge opreme i municije. Jedinice 1. korpusa su imale 161 poginulog i 481 ranjenog borca.

Dokumenti

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nameri da formira Prvi proleterski korpus NOVJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi Trinaestu proletersku brigadu Rade Končar i Šestu (ličku) NOU diviziju u sastav Prvog proleterskog korpusa NOVJ

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da najhitnije uputi 6 (ličku) NOU diviziju i 13. proletersku brigadu Rade Končar u sastav 1. proleterskog korpusa NOVJ

Zapovijest Štaba 6. proleterske divizije »Nikola Tesla« od 18. novembra 1943. štabovima brigada za raspored na prostoriji Gornji Vakuf – Bugojno u svojstvu opšte rezerve 1. proleterskog korpusa NOVJ

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 18 novembra 1943 god. štabovima potčinjenih divizija za vršenje jačeg pritiska na Travnik

Naređenje komandanta artiljerije Prvog proleterskog korpusa od 27 novembra 1943 god. komandama baterija potčinjenih jedinica za pokret i pripremu artiljeriskog napada na Travnik

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o napadu na Travnik

Izvještaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 4 decembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu i dejstvu Desete NOU divizije

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 10 decembra 1943 god. Štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Livno - Duvno - Travnik - Jajce i Šator Pl. - Grahovsko Polje - dolina Zrmanje

Obavještenje Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 14. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Duvno–Livno–Šujica

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 17 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za obustavljanje napada na Šujicu

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama na prostoriji Livno - Duvno - Sujica u vremenu od 1 do 20 decembra 1943 godine

Izvod iz knjige depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ

Izvod iz knjige depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944. godine

Pregled brojnog stanja ljudstva, konja i naoružanja 1. proleterskog Korpusa od 1. januara 1944. upućen Vrnovnom štabu NOV i PO Jugoslavije

Izvještaj Štaba Druge brigade Šeste NOU divizije od 23 januara 1944 Štabu Prvog proleterskog korpusa o rasporedu i dislokaciji neprijateljskih jedinica na komunikaciji Srb - Nebljusi

Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica - Mrkonjić Grad - Jajce u vremenu od 31 decembra 1943 do 11 januara 1944 godine

Obavještajni izvještaj Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 14. februara 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu neprijateljskih snaga

Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke Prvog proleterskog korpusa NOVJ na dan 15. februara 1944. godine

Izveštaj političkog komesara 1. proleterske divizije od 2. marta 1944. političkom komesaru 1. proleterskog korpusa NOVJ o političko-kulturnom životu te divizije

Naredba Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 3. marta 1944. potčinjenim jedinicama za obrazovanje letećih i izviđačkih odjeljenja

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na liniji: Laćarak - Martinci - Kuzmin

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 7. marta 1944. Štabu Prvog proleterskog korpusa o rasporedu i dejstvu brigada u drugoj polovini februara

Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Prvog proleterskog korpusa NOVJ na dan 15. marta 1944. godine

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč

Naredba Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 20. marta 1944. o pohvali jedinica i štabova koji su se istakli u borbenom takmičenju

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 20. marta 1944. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o dejstvima od 1. do 15. marta

Naredba Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 1. aprila 1944. za organizaciju telefonske službe pri štabovima korpusa, divizija, brigada i komandama brdskih baterija

Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 1. proleterskog korpusa NOVJ na dan 1. aprila 1944. godine

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 9. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji na prostoru Jajce - Mrkonjić-Grad - Sitnica

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 11. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o borbama kod Gornje Suvaje, Ajderovca i Priseke

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 14. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o neprijateljskim snagama u Jajcu i na komunikaciji Donji Lapac - Srb

Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 16. aprila 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o borbama u selima Guberu, Žiroviću i Ljubunčiću

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 18. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o borbama kod Bešpelja, Bareva i Ljubunčića

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 19. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji u južnom dijelu zapadne Bosne

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 26. aprila 1944. Načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji u južnom dijelu zapadne Bosne

Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 29. aprila 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dejstvima u drugoj polovini marta na sektorima Jajce, Župa i između rijeka Usore i Bosne

Izvod iz knjige predatih i primljenih radiograma Štaba 1. proletersk o g korpusa NOVJ za maj 1944. godine

Izvještaj Obavještajnog odsjeka Štaba 1. proleterskog korpusa od 6. maja 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o formaciji i rasporedu 373. legionarske divizije Tigar

Izveštaj šefa Odseka za naoružanje i ubojnu opremu Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o strukturi naoružanja koje je u upotrebi jedinica 1. proleterskog, 5. i 8. korpusa NOVJ i o neophodnim količinama municije za to naoružanje

Predlog načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 14. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o konkretnim merama koje treba preduzeti za poboljšanje prehrane jedinica 1. proleterskog, 5. i 8. korpusa NOVJ i drvarskog garnizona

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 19. maja 1944. načelni k u Vrhovnog štaba NOV i POJ o situacijikod 1. i 6. proleterske divizije

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 21. maja 1944. načelni k u Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji na sektorima Srb - Lapac i Livno

Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 23. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvu na komunikaciji Bihać - Lapac

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o nadiranju neprijateljskih snaga ka Drvaru

Obavještenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Štabu 1. proleterske divizije o naređenju komandanta 1. proleterskog korpusa da ovaj štab uputi jedan bataljon 1. proleterske brigade u Potoke i o situacijiu zapadnoj Bosni

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Drvara

Naređenje Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. komandantu 3. proleterske (krajiške) brigade da sa 3. bataljonom zatvori pravac Prekaja - Poljice

Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o borbama u Drvaru

Izvještaj Štaba 1. proleterskog korpusa od 28. maja 1944. načelniku Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji na sektorima Ovčara - izvorni dio rijeke Sane i Mokronoge - Prekaja

Izveštaj šefa Operativnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Ivana Rukavine od 28. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o situaciji u zonama dejstva 1. proleterskog i 5. korpusa NOVJ

Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 29. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o situaciji na prostoru Drvar - Prekaja

Izvještaj Štaba 3. proleterske (krajiške) brigade od 31. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Vaganj - Prekaja

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa od 31. maja 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o situaciji na prostoru Livno - Bosansko Grahovo - Drvar i Livno - Glamoč - Mliništa

Izvod iz knjige predatih i primljenih radiograma Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ za juni 1944. godine

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da je prispeo u Bari i naređenje da se na Kupreško polje prikupe ranjenici i evakuišu za Italiju

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o situaciji na sektorima 8, 5. i 2. korpusa NOVJ i naređenje da 1. korpus prikupi čitav svoj formacijski sastav i privremeno se zadrži na sektoru Vitorog-Kupres-Vukovsko

Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića od 4. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o situaciji na sektorima 1. proleterskog korpusa NOVJ i 10. NOU divizije 5. korpusa NOVJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uključi u svoj sastav Prateći bataljon Vrhovnog štaba i izvesti o situaciji na svom sektoru

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da izvesti gde se može spustiti avion s komandantom korpusa i gde se nalazi 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da s jedinicama odmah pređe na sektor Foče

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da Korpus ostaje pod direktnom komandom Vrhovnog štaba i naređenje da se sve njegove jedinice prikupe na sektoru Foče, tu se odmore i snabdeju ratnim materijalom

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da u sadejstvu sa 17. istočno-bosanskom NOU divizijom razbije Nedićeve snage prispele na sektor Čajniča i izvestiti o mestu za prijem ratnog materijala

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da će korpus neposredno od Vrhovnog štaba dobijati direktive

Obavještenje Štabu 1. proleterskog korpusa od 5. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dolasku na sektor Foče i o pravcima dejstva neprijateljskih snaga

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ cd 8. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o prestanku daljeg sadejstva 17. istočnobosanske NOU divizije i uputstvo o načinu or-ganizovanja prijema ratnog materijala za 1. proletersku diviziju

Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJo načinu popune svojih jedinica i naređenje da dostavlja izveštaje 17. istočnobosanske NOU divizije i prenosi joj naređenja Vrhovnog štaba, kao i da uputi sve grafičke radnike koji su radili u drvarskoj štampariji Borbe

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o predstojećem prodoru snaga NOVJ u Srbiju i uputstvo za dalji rad

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da razbije delove 7. SS brdske dobrovoljačke divizije Princ Eugen kod Ustikoline

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da na aerodromu Negobuđu prihvati artiljerijska oruđa i opremu, koji su namenjeni za 1. proletersku diviziju

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla da se pripremi za odlazak u sastav svog 1. proleterskog korpusa NOVJ

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o predstojećem pokretu 6. ličke proleterske divizije ka Sandžaku i naređenje da meteorologe uputi za Bari

Obaveštenje člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o naređenju maršala Tita za prodor snaga NOVJ u Srbiju

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovtća od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uputi Prateći bataljon Vrhovnog štaba NOV i POJ i Komandu 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ na Negobuđe i stavi ih pod komandu Štaba 2. korpusa NOVJ

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da će Vrhovni štab NOV i POJ za izvesno vreme direktno davati sva naređenja proleterskim divizijama iz sastava toga korpusa i naređenje da izvesti o jačini neprijateljskih snaga u Pljevljima i Prijepolju

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno doture ranije traženi gumeni čamci za 3. korpus NOVJ i nalog šta treba i koliko čega dostaviti na Negobuđu 1. proleterskom korpusu NOVJ

Direktiva komandanta Jugoistoka od 25. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije za pripremu operacije »Ribecal« protiv jedinica 1. proleterskog i 2. korpusa NOVJ na širem području planine Durmitora

Uputstvo Štaba 1. proleterskog korpusa od 30. jula 1944. Štabu 1 proleterske divizije u vezi sa formiranjem izviđačkih četa pri štabovima brigada i Štabu Divizije

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da nije izmenjen pravac kretanja 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla ni ranije postavljeni joj zadatak

Naredba Štaba 1. proleterskog korpusa od 11. avgusta 1944. za formiranje artiljerijskih diviziona u ovom korpusu i 1. proleterskoj diviziji

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o uslovima pod kojim mu može sadejstvovati avijacija i da će mu 1. proleterski korpus 13. avgusta stvoriti mostobran zauzimanjem Foče

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da jednom brigadom omogući 12. korpusu NOVJ prelazak na desnu obalu Drine između Foče i sela Bastasa

Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dejstvima na prostoru Kalinovik - Foča - Pljevlja - Bijelo Polje u julu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati 12. korpus NOVJ, snabde ga intendantskim potrebama i ubojnom opremom, preuzme njegove ranjenike i doprinese da se jedinicama toga i 1. proleterskog korpusa ne smanji borbenost i sposobnost prodiranja ka Srbiji

Plan vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita za konačno oslobođenje Srbije, upućen 19. avgusta 1944. na izvršenje Glavnom štabu NOV i PO Srbije, Štabu 1. proleterskog i Štabu 12. korpusa NOVJ

Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita upućena 22. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa da 1. proleterska i 37. sandžačka NOU divizija zajedničkim dejstvima razore komunikaciju Višegrad-Užice i traženje obaveštenja o Pratećem bataljonu Vrhovnog štaba NOVJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da italijanske bataljone iz svoga sastava uputi Štabu 37. sandžačke NOU divizije i prihvati 6. ličku proletersku diviziju Nikola Tesla kad se približi Limu

Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da nije razumeo suštinu dobijenog zadatka koji se ne sastoji u napadima na utvrđene okupatorske garnizone, već u prodiranju u zapadnu Srbiju, razbijanju glavnih četničkih uporišta, likvidaciju njihove lokalne vlasti i stvaranju čvrstih uporišta NOP-a

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da zabranjuje dalje slabljenje 1. proleterske divizije beskorisnim napadima na jako utvrđena mesta bez naročite važnosti i naređenje da organizuje prihvat 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla i široko razvije obaveštajnu i izviđačku službu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da 12. korpus NOVJ, koji sa Jahorine nastupa ka planini Tari, prihvati pri forsiranju Drine na odseku Stari Brod - Slap

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o postavljenju general-lajtnanta Peka Dapčevića za komandanta korpusa

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ o izdatom naređenju 1. proleterskom korpusu NOVJ za prihvat jedinica 12. korpusa na Drini

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dopremi dve baterije brdskih topova

Obaveštenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pokretu jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ i zahtev za dostavljanje izveštaja

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ulazak 8. crnogorske brigade u sastav 1. proleterske divizije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ kod Starog Broda

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ da odmah pošalje dve baterije brdskih topova 1. proleterskom korpusu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i artiljeriskih oruđa

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Čačak Glavni štab Srbije Užice Ranjenici u ratu Livno Ruma Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Arso Jovanović 7. SS divizija Prinz Eugen 6. lička proleterska divizija NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Sremski front 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Desant na Drvar Kupres 17. istočnobosanska divizija NOVJ Durmitorska operacija Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Beogradska operacija Sremska Mitrovica Operativna grupa divizija Bitka na Jelovoj gori Sreten Žujović Ilok Borbe u Srbiji 1945. 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Šid 2. udarni korpus NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Bitka za Srbiju Jajce Valjevo Borbe u Sremu 1945. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Vrhovni štab NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. Peko Dapčević Prateći bataljon Vrhovnog štaba Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Donji Lapac Banja Luka Politički komesari u NOR-u Vinkovci Sarajevo Aranđelovac Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Travnik Beograd Žabljak 8. dalmatinski korpus NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 11. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Užička Požega Britanija i Jugoslavija Crvena armija Foča Borbe u Hrvatskoj 1944.