🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. slavonski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 3. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formiran 1. slavonski NOP odred.

26. 3. 1942 Na brdu Begovači (na pl. Psunju) ustaše i domobrani napali 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda. Bataljon se posle dvočasovne borbe povukao u pravcu Gradine. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih. Bataljon je imao 3 mrtva, među kojima je i komandir voda Marko Končar Bura, narodni heroj.

29. 3. 1942 Žandarmerijsko uporište u s. Vilić Selu (kod Slav. Požege) napali delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda, ali ga, zbog dolaska ojačanja, nisu zauzeli. Partizanske jedinice su imale 12 mrtvih, a žandarmi 6 mrtvih i ranjenih.

2. 4. 1942 Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

5. 4. 1942 Delovi 1. bataljona 1. Slavonskog NOP odreda zapalili ž. st. Dragalić (kod Nove Gradiške) i porušili prugu.

8. 4. 1942 Kod s. Sekulinaca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transport, uništivši lokomotivu i 6 vagona, i održali miting sa 100 radnika.

9. 4. 1942 Kod Slatinskog Drenovca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili neprijateljski transport.

12. 4. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Bijela (kod Daruvara), prugu i tt veze.

14. 4. 1942 Prvi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao s. Pakračku Poljanu, koje su branile ustaše, zapalio tkačnicu, razrušio prugu i tt veze i zaplenio veliku količinu platna za rublje i drugog materijala.

20. 4. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. D. Pištani (kod Našica), zaplenili 20 pušaka i 1 pištolj i održali miting.

24. 4. 1942 Na pl. Papuku ustaše napale jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Posle jednodnevne borbe napad je odbijen i ustaše su pretrpele gubitke od 25 mrtvih. Zaplenjeno je 5 pušaka i 1 p. mitraljez.

29. 4. 1942 Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

3. 5. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zapalili i uništili sva postrojenja rudnika Cernik (kod Nove Gradiške), pa sa rudarima održali miting.

5. 5. 1942 Kod planinarskog doma na Psunju delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede ustašku kolonu i naneli joj gubitke od 13 mrtvih i više ranjenih, te zaplenili 10 pušaka, 1 p. mitraljez i 250 metaka.

5. 5. 1942 U s. Španovici (kod Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustaše. Neprijatelj je imao 12 mrtvih. Zaplenjeno je 11 pušaka i 1 p. mitraljez.

7. 5. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Blagodovac i s. Petranovce (kod Daruvara) koja su branili žandarmi. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 250 metaka.

19. 5. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Lađevac (kod Okučana) koje su branili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Zaplenili su: 41 pušku, 80 bombi i drugi ratni materijal.

24. 5. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda, posle kratke borbe, razoružali domobransku stražu vojnog strelišta kod Virovitice, zaplenivši 1 p. mitraljez, 10 pušaka, 1250 metaka, 8 bombi i drugi ratni materijal.

27. 5. 1942 Na pruzi s. Slatinski Drenovac - s. Čačinci (kod Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zaustavili (a zatim uništili) voz, ubili 10 ustaša i žandarma, zaplenili 8 pušaka i 2 pištolja i sa putnicima održali miting.

0. 6. 1942 U s. Okučanima (kod Nove Gradiške) jedinice 1. slavonskog NOP odreda razoružale neprijateljsku posadu - pripadnike nemačke nacionalne manjine, zaplenivši 35 pušaka.

2. 6. 1942 Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

2. 6. 1942 U s. Zvečevu (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili lokomotivu šumske železnice, šumsku električnu centralu, motornu drezinu i drugi materijal šumskog preduzeća.

5. 6. 1942 Posle tročasovne borbe 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo s. Bastaje (kod Daruvara), koje su branili žandarmi, ustaše i nemački vojnici. Neprijatelj je imao 37 mrtvih, a partizanske jedinice 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno je: 43 puške, 1200 metaka, 4 radio-aparata, 10 vojničkih odela i drugi ratni materijal.

6. 6. 1942 Selo Poljanšku (kod Slav. Požege) zauzeli Banijska proleterska četa i jedan vod 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Ustaše su imale 12 mrtvih. Zaplenjeno je 12 pušaka i 950 metaka.

13. 6. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Zdencima (kod Podrav. Slatine). Zaplenjeno je 10 pušaka, 1 pištolj, 3 bombe i druga ratna oprema.

15. 6. 1942 Po naređenju Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 6. čete 2. bataljona formiran 3. bataljon 1. odreda 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske (1. slavonskog NOP odreda).

16. 6. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda demolirali šumsku prugu Novska - s. Pujić, uništili lokomotivu i vagone, popalili drva i građu koju je trebalo transportovati za Nemačku i sa radnicima održati miting.

20. 6. 1942 Kod Banove Jaruge delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb, te uništili neprijateljski transportni voz (17 vagona i lokomotivu), zbog čega je saobraćaj bio obustavljen nekoliko dana. Pored toga, napali su posadu ž. st. Međurić (kod Banove Jaruge). Zgrada stanice je zapaljena, a pruga porušena. Žandarmi koji su branili stanicu povukli su se prema Banovoj Jaruzi.

21. 6. 1942 Jedinice 1. i 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu zauzeli domobransko uporište u s. Bučkom Kamenskom (kod Slav. Požege), gde su zarobili 68 domobrana i zaplenili 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 106 pušaka.

23. 6. 1942 U s. Bijeloj Stijeni (kod Lipika) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku posadu, ali bez uspeha.

26. 6. 1942 U s. Krndiji (kod Đakova) 1. i 4. četa 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napale posadu železničkog vijadukta. Posle dvočasovne borbe, nanevši neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih, čete su se povukle, uz gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena borca.

26. 6. 1942 Kod s. Branežaca (blizu Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa odbili napad ustaša iz s. Španovice.

29. 6. 1942 U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

1. 7. 1942 Između Pakraca i Badljevine delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu, tt veze u dužini od 4 km, 1 most i ž. st.

3. 7. 1942 Jedinice 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijske proleterske čete zauzele s. Lipovljane (kod Banove Jaruge), koje su branili žandarmi i ustaše. Zapaljeni su ž. st. i skladište na stanici, žand. st. i opština. Zaplenjeno je 15 pušaka, 4. pištolja, 1700 metaka, nekoliko pisaćih mašina i drugi ratni materijal.

3. 7. 1942 Kod s. Čenkova (blizu Đakova) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 17 mrtvih i ranjenih.

11. 7. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa, posle sedmočasovne žestoke borbe, zauzeli ustaško uporište u s. Siraču (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 26 pušaka, 600 metaka i drugi ratni materijal.

12. 7. 1942 Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Đulavec (sada: Miokovićevo), kod Daruvara, naneli ustašama gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih a sami imali 2 mrtva i 5 ranjenih boraca), zaplenili 30 pušaka, 4000 metaka i drugu ratnu spremu i zapalili žand. stanicu.

12. 7. 1942 Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

22. 7. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Brezine - Bujavica (kod Pakraca), i prugu i tt veze u dužini 3,5 km, a zapalile 4 zgrade i fabriku plinova sa svim postrojenjima i 1 automobil.

24. 7. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Gazijama (kod Našica), zarobili celu posadu i zaplenili 31 pušku i 2 p. mitraljeza.

26. 7. 1942 Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

9. 8. 1942 U s. Trapinsku (kod Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zarobili 22 domobrana s naoružanjem.

11. 8. 1942 U Slavoniji otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske na kome je odlučeno: popuniti Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske i štabove jedinica; intenzivno politički raditi među stanovništvom, propagirajući NOB i raskrinkavajući domobrane, ustaše i rukovodioce HSS, a samim tim povećavati broj novih boraca za partizanske jedinice. Pored toga, odlučeno je da se od delova 1. slavonskog NOP odreda formira još jedan odred u Slavoniji.

12. 8. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda napali domobransko uporište Orahovicu (kod Našica), ali se posle kraće borbe povukli, zarobivši 28 domobrana i 1 nemačkog vojnika i zaplenivši 34 puške i dosta municije.

14. 8. 1942 Kod ž. st. Vukosavljevice (blizu Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali putnički voz i zarobili 37 domobrana i ustaša s naoružanjem, a kompoziciju voza oštetili.

15. 8. 1942 Kod s. Stojčinovca (blizu Đakova) delovi 1. slavonskog NOP odreda napali ustašku i domobransku kolonu, razbili je i naterali u bekstvo. Neprijatelj je imao 73 mrtva i preko 100 ranjenih vojnika.

15. 8. 1942 Delovi 1. slavonskog tfOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine) i zaplenili 24 puške.

16. 8. 1942 Po naređenju Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od delova 1. slavonskog NOP odreda formiran 2. slavonski NOP odred (2. odred 3. operativne zone, kasnije: Podravski i Osječki NOP odred).

27. 8. 1942 Delovi 1. i 2. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Banijska proleterska četa, posle desetočasovne borbe, zauzeli neprijateljsko uporište u s. Đulavecu (sada: s. Miokovićevo), kod Daruvara. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice su imale 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca. Zarobljen je 31 domobran i 9 nemačkih vojnika a zaplenjeno je 48 pušaka i 3 p. mitraljeza.

6. 9. 1942 Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

9. 9. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa zauzeli s. Uljanik (kod Pakraca) i razoružali njegovu posadu (domobrane, žandarme i finanse).

10. 9. 1942 Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Mlinsku (kod Bjelovara). U toku borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika, a zaplenjeno je 30 pušaka i druga oprema.

11. 9. 1942 Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

18. 9. 1942 Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

28. 9. 1942 Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

28. 9. 1942 Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda posle jednočasovne borbe zauzele s. Čaglić (kod Pakraca). U toku borbe zapaljeni su svi objekti u kojima se nalazila domobranska posada, zatim opština i žand. st. Zaplenjene su 22 puške, 3 sanduka municije, mnogo vojničkih odela i druga oprema.

5. 10. 1942 Sedma hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Moslavačkog partizanskog bataljona zauzeli ustaško uporište u s. Španovici (kod Pakraca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 160 mrtvih i ranjenih, a isto toliko zarobljenih. Zaplenjeno je 100 pušaka, 7 automata, 1 p. mitraljez i mnogo druge ratne opreme.

6. 10. 1942 U rejonu s. Španovice (kod Pakraca) delovi 1. slavonskog NOP odreda oborili nemački avion.

10. 10. 1942 Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

10. 10. 1942 U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

11. 10. 1942 U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

22. 10. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zauzeo ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac), gde je zaplenio 14 pušaka, 1 automat, oko 1000 metaka i 20 bombi.

24. 10. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo i porušio ž. st. Dobrovac (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac), koju su branili domobrani. U toku borbe zarobljeno je 7 domobrana, a zaplenjeno 7 pušaka, 9 bombi i druga oprema.

3. 11. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ž. st. Međurić (između Banove Jaruge i Pakraca).

15. 11. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Dragalić i zapalili ž. st. Dragalić (na pruzi Beograd-Zagreb), uništili teretnu kompoziciju, demolirali zgrade opštine i pošte i zaplenili ratni materijal. Mesto su branili domobrani i nemački vojnici.

17. 11. 1942 Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzele Strmac (lečilište kod Nove Gradiške), zarobile 47 domobrana i zaplenile 40 pušaka, 11.000 metaka, 2 automata i 1 p. mitraljez.

27. 11. 1942 Kod ž. st. Bujavica-Brezina (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac) 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao neprijateljski transportni vOz i zaplenio 120 pušaka, 1 p. mitraljez, 240 pari cipela i drugu opremu.

9. 12. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zapalio ž. st. LipovIjane (kod Novske) i kompoziciju teretnog voza. Zaplenjeno je 9 pušaka, 2 automata, 1 pisaća mašina i 2 šapirografa.

10. 12. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda posle petočasovne borbe zauzeo s. Pakračku Poljanu (kod Banove Jaruge), zarobio 18 domobrana i zaplenio 45 pušaka, 1 automat, 3 p. mitraljeza i 4.800 metaka.

19. 12. 1942 Između Banove Jaruge i Lipika jedinice 1. slavonskog NOP odreda porušile prugu i tt veze u dužini od 10 km.

25. 12. 1942 Jedinice 1. slavonskog NOP odreda napale ustaško-domobransko uporište s. Cernik (blizu Nove Gradiške), ali se posle petočasovne borbe povukle.

30. 12. 1942 U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

22. 1. 1943 Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

Dokumenti

Naredba Štaba Slavonskog NOP odreda od 20 ožujka 1942 god. o formiranju odreda i reorganizaciji jedinica

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u ožujku

Iz izvještaja Štaba I. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda

Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica

Pismo Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 10 travnja 1942 god. Štabu Drugog krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i borbi partizana protiv neprijatelja u sjevernoj Hrvatskoj

Iz pisma Štaba I slavonskog NOP odreda Štabu II krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i II operativnoj zoni Hrvatske

Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o pripremama neprijatelja za ofanzivne akcije u Bosni i o namjerama četnika da vrše napade na partizanske štabove

Naredba Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 23. aprila 1942. o postavljenju rukovodilaca u četama i vodovima

Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama Druge i Šeste čete

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 9 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama četa

Izvještaj komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o stanju odreda

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju odreda

Iz izvještaja Štaba 1. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o III četi koja djeluje u II. operativnoj zoni

Izvještaj komande Samostalnog partizanskog voda u Bilo Gori od 5 lipnja 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o akcijama i stanju voda

Naredba štaba Treće operativne zone od 15 lipnja 1942 god. o promjeni naziva Prvog slavonskog NOP odreda i formiranju Trećeg bataljona ovog odreda

Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 17 lipnja 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama jedinica u prvoj polovici lipnja

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 2 kolovoza 1942 god. štabu Treće operativne zone o stanju i radu jedinice i o akcijama izvršenim od 20 srpnja do 2 kolovoza

Izvještaj komande Četvrte čete od 11 kolovoza 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda o radu čete i izvršenim akcijama od 29 srpnja do 9 kolovoza 1942 godine

Izvještaj zamjenika komandanta Treće operativne zone i komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 6 rujna 1942 god. štabu zone o napadu na petrolejske izvore u Gojilu

Izvještaj Bogdana Crnobrnje, zamjenika komandanta Treće operativne zone, i Vicka Antića, komandanta Prvoga slavonskog NOP odreda, Štabu zone o napadu na naftne izvore u Gojilu

Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

Izvještaj štaba Trećeg bataijona Prvog Slavonskog NOP odreda od 7 listopada 1942 god. štabu odreda o napadu na Španovicu

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 19 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o borbama u Bijeloj i Rogoljima

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na željezničku stanicu Brezine Kukujevačke - Bujavica

Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 10 studenog 1942 godine

Izvještaj štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 16 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o akcijama odreda od 9 do 16 studenog

Izvještaj štaba Prvog bataljona Slavonskog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskom upadu na oslobođenu teritoriju i nekim akcijama bataljona

Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 28 studenog 1942 god Štabu odreda o nekim akcijama i zasjedama bataljona

Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 29. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama 1. slavonske NOU brigade i 1. i 2. slavonskog NOP odreda

Pregled brojnog stanja i naoružanja štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 30 studenog 1942 godine

Upustvo Štaba 3. operativne zone od 15. decembra 1942. Štabu 1. slavonskog NOP odreda o organizaciji veze sa Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske i o formiranju diverzantskih grupa u Odredu

Pregled brojnog stanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 16 prosinca 1942 godine

Naređenje Štaba Treće operativne zone od 21 prosinca 1942 god. Štabu Prvog slavonskog NOP odreda da uputi dio svojih snaga u sastav Četvrte divizije koja se formira

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 21 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o akcijama izvršenim od 14 do 21 prosinca

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 3 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na domobransku posadu u Kuzmici

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 18 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Poljanu

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 siječnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

Izvještaj Srijemsko-slavonskog četničkog odreda delegatu Vrhovne komande kapetanu Bori Mitranoviću o pokušaju organiziranja četništva u Slavoniji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Voćin Hrvatska seljačka stranka Diverzije u oslobodilačkom ratu Pakrac Četnici u drugom svetskom ratu Podravska Slatina Nova Gradiška Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Borbe u Slavoniji 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Kutina Zarobljenici u ratu Slavonska Požega 12. slavonska proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Bjelovar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Kalnički partizanski odred Našice Borbe u Slavoniji 1943. Borbe za Jajce 1942. Zagreb 2. slavonski partizanski odred Politički komesari u NOR-u Novska Ni zrno žita okupatoru! Lipik Glavni štab Hrvatske Operacija Bijela 114. lovačka divizija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Sanitet u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Daruvar Napad na Gojlo 1942. 2. krajiški partizanski odred 4. gorski zdrug (NDH) Garešnica Grubišno Polje Beograd Komunistička partija Hrvatske Proleterski bataljon Bosanske Krajine Virovitica Moslavački partizanski odred