🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. sremski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 114 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

20. 7. 1943 U s. Jakovu (kod Zemuna) 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda napao posadu i ubio 3 domobrana.

22. 7. 1943 Kod pustare Višnjevci (blizu Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda spalili 150 jutara pšenice, 10 jutara zobi i oko 10 vagona konoplje.

24. 7. 1943 Na putu s. Dobrinci - s. Pećinci (kod Rume), iz zasede, Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda uništila nemački tenk.

31. 7. 1943 Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

31. 7. 1943 U s. Vognju (kod Rume) delovi 2. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali žand. stanicu. U dvočasovnoj borbi poginula su 22 žandarma i 4 petokolonaša. Zapaljena je opštinska zgrada (sa arhivom) i zaplenjeno je 20 pušaka sa 4000 metaka.

7. 8. 1943 U Rumi grupa boraca iz 2 bataljona 1. sremskog NOP odreda zapalila kudeljaru, u kojoj je izgorelo oko 80 vagona lana.

9. 8. 1943 U borbi protiv ustaša između s. Beočina i s. Novog Rakovca (kod Petrovaradina) poginuo politički komesar Diverzantske grupe 1. sremskog NOP odreda Stevan Petrović Brile, narodni heroj.

21. 8. 1943 Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

21. 8. 1943 Kod s. Petrovčića (blizu Zemuna) jedan vod 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao iz zasede dve grupe ustaško-domobranskih vojnika i naneo im gubitke, te ih sprečio da opljačkaju s. Karlovčić.

22. 8. 1943 U s. Platičevo (kod Rume) upala četa 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, zapalila opštinsku arhivu i zaplenila 8 pušaka i 320 metaka.

25. 8. 1943 U s. Surčinu (kod Zemuna) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali domobrane, te ubili 1 i ranili 4 domobrana, zapalili opštinsku arhivu i zaplenili 4 puške.

29. 8. 1943 U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

1. 9. 1943 Jedinice 1. sremskog NOP odreda porušile prugu Ruma-Vrdnik u dužini od 500 metara i izazvale duži prekid saobraćaja.

3. 9. 1943 U s. Boljevcima (u južnom Sremu) delovi 3. vojvođanske NOU brigade napali žandarme, porušili 1 bunker i zauzeli i zapalili finansijsku stanicu i 2 opštinske zgrade. Poginulo je 6 žandarma; zaplenjene su 2 puške sa 80 metaka. Istog dana su delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, posle duže borbe, zauzeli s. Kupinovo, ubivši 12 i ranivši 3 žandarma i domobrana. Pokušaj domobranskih jedinica i žandarma da se sledećeg dana probiju iz s. Ašanje u s. Kupinovo odbili su osiguravajući delovi 3. vojvođanske brigade, nanevši neprijatelju gubitke od 39 poginulih.

5. 9. 1943 U s. Šarengrad (kod Iloka) upale jedinice 1. sremskog NOP odreda, te uništile dva magacina sa hranom i zaplenile 25 pušaka.

6. 9. 1943 Između s. Golubinaca i s. Putinaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali pragu Ruma - Stara Pazova i uništili lokomotivu italijanskog teretnog voza.

11. 9. 1943 Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

13. 9. 1943 U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, po dogovoru, izveli tajnu akciju i bez borbe oslobodili 15 pripadnika službe rada (koji su odmah stupili u redove NOV).

14. 9. 1943 U s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) jedinice 1. sremskog NOP odreda napale i, posle oštre borbe, razoružale posadu od 70 domobrana kod ž. stanice i tunela, uništivši železničke uređaje i zaplenivši 60 pušaka, 4000 metaka i dosta druge opreme.

19. 9. 1943 Delovi nemačke 173. rezervne divizije, 901. motorizovanog puka, 186. rezervnog grenadirskog bataljona, policijske jedinice i snage Sremske domobranske brigade (ukupno oko 5000 vojnika) otpočeli prostorno najširu i vremenski najdužu operaciju u Sremu, s ciljem da unište jedinieo NOV i PO Vojvodine i oslobode se njihovog pritiska na komunikacije, opljačkaju i popale sela i odvedu sposobne muškarce u logore. Neprijatelj je istog dana na Fruškoj gori spalio s. Bešenovački Prnjavor i preneo dejstva najpre na severoistočni (21-23, septembra), a potom na jugoistočni Srem (od 30. septembra do 8 oktobra), gde je, ne nailazeći na veći otpor, spalio i opljačkao veliki broj sela, masovno ubijajući i hapseći stanovništvo. Pošto je iz rejona Pančeva doveo 1. kozačku konjičku diviziju i pregrupisao snage, neprijatelj je 13. oktobra otpočeo nov koncentričan napad na delove 1. sremskog NOP odreda u Fruškoj gori, da bi 21. oktobra napao snage NOV i PO Vojvodine u Bosutskim šumama, gde su akcije trajale do 27. oktobra.

19. 9. 1943 Između s. Beške i s. Čortanovaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu Novi Sad - Stara Pazova i uništili lokomotivu i nekoliko vagona oklopnog voza, kao i dizalicu.

19. 9. 1943 Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda razrušili prugu Ruma-Šabac.

20. 9. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala željezničku prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

23. 9. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu Ruma - Stara Pazova i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

27. 9. 1943 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona a oštetila 6 vagona nemačkog transportnog voza.

29. 9. 1943 Na Iriškom vencu grupa boraca 1. sremskog NOV odreda napala kamion s nemačkim vojnicima, te ubila 1 a teže ranila 4 vojnika.

30. 9. 1943 Delovi nemačke 173. rezervne divizije i policijske jedinice, s linije s. Golubinci - s. Vojka - Zemun, otpočeli -čišćenje- jugoistočnog Srema, jednovremeno zatvarajući prugu Stara Pazova - Srem. Mitrovica da bi sprečavale izvlačenje partizanskih snaga na Frušku goru. Oni su do 8. oktobra vršili teror nad stanovništvom, naročito u selima: Šimanovcima, Progaru, Ogaru i Vitojevcima. Jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda izbegla je sukob s nadmoćnim neprijateljem. 

1. 10. 1943 U blizini ž. st. Ledinci delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu s. Beočin-Petrovaradin i uništili lokomotivu i 1 vagon putničkog voza.

5. 10. 1943 U s. Dobanovcima (kod Zemuna) jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda, posle četvoročasovne borbe protiv žandarma. likvidirala 3 bunkera i zapalila zgradu opštine i sve spise u pošti. Poginula su 2 i ranjena 2 žandarma a zaplenjeno je: puškomitraljez, 18 pušaka, 5500 metaka i dosta druge opreme.

6. 10. 1943 U s. Kupinovu (u južnom Sremu) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali grupu od 89 četnika koji su došli iz Srbije radi formiranja svojih jedinica. U tročasovnoj borbi je poginulo 17 i zarobljeno 4 četnika, dok su ostali proterani preko Save, kojom prilikom se više njih udavilo.

11. 10. 1943 U s. Divošu (kod Srem. Mitrovice) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, posle kraće borbe, odbili napad odeljenja vojnika iz nemačke 1. kozačke divizije i naneli mu gubitke od nekoliko mrtvih, dok se 10 -kozaka- predalo sa oružjem.

13. 10. 1943 Pošto je do 8. oktobra završeno -čišćenje- istočnog Srema, nemačke policijske snage i delovi nemačke 173, rezervne i 1. kozačke divizije, s linije Ilok - Petrovaradin - Srem. Karlovci - Irig - s. Vrdnik - s. Ležimir, uz sadejstvo artiljerije, tenkova i avijacije (ukupno oko 28,000 vojnika), otpočeli koncentrična dejstva protiv jedinica NOV i PO na Fruškoj gori. Deo 1. sremskog NOP odreda veštim manevrom se izvukao iz obruča (veća grupa preko druma s. Sviloš - s. Ležimir u zapadni deo Fručke gore, a manja ka Rakovačkom. majdanu, blizu Petrovaradina). Neprijatelj je do 17. oktobra masovno ubijao, hapsio, zlostavljao i pljačkao stanovništvo fruškogorskih sela. Potpuno su porušena sela Rakovac i Ledinci, dok je samo u s. Neštinu pobijeno 71, u s. Suseku oko 100 i u ruševinama manastira Đipše 34 rodoljuba.

17. 10. 1943 Kod s. Umke (blizu Beograda) prešao preko r. Save u Srbiju novoformirani 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda (Sremski bataljon), prateći grupu od 10 viših rukovodilaca koje je VŠ NOV i POJ uputio iz istočne Bosne, preko Srema, GŠ NOV i PO za Srbiju.

19. 10. 1943 Kod s. Barajeva (blizu Beograda) Kosmajski NOP odred i 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda odbili napad četnika, jedinica SDS i SDK i odbacili ih ka s. Ralji.

26. 10. 1943 Brigada i odred su imali: 4 mrtva. Istog dana došlo je do spajanja 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda sa 1. šumadijskom brigadom.

27. 10. 1943 U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

1. 11. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Laćarka Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i oštetila lokomotivu i 5 vagona nemačkog brzog voza.

2. 11. 1943 Između Stare Pazove i Inđije Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom izbacila iz šina nemački teretni voz sa ratnim materijalom i uništila lokomotivu i 4 vagona.

6. 11. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i oštetila lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

6. 11. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona putničkog voza.

6. 11. 1943 Grupa boraca 1. sremskog NOP odreda upala u utvrđeno s. Beočin (kod Petrovaradina) i u jednoj kući bombama ubila 8 i ranila 10 nemačkih oficira i vojnika.

12. 11. 1943 Iz Srbije, preko s. Sremčice (kod Beograda), izbio na r. Savu i prebacio se u Srem 2. bataljon 1. sremskog odreda NOV i PO Vojvodine (Sremski bataljon).

15. 11. 1943 U s. Obrežu (u južnom Sremu) delovi 1. sremskog NOP odreda napali nemačku posadu i u četvoročasovnoj borbi zauzeli nekoliko bunkera, ali su se zbog nadmoćnosti neprijatelja morali povući, pretrpevši gubitke od 9 mrtvih. Gubici neprijatelja: 3 mrtva, 3 ranjena i 1 zarobljen.

29. 11. 1943 U blizini s. Surčina (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom razrušila most na kanalu Galovici, te za duže vreme otežala saobraćaj između Zemuna i Rume.

29. 11. 1943 Između s. Ašanje i s. Obreža (u južnom Sremu) delovi 1. sremskog NOP odreda ubili iz zasede 7 i zarobili 20 nemačkih vojnika.

14. 12. 1943 U dvočasovnoj borbi delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda sprečili prodor jačih ustaških snaga u s. Grgeteg (kod Iriga). Poginulo je 8 ustaša, među kojima i 1 oficir.

17. 12. 1943 Između s. Kraljevaca i s. Putinaca (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda isekli 42 dvostruka tt stuba.

17. 12. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Zemunskog Polja delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda isekli 98 tt stubova.

18. 12. 1943 Između s. Boljevaca i s. Jakova (kod Zemuna) borci 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda vatrom oborili nemački avion, zaplenivši 3 avionska mitraljeza sa 2.300 metaka, radio-stanicu i 350 signalnih raketa.

20. 12. 1943 Kod spomenika u blizini s. Kupinova (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, iz zasede, napao nemačke žandarme koji su se prevozili iz s. Obreža. Poginula su 62 žandarma; zaplenjeno je: puškomitraljez, 2 automata, 26 pušaka, 4 pištolja i dosta druge opreme, dok je kamion sa prikolicom spaljen. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

20. 12. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja jedinice 1. sremskog NOP odreda isekle 50 tt stubova.

25. 12. 1943 Ustaško uporište u s. Dobanovcima (kod Zemuna) napao 3. bataljon 1. sremskog NOP odreda i uništio jedan bunker, ali nije uspeo da zauzme selo. Poginule su 3 ustaše i ranjen je 1 žandarm.

26. 12. 1943 U s. Babsku-Novak (kod Šida) upali delovi 1. sremskog NOP odreda te ubili 10 ustaša i zaplenili 30 pušaka s municijom.

4. 1. 1944 Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

5. 1. 1944 Između s. Klenka i s. Platičeva (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu a potom napali putnički voz. Poginulo je 9 nemačkih vojnika i 8 domobrana (među kojima 2 oficira). Plen: 1 p. mitraljez, 20 pušaka i druga oprema.

6. 1. 1944 Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala.

18. 1. 1944 Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede dočekala neprijateljsku kolonu jačine oko 500 vojnika. U borbi je poginulo 8 a ranjeno 6 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 ranjenog i 1 nestalog borca.

20. 1. 1944 Kod s. Buđanovaca (blizu Rume) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala odeljenje domobrana i posle kraće borbe odbacila ga u s. Nikince. Zarobljeno je 6 domobrana a zaplenjeno 6 pušaka, 300 metaka i nešto vojničke opreme.

20. 1. 1944 GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naređenje Štabu 1. sremskog NOP odreda i Diverzantskom udarnom bataljonu GŠ NOV i PO za Vojvodinu da pojačaju diverzantske akcije, naročito na neprijateljski saobraćaj.

21. 1. 1944 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice vod iz 1. sremskog NOP odreda posekao 20 tt stubova a neprijateljskoj patroli naneo gubitke.

22. 1. 1944 U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda zapalila zgradu opštine i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i izvesnu količinu kancelarijskog i drugog materijala.

27. 1. 1944 Kod Čarde (na putu s. Manđelos - Srem. Mitrovica) 2. četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala grupu nemačkih i domobranskih vojnika. U kratkoj borbi je poginulo 6 a zarobljeno 13 vojnika. Zaplenjena su 2 automata, 16 pušaka, preko 500 metaka i dosta druge opreme.

29. 1. 1944 Između s. Šimanovaca i s. Krnješevaca (kod Stare Pazove) jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda napale i razbile kolonu nemačke SS policije jačine oko 100 ljudi. Poginulo je 9, ranjeno 8 a zarobljena su 4 policajca, dok je bataljon imao 3 ranjena borca. Zaplenjena su 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 4 pištolja, dosta municije i druga oprema.

30. 1. 1944 Na pruzi s. Vrdnik-Ruma grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljsku patrolu. Poginuo 1 neprijateljski vojnik a 6 ih je ranjeno. Zaplenjena je 1 puška.

31. 1. 1944 Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili Rakovačku i Ledinačku ž. stanicu (na pruzi Petrovaradin - s. Beočin) kao i stražaru između s. Ledinaca i s. Beočina.

2. 2. 1944 Između s. Beške i s. Krušedola (kod Iriga) delovi 1. sremskog NOP odreda posekli oko 300 tt stubova.

7. 2. 1944 Jedan vod 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao na vojni magacin kod s. Kamenice (blizu Petrovaradina), te zarobio 9 domobrana (koji su prešli u partizane) i zaplenio 1 p. mitraljez, 11 pušaka, 8 bombi, 1880 metaka i dosta druge vojničke opreme.

20. 2. 1944 Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu 1. sremskog NOP odreda da poruši prugu Novi Sad - Beograd i da ispita mogućnost za uništenje tunela kod s. Čortanovaca.

24. 2. 1944 Na putu s. Putinci i s. Kraljevci (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda napali nemačku patrolu, te ubili 8 vojnika, 1 oficira i 1 podoficira i zaplenili 1 p. mitraljez, 1 automat, 6 pušaka i nešto druge opreme.

28. 2. 1944 Između s. Grabovaca i s. Obreža (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda iz zasede napao vod nemačke policije jačine 40 ljudi. Poginulo je 11 i ranjeno 15 policajaca, dok su dvojica zarobljena. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 13 pušaka, 6 bombi, 1 pištolj, 780 metaka i druga oprema.

1. 3. 1944 U s. Beočinu (kod Petrovaradina) 1. četa 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda zapalila opštinsku zgradu i arhivu. Tom prilikom je u redove NOV i PO prešlo 13 domobrana.

7. 3. 1944 Na putu Ruma - s. Vrdnik delovi 1. sremskog NOP odreda iz zasede napali 2 kamiona s nemačkim vojnicima i radnicima iz s. Vrdnika. Poginula su 3 vojnika i 5 ih je nestalo.

10. 3. 1944 U s. Kamenicu (kod Petrovaradina) upala četa 1. sremskog NOP odreda, ubila 3 domobrana i zaplenila 5 pušaka i 300 metaka.

28. 3. 1944 Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali dva električna stuba. Istog je dana 1. bataljon tog odreda, iz zasede kod s. Maradika (blizu Inđije), ubio 10 i ranio 2 domobrana.

29. 3. 1944 Na drumu Ilok - s. Erdevik 1. bataljon 1. sremskog NOP odreda posekao 290 tt stubova.

30. 3. 1944 Iz s. Starog Divoša (kod Iloka) delovi 1. sremskog NOP odreda proterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili pljačku. Poginulo je 10 i ranjeno 5 nemačkih vojnika. Opljačkane stvari vraćene su sopstvenicima.

0. 4. 1944 Na Fruškoj gori, po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvršena reorganizacija 6. vojvođanske NOU brigade: u njen sastav ušao Fruškogorski bataljon 1. sremskog NOP odreda kao njen 2. bataljon.

5. 4. 1944 Između Zemuna i s. Nove Pazove jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda posekle 207 tt stubova.

7. 4. 1944 Na Fruškoj gori jedinice 1. sremskog NOP odreda odbile napad ustaško-domobranskih i policijskih snaga, jačine oko 1500 vojnika, i nanele im osetne gubitke.

9. 4. 1944 Na pustari Gladnoš (kod Iriga) delovi 1. sremskog NOP odreda i Komande rumskog vojnog područja zaplenili: 28 konja. 39 goveda, 103 svinje, 7 kola, 12 kompletnih amova i drugu opremu.

13. 4. 1944 U s. Vrdniku (kod Iriga) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali nemačko-domobransku posadu, te ubili 10 neprijateljskih vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez, 1 automat i 1 pušku.

14. 4. 1944 Kod s. Vrdnika (blizu Iriga) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda iz zasede napali odeljenje od 15-20 nemačkih i domobranskih vojnika, te u kraćoj borbi razbili neprijatelja i naneli mu gubitke od 5 mrtvih i 3 ranjena vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog. Zaplenio je: avionski mitraljez, automat, pušku, 70 metaka i nešto vojničke opreme.

24. 4. 1944 Na r. Savi (blizu Makiša, kod Beograda) delovi 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda potopili brodove -Otadžbinu-, -Galeb- i -Obilić- a brod -Labud- zapalili.

6. 5. 1944 Nadmoćne nemačke i ustaške snage otpočele desetodnevna dejstva u jugoistočnom Sremu protiv 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, 1. posavsko-tamnavskog partizanskog bataljona i novodošlih nenaoružanih boraca iz Zemuna. Zahvaljujući dejstvu partizanskih jedinica u neprijateljskoj pozadini, delovi okruženi u luku r. Save uspeli su da se, uz manje gubitke, probiju u pravcu s. Obreža.

13. 5. 1944 Između Petrovaradina i s. Beočina delovi 1. sremskog NOP odreda oštetili 350 metara pruge i srušili jedan most.

24. 5. 1944 Na putu Ruma-Irig delovi 1. sremskog NOP odreda posekli veći broj tt stubova.

25. 5. 1944 Na putu s. Kupinovo - s. Obrež (u južnom Sremu) jedinice 1. sremskog NOP odreda posekle 70 tt stubova.

1. 6. 1944 Između s. Beočina i Petrovaradina 1. četa 1. sremskog NOP odreda napala iz zasede jedan voz sa pratnjom od 40 ustaša. U kraćoj borbi poginulo je 9 ustaša, dok su ostali, iskočivši iz voza, pružili otpor. Zaplenjeno je 6 pušaka i 6 ustaških uniformi.

2. 6. 1944 Na Galovičkom kanalu (kod Stare Pazove) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali 60 nemačkih vojnika. Poginula su 33 i zarobljena 3 nemačka vojnika. Jedinice NOVJ su imale 4 mrtva i 4 ranjena borca; poginuo je i komandant 3. bataljona Vlada Obradović Kameni, narodni heroj. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 2000 metaka i dosta druge opreme.

2. 6. 1944 Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda srušili železnički most. Istovremeno su drugi delovi Odreda napali na bunker u s. Vrdniku, u kome su poginula 2 i ranjena 4 domobrana.

4. 6. 1944 Kod Srem. Mitrovice jedna desetina 1. sremskog NOP odreda napala trošarinu. Poginulo je 12 policajaca i 1 ustaša a 1 ustaša je ranjen.

5. 6. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 1. sremskog NOP odreda porušili železničku prugu i pokidali tt veze u dužini od 1 kilometra.

8. 6. 1944 Između s. Obreža i s. Grabovaca (u južnom Sremu) jedna četa 1. sremskog NOP odreda napala nemačku patrolu. Poginula su 4 vojnika a zaplenjeni su p. mitraljez, 2 puške i pištolj.

14. 6. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele s komunikacije Srem. Karlovci - Irig i s linije Šid-Ilok pretres Fruške gore (prva etapa operacije -Kornblume-), Istočna grupa, u dvodnevnom nastupanju do linije s. Beočin - s. Jazak, ubila je 6 boraca iz 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, koji se jedini nalazio na ugroženom području, dok je Zapadna grupa, zbog sporog nastupanja (tek 22. juna izbila na liniju s. Jazak - s. Vrdnik - s. Rakovac), omogućila 1. bataljonu da se povuče u južni Srem. Međutim, usled dejstva 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade u rejonu s. Ležimir - s. Sviloš (22. juna), u pozadini Zapadne grurie, neprijatelj je prisiljen da ponovo izvrši pretres Fruške gore od linije s. Stari Divoš - s. Susek do linije s. Jazak - s. Rakovac. Pretres je, bez uspeha, trajao sve do 1. jula.

4. 7. 1944 Na putu s. Jakovo - s. Boljevci (kod Zemuna) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala automobil. Poginuli su jedan ustaški zastavnik i vozač a ranjen je ustaški poručnik.

9. 7. 1944 Delovi 6. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo 1. sremskog NOP odreda, izvršili demonstrativan napad na ustaško uporište u pustari Grabovac (blizu Srem. Mitrovice). Posle tročasovne borbe pristigla su ustaška pojačanja iz Srem. Mitrovice i s. Čalme. Poginulo je 8 ustaša i 4 stražara iz kaznione u Srem. Mitrovici, ranjeno 5 ustaša i 3 stražara i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika. Plen: 2 p. mitraljeza i 17 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 8 ranjenih boraca.

11. 7. 1944 U s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice) delovi 6. vojvođanske NOU brigade i 1, sremskog NOP odreda napali nemačko-domobransku posadu. U šestočasovnoj borbi zauzet je veći deo sela, ali otpor iz dobro utvrđenog glavnog uporišta nije slomljen. Poginulo je 8 folksdojčera i 18 domobrana a ranjeni su 2 domobrana i 1 folksdojčer. Brigada je imala 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 13 pušaka i 10 konja.

12. 7. 1944 Na području jugoistočnog i južnog Srema otpočela treća etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. Jedna četa 1. sremskog NOP odreda, koja se jedina nalazila na tom terenu, uspela je da izbegne udar nadmoćnih neprijateljskih snaga, usled čega su nemačke jedinice i policija nad stanovništvom vršile teror i pljačku.

17. 7. 1944 Produžujući treću etapu operacije -Kornblume-, dve neprijateljske borbene grupe (s pravca Ruma - s. Bešenovački Prnjavar, oko 4000 vojnika, i iz Šida i Srem. Mitrovice, oko 2000 vojnika, ka s. Starom Divošu i s. Ležimiru) i posade iz s. Vrdnika, Petrovaradina i s. Beočina preduzele iznenadne koncentrične napade na delove 6. vojvođanske NOU brigade, delove 1. sremskog NOP odreda i manje pozadinske jedinice na Fruškoj gori. U oštrim dvodnevnim borbama, naročito u rejonu s. Starog Divoša, na Vetrenjači i kod Crvenog čota, neprijatelj nije uspeo da uništi navedene jedinice. Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika a jedinice NOV i POJ - 24 mrtva i 36 ranjenih boraca. Zaplenjena su 4 mitraljeza, 2 automata, 8 pušaka i dosta druge opreme.

19. 7. 1944 Na jednom folksdojčerskom salašu kod s. Putinaca (blizu Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 25 jutara pšenice.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izveštaj štaba Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine od 10. avgusta 1943. god. o akcijama bataljona u vremenu od 8. juna do 31. jula

Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 15. avgusta 1943. god. bataljonskom komitetu Drugog bataljona Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o potrebi pojačanja partisko-političkog rada u bataljonu i uspostavljanju pravilnih odnosa prema organizacijama na terenu

Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda

Izveštaj Istine o akcijama Prvog sremskog odreda od 1. do 5. oktobra 1943. godine

Izveštaj komandanta Srema od 12. oktobra 1943. Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini o borbama protiv 1. sremskog NOP odreda kod Kupinova

Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. sremskog NOP odreda od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o neprijateljskoj ofanzivi na Frušku goru i dejstvima odreda u oktobru

Zapisnik sa vanrednog sastanka partiske organizacije štaba Prvog sremskog NOP odreda od 23. oktobra 1943. godine

Direktivno nismo Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 28 oktobra 1943. god. svim partiskim rukovodstvima istočnog Srema i prvog sremskog NOP odreda o nekim slabostima u radu partiskih organizacija i uputstva za dalji rad

Izveštaj sekretara partiske organizacije Prvog bataljona Prvog sremskog NOP odreda od 4 novembra 1943. god. o održanom sastanku ćelije štaba bataljona

Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 20. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o dejstvima odreda od 29. oktobra do 15. novembra

Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 5. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o stanju u odredu i o partisko-političkom radu

Dopunski izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 7. decembra 1943. god. o brojnom stanju članova KPJ i SKOJ-a u odredu

Izveštaj političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 21. decembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o radu u decembru

Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o akciji u selu Bapskoj-Novaku

Ratni izveštaj br. 31 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 31. decembra 1943. god. o akcijama diverzantskog bataljona i delova Prvog sremskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama odreda u toku januara 1944 godine

Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine br. 1 od 7 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i jedinica Prvog sremskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 14 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Trećeg bataljona

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 januara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Udarnom diverzantskom bataljonu za izvođenje diverzantskih akcija

Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. januara 1944. okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o političkom stanju u bataljonima

Izveštaj obaveštajnog oficira Prvog sremskog NOP odreda od 24 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Srem

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o takmičenju jedinica u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 4 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

Ratni izveštaj broj 5 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 februara 1944 god. o borbama i akcijama Prvog sremskog NOP odreda i Šeste vojvođanske brigade

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 februara 1944 god. o borbama i akcijama Šeste vojvođanske brigade, Prvog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 9 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o radu Prvog sremskog NOP odreda i komandi područja

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda o kretanju neprijatelja, namerama i jačini njegovih snaga

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 27 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s Nemcima između Kraljevaca i Putinaca

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 22 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o evakuaciji okupatora iz Jugoslavije u Mađarsku

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 marta 1944god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Komandi Sremskog područja da pruže pomoć Mačvanskoj partizanskoj četi

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 28 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 2 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

Naredba broj 15 Štaba Prvog sremskog NOP odreda za 10 maj 1944 god. o formiranju čete na terenu Fruške Gore i postavljenju rukovodilaca

Naredba broj 19 Štaba Prvog sremskog NOP odreda za 7 jun 1944 god. o formiranju štabova Prvog i Drugog bataljona i postavljenju rukovodilaca

Naređenje Operativnog štaba Šeste vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda od 7 avgusta 1944 god. jedinicama Brigade i Odreda za napad na Čerević

Fotografije

Povezane odrednice

Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Avalski korpus JVuO Surčin SKOJ 1. šumadijska brigada 3. vojvođanska udarna brigada Ilok 1. kozačka divizija Vermahta Sremski zdrug (NDH) Italija u drugom svetskom ratu Sremska Kamenica Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. Luftwaffe u Jugoslaviji Ruma Umka Inđija Mađarska u drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica Petrovaradin Zemun Kraljevo Nova Pazova Irig Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Srbiji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Šid Kupinovo Stara Pazova Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Rudnički korpus JVuO Valjevski korpus JVuO Diverzantski bataljon Glavnog štaba Vojvodine Narodni heroji Jugoslavije Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Novi Sad Nemački zločini u Jugoslaviji Korpus Gorske garde Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Kosmajski partizanski odred Pljačka u ratu Srpska državna straža (nedićevci) Pančevo Fruškogorski partizanski odred Bitka za Srbiju Valjevo Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 6. vojvođanska udarna brigada 173. rezervna divizija Borbe u Sremu 1943. Glavni štab Vojvodine Borbe u Hrvatskoj 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Beograd Operacija Žitni cvet Šabac Ni zrno žita okupatoru!