🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. štajerski partizanski bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

4. 10. 1941 Na pl. Grmadi (kod Šoštanja) formiran 1. štajerski partizanski bataljon.

7. 10. 1941 Pri napadu na Šoštanj, 1. štajerski bataljon zapalio zgradu opštine i pilanu i srušio most na Paki.

26. 10. 1941 Jake nemačke policijske i žandarmerijske snage okružile Štajerski partizanski bataljon na pl. Creti. Bataljon se, posle oštre borbe, probio u pravcu Crnog vrha kod Vranskog.

27. 10. 1941 Iz rejona Vranskog otpočeo -brežički marš-, 1. štajerskog partizanskog bataljona na pl. Bohor, sa zadatkom da spreči nasilno iseljavanje Slovenaca sa područja Brežica i podigne ustanak u tome kraju.

1. 11. 1941 Kod s. Sv. Helene (blizu Celja) 1. štajerski partizanski bataljon vodio borbe protiv nemačkih policijskih snaga. U borbi je poginuo puškomitraljezac Pohorske partizanske čete Angel Besednjak Don, narodni heroj.

29. 3. 1942 Od 1, 2. i 3. štajerskog partizanskog bataljona formirana 1. štajerska brigada (2. grupa NOP odreda). Svečani zbor brigade održan je 5. aprila 1942.

30. 3. 1942 Štab 1. štajerske brigade izdao naredbu o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju 1. štajerskog partizanskog bataljona.

13. 4. 1942 Na Tolstem vrhu (kod Vranskog) ponovo sakupljen I. štajerski partizanski bataljon, koji je posle brežičkog marša (1941. god.) bio podeljen na grupe.

28. 4. 1942 Jedinice 1. štajerskog partizanskog bataljona izvršile napad na rudnik u Trbovlju i nanele veliku štetu rudničkim postrojenjima.

0. 5. 1942 Formirana kozjanska četa. Štab 1. štajerskog partizanskog bataljona odmah ju je uputio na sektor Kozjanskog radi omasovljenja ustanka.

6. 5. 1942 U duhu naređenja GŠ NOP odreda za Sloveniju, Štab 2. grupe NOP odreda izdao Štabu 1. štajerskog partizanskog bataljona naredbu da u Štajerskoj organizuje prihvat jedinica 2. grupe NOP odreda.

9. 5. 1942 Između ž. st. Zagorje i ž. st. Breg (između Litije i Trbovlja) 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona porušila železničku prugu. Saobraćaj je bio prekinut oko 8 časova.

19. 5. 1942 Uporište Ljubno (kod Mozirja) napale 2. i 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona. One su tom prilikom zapalile žand. st. i zaplenile 25 pušaka, 1 automat, 3 pištolja i veću količinu municije.

Fotografije

Povezane odrednice

Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Deportacije Slovenaca Zasede u oslobodilačkom ratu 1. štajerska partizanska brigada Borbe u Sloveniji 1942. Celje Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubno Brežice Štajerski partizanski odred Ustanak u Sloveniji 1941. Glavni štab Slovenije Narodni heroji Jugoslavije Trbovlje