🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. šumadijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 132 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 Članovi KPJ i simpatizeri NOP-a iz sela Šopića, Petke, Šušnjara i Lazarevca napali na magacin opreme u Lazarevcu, koji su čuvali nemački vojnici i kvislinzi, iz njega izvukli, pored ostalog veću količinu vojničke opreme i sanitetskog materijala što će kasnije predati 1. šumadijskom NOP odredu.

0. 7. 1941 U s. Trnavi (kod Topole) 1. šumadijski NOP odred razoružao žandarme.

1. 7. 1941 Kod s. G. Trešnjevice (blizu Aranđelovca) OK KPJ za Aranđelovac formirao 1. šumadijski NOP odred.

12. 7. 1941 U sastavu 1. šumadijskog NOP odreda formirana je Orašačka, Oplenačka i Kosmajska četa.

28. 7. 1941 U s. Darosavi (sada: Partizani) 1. šumadijski NOP odred napao i razoružao 5 žandarma a između Aranđelovca i Darosave pokidao tt linije.

29. 7. 1941 U s. Natalincima (kod Topole) Oplenačka četa 1. šumadijskog NOP odreda razoružala 5 žandarma.

5. 8. 1941 U s. D. Šatornji (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i spalili opštinsku arhivu.

10. 8. 1941 U s. Stragarima (kod Arandelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

11. 8. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali postrojenja rudnika Oplenca, spalili opštinsku arhivu i uništili sredstva veze u pošti u s. Baroševcu (kod Lazarevca).

12. 8. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali ž. st. Rudovci i Bukovik, razorili prugu između Darosave (sada: Partizani) i Rudovaca, zbog čega je voz iskočio iz šina, i spalili opštinsku arhivu u s. Raniloviću.

13. 8. 1941 Kod s. Čumića (na putu Topola-Kragujevac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda sačekali u zasedi kamion sa 6 nemačkih vojnika. Poginula 2 a ranjena 3 nemačka vojnika i uništen kamion.

14. 8. 1941 Kod s. Darosave (sada: Partizani, kod Arandelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda minirali prugu, demolirali ž. st. Baroševac i spalili opštinsku arhivu u s. Lipovcu.

16. 8. 1941 Kod s. Banje (blizu Topole) delovi 1. šumadijskog NOP odreda iz zasede uništili nemački luksuzni automobil i ubili 1 oficira i 3 nemačka vojnika. Za odmazdu u s. Banji nemački vojnici streljali 11 ljudi i spalili izvestan broj kuća.

19. 8. 1941 U s. Junkovcu (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda uništili rudnik uglja i zaplenili oko 200 kg eksploziva, sanitetskog i drugog materijala.

19. 8. 1941 U s. Babajiću (kod Ljiga) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali posadu žand. stanice.

20. 8. 1941 Na putu Topola-Natalinci delovi 1. šumadijskog NOP odreda iz zasede uništili nemački automobil i zarobili dva nemačka vojnika.

21. 8. 1941 Kod s. Junkovca (blizu Lazarevca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda miniranjem porušili most preko r. Turije.

23. 8. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda presekli stubove električnog dalekovoda Kragujevac-Vreoci i uništili uređaje na ž. st. Aranđelovac.

25. 8. 1941 Na putu Mladenovac-Aranđelovac (kod s. Orašca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali automobil i ubili 1 gestapovca a ranili 2 žandarma.

26. 8. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali ž. st. i spalili opštinsku arhivu u s. Darosavi (sada: Partizani, kod Aranđelovca) porušili prugu kod s. Kopljara (blizu Aranđelovca) i srušili most u s. Bistrici (kod Lazarevca).

27. 8. 1941 U s. Kopljaru (kod Arandelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv nemačkih vojnika i žandarma i naneli im gubitke. Za odmazdu nemačke okupatorske vlasti spalile tri sela.

27. 8. 1941 Kod ž. st. Zeoke (između Lazarevca i Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda porušili prugu.

27. 8. 1941 Kod s. Bistrice (blizu Lazarevca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali dva odeljenja nemačkih vojnika i ubili 11, ranili 7 i zarobili 1 vojnika i zaplenili 19 pušaka, 12 automata i 2 p. mitraljeza; zapalili jedan automobil.

28. 8. 1941 Između Mladenovca i Aranđelovca delovi 1. šumadijskog NOP odreda prekinuli tt veze.

30. 8. 1941 U s. Rudovcima (kod Lazarevca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda onesposobili rudnik uglja.

0. 9. 1941 U s. Darosavi (sada: Partizani), kod Aranđelovca, u sastavu 1. šumadijskog NOP odreda formirana dva bataljona.

2. 9. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda upali u s. Rudnik (kod G. Milanovca) i uništili arhivu Opštine i Poreske uprave.

3. 9. 1941 U rudnicima uglja u selima Mišači (kod Aranđelovca) i Stragarima (kod Topole) delovi 1. šumadijskog NOP odreda oštetili mašinska postrojenja.

6. 9. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda zauzeli s. Rudnik i spalili opštinsku arhivu.

8. 9. 1941 U s. Belanovici (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zarobili Nedićevog p. pukovnika Olujića, kod koga je pronađen tekst sporazuma između Draže Mihailovića i Nedića o zajedničkim akcijama protiv NOP odreda.

2. 10. 1941 Kod s. Vlakče (na drumu Kragujevac-Topola) delovi 1. šumadijskog NOP odreda iz zasede uništili nemačku kolonu od 3 kamiona i 2 automobila; poginula su i ranjena 32 nemačka vojnika.

3. 10. 1941 Kod D. Kapije (na putu Lazarevac-Beograd) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali nemački poterni odred (40-50 vojnika), 3 ubili, a ostali se razbežali. Za odmazdu, istog dana, Nemci zapalili 9 kuća.

9. 10. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda minirali mostove na putevima koji iz Arandelovca vode za Lazarevac, Mladenovac i Topolu.

11. 10. 1941 Jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije iz Topole, posle višečasovne borbe protiv jedinica 1. šumadijskog NOP odreda, zauzeo Rudnik, ali ga ubrzo napustio.

13. 10. 1941 U Aranđelovac upali delovi 1. šumadijskog NOP odreda i uništili arhivu Sreskog načelstva.

16. 10. 1941 Kod s. Darosave (sada: Partizani, blizu Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zapalili autobus Neđićevog 4. oružanog odreda.

27. 10. 1941 U Požegi četnici Draže Mihailovića nasilno skinuli s voza Milana Blagojevića, komandanta 1. šumadijskog NOP odreda, narodnog heroja, koji se vraćao sa sastanka iz VŠ NOP odreda Jugoslavije, i posle zverskog mučenja ga ubili.

7. 11. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali G. Milanovac, koji su branili delovi Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda. Četnici su na prevara razoružali 7. četu 1. šumadijskog NOP odreda i delove Čačanskog NOP odreda i odveli ih u s. Brajiće, a kasnije u s. Slovac, predali ih nemačkim jedinicama, koje su ih streljale.

20. 11. 1941 Delovi Kosmajskog, Kragujevačkog, Posavskog, Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda slomili napad Nedićevih oružanih odreda i četnika na varošicu Rudnik i odbacili ih ka Belanovici.

24. 11. 1941 Nedićevske jedinice, uz podršku nemačkih tenkova, preduzele napad na G. Milanovac. Posle oštre borbe oko ž. st. i groblja, u kojoj je pretrpao osetne gubitke, neprijatelj je protivnapadom Kosmajskog i delova Čačanskog, Posavskog i 1. šumadijskog NOP odreda odbačen ka s. Svračkovcima.

27. 11. 1941 Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

0. 12. 1941 Rukovodstvo 3. bataljona 1. šumadijskog NOP odreda raspustilo ovaj bataljon i time omogućilo neprijatelju da ga pojedinačno razoruža.

21. 12. 1941 U Rudom, odlukom CK KPJ i naredbom VŠ NOP odreda Jugoslavije, formirana 1. proleterska NOU brigada, u čiji sastav su ušli: po jedan partizanski bataljon Kragujevačkog, Kraljevačkog i Šumadijskog NOP odreda, Beogradski partizanski bataljon Posavskog NOP odreda, 1. crnogorski (lovćenski) i 2. crnogorski partizanski bataljon.

0. 1. 1942 Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

9. 5. 1942 Na pl. Bukulji KPJ za Aranđelovac formirao oružanu grupu od 15-20 boraca, koja je kasnije prerasla u 1. šumadijski NOP odred.

0. 6. 1942 Na pl. Bukulji OK KPJ za Aranđelovac obnovio (ponovo formirao) 1. šumadijski NOP odred.

0. 8. 1942 Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog NOP odreda, ponovo formiran Suvoborski NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje u širem rejonu Valjeva.

20. 8. 1942 PK KPJ za Srbiju predložio OK KPJ za Mladenovac da drugovi iz Beograda koji se prebace na njegovu teritoriju obrazuju posebnu četu pod komandom Štaba 1. šumadijskog NOP odreda. Četa bi poslužila kao jezgro za formiranje novog Šumadijskog NOP odreda.

27. 8. 1942 U s. Banji (kod Aranđelovca) 1. šumadijski NOP odred razoružao manju grupu četnika i demolirao železničku stanicu.

28. 8. 1942 U s. Jeloviku (kod Aranđelovca) 1. šumadijski NOP odred razoružao seosku četničku stražu i spalio opštinsku arhivu.

2. 9. 1942 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali ž. st. Banju (kod Aranđelovca).

5. 9. 1942 U s. Saranovu (kod Topole) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali seosku stražu i spalili opštinsku arhivu.

7. 9. 1942 U s. Guberevcu (kod Sopota) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali seosku stražu i spalili opštinsku arhivu.

16. 9. 1942 U s. Majdanu (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali četničku seosku stražu i spalili arhivu.

18. 9. 1942 Us Krivoj Reci (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali četničku seosku stražu a ž. st. demolirali.

19. 9. 1942 U Umčarima i M. Ivanči Kosmajska četa 1. šumadijskog NOP odreda demolirala železničke stanice.

24. 9. 1942 U s. G. Trešnjevici (kod Aranđelovca) 1. šumadijski NOP odred izvršio napad na četnički odred (jačine 68 četnika) i naneo mu gubitke.

27. 9. 1942 U napadu na rudnik u s. Rudovcima (kod Lazarevca) 1. šumadijski NOP odred ubio 3 i razoružao 4 četnika.

8. 10. 1942 Sa mitinga održanog na Rudniku, partizani 1. šumadijskog NOP odreda i prisutni meštani uputili, preko VŠ NOP i DV Jugoslavije, drugarske pozdrave partizanima Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Slavonije, Dalmacije, Like i Korduna, zaklinjući se da puške iz ruku neće ispustiti dok ne budu isterani okupatori iz naše zemlje i uništene njihove sluge.

11. 10. 1942 U s. Misači (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali postrojenja u rudnicima uglja -Oplenac-, -Vrbas- i -Orašac-.

13. 10. 1942 U rudniku kamena u Vučjaku (kod Rudnika) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zaplenili 2 kamiona sa prikolicama, 70 kg eksploziva, 800 kapisli i veću količinu fitilja.

17. 10. 1942 Kod s. Krive Reke (na pruzi G. Milanovac-Ljig) delovi 1. šumadijskog NOP odreda na četiri mesta porušili prugu.

20. 10. 1942 U s. Barajevu (kod Ripnja) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali četnički odred i naneli mu gubitke od 7 mrtvih i zaplenili 23 puške.

26. 10. 1942 Na ž. st. Stavici (na pruzi G. Milanovac-Ljig) delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali postrojenja i na osam mesta porušili prugu.

29. 10. 1942 U s. Stojniku (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali žandarmerijsku posadu, te ubili 2 žandarma (ostali pobegli) i zaplenili 11 pušaka.

0. 11. 1942 U s. Zabrežju (kod Aranđelovca) održan dvodnevni sastanak OK KPJ za Aranđelovac, uz prisustvo komandanta GŠ NOP odreda za Srbiju i komandanta i komesara 1. šumadijskog NOP odreda. Zaključeno je da 1. šumadijski NOP odred rasčisti teren i stvori uslove za dejstvovanje četa u toku zime; napada sreska mesta; razbija kvislinšku vlast itd. U tom cilju, OK je izdao letak narodu, pozivajući ga da krije namirnice.

3. 11. 1942 Između Ugrinovaca i Krive Reke (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda prekinuli prugu na tri mesta.

7. 11. 1942 U s. Guberevcu (kod Sopota) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali seosku stražu i spalili opštinsku arhivu.

16. 11. 1942 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali 13 stražara SDS u s. Takovu i s... Vraćevšnici (kod G. Milanovca) i spalili opštinske arhive u s. Svračkovcima i s. Takovu.

23. 11. 1942 Između s. Ugrinovaea i s. Krive Reke (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda na tri mesta prekinuli prugu.

14. 12. 1942 Prvi šumadijski NOP odred napao Sopot, koji je branilo oko 120 pripadnika SDS. Zbog snažnog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

24. 12. 1942 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali posadu stanice Srpske državne straže u s. Čumiću (kod Kragujevca).

4. 1. 1943 U Beogradu nemački vojnici streljali 10 talaca za odmazdu što su delovi 1. šumadijskog NOP odreda 24/25. XII 1942. srušili ž. st:, spalili opštinsku arhivu i ubili predsednika opštine u s. Kovačevcu (kod Mladenovca).

11. 1. 1943 Na pruzi Aranđelovac-Mladenovac 1. šumadijski NOP odred demolirao ž. st. Kopij are i zapalio jedan vagon i opštinsku arhivu.

17. 1. 1943 U s. Brezni (kod G. Milandvca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali 8 stražara SDS koji su došli da uspostave privremenu poljsku stanicu.

28. 1. 1943 Na ž. st. Nakučani (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac) 1. šumadijski NOP odred demolirao uređaje.

31. 1. 1943 Kod s. Ugrinovaca i s. Krive Reke (između Lajkovca i G. Milanovca) 1. šumadijski NOP odred razrušio prugu i ubio 2 četnika.

2. 2. 1943 U blizini s. Darosave (sada: Partizani, kod Aranđelovca) 1. šumadijski NOP odred u borbi ubio 6, ranio 6 i zarobio 20 četnika.

10. 2. 1943 U Kragujevcu delovi 1. šumadijskog NOP odreda upali u državni magacin Kačerskog rudnika i zaplenili nešto oružja i namirnica. Istog dana su posekli nekoliko stubova dalekovoda koji snabdeva strujom Aranđelovac, Kragujevac, Kraljevo i Jagodinu (sada: Svetozarevo).

10. 2. 1943 Na ž. stanicama Kriva Reka, Ugrinovci, Štavica i Banjani (na pruzi G. Milanovac - Lajkovac) 1. šumadijski NOP odred demolirao postrojenja, porušio prugu na 80 mesta, posekao 19 tt stubova i spalio opštinske arhive. (Za odmazdu, nemačke vlasti su u Kragujevcu 5. marta streljale 30 talaca.)

18. 2. 1943 U s. Jarmenovcima (kod Aranđelovca) 1. šumadijski NOP odred zapalio opštinsku arhivu i radionicu buradi organizacije TOT, u kojoj je izgorelo oko 5U0 buradi i dosta materijala, a veću količinu zaplenjene hrane podelio narodu.

18. 2. 1943 Kod s. Darosave (sada: Partizani, blizu Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda posekli 30 tt stubova. (Nemački vojnici su 25. marta, za odmazdu, streljali u Kragujevcu 20 talaca.)

20. 2. 1943 U rudnicima uglja kod s. Orašca i s. Misače (blizu Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda porušili rudnička postrojenja i zaplenili više kaiša i 60 kg karbita.

21. 2. 1943 U s. Misači (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali žand. posadu, ali nisu uspeli da je razoružaju. Poginuo im je 1 borac. Žandarmi su sutradan pobegli za Aranđelovac.

21. 2. 1943 U s. Belanovici (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali žand. posadu, ali nisu uspeli da je razoružaju. Demolirali su zgrade Sreskog suda, Poreske uprave i Opštine i spalili arhive, a ubili su 1 žand. kapetana i 4 petokolonaša.

24. 2. 1943 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda upali u s. Ruđovce (kod Lazarevca) i iz rudničkog magacina zaplenili 360 kg eksploziva, 378 kapisla i oko 150 metara štapina.

25. 2. 1943 U s. Venčanu (kod Aranđelovca) Kosmajska četa 1. šumadijskog NOP odreda napala posadu jačine 30-35 stražara SDS. Posle dvočasovne borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 4 ranjena, neprijatelj se predao. Četa je zaplenila laki mitraljez i 30 pušaka s municijom i opremom. Zarobljeni stražari su pušteni kućama.

25. 2. 1943 U s. Baroševcu (kod Lazarevca) Rudnička četa 1. šumadijskog NOP odreda napala 2. četu 1. bataljona SDK. Posle dva i po časa borbe četa se, zbog snažnog otpora neprijatelja, povukla. Poginuo je komandant 1. šumadijskog NOP odreda.

27. 2. 1943 U s. D. Šatornji (kod Aranđelovca) 1. šumadijski NOP odred napao posadu žand. stanice, ali ni posle tročasovne borbe nije uspeo da je razoruža. Spalio je opštinsku arhivu, demolirao poštu i presekao tt veze sa Aranđelovcem.

1. 3. 1943 U s. Beljini i s. Sibnici (kod Sopota) delovi 1. šumadijskog NOP odreda spalili opštinske arhive.

1. 3. 1943 U selima: Kovačevcu, V. Krsni, Duboni i Senaji (kod Mladenovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda spalili opštinske arhive i plakatima objavili naredbu o zabrani rada opštinskih uprava.

5. 3. 1943 Na ž. st. Vlaško Polje (na pruzi Beograd-Mladenovac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali ž. stanicu i uništili skretnice, aus. Vlaški spalili opštinsku arhivu.

8. 3. 1943 U s. Bosuti (kod Aranđelovca), od boraca 1. šumadijskog NOP odreda, formiran Valjevski NOP odred (nazivan i Suvoborskim), jačine 40 boraca, i upućen u širi rejon Valjeva.

9. 3. 1943 U Beogradu i Kragujevcu, ovog i narednog dana, streljano 80 zatvorenika za odmazdu zbog napada delova 1. šumadijskog NOP odreda na rudnike kod s. Orašca, s. Misače i s. Belanovice, i zbog razaranja tt linija kod Topole.

12. 3. 1943 U Grockoj delovi 1. šumadijskog NOP odreda sa grupom aktivista napali -itanicu Poljske straže, ubili 1, ranili 2 i zarobili 3 stražara, a zatim posekli 20 tt stubova na putu Beograd-Smederevo.

13. 3. 1943 U s. Šljivovcu (kod Kragujevca) bugarski vojnici i pripadnici SDS napali delove 1. šumadijskog NOP odred, koji su se posle višečasovne borbe jurišem probili, uz gubitke od 2 ranjena (od kojih je 1 zarobljen). Neprijatelj je imao 7 poginulih.

15. 3. 1943 U s. Konjuši (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda posle dvočasovne borbe odbili napad delova SDS i četnika, pretrpevši gubitke od 1 teže i 1 lakše ranjenog.

22. 3. 1943 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda porušili železničku prugu i spalili ž. st. Ljutovnica (kod G. Milanovca).

25. 3. 1943 U Kragujevcu streljano 20 talaca za odmazdu zbog presecanja stubova kod Aranđelovca i Topole od strane delova 1. šumadijskog NOP odreda (18 19. februara).

31. 3. 1943 U s. Rudniku (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razorili postrojenja pošte, spalili poštansku arhivu i posekli 7 tt stubova.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izvod iz izveštaja Štaba Prvog šumadijskog NOP odreda od 3. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o političkom radu u odredu i na terenu

Izveštaj štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 3 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju i akcijama odreda

Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji

Izveštaj komandanta 1. šumadijskog NOP odreda od 24. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda u toku septembra

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 14. oktobra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima od 26. septembra do 14. oktobra

Izveštaj partiskog rukovodstva Aranđelovac od 18 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Prvom šumadiskom NOP odredu i partiskoj organizaciji u Okrugu

Saopštenje Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Srbiju o smrti komandanta I šumadiskog odreda druga Milana Blagojevića

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 2 juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o jačini neprijateljskih snaga i o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac za obnavljanje Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević

Izveštaj Okružnog komuteta KPJ za Aranđelovac od 21 juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju obnovljenog Prvog šumadiskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25 juna 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o prebacivanju partizana u Prvi šumadiski NOP odred

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 10 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 27. jula 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o stanju i dejstvima 1. šumadijskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 1. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji na terenu i o stanju partijske organizacije u okrugu i u 1. šumadijskom NOP odredu

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 14 avgusta 1942 god. štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević za pojačanje akcija protiv neprijateljskih snaga

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 avgusta 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o prebacivanju drugova iz Beograda u Prvi šumadiski NOP odred

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 avgusta 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 5 septembra 1942 god. o akcijama Jablaničkog, Jastrebačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. septembra 1942. Okružnom komitetu za Aranđelovac o većoj budnosti i širem manevrisanju 1. šumadijskog NOP odreda

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 23. Septembra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o dejstvima odreda od 27. avgusta do 20. septembra

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 11 oktobra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 13 oktobra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Požarevačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. oktobra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o brojnom stanju, naoružanju političkom radu i dejstvima odreda od 24. septembra do 23. oktobra

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 25 oktobra 1942 god. o borbama i akcijama Pasjačko-jablaničkog, Raeinskog i Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 20 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o moralno-političkom stanju odreda i izvedenim akcijama

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 9 decembra 1942 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda za pismeno izjašnjenje zbog neizvođenja akcija protiv okupatora

Izveštaj Komande Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o napadu na Sopot

Izjašnjenje Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 22 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije zbog nedovoljne aktivnosti u izvođenju akcija protiv okupatora

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i akcijama odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od februara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Komande Treće čete Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 13 februara 1943 god. Štabu odreda o stanju u četi i njenim akcijama

Izveštaj Komande Rudničke čete od 13 februara 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o izvedenim akcijama

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama

Izveštaj Okružnog načelstva iz Kragujevca od 19. marta 1943. šefu SDB o akcijama 1. šumadijskog NOP odreda od 1. do 15. marta

Uputstvo političko-partijskih rukovodilaca 1. šumadijskog NOP odreda Milan Blagojević od 23. marta 1943. političkim komesarima četa i njihovim zamenicima o političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. marta 1943. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o brojnom stanju i dejstvima odreda od 25. februara do 15. marta

Pismo Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 30 marta 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o potrebi izvođenja akcija na teritoriji Kosmaja

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 2 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama odreda u martu i aprilu 1943 godine

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 9 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ofanzivi neprijateljskih jedinica protiv Prvog šumadiskog NOP odreda i zločinima četnika nad pristalicama NOP u Šumadiji

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 12 aprila 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o izvedenim akcijama

Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 16. aprila 1943. komandiru kolone za napad na delove 1. šumadijskog NOP odreda u rejonu Rajac

Izveštaj intendanta Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 23 aprila 1943 god. Štabu odreda o materijalnom stanju odreda

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama u maju 1943 godine

Pismo Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 15 maja 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o prebacivanju Rudničke čete u Gružanski srez

Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda Rade Jovanović od 17 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević o akcijama Kosmajskog odreda krajem maja i početkom juna 1943 godine

Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 7. juna 1943. Štabu 1. šumadijskog NOP odreda o borbi s Nemcima kod Azanje i o razmeni informacija i materijala za kulturno-lrosvetni rad

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o formiranju Udarnog bataljona u odredu

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 30 juna 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

Pismo komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 jula 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

Izvod iz izveštaja komesara Prvog bataljona Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju u bataljonu i njegovim akcijama

Izveštaj Štaba Prvog bataljona Prvog šumadiskog NOP odreda od septembra 1943 god. Štabu odreda borbi protiv četnika D. Mihailovića u Gajevima i Orašcu kod Aranđelovca

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 1 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama u septembru 1943 godine

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom porastu Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj komandanta 1. bataljona Kačerske brigade od 25. septembra 1943. komandantu brigade o borbama protiv 1. šumadijskog NOP odreda na Rudniku

Izveštaj Komande Kačerske čete Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od oktobra 1943 god. Štabu odreda o stanju u četi i izvedenim akcijama

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čete 1. šumadijskog NOP odreda Milan Blagojević od 7. novembra 1943. Okružnom komitetu za Kragujevac

Zaključci sa partijskog savetovanja članova KPJ u 1. bataljonu 1. šumadijskog NOP odreda Milan Blagojević održanog 16. i 17. aprila 1944. godine

Uputstvo štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 25 aprila 1944 god. za vojno-politički rad u jedinicama Odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Sanitet u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe za Gornji Milanovac 1941. Valjevski partizanski odred Mladenovac Gestapo Zasede u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Glavni štab Srbije Kosmajski partizanski odred Beograd Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Vrbas Jastrebački partizanski odred Jagodina Kragujevac 1. južnomoravska brigada Valjevski korpus JVuO 2. ravnogorski korpus Korpus Gorske garde Pomoravski partizanski odred Kragujevački partizanski odred Borbe u Lici 1942. 1. šumadijska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Četnički zločini Paul Bader Borbe u Srbiji 1944. Požarevac Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Užice Valjevo Suvoborski partizanski odred Kraljevački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Milan Nedić Rudnički korpus JVuO Smederevo 714. pešadijska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ripanj Užička Požega Dragoljub Draža Mihailović Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Intendantura u ratu Srpska državna straža (nedićevci) Ustanak u Pomoravlju 1941. Četnici u ustanku Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Politički komesari u NOR-u 21. srpska brigada (2. šumadijska) Kraljevo Aranđelovac 1. proleterska udarna brigada Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Srbiji 1943. Centralni komitet KPJ Streljanja u oslobodilačkom ratu Gornji Milanovac Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Srbiji 1941. Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Lazarevac Ustanak u NDH Nemački zločini u Srbiji 1941.