🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. tenkovska brigada NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 48 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

16. 7. 1944 U Gravini (u Italiji), od slušalaca Tenkovske škole NOVJ i jednog dela oslobođenih interniraca iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, formirana 1. tenkovska brigada NOVJ. [Taj dan se praznuje kao dan tenkista.]

8. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ da se u operativnom i disciplinskom pogledu potčinjava 26. diviziji NOVJ.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

18. 10. 1944 Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 29. udarne divizije NOVJ da će se na njegovo područje prebaciti 1. tenkovska brigada 8. korpusa NOVJ i velike količine oružja.

25. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

10. 11. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: artiljerijske jedinice NOVJ koje iz Italije pristižu na teritoriju toga korpusa ulaze u njegov sastav i treba ih odmah uvoditi u borbu; jedinice 1. tenkovske brigade NOVJ koje se nalaze na toj teritoriji privremeno su potčinjene Štabu korpusa, i on ih može upotrebiti u borbi, ne cepajući ih. Pored toga, naredio je Štabu korpusa da materijalom koji pristiže iz Italije snabdeva i jedinice pod komandom Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju.

19. 11. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se nemačke snage povlače preko Višegrada ka Sarajevu a u Albaniji drže Drač, Skadar i Kukes, i pošto jedna nemačka divizija treba, po nekim podacima, da se povuče za Boku, moraju se temeljito porušiti komunikacije na pravcu Nikšića i Dubrovnika i na njima postaviti teška oruđa; jedinice toga korpusa treba da dejstvuju ofanzivno (dejstvovati i s tenkovima iz sastava 1. tenkovske brigade NOVJ).

27. 11. 1944 Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

1. 2. 1945 Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

3. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

14. 2. 1945 Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

27. 4. 1945 Na liniji s. Koritnica - s. Milonja (kod Ilirske Bistrice) jedinice 20. udarne divizije JA, podržane 2. i 4. bataljonom 1. tenkovske brigade JA, gotovo potpuno uništile 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i nemački 4. građevinski bataljon i razbile 5. puk SDK i četnika.

28. 4. 1945 Delovi 20. i 26. udarne divizije JA, ojačani delovima 1. tenkovske brigade JA, posle višečasovne borbe odbacili nemačke snage ka s. Jablanici, s. Jelšanama i Podgradu i zauzeli Ilirsku Bistricu.

Dokumenti

Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV I POJ Aleksandra Rankovića od 8. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o problemima Tenkovske brigade iznetim na sastanku održanom sa političkim i partijskim rukovodiocem te brigade

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 10. jula 1944. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o formacijskoj strukturi, čijem ostvarenju treba da teži kao tenkovska jedinica Vrhovnog štaba NOV i POJ

Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske1 brigade. NOVJ od 10. jula 1944. o političkom radu i organizacionom stanju

Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. jula 1944. o političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu od 1. januara do jula

Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 18. jula 1944. političko-partijskom rukovodstvu 1. tenkovske brigade NOVJ za intenzivan politički i kulturno-prosvetni rad, za sistematsko vojnostručno i ideološko-političko osposobljavanje i uzdizanje slovenačkog kadra, saobrazno nacionalnom sastavu Brigade i uputstvo o nadležnosti u pogledu partijsko-popravnih mera

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 40 - 43 za maj - avgust 1944 god. (Proizvođenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 40 - 43 za maj - avgust 1944 god. (Unapređenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ)

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se Tenkovska brigada NOVJ u SSSR-u formira od srednjih tenkova

Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se iz 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOVJ, koja se nalazi u Gravini, prebaci jedna tenkovska četa na ostrvo Vis

Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u Velikoj Britaniji Vladimiru Velebitu da prenese dr Ivanu Subašiću neslaganje sa izmenom jugoslovenskog poslanika u Moskvi i da kod britanske vlade pokrene pitanje popune 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ tenkovima i uključenja u NOVJ ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije

Dvomesečni izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 4. septembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje 1. tenkovske brigade na o. Vis

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da izda naređenje za oslobođenje Dubrovnika i prebacivanje delova 1. tenkovske brigade

Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1944. o postavljenjima u 1. tenkovskoj brigadi NOVJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Štabu 29. NOU divizije za prihvat delova Tenkovske brigade, obezbeđenje obalnog pojasa, odnose prema saveznicima i rušenje komunikacija

Obnovljeno naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade u Dubrovnik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade i artiljerije u Dubrovnik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za dejstva 1. tenkovske brigade i 26. NOU divizije

Naređenje Štaba 26. divizije NOVJ od 8..oktobra 1944: podređenim jedinicama o povećanju brojnog stanja jedinica, o ulasku 1. tenkovske brigade NOVJ u sastav 26. divizije i o formiranju bojnih komora

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za korišćenje artiljerijskih jedinica i delova 1. tenkovske brigade NOVJ

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 19. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o protekloj jednomjesečnoj aktivnosti Severne grupe 1. tenkovske brigade

Izveštaj partijskog rukovodioca 1. tenkovske brigade od 20. novembra 1944. o partijsko-političkom radu posle iskrcavanja na ostrvo Vis

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 467 za novembar - decembar 1944 god. (Unapređenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ)

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji tenkovske grupe kod Kifinog Sela u sadejstvu sa 11. hercegovačkom brigadom

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu tenkovske grupe na Široki Brijeg

Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 7. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prikupljanje na sektoru Čapljina - Fojnica

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji 1. čete 1. tenkovskog bataljona kod Gubavice

Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 25. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Kninskoj operaciji

Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ za januar 1945. godine - 632

Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izveštaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 10. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima na prostoru Sretnica - Selište

Izvještaj Štaba 3. tenkovskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o stanju u ovom bataljonu

Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini

Pismo političkog komesara 29. NOU divizije od 17 januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica 1. tenkovske brigade i 3. brigade (hercegovačke) narodne odbrane povodom nekih aktuelnih spoljnopolitičkih događaja

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ od 19. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 3. bataljona od 1. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o borbama na sektoru Čapljine

Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg

Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mostar

Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 19. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima za vrijeme napada na Nevesinje, široki Brijeg i Mostar

Mesečni izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 20. februara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 21. februara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega i Mostara

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. tenkovske brigade JA od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 8. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Ličkog Osika i Gospića

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 27. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za Mrzlu Vodicu, Bakar, Sušak i Klanu

Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 9. maja 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojno-političkom i partijskom radu u brigadi

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Istre, Trsta i Slovenskog primorja

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Mornarica NOVJ Dubrovnik Makarska Borbe u Hrvatskoj 1945. Omiš Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Otočac Borbe na Jadranu 1944. Josip Broz Tito 3. prekomorska brigada - udarna Bitka za Split 1943. Kalinovik Borbe u Dalmaciji 1944. Petar Drapšin Boško Šiljegović Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Lici 1945. Split 8. dalmatinski korpus NOVJ Sarajevo Borbe na Kosovu i Metohiji Kapitulacija Italije Udbina 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Nevesinje Borbe u Lici 1943. Britanija i Jugoslavija Borbe u Hercegovini 1945. Sušak Vrhovni štab NOVJ Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Nikšić Vladimir Velebit Borbe u Sloveniji 1945. 2. udarni korpus NOVJ Vlada Velike Britanije Mostar Ilirska Bistrica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Čapljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Mostarska operacija Imotski 12. hercegovačka udarna brigada Brač 369. legionarska divizija (vražja) 29. hercegovačka divizija NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Pelješac Štampa u ratu Borbe u Istri 1945. Politički komesari u NOR-u Vicko Krstulović Četnici u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Široki Brijeg Šibenik SSSR i Jugoslavija Avijacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Arso Jovanović Omladina u ratu Donji Lapac 11. hercegovačka udarna brigada 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Vis