🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 1. 1944 U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

16. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

30. 1. 1944 Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

31. 1. 1944 Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

8. 2. 1944 Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

2. 3. 1944 Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

5. 5. 1944 Jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ razbile 34. ustaški bataljon i zauzele s. Ramljane (kod Perušića).

4. 7. 1944 U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

6. 9. 1944 U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

7. 9. 1944 Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

1. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

7. 10. 1944 Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

2. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 28. slavonska divizija NOVJ Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 114. lovačka divizija 12. slavonska divizija NOVJ Bihać Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Borbe u Lici 1945. Vrhovine 40. slavonska divizija NOVJ Omladina u ratu 35. lička divizija NOVJ 18. slavonska udarna brigada 11. hrvatski korpus NOVJ 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije 1. lički partizanski odred "Velebit" Otočac 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 3. lička proleterska udarna brigada Gospić