🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 1. 1944 U s. Podlapcu (kod Udbine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. brigada Operativnog štaba za Liku (od 30. januara: 1. brigada 35. divizije NOVJ).

16. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 1. i 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele s. Lički Osik i s. Perušić.

30. 1. 1944 Naredbom VŠ NOV i POJ, u Lici formirana 35. divizija NOVJ od 1. i 2. NO brigade, dotadašnjeg Operativnog štaba za Liku i Ličkog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Operativnog štaba za Liku.

31. 1. 1944 Jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ napale 34. ustaški bataljon koji je branio s. Lički Osik i s. Perušić. Posle višečasovne borbe neprijatelju su upućena pojačanja (31. ustaški bataljon iz Metka i delovi domobranskog 15. pešadijskog puka iz Gospića), pa je napad obustavljen. Gubici 35. divizije: 14 mrtvih, 19 ranjenih i 12 zarobljenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

8. 2. 1944 Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

2. 3. 1944 Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

5. 5. 1944 Jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ razbile 34. ustaški bataljon i zauzele s. Ramljane (kod Perušića).

4. 7. 1944 U s. Ličkom Petrovom Selu (kod Bihaća) jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ napale posadu 8. ustaškog bataljona i zauzele selo.

6. 9. 1944 U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

7. 9. 1944 Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

1. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

7. 10. 1944 Prva udarna brigada 35. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na 19. ustaški bataljon i četu legionara u s. Vrhovinama.

2. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Omladina u ratu Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 28. slavonska divizija NOVJ 3. lička proleterska udarna brigada 114. lovačka divizija 12. slavonska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 18. slavonska udarna brigada 1. lički partizanski odred "Velebit" Otočac Vrhovine 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Borbe u Lici 1945. 35. lička divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Osječka udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Gospić 11. hrvatski korpus NOVJ Bihać