🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

1. vazduhoplovna baza NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o uspostavljanju saradnje sa Štabom 1. vazduhoplovne baze i upućivanju vazduhoplovnog ljudstva u ovu Bazu

Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. oktobra 1943. o formiranju i zadacima Prve vazduhoplovne baze NOVJ

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1943. o formiranju 1. vazduhoplovne baze

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 14. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o preletu avijatičara NDH na aerodrom Livno i o radu u Bazi

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu nemačkog aviona na glamočki aerodrom

Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prebacivanju Baze na neki od aerodroma u južnoj Italiji radi borbene obuke

Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju

Predlog 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ od 13. decembra 1943. Vrhovnom štabu za organizaciju meteorološke službe

Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 13. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formaciji i organizaciji meteorološke službe

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o spaljivanju aviona i vazduhoplovnog materijala na glamočkom aerodromu

Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943 Vrhovnom štabu NOV i POJ o postavljenju načelnika Štaba i zamenika komandanta Baze

Izveštaj partijskog rukovodioca 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Prvoslava Vasiljevića od 1. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizacionoj strukturi baze i partijisko-političkom radu u njoj

Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. vazduhoplovne baze pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju ljudstva i o političkom radu u bazi

Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 16. marta 1944. zameniku komandanta 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Milanu Simoviću Zeki o vaspitno-političkom i partijskom radu među jugoslovenskim vazduhoplovnim ljudstvom određenim za školovanje u sastavu britanskog kraljevskog vazduhoplovstva

Naredba načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. aprila 1944. o ponovnom uspostavljanju 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ i o njenim osnovnim zadacima

Izvještaj Štaba 5. korpusa od 1. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o obezbjeđenju aerodroma 1. i 2. vazduhoplovne baze i o određivanju odjeljenja završenje aerodromske službe

Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. vazduhoplovnoj bazi za preduzimanje potrebnih mjera u slučaju neprijateljskog napada

Uputstvo komandanta Baze NOVJ u Italiji Branka Poljanca od 9. avgusta 1944. štabovima operativnih jedinica NOVJ o svakodnevnom dostavljanju osnovnih meteoroloških podataka iz svoje vazduhoplovne baze

Privremeno uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 18. avgusta 1944. o organizaciji i formaciji vazduhoplovnih baza drugog reda

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Štabu Korpusa o stanju aerodroma Sanski Most

Pregled brojnog stanja 1. aerobaze 4. korpusa: NOVJ od 19. decembra 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Arso Jovanović Vrhovni štab NOVJ Partizanska avijacija 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Spašavanje savezničkih avijatičara Glavni štab Hrvatske Glamoč 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Crnoj Gori 1944. Britanija i Jugoslavija Bugojno Peć Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Livno 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Centralni komitet KPJ 2. vazduhoplovna baza NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 2. udarni korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Sanski Most Operacija Ziethen