🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

10. dalmatinska udarna brigada (cetinska)

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 9. 1943 Na pl. Kamešnici, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Cetinska brigada (10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

2. 2. 1944 Jedinice 10. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ zauzele s. Tijarice (kod Aržana) koje su branili domobrani.

3. 2. 1944 Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) 1. bataljon 10. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napao 6 kamiona sa domobranima. Kamioni su uništeni a zarobljeno je 20 domobrana i 1 oficir, dok su 2 domobrana i 1 ustaša poginuli.

26. 3. 1944 Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

9. 4. 1944 U rejonu s. Miljkovići, s. Perkovići, s. Cubrice dve brigade četničkog 1. bosanskog korpusa iz s. Vrlike i s. Uništa napale 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i potisle je ka Debelom brdu na pl. Dinari. Uvođenjem u borbu delova 10. dalmatinske brigade 20. divizije i 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ iz rejona s. Vrdova ka s. Bračevu Docu i iz s. Peulja ka s. Cetini, četnici su odbačeni ka Vrlici.

27. 4. 1944 U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ sa bataljonom Mosorskog NOP odreda napala ustaško-domobransku posadu. Poginula 4, ranjeno 5, zarobljeno 30 i nestao 41 neprijateljski vojnik. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

26. 5. 1944 U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ uništila 2. bataljon 6. ustaške brigade (jačine oko 450 ustaša).

2. 6. 1944 Deveta i 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Svilajsko-mosećki NOP odred zauzeli sela: Koljane, Garjak, Ježević, Vinalić, Otišić i Maovice, koja su branile ustaško-četničke snage.

16. 6. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

28. 6. 1944 Delovi 10. dalmatinske udarne brigade 20. divizije NOVJ i Mosorskog NOP odreda napali domobransku četu u Trilju. Ranjeno je 29, zarobljeno 11, a nestalo 20 domobrana.

11. 9. 1944 Deseta dalmatinska udarna brigada 20. divizije NOVJ napala ustašku i žandarmerijsku posadu u s. Hrvacama (kod Sinja). Neprijatelj je imao 16 ranjenih, a 10. brigada - 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

21. 10. 1944 Deseta dalmatinska udarna brigada 20, divizije NOVJ oslobodila s. Aržano (kod Imotskog), koje je branilo 700 nemačkih vojnika i ustaša.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u 3. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. dalmatinska udarna brigada Sinj Livno Deca u ratu Četnici u drugom svetskom ratu 6. ustaška brigada Žene u ratu Trilj 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Vrlika Svilajsko-mosećki partizanski odred Bijelo Polje 26. dalmatinska divizija NOVJ 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Imotski Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska)