🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

10. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 2. 1943 U okolini Bos. Grahova, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od bataljona Komande Drvarskog vojnog područja i novodošlog ljudstva formirana 10. krajiška NOU brigada, sastava tri bataljona, jačine oko 900 boraca.

10. 2. 1943 Na liniji s. Strmica-Stožište (kod Bos. Grahova) italijanske snage izvršile napad na jedinice 10. krajiške NOU brigade, koje su se posle šestočasovne borbe povukle u pravcu s. Peći.

13. 2. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 10. udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušle 9. i 10. krajiška NOU brigada.

28. 2. 1943 Bos. Grahovo zauzeli delovi nemačke 7, SS divizije -Princ Eugen- posle žestokih borbi protiv 10. krajiške NOU brigade.

4. 4. 1943 U dvodnevnom napadu na četnike u s. Pađenama, s. Otonu, s. Radljevcu i s. Golubiću (kod Knina) jedinice 4. i 10. krajiške brigade, 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda zarobile 230 četnika, dok je mrtvih i ranjenih četnika bilo više. Gubici jedinica NOVJ: 57 mrtvih i ranjenih.

30. 8. 1943 Deseta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i Glamočko-livanjski NOP odred napali Livno, ali napad nije uspeo zbog velike nadmoćnosti posade (Štab ustaške 5. brigade sa prištapskim delovima, 1. i 7. bataljonom i glamočkom milicijom).

17. 9. 1943 U s. Prkosima (kod Kulen-Vakufa) dva bataljona J0. krajiške udarne brigade i Udarni bataljon Drvarsko-petrovačkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ napali i posle žestoke borbe uništili delove nemačke 373. legionarske divizije. Izbačeno je iz stroja oko 250 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva (među kojima je i borac-bombaš 3. bataljona 10. krajiške NOU brigade Marija Bursać, narodni heroj) i 44 ranjena. Zaplenjeno: 4 haubice, 10 p. mitraljeza, l mitraljez, 5 tromblonskih pušaka, 2 minobacača i drugo oružje.

22. 11. 1943 Nemačko-četničke jedinice odbacile delove 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije iz Nove Varoši i ušle u grad.

25. 3. 1944 Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

31. 3. 1944 Kod s. Brzovika (blizu Ušća) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodile petočasovnu borbu protiv 1. bataljona bugarskog 70. pešadijskog puka i 2. bataljona bugarskog 69. pešadijskog puka (i uspele da ih zadrže na liniji s. Erci - s. Lazi). U toku noći u borbu su uvedene jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ. Neprijatelj se uporno branio iz kuća, a zbog brisanog terena i dubokog snega prilaz je bio otežan, tako da napad nije uspeo, zbog čega su se jedinice NOVJ povukle ka s. Koritniku, s. Despotovici i s. Čečini.

1. 4. 1944 Kod s. Bzovika (blizu Ušća) delovi 4. i 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova bugarskog 61. pešadijskog puka i odbacili ih ka Raškoj. Jedinice 10. krajiške brigade su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

12. 4. 1944 Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

14. 4. 1944 U s. Katićima (kod Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četničku Zlatiborsku i Užičku brigadu. Posle tročasovne borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

16. 4. 1944 Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

22. 4. 1944 U s. G. Štitkovu (kod Kokinog Broda) delovi 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbili slabije snage četničkog 2. mileševskog korpusa i zarobili 8 četnika, a kod s. Lepoviča (blizu Sjenice) delovi 1, krajiške udarne brigade iste divizije odbili napad izviđačkih snaga nemačke borbene grupe -Leb-.

2. 5. 1944 U s. Radanovcima, kod s. Ridova i na Gredini (kod Kosjerića) 4. krajiška udarna brigada i dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomili otpor četničkih snaga i odbacili ih prema pl. Bukovima i s. Ražani.

2. 5. 1944 Između s. Ražane i Kosjerića 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ se probila preko komunikacije.

4. 5. 1944 Na prostoriji s. Skakavci - s. Tometino Polje (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad jedinica četničkog Požeškog, 2. ravnogorskog i Korpusa Gorske garde.

4. 5. 1944 U s. Mionici (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila grupu četnika iz 2. ravnogorskog korpusa, a zatim se prebacila preko komunikacije Valjevo-Užice (sada; Titovo Užice) i uputila ka s. Vardi.

7. 5. 1944 Na položaju Metaljka - Kadina glava (kod Titovog Užica) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad bugarsko-nemačkih snaga i Zlatiborske i Leteće brigade četničkog Zlatiborskog korpusa iz s. Kremana.

21. 9. 1944 Kod Badžakove ćuprije (na komunikaciji Topola-Mladenovac) dva bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ iz zasede uništili 3 nemačka kamiona s naftom i benzinom i njihove pratioce, a jedan bataljon upao u Topolu i odbacio nemačke vojnike na Oplenac, ali se, zbog pristizanja pojačanja, morao povući iz grada. Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

21. 9. 1944 Na komunikaciji Topola-Mladenovac dve zasede 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništile 10 kamiona i ubile 70 nemačkih vojnika, a zaplenile 5 pušaka i pištolj. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

24. 9. 1944 Dolazeći iz Topole, delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. puka -Brandenburg-, posle dvočasovne borbe protiv jedinica 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Banju (kod Aranđelovca) i izbili na pl. Venčac.

12. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

28. 10. 1944 Dvadeseta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ odbila ispad nemačkih i ustaških jedinica iz s. Dobrljina i s. Kozibroda ka s. Kuljanima (kod Bos. Novog) i nanela im gubitke od 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je minobacač, 3 puške i 3600 metaka.

14. 3. 1945 Po naređenju Štaba 1. armjie JA rasformirana 10. krajiška NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene druge jedinice 5. udarne divizije 1. armije JA.

Dokumenti

Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Desete krajiške i Pete dalmatinske NOU brigade

Izvještaj Štaba Desete krajiške NOU brigade od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Bosanski Petrovac i rasporedu ostalih krajiških brigada

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Desete divizije o borbi Desete krajiške brigade na Strmici i o situaciji na sektoru Šeste i Osme hrvatske divizije

Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 10. aprila 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u jedinici

Naređenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Desete krajiške brigade da se prebaci sa sektora Strmice na prostoriju između Bosanskog Petrovca i Kulen Vakufa

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu jedinica Desete krajiške brigade na njemačku kolanu kod Kolunića i Paunovca

Izveštaj Politodela 10. krajiške brigade 10. NOU divizije od 20. juna 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o radu partijske organizacije i politodela

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 24 jula 1943 god. štabovima Ribničkog, Podgrmečkog i Drvarskog NOP odreda i Štabu Desete krajiške NOU brigade za jači pritisak na neprijateljske garnizone

Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno

Izveštaj zamenika političkog komesara 10. krajiške NOU brigade od 16. septembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku

Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 8 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 4 decembra 1943 do 5 januara 1944 godine

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za razbijanje četnika na sektoru Kalinovika

Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji oko Kalinovika u vremenu od 13 do 19 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 22 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o borbama s četnicima na prostoriji Kalinovik - Suvo Polje

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da obezbijedi Četvrtoj krajiškoj brigadi prelaz preko komunikacije Sarajevo - Rogatica

Izvještaj Štaba Desete krajiške brigade od 28 januara 1944 Štabu Pete NOU divizije o situaciji na prostoriji Sjetlina - Jabuka i Goražde

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11. februara 1944. Štabu Desete krajiške brigade za dejstvo na sektoru Kalinovika

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 21 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na prostoriju Dobroselica - G. i D. Jablanica - Borova Glava - Negbina - Ojkovica - Sirogojno i napad na četnike u Ljubišu

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za forsiranje reke Ibra

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. Štabu divizije o smeštaju Brigade i rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica na sektoru Brigade

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 31 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja između Brvenice i Bele Stene

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade i borbama protiv četnika na sektoru Katići - Kušiđi

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. Štabu divizije o jačini neprijateljskih snaga u Ivanjici

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Bugara na sektoru Međurečje - Kaluševići

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na bugarski bataljon u s. Kosovici

Naređenje štaba Pete udarne divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na neprijatelja u s. Bratljevu

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca i Bugara na komunikaciji Ivanjica - Sjenica, između Kosovice i Bratljeva

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade u vezi priprema za prelaz komunikacije Užice - Borova Glava

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za prelaz komunikacije Užice - Palisad

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. štabu Desete krajiške NOU brigade za rušenje komunikacije Višegrad - Užice

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja na komunikaciji Užice - Kremna

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 29 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za marš preko Jelove Gore ka Sečoj Reci

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama sa Nemcima na Kadinjači i prebacivanju na prostoriju Ruda Vukva - Seča Reka

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije i Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na područje pl. Maljena i razbijanje četnika

Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Brigade

Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 6. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevlja - Prijepolje 

Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 7. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na položaju Otilovići - Vijenac

Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 10. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbi na prostoru Korijen - Zekavice - Odžak - Omornjaš

Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 12. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o uspješnoj borbi na položajima Kamena gora - Ravna gora

Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 14. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o neuspjelom napadu na neprijatelja na položajima Zurđevi vrhovi - Crni vrh

Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 15. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o borbama na Kamenoj gori

Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 16. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o rasporedu i zadacima jedinica

Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 19. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o upadu u Otiloviće i Zagrađe i postavljanju nagaznih mina na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da 10. krajiškoj NOU diviziji olakša operativno-taktičku situaciju i pomogne u snabdevanju ratnim materijalom

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na komunakaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Ramne - Leposavići

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za rušenje pruge Kos. Mitrovica - Raška

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Čokotar - Đerekari - Domiševina i prikupljanje podataka o neprijatelju

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na sektoru Ledenica (k. 1915) - Milanov Vrh (k. 2017) i proterivanje u pravcu Jošaničke Banje

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za zatvaranje pravaca prema r. Ibru, Lukovu i Milanovom Vrhu

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje dveju brigada na prostoriju Lukovo - Trebiša i izviđanje u pravcu Kuršumlije

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nikodinova Livada - Žegrova i izviđanje u pravcu Kuršumlije

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za posedanje položaja Igrište - Maroš - Stojanova Čuka u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za napad na Kuršumliju

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nevade - Višeselo - Sagonjevo

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije za preuzimanje položaja Desete krajiške NOU brigade između Razbojne i Blaca

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade ove Divizije i Štabu Druge krajiške NOU brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Pleš

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu r. Ibra

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prelaz preko komunikacije Raška - Kraljevo na sekgoru Biljanovac - Korlaće i napad na rudnik Jarando i s. Rudno

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na Ivanjicu

Izveštaj Štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o situaciji na položaju Brigade

Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice

Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Venčac - Topola

Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv nemačkih jedinica na komunikaciji Topola - Mladenovac

Izveštaj Štaba Desete krajiške brigade Pete NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe sa Nemcima od 11 do 18 oktobra (od Topole do Beograda)

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

7. SS divizija Prinz Eugen 39. krajiška divizija NOVJ Bitka za Srbiju 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Nova Varoš 2. mileševski korpus JVuO Prijepolje Borbe u Crnoj Gori 1944. Knin Ribnički partizanski odred Kalinovik 1. krajiška udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Bitka na Jelovoj gori 1. proleterska divizija NOVJ 4. krajiška udarna brigada Pljevlja Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Korpus Gorske garde Operacija Weiss Saradnja četnika sa okupatorom 6. lička proleterska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Požeški korpus JVuO Užice Brus 2. krajiška udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 4. krajiška divizija NOVJ 20. krajiška udarna brigada Topličko-jablanička operacija 5. ustaška brigada Kuršumlija Livno Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Politički komesari u NOR-u Goražde 373. legionarska divizija Tiger Bosansko Grahovo 1. lička proleterska udarna brigada Sarajevo Blace 5. dalmatinska udarna brigada Glamoč Ivanjica 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bitka za Ivanjicu januara 1944. 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Trnovo Bosanski Petrovac Sjenica Bosanski Novi Četnici u drugom svetskom ratu Beogradska operacija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Javorski korpus JVuO Mladenovac 2. proleterska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu Divizija Brandenburg 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Valjevo 3. ukrajinski front Crvene armije Vrhovni štab NOVJ Aranđelovac 2. ravnogorski korpus Italija u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Zlatiborski korpus JVuO