🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

10. srpska brigada (7. južnomoravska)

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

9. 5. 1944 Na pl. Talambasu (kod Vranja) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 10. srpsku NO brigadu (nosila i naziv: 7. južnomoravska NO brigada).

0. 6. 1944 Od 4 bataljona 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i novodošlih boraca iz sela poljaničkog sreza formiran Vranjski NOP odred, sa zadatkom: da izvodi akcije na pruzi Leskovac-Vranje, čisti teren od ostataka kvislinških jedinica i vrši mobilizaciju novih boraca za jedinice NOVJ.

15. 6. 1944 Bataljon nemačkih vojnika, sa 4 tenka, prodro iz Leskovca do sela Brzo, Gorine i Miroševca i zapalio ih, a zatim se povratio u Leskovac. Poginuo je 1 a ranjena su 4 borca 10. srpske NO brigade 22. divizije NOVJ.

18. 6. 1944 U s. Grdelici (kod Leskovca) 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ i bugarska brigada -Georgi Dimitrov- napale bugarsku i nemačku posadu i neprijateljska obezbeđenja na železničkim mostovima kod Grdelice i s. Kopašnice, uništile ž. st. Grdelica, 3 lokomotive, 6 vagona i 1 cisternu benzina, prekinule prugu i tt linije Predejane-Leskovac na više mesta i minirale put i propust na drumu Leskovac-Grdelica. Poginulo je 13 nemačkih vojnika (o bugarskim vojnicima nema podataka). Iste noći 10. srpska NO brigada je minirala puteve Leskovac-Lebane i Leskovac - s. Vučje, posekla tt linije i uništila 1 kamion. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

3. 8. 1944 Na Rosuljaku (kod Preseva) 8. i 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napale na oko 800 bugarskih vojnika, ali zbog snažnog otpora nisu uspele da ih proteraju. Jedinice NOVJ imale su 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Sutradan su se bugarski vojnici povukli u s. Ristovac.

6. 10. 1944 Posle trodnevnih borbi, nadirući od Leskovca i preko s. Ravne Dubrave, delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- savladali otpor 8. i 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i jednog puka bugarske 1. divizije i zauzeli Vlasotince. Jedinice NOVJ povukle su se severno od Vlasotinaca i kod s. Jelašnice.

16. 11. 1944 Dejstvujući u pravcu Kos. Mitrovice (na desnom krilu bugarske 6. divizije) 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napala na dve čete nemačkih vojnika i balista na položajima Oštro koplje - k. 1704 - k. 1577 - Kodra naljt. Napad na Kodra naljt je uspeo, ali sa ostalog dela fronta, usled jakog otpora, neprijatelj nije odbačen.

21. 11. 1944 Posle borbi tokom 17. i 18. novembra na liniji Oštro koplje - Kodra naljt jedinice 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ uspele da nemačke jedinice i baliste odbace sa k. 1704 i k. 1577 a potom da prodru u s. Bajgoru i s. Bare (kod Kos. Mitrovice).

22. 11. 1944 Posle oštre borbe, protiv 12. bataljona nemačkog 999. puka, 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ na juriš zauzela neoštećeni rudnik Trepču.

1. 12. 1944 Iz s. Rujišta (kod Kos. Mitrovice) delovi 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ, posle kraće borbe, proterali delove četničkog 2. kosovskog korpusa. Ranjeno je 7 a zarobljena su 23 četnika, dok je 10. brigada imala 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: p. mitraljez sa 6 okvira, 12 pušaka, 530 metaka i 7 bombi.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1945. 22. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Leskovac Vlasotince 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Borbe u Srbiji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ SKOJ Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Brodarevo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Vranjski partizanski odred Bitka za Srbiju Bali Kombetar Vranje 12. srpska brigada Bijelo Polje 7. SS divizija Prinz Eugen 2. kosovski korpus JVuO Lebane