🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

10. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

11. 9. 1944 U Maksimovićevom reviru (kod s. Karlovčića, u južnom Sremu), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Posavskog NOP odreda i novih boraca formirana 10. vojvođanska NOU brigada.

17. 9. 1944 Između Rume i s. Buđanovaca jedinice 10. vojvođanske NOU brigade porušile 4 km pruge.

21. 9. 1944 U s. Grabovcima (u južnom Sremu) dva bataljona 6. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo dva bataljona 10. vojvođanske NOU brigade, napala jako utvrđeno uporište folksdojčerskog pripremnog bataljona -General Laudon- i policijsku četu (ukupno oko 150 vojnika). U borbi, koja je sa prekidima trajala od 5,30 do 20,00 časova, uporište je zauzeto. Neprijatelj je imao 44 poginula vojnika, a gubici jedinica 6. i 10. brigade: 2 mrtva i 22 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 minobacača sa 9 mina, 6 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 2 automata, 25 pušaka, oko 10.000 metaka, 1 radio-stanica i dosta druge ratne opreme.

22. 9. 1944 Prvi bataljon 10. vojvođanske NOU brigade odbacio delove nemačkog 5. SS policijskog puka (sa 3 tenka) koji su od Šapca, preko s. Klenka, pokušali da povrate izgubljeno s. Grabovce (u južnom Sremu). U borbi je onesposobljen 1 tenk. Intervenciju, u istom cilju, iz Rume, preko s. Platičeva (delovi 4. policijske čete s nešto žandarma i gestapovaca, ukupno oko 300 ljudi), dočekale su jedinice 3. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade kod s. Novih Vitojevaca i odbacile neprijatelja ka Rumi, nanevši mu gubitke od 28 poginulih i 10 ranjenih vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 7 ranjenih. Zaplenio je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 5 automata, 17 pušaka, 1 tromblon, oko 1000 metaka i dosta druge opreme.

24. 9. 1944 Između Rume i s. Buđanovaca 1. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade razrušio 2000 metara pruge.

25. 9. 1944 U s. Golubincima (kod Stare Pazove) delovi 10. vojvođanske NOU brigade zauzeli žand. st. i opštinsku zgradu, zarobivši 7 neprijateljskih vojnika i zaplenivši 5 pušaka.

26. 9. 1944 Jedinice 6. i 10. vojvođanske NOU brigade napale utvrđeno s. Šimanovce (kod Stare Pazove), u kome se branilo oko 150 nemačkih policajaca i domobrana. Zbog nedostatka težeg naoružanja, zbog jakog otpora i zbog prepreka u centru sela napad je obustavljen. Neprijatelj je, po sopstvenim podacima, imao nekoliko ranjenih vojnika. Jedinice 6. i 10. brigade imale su 1 mrtvog i 27 ranjenih boraca. One su zaplenile 4. p. mitraljeza i oko 2000 metaka. Sledećeg dana neprijatelj je napustio selo, pošto je prethodno spalio 15 kuća i pobio 33 meštanina.

10. 10. 1944 U rejonu s. Klenka 3. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade iz zasede napao deo nemačke motorizovane kolone (od preko 100 kamiona s vojnicima i 30 tenkova) koja se iz Šapca kretala ka Rumi. Posle jednočasovne borbe bataljon se, pred nadmoćnim neprijateljem, povukao, nanevši mu velike gubitke. Bataljon je imao 4 poginula i 2 ranjena borca.

10. 10. 1944 U s. Bečmenu (kod Zemuna) 1. bataljon 10. vojvođanske NOU brigade napao oko 250 vojnika SDK. Posle tročasovne borbe, zbog pristizanja pojačanja neprijatelju, bataljon se povukao. Istoga je dana jedna četa toga bataljona napala neprijateljsko bočno osiguranje od 70 vojnika SDK i ubila 6 a više njih ranila. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, nekoliko pušaka i bombi i druga ratna oprema.

13. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Vojvodinu određen novi štab Sremske operativne zone. Pod njegovom su komandom i dalje ostale 7, 9. i 10. vojvođanska NOU brigada.

15. 10. 1944 Na putu između s. Jakova i s. Boljevaca (kod Zemuna) delovi 1. bataljona 10. vojvođanske NOU brigade napali kamion sa 15 nemačkih vojnika. Poginulo je 9 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je: kamion, 2 p. mitraljeza, nekoliko pušaka i pištolja, aus. Boljevcima još i 6 kola puščane i druge municije.

Fotografije

Povezane odrednice

Zemun Zasede u oslobodilačkom ratu 6. vojvođanska udarna brigada Ruma Bitka za Srbiju Zrenjanin 11. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Vojvodine Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Šabac Gestapo Stara Pazova Kupinovo Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Sremu 1943.