🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

10. zagrebački korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 89 hronoloških zapisa, 211 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

19. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske (osim Žumberka i Pokuplja), koja je formiranjem. 10. korpusa ukinuta.

19. 1. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

0. 2. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

0. 2. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran Udarni bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

2. 2. 1944 Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb-Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

4. 2. 1944 Kod ž. st. Prikraj (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile domobranski transportni voz. Poginulo je 19 domobrana, a 13 ranjeno. Uništena su 4 vagona, a oštećeni su lokomotiva i 5 vagona.

7. 2. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava dolazak jednog američkog i jednog britanskog oficira u savezničku vojnu misiju pri Štabu 4. korpusa NOVJ; saopštava da je odobrio dolazak savezničke vojne misije u Štab 10. korpusa NOVJ; traži da se odredi mesto na koje će se iz aviona bacati materijal za 10. korpus NOVJ.

24. 2. 1944 Otpočeo napad nemačkih i ustaških snaga na jedinice Zagorskog NOP odreda i Udarnog bataljona Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Hrvatskom zagorju. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizanske jedinice su se povukle na Kalnik, a neprijatelj se 29. februara povratio u s. V. Trgovište, s. Zabok i Zlatar.

27. 2. 1944 Kod o. Molata patrolni čamac PČ 22 iz 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i oštetile lokomotivu i 5 vagona, a 3 vagona uništile. Zbog toga je saobraćaj obustavljen 20 časova.

28. 2. 1944 Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

29. 2. 1944 U Posavini, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Posavski NOP odred.

0. 3. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran udarni bataljon Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa.

2. 3. 1944 Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

4. 3. 1944 Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

4. 3. 1944 Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

11. 3. 1944 Kod s. Gračenice (na pruzi Zagreb - Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 11 vagona.

14. 3. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

23. 3. 1944 Kod ž. st. Deanovca (na pruzi Zagreb - Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz. Uništena je lokomotiva i 6 vagona, a 4 vagona su oštećena.

27. 3. 1944 Kod s. Žitomira (blizu Zagreba) jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi Zapadne glupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napali delove Pavelićeve gardijske brigade, te 120 vojnika izbacili iz stroja, uništili 3 kamiona i oštetili 1 tenk.

28. 3. 1944 Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

29. 3. 1944 Kod s. Oborova (blizu Zagreba) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. brdske brigade iznenada okružili i napali 2. brigadu 33. divizije NOVJ i Posavski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, koji su se, posle teške petočasovne borbe, uz gubitke od 37 mrtvih, 28 ranjenih i 147 nestalih boraca, probili u Moslavinu. U toj borbi je poginuo i komandant Posavskog NOP odreda Stjepan Bobinec Šumski, narodni heroj.

30. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

6. 4. 1944 Kod s. Gračenice (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Saobraćaj je obustavljen 48 časova.

16. 4. 1944 U rejonu s. Belec - s. Purga - s. Martinščina (kod Zlatara) jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage (jačine oko 1000 vojnika), ali su se povukle usled pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao oko 60 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 32, divizije NOVJ 24 borca.

26. 4. 1944 Udarni bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ zauzeo ustaško uporište s. Belec (kod Zlatara). Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 12 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 12 pušaka i 60.000 metaka.

28. 4. 1944 Jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u Novom Marofu. Posle jednodnevne borbe i uzastopnih napada i protivnapada jedinice 32. divizije su odbijene.

1. 5. 1944 U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

4. 5. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, jedinice 28. udarne divizije NOVJ prešle r. Ilovu i prebacile se u Moslavinu, u cilju pomoći jedinicama 10. korpusa NOVJ.

5. 5. 1944 Kod ž. st. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

10. 5. 1944 U s. Selnicama, u Hrvatskom zagorju, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formirana 1. zagorska NO brigada, koja je ušla u sastav Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

11. 5. 1944 Između s. Vrbovca i s. Prikraja delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ, na 19 mesta porušili prugu Zagreb-Križevci i srušili 1 most, zbog čega je saobraćaj tom prugom obustavljen 7 dana.

15. 5. 1944 Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

15. 5. 1944 Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

21. 5. 1944 Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

25. 5. 1944 Na glavnoj železničkoj stanici u Zagrebu delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ postavili paklenu mašinu u mešoviti voz. Mašina je eksplodirala pre polaska voza i ranila 2 nemačka vojnika i 1 železničara.

27. 5. 1944 Prva Zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ izvršila neuspeo napad na ustaško uporište u s. Sv. Križu (kod Klanjca).

29. 5. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formiran 1. srpski bataljon Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

10. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

12. 6. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

15. 6. 1944 U rejonu s. Golubovca (kod Zlatara) dve čete ustaša iz s. Lobora i s. Mače napale 1. zagorsku brigadu Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, ali su posle kraće borbe odbačene.

21. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

24. 6. 1944 Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 1. brdskog puka na jedinice 33. divizije NOVJ i delove Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Moslavini. Posle trodnevnih brobi jedinice NOVJ su se povukle u pravcu pl. Bilo-gore. Neprijatelj je imao oko 350 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice NOVJ 8 mrtvih, 50 ranjenih i 70 nestalih boraca.

27. 6. 1944 Delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Čakovec-Kotoriba na 98 mesta.

28. 6. 1944 Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

13. 7. 1944 U rejonu D. Stubica - s. Pušča, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Omladinski bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

16. 7. 1944 Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

30. 7. 1944 Jedinice Moslavačkog NOP odreda, ojačane 1. srpskim bataljonom Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, zauzele domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Banove Jaruge).

31. 7. 1944 Između Zagreba i Banove Jaruge delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza, te uništili 2 lokomotive i 9 vagona i oštetili 5 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 34 časa.

0. 8. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formirana Komanda zagorskog vojnog područja.

0. 8. 1944 Na Kalniku, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran 2. srpski bataljon, u sastavu Bjelovarskog NOP odreda.

0. 8. 1944 U Podravini, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, od partizanskih četa iz Podravine formiran Podravski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

0. 8. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ formirana Komanda posavskog vojnog područja 10. korpusa NOVJ.

2. 8. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča delovi 3. diverzantskog bataljona i Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 28 mesta.

7. 8. 1944 Na Sljemenu (blizu Zagreba) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili transformator.

10. 8. 1944 Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

14. 8. 1944 Štab 7. udarne divizije NOVJ sa 3. i 4. brigadom krenuo iz Banije u Moslavinu u cilju zajedničkih operacija sa 10. korpusom NOVJ. U Baniji je, radi usklađivanja dejstava 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 2. udarne brigade i 1. i 2. banijskog NOP odreda, formiran Operativni štab za Baniju. On je operacijama tih jedinica rukovodio do povratka Štaba 7. udarne divizije NOVJ krajem oktobra 1944.

15. 8. 1944 Delovi 3. diverzantskog bataljona i Udarnog bataljona Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 100 mesta.

20. 8. 1944 U Koprivnici delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ zapalili vojni senjak. Izgorelo je 10 vagona sena.

30. 8. 1944 Između s. Gradeca i s. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzant skog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništeno je 16 vagona i 1 lokomotiva a 1 lokomotiva je oštećena.

31. 8. 1944 Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

1. 9. 1944 Kod s. Podruta (blizu Zlatara) 1. zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, posle kraće borbe, odbila napad tri čete Pavelićeve gardijske brigade, prinudivši ih na povlačenje u pravcu Novog Marofa.

2. 9. 1944 Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

2. 9. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i 2 neprijateljska transportna voza. Uništeno je 7 vagona i 1 lokomotiva, a 1 lokomotiva je oštećena. Saobraćaj je obustavljen do 4. septembra [Po drugom podatku diverzijaje izvršena 1. septembra.].

4. 9. 1944 Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

4. 9. 1944 Kod s. Čepelovca i s. Budrovca (blizu Bjelovara) ustaše iz s. Đurđevca napale Podravski NOP odred 10. korpusa, ali su posle kraće borbe odbačene.

5. 9. 1944 U s. Mirkovcu (kod Novog Marofa) 2. bataljon 1. zagorske brigade Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ razoružao domobransku posadu.

13. 9. 1944 Delovi 10. korpusa i 7. udarne divizije NOVJ napali Križevce, koje su branili delovi domobranske 1. posadne brigade. Zbog zakašnjenja nekih jedinica NOVJ, neprijatelj je organizovao odbranu i sprečio zauzimanje Križevaca.

25. 9. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

12. 10. 1944 Posle višečasovne borbe delovi 6. i 10. korpusa NOVJ zauzeli s. Đurđevac i Novigrad Podravski (kod Koprivnice). U Đurđevcu su se branili delovi 5. ustaške brigade a u Novigradu Podravskom branio se Brzi divizion Pavelićeve gardijske brigade. Ujedno su primorani delovi 5. ustaške brigade i oko 100 milicionera da napuste s. Virje, u koje su zatim ušle jedinice NOVJ.

13. 10. 1944 Delovi 10. i 6. korpusa NOVJ, u sadejstvu sa dve brigade 7. udarne divizije NOVJ, napali Koprivnicu, koju je branio jedan bataljon 5. ustaške brigade, ostaci razbijenih ustaških jcdinica iz Podravine i delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade ojačani artiljerijom i tenkovima (ukupno oko 2500 vojnika). Posle nekoliko uzastopnih juriša, u borbama koje su trajale do 16. oktobra, jedinice NOVJ nisu uspele da zauzmu grad, te su se povukle.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

1. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

2. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage, posle borbi sa delovima 10. korpusa NOVJ, zauzeli s. Špišić-Bukovicu (kod Virovitice), ali su se sledeeeg dana, pod pritiskom jedinica 10. korpusa NOVJ, povukli u pravcu s. Pitomače i s. St. Graca.

8. 1. 1945 U cilju zauzimanja s. Pitomače (kod Virovitice) i odbacivanja nemačkih i domobranskih jedinica prema Barču i Đurđevcu, 10. korpus NOVJ i 40, divizija 6. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u rejonu. s. Pitomače. Posle jednodnevnih borbi protiv tri puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. pešadijske divizije napad jedinica NOVJ je odbijen, te su se one 9. januara ujutro povukle prema s. Špišić-Bukovici (kod Virovitice).

11. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

31. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 6. i 10. korpus NOVJ ušli u sastav 3. armije NOVJ.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

11. 2. 1945 Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

13. 2. 1945 Na liniji s. D. Rašenica - s. Bastaji (kod Daruvara) jedinice 10. korpusa NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Neprijatelj je imao oko 110 mrtvih i ranjenih, a jedinice korpusa 10 mrtvih i 59 ranjenih.

18. 2. 1945 Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

0. 3. 1945 Izašao prvi broj lista -Za pobjedu-, organa 10. korpusa JA.

25. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus 3. armije JA vraćen pod komandu Glavnog štaba JA za Hrvatsku.

5. 4. 1945 Po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformirana Grupa NOP odreda 10. korpusa JA, a njeni odredi (Kalnički, Zagorski i Zagrebački) stavljeni pod komandu Štaba 10. korpusa JA.

14. 4. 1945 Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

16. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus JA stavljen u operativnom pogledu pod komandu 3. armije JA.

20. 4. 1945 Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

27. 4. 1945 U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

0. 5. 1945 Po naređenju Štaba 10. korpusa JA formirana Komanda varaždinskog vojnog područja.

7. 5. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus JA (32. i 33 divizija) stavljen pod komandu 1. armije JA i upućen ka Zagrebu.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za formiranje 10. korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Desetog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji na sektoru korpusa

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 godine

Naredba Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije od 19 siječnja 1944 god. o formiranju Korpusa, Trideset treće divizije i Zapadne grupe NOP odreda

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 25 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o berbama u Hrvatskom Zagorju

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o prodoru jakih neprijateljskih snaga u Hrvatsko Zagorje, rasporedu sopstvenih jedinica i njihovim daljim zadacima

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o borbama od 21 do 31 siječnja

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 1 februara 1944 god. za predislokaciju brigada Braća Radić i Matija Gubec

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi u Svibovecu

Izvještaj Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetog korpusa Zagrebačkog NOV i PO Jugoslavije pomoćniku načelnika Desetoga korpusa o radu Komande Bjelovarskog područja i odnosu komande i Bjelovarskoga NOP odreda.

Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 5 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Zlatar

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu potčinjenih jedinica

Zapovijest Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 6 februara 1944 god. za napad na Vel. Zdence

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da je imenovana saveznička vojna misija pri 10. korpusu NOVJ ii da je odobrio popunu misije pri 6. korpusu NOVJ

Zapovijest Pothvatnog sdruga Dubrovnik od 7 februara 1944 god. za napad na jedinice Desetog korpusa NOVJ

Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama, rasporedu i stanju podređenih jedinica u decembru 1943 i januaru 1944 godine

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 9 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu jedinica od 1 do 9 februara

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 8 do 10 februara

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade Matija Gubec kod Velikog Poganca

Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Hrvatskog Zagorja i Kalnika

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreške Vinograde

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod sela Subotice

Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 29 februara 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Repinec

Izvještaj Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i organizacionom stanju jedinica u februaru

Naredba Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije od 14 marta 1944 god. o formiranju Istočne grupe NOP odreda i postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima u prvoj polovini marta

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i izvršenim diverzijama od 20 februara do 5 marta

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 15 februara do 18 marta

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 5 do 20 marta

Izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV i POJ o borbama jedinica divizije od 14. do 26. ožujka 1944. godine

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 21 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

Dopunska zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 22 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da organizuje uključenje 10. korpusa NOVJ u radio-mrežu Vrhovnog štaba

Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 13 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21 marta do 7 aprila

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na ustaše u selu Novi Golubovec

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 18 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama na Veterničkoj Gori i kod Lobora

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 19 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama od 20 marta do 10 aprila -

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca

Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 11 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o izvršenim diverzijama od 25 marta do 10 aprila

Naredba Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 25 aprila 1944 o pohvali jedinica, štabova i rukovodilaca za pokazano požrtvovanje, hrabrost i rukovođenje jedinicama u borbi kod Budinšćine i o napadu na ustaše u Ivancu

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 25 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na ustašku posadu u selu Belec

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 27 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) iNOVJ o dejstvima Druge brigade od 5 do 20 aprila

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama u Hrvatskom Zagorju od 28 marta do 10 aprila

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Podruta, Peca i Gotalovca

Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 28. marta do 28. aprila

Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 3. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Huma

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 6. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Donjem Orešju

Direktiva Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije za rad po dolasku na područje Moslavine

Naređenje Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da se stavi pod komandu Dvadeset osme divizije

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 9. maja 1944. Štabu divizije i Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Ivanca

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na Mihovljan i Mače

Izveštaj komandanta 10. korpusa NOVJ ocl 12. maja 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Zagrebačku oblast o stanju u potčinjenim jedinicama

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 27. aprila do 13. maja

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o napadu na ustašku posadu u Mihovljanu

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Narti i Velikom Trojstvu

Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 24. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o diverzijama izvršenim od 1. do 25. maja

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevec - Hrašćina - Trgovišće

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 27. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini maja

Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetog korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ za razdoblje od 5. do 20. svibnja 1944. godine

Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 30. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima neuspjeha prilikom napada na neprijateljsku posadu u Narti

Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 31. maja 1944. Glavnom štabu NOV i FO Hrvatske o borbama, diverzijama i o napadima na neprijateljske garnizone

Pregled brojnog stanja i nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva Desetog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. godine

Izvještaj Štaba Desetog korpusa od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizacionom stanju jedinica u maju

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 10. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Velikom Grđevcu i Severinu

Izvještaj Štaba Desetog korpusa od 18. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21. maja do 13. juna

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 19. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Severina

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 29. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 13. do 29. juna

Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 30. juna 1944. političkim komesarima potčinjenih jedinica o odnosu vojske prema srpskom narodu

Izvještaj političkog komesara 33. divizije od 6. jula 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

Izvještaj Štaba 10. korpusa od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 15. maja do 28. juna

Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. jula 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Topolovca

Izvještaj Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i o organizaciji i formaciji Korpusa

Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o stanju u nekim neprijateljskim garnizonima, o izvedenim akcijama od 14. juna do 2. jula i o organizacionom stanju sopstvenih jedinica

Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o nekim borbama, političkom radu i moralno-političkom stanju u Diviziji

Izvještaj Štaba 32. divizije od 17. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 29. juna do 15. jula

Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o slabostima i greškama prilikom borbi kod Severina, Stare Rače, Dautana i Patkovca

Uputstvo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. političkom komesaru Bjelovarskog NOP odreda o tumačenju sporazuma Tito-Šubašić

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ da za popunu svojih jedinica izvrši mobilizaciju na područjima Ptuja i Kozja u Štajerskoj

Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu u drugoj polovini jula na Bilo-gori i Moslavini

Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o dejstvima od 5. do 20. jula

Izvještaj Štaba 33. divizije od 29. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

Izvještaj Štaba 10. korpusa od 3. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica

Izvještaj Štaba 1. zagorske brigade od 5. avgusta 1944. Štabu zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg Jesenja

Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama od 21. juna do 21. jula

Izvještaj Štaba 33. divizije od 12. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu

Izvještaj Štaba 10. korpusa od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 16. jula do 14. avgusta

Izvještaj Štaba 7. divizije 4. korpusa NOVJ od 20. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi na području Čazme

Izvještaj Štaba 32. divizije od 22. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim propustima i greškama u borbi kod Bulinca i prilikom napada na ustaše u Pitomači

Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu od 14. do 27. avgusta

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 10. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Dugo Selo 3. diverzantski odred NOVH Našice Ivanec Mornarica NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Osječka udarna brigada 40. slavonska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Ivan Šubašić Grubišno Polje Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Varaždin Politički komesari u NOR-u 32. zagorska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Ludbreg Završne operacije u Jugoslaviji Popovača Ivanić-Grad Voćin Vrbovec Donja Stubica Križevci Borbe u Slavoniji 1945. 1. moslavačka brigada 51. makedonska divizija NOVJ Garešnica Vrhovni štab NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ 33. hrvatska divizija NOVJ Zagorski partizanski odred 2. moslavačka brigada Omladina u ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Hrvatska brigada Matija Gubec Borbe u Hrvatskoj 1945. 7. banijska divizija NOVJ 1. pješačka divizija (NDH) Pavelićeva gardijska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Krapina 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta SAD i Jugoslavija Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Sveti Ivan Zelina Bitka za Koprivnicu 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Bjelovarski partizanski odred Virovitica Bjelovar Daruvar 1. kozačka divizija Vermahta Podravska Slatina Glavni štab Hrvatske Moslavački partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Udarna brigada Braća Radić 6. slavonski korpus NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Zagrebački partizanski odred 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 1. zagorska brigada 5. ustaška brigada Poglavnikov tjelesni zdrug Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Novi Marof Borbe u Hrvatskoj 1944. Kutina Zagreb Koprivnica Đurđevac