🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

104. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

12. 5. 1943 Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

30. 5. 1943 Nemačka divizijska borbena grupa -Ludviger- (724. puk 104. lovačke divizije, bugarski 61. i 63. puk) izbila na r. Taru i proširila front do s. Bistrice (kod Mojkovca). Povukavši se pred nadmoćnim neprijateljem, 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada je organizovala odbranu na liniji s. Razvršje - s. Pitomine - s. Tepca (kod Žabljaka) da bi obezbedila snage Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ sa pravca koji preko Durmitora izvode ka r. Pivi i Pivskoj planini.

3. 6. 1943 Na Borovnom (u đoiini r. Sutjeske) dva bataljona 1. proleterske NOU brigade razbili jednu četu 2. bataljona 734. puka nemačke 104. lovačke divizije, zaplenivši 5 p. mitraljeza.

13. 6. 1943 Na odseku s. Ocrkavlje - s. D. Budanj, probojem 1. proleterske NOU brigade, Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ počela forsiranje r. Bistrice i prelazak preko komunikacije Kalinovik-Foča. Taj prelazak preko reke i druma, pod neprekidnom vatrom sa zemlje i iz vazduha (117 aviopoleta), završen je idućeg dana po podne. Pri proboju neprijateljskog obruča razbijeni su znatni delovi nemačke 369. legionarske divizije i 724. puka nemačke 104. lovačke divizije i jedna tenkovska četa. Gubici Glavne operativne grupe bili su takođe veliki. Među ostalim, poginuli su član AVNOJ-a i PK KPJ za BiH i rukovodilac politodela 10. hercegovačke NOU brigade Boriša Kovačević Šćepan, komandant 7. brigade 7. divizije NOVJ Nikola Maraković Nina, i član politodela 4. proleterske NOU brigade Risto Lekić, a smrtno je ranjen komandant bataljona u 4. proleterskoj NOU brigadi Nenad Rakočevič, narodni heroji.

5. 7. 1943 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

18. 9. 1944 Nemački komandant Grupe armija -E- doneo odluku da evakuiše Krf i zapadnu Grčku do planine Pinda i pomeri nemačku 104. lovačku diviziju na sever, kako bi je angažovao u Makedoniji, gde su jedinice NOVJ bivale sve aktivnije.

5. 10. 1944 Kod prevoja Đavata i Sirhana (na putu Resen-Bitolj), posle četvorodnevnih borbi protiv 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ, nemačka 104. lovačka divizija, koja se povlačila iz Albanije, uspela je da se glavnim snagama probije za Bitolj. U ovim borbama neprijatelj je imao 120 mrtvih, a 7. brigada 20 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

2. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije, uz sadejstvo 23. i 25. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih oštrih borbi protiv nemačke 104. lovačke divizije oslobodile Čačak. Neprijatelj je imao 250 mrtvih i 150 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 10 p. mitraljeza, 100 pušaka, 6 kamiona, 10 motocikla i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 11 ranjenih boraca.

16. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i Užičkog NOP odreda oslobodile Užice (sada: Titovo Užice) posle borbe na prilazima gradu protiv zaštitnica nemačke 104. lovačke divizije. Neprijatelj se, uz gubitke od 89 mrtvih i oko 200 ranjenih, povukao u pravcu Višegrada. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

22. 1. 1945 Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

6. 3. 1945 Kod Valpova nemačka 11. vazduhoplovno-poljska divizija, i pored žilavog otpora jedinica 16. udarne divizije JA, forsirala r. Dravu i obrazovala uži mostobran, a potom zauzela s. Novi Bezdan i s. Bolman (kod Belog Manastira). Istovremeno su kod D. Miholjca, na odseku bugarske 1. armije, r. Dravu forsirale nemačka 104. lovačka i 297. pešadijska divizija.

8. 4. 1945 Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

13. 4. 1945 Delovi 4. udarnog korpusa JA posle jednodnevnih žestokih borbi zauzeli Slunj. Delovi nemačke 104. lovačke divizije i ustaško-domobranske snage, povlačeći se prema Primišlju, porušili su u Slunju most na r. Korani.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Užice Nemački zločini u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Donji Miholjac 369. legionarska divizija (vražja) Narodni heroji Jugoslavije 7. krajiška udarna brigada Napad NOVJ na Zvornik 1943. Borbe u Lici 1945. 7. banijska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Zenica 2. vojvođanska udarna brigada Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Glavna operativna grupa NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Čačak Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Beograd Travnik 49. makedonska divizija NOVJ Valpovo 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta AVNOJ Armijska grupa E 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Politički komesari u NOR-u Avijacija u oslobodilačkom ratu Resen Zasede u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Bitka na Sutjesci Žabljak 7. makedonska brigada Borbe u Hercegovini 1943. Slunj 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943. Beli Manastir Grčka u drugom svetskom ratu Bitola Operacija Schwarz Bugarska u drugom svetskom ratu 10. hercegovačka udarna brigada Kosmajski partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Zvornik 1. proleterska udarna brigada Kalinovik 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Albanija u drugom svetskom ratu 297. pešadijska divizija Borbe u Makedoniji 1944. Paul Bader Streljanja u oslobodilačkom ratu Mojkovac Ruski zaštitni korpus Borbe u Slavoniji 1945. 16. vojvođanska divizija NOVJ