🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

104. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

12. 5. 1943 Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

30. 5. 1943 Nemačka divizijska borbena grupa -Ludviger- (724. puk 104. lovačke divizije, bugarski 61. i 63. puk) izbila na r. Taru i proširila front do s. Bistrice (kod Mojkovca). Povukavši se pred nadmoćnim neprijateljem, 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada je organizovala odbranu na liniji s. Razvršje - s. Pitomine - s. Tepca (kod Žabljaka) da bi obezbedila snage Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ sa pravca koji preko Durmitora izvode ka r. Pivi i Pivskoj planini.

3. 6. 1943 Na Borovnom (u đoiini r. Sutjeske) dva bataljona 1. proleterske NOU brigade razbili jednu četu 2. bataljona 734. puka nemačke 104. lovačke divizije, zaplenivši 5 p. mitraljeza.

13. 6. 1943 Na odseku s. Ocrkavlje - s. D. Budanj, probojem 1. proleterske NOU brigade, Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ počela forsiranje r. Bistrice i prelazak preko komunikacije Kalinovik-Foča. Taj prelazak preko reke i druma, pod neprekidnom vatrom sa zemlje i iz vazduha (117 aviopoleta), završen je idućeg dana po podne. Pri proboju neprijateljskog obruča razbijeni su znatni delovi nemačke 369. legionarske divizije i 724. puka nemačke 104. lovačke divizije i jedna tenkovska četa. Gubici Glavne operativne grupe bili su takođe veliki. Među ostalim, poginuli su član AVNOJ-a i PK KPJ za BiH i rukovodilac politodela 10. hercegovačke NOU brigade Boriša Kovačević Šćepan, komandant 7. brigade 7. divizije NOVJ Nikola Maraković Nina, i član politodela 4. proleterske NOU brigade Risto Lekić, a smrtno je ranjen komandant bataljona u 4. proleterskoj NOU brigadi Nenad Rakočevič, narodni heroji.

5. 7. 1943 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

18. 9. 1944 Nemački komandant Grupe armija -E- doneo odluku da evakuiše Krf i zapadnu Grčku do planine Pinda i pomeri nemačku 104. lovačku diviziju na sever, kako bi je angažovao u Makedoniji, gde su jedinice NOVJ bivale sve aktivnije.

5. 10. 1944 Kod prevoja Đavata i Sirhana (na putu Resen-Bitolj), posle četvorodnevnih borbi protiv 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ, nemačka 104. lovačka divizija, koja se povlačila iz Albanije, uspela je da se glavnim snagama probije za Bitolj. U ovim borbama neprijatelj je imao 120 mrtvih, a 7. brigada 20 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

2. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije, uz sadejstvo 23. i 25. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih oštrih borbi protiv nemačke 104. lovačke divizije oslobodile Čačak. Neprijatelj je imao 250 mrtvih i 150 zarobljenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 10 p. mitraljeza, 100 pušaka, 6 kamiona, 10 motocikla i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 11 ranjenih boraca.

16. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i Užičkog NOP odreda oslobodile Užice (sada: Titovo Užice) posle borbe na prilazima gradu protiv zaštitnica nemačke 104. lovačke divizije. Neprijatelj se, uz gubitke od 89 mrtvih i oko 200 ranjenih, povukao u pravcu Višegrada. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

22. 1. 1945 Glavnina nemačke 104. lovačke divizije, delovi borbene grupe -Eberlajn- i tri bataljona ustaša, nastupajući od Zenice, posle četvorodnevne borbe protiv glavnine 4. udarne divizije NOVJ i delova 7. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli Travnik. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su 4. udarna divizija i 7. krajiška NOU brigada imale 72 poginula, 188 ranjenih i 21 nestalog.

6. 3. 1945 Kod Valpova nemačka 11. vazduhoplovno-poljska divizija, i pored žilavog otpora jedinica 16. udarne divizije JA, forsirala r. Dravu i obrazovala uži mostobran, a potom zauzela s. Novi Bezdan i s. Bolman (kod Belog Manastira). Istovremeno su kod D. Miholjca, na odseku bugarske 1. armije, r. Dravu forsirale nemačka 104. lovačka i 297. pešadijska divizija.

8. 4. 1945 Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

13. 4. 1945 Delovi 4. udarnog korpusa JA posle jednodnevnih žestokih borbi zauzeli Slunj. Delovi nemačke 104. lovačke divizije i ustaško-domobranske snage, povlačeći se prema Primišlju, porušili su u Slunju most na r. Korani.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. 7. krajiška udarna brigada Travnik Užice Borbe u Makedoniji 1944. Napad NOVJ na Zvornik 1943. Grčka u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Slavoniji 1945. 7. makedonska brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Operacija Schwarz 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Paul Bader 1. proleterska udarna brigada 49. makedonska divizija NOVJ Beli Manastir AVNOJ Bitka na Sutjesci Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slunj Mojkovac 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Streljanja u oslobodilačkom ratu Resen Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 16. vojvođanska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Lici 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Kalinovik Čačak Žabljak 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Nemački zločini u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 4. krajiška divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Bitola Kosmajski partizanski odred Ruski zaštitni korpus Donji Miholjac Zvornik Albanija u drugom svetskom ratu 2. vojvođanska udarna brigada Armijska grupa E 2. proleterska divizija NOVJ Valpovo Borbe u Srbiji 1944. Narodni heroji Jugoslavije 7. banijska divizija NOVJ Beograd Glavna operativna grupa NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 297. pešadijska divizija Zenica Zasede u oslobodilačkom ratu