🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

11. dalmatinska udarna brigada (biokovska)

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 10. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Biokovska brigada (11. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

10. 4. 1944 Sa o. Visa dva ojačana bataljona 11. dalmatinske brigade i bataljon 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ izvršili desant na o. Mljet. U dvodnevnim oštrim borbama oni su razbili nemačku posadu (dve čete 750. puka nemačke 118. lovačke divizije), a zatim se noću 2223. aprila povukli na o. Lastovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je u tim borbama imao 96 mrtvih i 46 zarobljenih vojnika, a desantne snage 25 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

16. 6. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

16. 9. 1944 Jedinice 3. prekomorske i 11. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ otpočele borbu za oslobođenje poluostrva Pelješca, gde su se branili manji delovi 750. puka nemačke 118, lovačke divizije i jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije. Do 18. septembra Pelješac je bio oslobođen. Gubici neprijatelja: 180 mrtvih, 95 ranjenih i 431 zarobljen.

22. 10. 1944 Posle četvorodnevnih borbi na komunikaciji s. Slano - s. Oštrikovac, 1. proleterska (dalmatinska) udarna brigada i 11. dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ razbile kolonu jačine oko 4000 vojnika nemačke 369. legionarske divizije, koja se iz Dubrovnika probijala ka Metkoviću i Mostaru. Poginulo je oko 2000 a zarobljeno 1070 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno: 60 topova, 89 mitraljeza, 211 motornih vozila i mnogo drugog ratnog materijala.

3. 5. 1945 U Bazovici (kod Trsta), po naređenju Štaba 4. armije JA, formiran Motorizovani odred (11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA, motorizovani divizion i četa tenkova) sa zadatkom da što pre izbije u Korušku i preseče odstupnicu neprijateljskim snagama koje su se preko Slovenije povlačile za Austriju.

6. 5. 1945 U s. Kranjskoj Gori (kod Radovljice) 11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA posle dvočasovne borbe prinudila na predaju oko 550 nemačkih i domobranskih vojnika i oficira.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Blajburška operacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Vis Borbe u Hrvatskoj 1943. 118. lovačka divizija Politički komesari u NOR-u Dubrovnik 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Trst Pelješac Metković Kranj Brač 6. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Centralni komitet KPJ Mostar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) 3. prekomorska brigada - udarna Završne operacije u Jugoslaviji 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944.