🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

11. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 88 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 10. 1943 U s. Ublima (kod Bileće) formirana 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 2. odnosno 11. hercegovačka NOU brigada).

15. 12. 1943 U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

1. 3. 1944 Manji delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke Gatačke brigade potisnuli delove 11. hercegovačke udarne brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ i Nikšićkog NOP odreda i zauzeli Gacko.

28. 3. 1944 Otpočele trodnevne borbe na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) u kojima su 11. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ sprečili delove nemačke 369. legionarske divizije (do dva bataljona pešadije, divizion artiljerije i tenkovska četa), sa delovima četničke Ljubinjske i Stolačke brigade da se iz Stoca probiju za Trebinje i naneli im gubitke od 65 mrtvih.

29. 3. 1944 Bataljon 11. hercegovačke NOU brigade i bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda zauzeli s. Osojnik i s. Trsteno (kod Dubrovnika), razbivši vod nemačke 369. legionarske divizije i četu milicije domobranske 9. posadne brigade. Poginulo je 15 a zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika i uništen je kamion.

0. 4. 1944 Kod s. Džepi (blizu Konjica), zbog neobaveštenosti, došlo do sukoba između čete 11. hercegovačke udarne brigade i čete Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Ranjeno je 5 boraca i poginula su 3 borca. Među poginulima se nalazio i komandant Mostarskog bataljona Mostarskog NOP odreda Ahmed Pintul, narodni heroj.

5. 4. 1944 U višečasovnoj borbi na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) 11. hercegovačka udarna brigada i manji delovi Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ slomili napad dva nemačka bataljona (po jedan bataljon iz nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije), 100 četnika i 6 tenkova, te ih, uz gubitke od oko 50 mrtvih vojnika i 2 oštećena tenka, povratili u Stolac.

8. 4. 1944 U s. Prebilovcima (kod Čapljine) delovi 11. hercegovačke udarne brigade i Južnohercegovačkog NOP odreda 29, udarne divizije NOVJ zarobili četu četničke Neretvanske brigade, a potom razbili po jednu kombinovanu četu iz nemačke 118. lovačke divizije i ustaškog 5. železničkog bataljona koje su intervenisale iz Čapljine i Gabele. Zarobljeno je 45 četnika i 7 nemačkih vojnika, dok su na bojištu ostala 43 poginula neprijateljska vojnika. Zaplenjena su 4 p. mitraljeza, 3 minobacača, 2 automata, 63 puške i oko 10.000 metaka.

20. 4. 1944 U s. Zalomu (kod Nevesinja) delovi Severnohercegovačkog NOP odreda i 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, posle kraćeg otpora, savladali jednu četu četničke 1. nevesinjske brigade, zarobivši 40, ubivši 1 i ranivši 3 četnika.

1. 5. 1944 Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

6. 5. 1944 U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja) 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ iznenadnim udarom razbila 2. nevesinjsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa, nanevši joj gubitke od 17 poginulih, oko 20 ranjenih i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

12. 5. 1944 Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

14. 5. 1944 Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od Mostarskog NOP odreda i 4. bataljona 11. hercegovačke NOU brigade formirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ.

29. 5. 1944 Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

15. 6. 1944 Po naređenju Štaba 29. udarne divizije NOVJ rasformiran Severnohercegovački NOP odred. Njegovim ljudstvom su popunjene 10. i 11. hercegovačka udarna brigada. Sitnički partizanski bataljon je osamostaljen i preimenovan u Sitnički NOP odred.

9. 7. 1944 Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Kozarac (kod Prijedora) koji su branile ustaše. U borbi je poginulo 206 a ranjeno 58 ustaša, dok je 11. brigada imala 8 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

10. 7. 1944 Iz Gacka četnička Gatačka brigada, ojačana 2. bataljonom 370. puka nemačke 368 legionarske divizije i 3. mitraljeskim bataljonom domobranske 9. posadne brigade, izvršila ispad da bi zauzela prevoj Kobilju glavu i greben pl. Somine. Sutradan je 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ protivnapadom odbacila neprijatelja na polazne položaje. Po nepotpunim podacima neprijatelj je imao 10 mrtvih i 39 ranjenih, a jedinice NOVJ (s komandama mesta Gacko i Golija) - 11 mrtvih, 18 ranjenih i 10 nestalih boraca.

23. 8. 1944 Na putu Prijedor-Ljubija delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustašku kolonu. Poginulo je 36 ustaša, među kojima i 1 poručnik. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 21 puška i 2000 metaka. Uništena su petora kola sa zapregom. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

2. 9. 1944 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ oslobodila Gacko, razbivši u iznenadnom noćnom napadu u rejonu Avtovca, delove četničke Gatačke brigade. Poginulo je 9 četnika, a 11. brigada je imala 5 ranjenih boraca.

16. 9. 1944 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zauzela Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa u s. Miljevinu (kod Kalinovika).

21. 9. 1944 Četnička Kalinovička brigada Drinskog korpusa ušla u Kalinovik, koji je prethodnog dana napustila 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zbog napada četničke Grupe jurišnih korpusa prema Gacku.

25. 9. 1944 Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

29. 9. 1944 Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

4. 10. 1944 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

22. 10. 1944 Kod s. Rajaea (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačku kolonu i uništila 6 neprijateljskih kamiona, 2 oklopna automobila i 3 motocikla. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 45 ranjenih vojnika, a 11. brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

12. 11. 1944 Na pruzi Lašva-Kakanj delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ razbili jaču nemačko-ustašku grupu koja je osiguravala prugu i porušili 500 m železničke pruge. Neprijateljski gubici: 18 mrtvih i 13 ranjenih vojnika. Gubici delova 11. brigade: 3 ranjena borca.

26. 11. 1944 Posle desetočasovne oštre borbe 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad oko 450 nemačkih vojnika i ustaša iz Busovače ka Travniku, nanevši im gubitke od 65 mrtvih i 55 ranjenih. Gubici 11. brigade: 2 mrtva i 14 ranjenih.

30. 11. 1944 Jedinice nemačke 369. legionarske divizije (oko tri bataljona pešadije i divizionom artiljerije) ispadom iz Nevesinja odbacile delove 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi- na liniju Vjetreno - s. Plužine. U toku napada ojačane vodom tenkova i dvema baterijama brdskih topova, 11. i 2. brigada su sutradan protivnapadom odbacile neprijatelja u polazni garnizon. Pri povlačenju neprijatelj je uništio mostove na r. Zalomki (kod s. D. Drešnja i Ovčijeg broda). Prema nepotpunim podacima jedinice NOVJ su imale oko 50 boraca izbačenih iz stroja, a uništen je i 1 tenk.

2. 12. 1944 Na putu Busovača-Kiseljak delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu (5 kamiona s vojnicima i 1 tenk). Posle žestoke borbe oni su je razbili. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih vojnika i 2 uništena i 2 oštećena kamiona. Delovi 11. brigade su imali 11 mrtvih i 1 ranjenog borca.

7. 12. 1944 Posle petočasovne borbe glavnina 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih neprijateljskih snaga iz Busovače ka s. Očeniću i s. Rađenovićima i nanela im gubitke od 47 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Gubici 11. brigade: 5 mrtvih i 3 ranjena borca.

5. 2. 1945 Sa okolnih položaja kod Konjica, posle tridesetočasovne borbe, 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, odbacila nemačke i ustaške snage u grad, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, a sama je imala 2 mrtva i 9 ranjenih.

18. 2. 1945 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila napad na posadu Konjica, ali napad nije uspeo zbog jakog otpora nemačkih jedinica i ustaša. Predalo se 30 domobrana i 7 oficira.

19. 2. 1945 Posle četvorodnevne borbe protiv delova nemačke pukovske borbene grupe -Eberlajn- i ustaške 11. brigade, 4. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana po jednom brigadom iz 10. udarne i 39. divizije NOVJ, oslobodila Travnik. Poginulo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 60 mrtvih i 130 ranjenih. Zaplenjene su velike količine oružja i druge ratne opreme.

Dokumenti

Izvještaj Jedanaeste brigade od 8 septembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i povlačenju neprijatelja prema Banjoj Luci

Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 7 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o organizaciji službe i o borbi Jedanaeste udarne brigade kod Studene Gore

Izvještaj Štaba Jedanaeste brigade od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o razbijanju neprijateljske kolone koja je krenula iz Ivanjske

Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijelova Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat

Izvod iz operacijskog dnevnika Jedanaeste brigade Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. studenog do 19. prosinca 1943. godine

Izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijela Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 17 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i oko Nevesinja

Izveštaj rukovodioca SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 18. januara 1944. o organizaciji i radu omladine

Izvještaj Jedanaeste hercegovačke brigade od 23 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Bileća

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 za formiranje Trećeg bataljona Jedanaeste brigade

Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 16. do 31. januara 1944. godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 11. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na prostoru Gornja Meka Gruda — Ivan do

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 13. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama kod Meke Grude

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 15. februara godine 1944. Štabu Jedanaeste brigade za prenos ranjenika u Rioca

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 15. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na Te-garinoj gredi i Vardaru

Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji partijskog rada

Brojno stanje ljudstva i naoružanja Jedanaeste hercegovačke NOU brigade na dan 16. februara 1944. godine

Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Mokri Do — Pilatovci — Vuči Do

Zapovijest Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Trećeg bataljona za prebacivanje na prostor Kifino Selo — Gračanica i zatvaranje pravca Nevesinje — Gacko

Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke NOU brigade od 29. februara 1944. Štabu Pivskog partizanskog bataljona za prebacivanje u Gacko

Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektorima Bileće i Gacka

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 12. marta 1944. štabovima Desete i Jedanaeste hercegovačke brigade za prebacivanje na prostor Plane i Zegulje i za zatvaranje pravca ka Dabru

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 18. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o dejstvu od 24. do 27. marta

Naređenje Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 28. marta 1944. štabovima bataljona da spriječe prodor neprijateljskih snaga iz Stoca za Ljubine

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 31. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoru Stolac - Ljubinje

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o neprijateljskim snagama u Stocu i o borbama u Pribilovcima

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 12. aprila 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na komunikacijama Stolac - Dabar i Stolac - Ljubinje

Naređenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 15. aprila 1944. štabovima 3. bataljona 11. hercegovačke brigade, 5. bataljonu i Sitničkom bataljonu za vršenje pritiska na Bileću i za napad na Kukun i Osmić-Gomile

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 24. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o rasporedu brigade na prostoru Ubosko - Poljice - Zegulia, o rušenju komunikacija na Suvoviću i Trusini i o napadu na Svitavu

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 30. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade na prostoru Stolac - Ljubinje

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusinskog polja. Džinov Do - Džinova Mahala - Lastavica i Slato - Grad - Glog

Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i političkom radu partijske i skojevske organizacije od 15. februara do 10. maja

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 16. maja 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Gacka i za zatvaranje pravca od Avtovca ka Plani

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 16. maja 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Gat - Stepen - Vis - Kita - Kobilja glava

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Gacko - Stepen - Gat

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. maja 1944. godine

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama u rejonu Kobilja Glava - Velika i Mala kita

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama i rasporedu u rejonu Stepen-grad i Stepen vis

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu brigade 3. i 4. juna

Petnaestodnevni izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a. 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. jula 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o radu brigadne skojevske organizacije

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Avtovac i Gacko

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 28. jula 1944. štabovima 10. i 11. hercegovačke brigade da zatvore pravce Nevesinje - Bileća i Gacko - Bileća

Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 11. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za prebacivanje na gatačku i nevesinjsku površ i za dejstvo na komunikaciju Gacko - Nevesinje

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu u brigadi

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 9. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na prostoru Dramešina - Brajčevići - Ravni

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Avtovac - Samobor - Gat

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku 6. proleterske divizije Nikola Tesla u Izgore

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Gacka i o dolasku jedinica 12. korpusa NOVJ u Kazance

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 27. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Kobilja glava - Stepen

Zapovijest Štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 1. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za noćni napad na Avtovac i Gacko

Izveštaj štaba Jedanaeste brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na žel. stanicu Glišić

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 2. septembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o oslobođenju Avtovca i Gacka

Zapovijest štaba 11. hercegovačke NOU brigade od 4. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Kulu Fazlagić

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 5. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima Brigade u avgustu na području Gacka

Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi Jedanaeste brigade kod s. Stracin i razbijanju ofanzive Sedamnaeste bugarske divizije na Plačkovici od strane Četvrte brigade

Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 10. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade za dejstvo na četnike koncentrisane u širem rejonu Gacka i Nevesinja

Zapovijest načelnika Štaba 29. NOU divizije od 15. septembra 1944. štabovima italijanske 2. partizanske brigade divizije Garibaldi i 11. hercegovačke brigade za obezbjeđenje Gacka

Obavještenje Štaba 29. divizije od 20. septembra 1944. štabu 11. hercegovačke brigade o depeši Vrhovnog štaba NOV i POJ o opštoj situaciji u zemlji i o daljim zadacima

Obavještenje Štaba 29. NOU divizije od 24. septembra 1944. Štabu 11. hercegovačke brigade o situaciji u Hercegovini i naređenje za izvršenje ranije postavljenih zadataka

Pregled brojnog stanja ljudstva 11. hercegovačke NOU brigade sa stanjem na dan 30. septembra 1944. godine

Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 6. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade na sektoru Gradsko – Demir Kapija

Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 22. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Devete, Desete i Jedanaeste brigade

Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 3. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Kalinovik - Nevesinje

Izveštaj komiteta SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 2. decembra 1944. Štabu 14. hercegovačke (omladinske) brigade za zaposjedanje položaja sjeverno od Nevesinja i sadejstvo sa 11. hercegovačkom brigadom

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji tenkovske grupe kod Kifinog Sela u sadejstvu sa 11. hercegovačkom brigadom

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 4. decembra 1944. dostavljena štabu 29. NOU divizije o dejstvima ove brigade na prostoru Kifino Selo - Ulog - Kalinovik - Trnovo u novembru

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama protiv četnika na sektoru Kalinovik - Miljevina - Dobro Polje

Pismo rukovodioca SKOJ-a 11. brigade 4. NOU divizije od 30. decembra 1944. bataljonskim komitetima o savetovanju SKOJ-a Brigade koje je održano 21. decembra

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Foča - Trnovo

Relacija Štaba 11. hercegovačke brigade od 31. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u januaru na prostoru Foča - Trnovo

Mesečni izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 2. februara 1945. političkom komesaru 29. NOU divizije o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

Izvještaj štaba 11. hercegovačke brigade od 20. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Konjica

Mesečni. izveštaj političkog komesara 11. udarne brigade od 1. marta 1945. političkom komesaru 29. udarne divizije JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo

Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 18. marta 1945. Štabu 11. hercegovačke udarne brigade da jednim bataljonom izbije na prostor Umoljani i da izvrši napad ka Umčanima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Makarska Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Narodni heroji Jugoslavije 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Čapljina Kalinovik Stolac Gatačka četnička brigada Romanijski korpus JVuO Drinski korpus JVuO Nevesinjski korpus JVuO Bitka za Prijedor 1944. Trebinjski korpus JVuO Južnohercegovački partizanski odred Ljubinje 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 118. lovačka divizija Trebinje SKOJ Italijanski partizani Italija u drugom svetskom ratu Demir Kapija Bileća 29. hercegovačka divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Omladina u ratu Borbe na Jadranu 1943. Streljanja u oslobodilačkom ratu Sjevernohercegovački partizanski odred 9. dalmatinska divizija NOVJ 11. krajiška udarna brigada Borbe u Makedoniji 1944. 2. udarni korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ Travnik Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Konjic Foča 10. hercegovačka udarna brigada Dubrovnik Glavni štab Makedonije 13. SS divizija Handžar 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Sremu 1945. Kozara u oslobodilačkom ratu 11. makedonska brigada (kumanovska) Sniježničko-trusinska operacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Politički komesari u NOR-u Mornarica NOVJ Prijedor Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Gacko Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Kalinovički partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1943. Imotski Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1945. Četnička golgota Glavni štab Slovenije Nevesinje