🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

11. krajiška divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 47 hronoloških zapisa, 263 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

11. 5. 1943 Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

1. 6. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 11. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Kozarski NOP odred. (Formirana je kao 12. udarna divizija NOVJ, a preimenovana je 19. avgusta 1943. u 11. udarnu diviziju NOVJ.)

25. 7. 1943 Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

22. 8. 1943 Naredbom Štaba 11. udarne divizije NOVJ formirana Komanda Banjalučkog vojnog područja (sa sedištem u s. Bebama). Obuhvatala je srednju Bosnu s komandama mosta: Prnjavor, Maslovare, Šiprage i Skender-Vakuf.

23. 8. 1943 Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

0. 11. 1943 Po naređenju Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Dobojsko-derventski NOP odred.

3. 11. 1943 Preko r. Save prebacila se u Bosnu 12. slavonska udarna brigada 12. divizije NOVJ da bi, po naređenju VŠ NOV i POJ, pomogla dejstva 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ.

11. 11. 1943 Nastupajući iz Doboja, delovi nemačke 369. legionarske divizije, podržani tenkovima, odbacili 18. istočnobosansku (hrvatsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije NOVJ i zauzeli Tuzlu.

11. 11. 1943 U sastavu 11. udarne divizije NOVJ, od Motajičke partizanske čete i novih boraca, formiran Motajički NOP odred.

0. 12. 1943 Rasformiran Crnovrški NOP odred, koji je bio u sastavu 11. udarne divizije NOVJ.

4. 12. 1943 U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

1. 1. 1944 U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ i 12. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzeli G. Seher i Lauš i prodrli do gradske opštine i kaznione.

8. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio depešom Štabu 11. udarne divizije da se, s obzirom na neprijateljsku ofanzivu, orijentiše ka srednjoj Bosni, poveže sa 1, proleterskom udarnom divizijom i sa njom napada neprijateljske kolone koje nadiru kroz srednju Bosnu.

9. 1. 1944 U rejonu s. Karaula-Gora - s. Božikovac 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ probili se severno od komunikacije Travnik-Jajce i time izbegli udare od jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

20. 1. 1944 Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

18. 2. 1944 Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ, od 50 boraca iz 12. krajiške udarne brigade, ponovo formiran Banjalučki NOP odred.

18. 2. 1944 Naredbom štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od boraca iz bivšeg Motajičkog NOP odreda, ponovo formiran Motajički NOP odred.

18. 2. 1944 Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od bivših boraca Tešanjsko-teslićkog NOP odreda, ponovo formiran Tesanjsko-teslićki NOP odred.

18. 2. 1944 Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od 5. bataljona 5. krajiške NOU brigade, ponovo formiran Prnjavorski NOP odred.

0. 4. 1944 Pod komandu 11. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ stavljena 18. istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada 38. divizije 3. udarnog korpusa NOVJ sa Posavsko-trebavskim NOP odredom.

9. 4. 1944 Na pruzi Derventa-Doboj delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ srušili 1,5 km pruge, ubili 20 i zarobili 11 neprijateljskih vojnika i zaplenili 34 puške.

20. 4. 1944 Nemačka motorizovana kolona iz Banje Luke zauzela Kotor-Varoš, potisnuvši slabije delove 14. srednjobosanske udarne brigade. 11. udarne divizije 5. korpusa NOVJ.

23. 5. 1944 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, Jajački NOP odred, koji se do tada nalazio pod komandom 10. divizije NOVJ, ušao u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

27. 5. 1944 Na pruzi Doboj-Derventa delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački teretni voz natovaren boksitom. Uništili su lokomotivu i 20 vagona. Neprijatelj je imao 27 poginulih i veći broj ranjenih.

28. 5. 1944 Kod Doboja 5. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ srušila nemački voz. Poginulo je 35 nemačkih vojnika.

27. 6. 1944 Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

6. 7. 1944 Delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili neprijateljsku kolonu koja je nadirala iz Doboja prema Tesliću i naneli joj gubitke od 25 mrtvih i 10 zarobljenih vojnika, a zaplenili 15 pušaka, 1.500 metaka i ostalu ratnu opremu.

20. 7. 1944 Nemačka 13. SS divizija -Handžar- i četnici, posle trodnevnih borbi, odbacili 36. udarnu diviziju 12. udarnog korpusa NOVJ iz doline r. Spreče i ušli u Sekoviće Delovi 27. i 16. udarne divizije NOVJ otpočeli protivnapade (koji su završeni 23. jula), ali mesto nisu zauzeli. Zbog toga neuspeha Štab 3. udarnog korpusa NOVJ odlučio je da svoje jedinice prebaci na pl. Javor, odakle će dejstvovati prema Kladnju i Vlasenici, a da se 12. udarni korpus NOVJ prebaci na levu obalu r. Krivaje, s tim da deo snaga uputi ka r. Bosni radi prihvata 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 11. udarne divizije NOVJ.

0. 8. 1944 Iz sastava 5. udarnog korpusa NOVJ izišla 11. udarna divizija. Ona je preko istočne Bosne upućena ka Srbiji.

15. 8. 1944 Posle dvodneviih borbi protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar-, 11. udarna divizija NOVJ forsirala r. Spreču u rejonu s. Đobošnice i probila se na pl. Konjuh, gde je stupila u vezu s jedinicama 3. udarnog korpusa NOVJ.

26. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da 11. udarna divizija NOVJ, snabdevena i popunjena, mora biti spremna za prebacivanje preko r. Drine (a bilo bi dobro da ta divizija ima četiri brigade). Ujedno traži pregled organizaciskog stanja jedinica tog korpusa.

4. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da se, u vezi s ranijim direktivama, 11. udarna divizija NOVJ i Mačvanski NOP odred prebace preko r. Drine u zapadnu Srbiju, na prostoriju pl. Cera, gde će ući u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da ta divizija razbija četnike i nedićevce na toj prostoriji u cilju mobilizacije stanovništva; da ona na pravcu svoga dejstva, odmah po prelasku r. Drine, pristupi likvidaciji posada manjih garnizona, pa time olakša pokret jedinica NOVJ s juga.

5. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

12. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 11. udarnu diviziju NOVJ uputiti preko r. Drine na pl. Cer (Štab divizije sam će izabrati mesto prelaza); Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ, koji se nalazi u rejonu Pecke, saopštiti da prihvati 11. udarnu diviziju, a Štabu divizije narediti da se uključi u radio-mrežu VŠ NOV i POJ.

14. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: ubrzati pokret 11. udarne divizije NOVJ radi prelaza r. Drine i prodora ka pl. Ceru i svakodnevno zorom obaveštavati VŠ NOV i POJ o mestima gde će se iz aviona bacati materijal za pomenutu diviziju; što pre uspostaviti direktnu vezu 11. udarne divizije NOVJ sa VŠ NOV i POJ.

17. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da organizuje prihvat 28. udarne divizije NOVJ kada ona bude prelazila r. Bosnu da bi se prebacila u istočnu Bosnu, a zatim nastavila pokret preko r. Drine, pravcem za 11. udarnom divizijom NOVJ.

17. 9. 1944 Dva bataljona 11. divizije NOVJ i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv četnika, zauzeli M. Zvornik.

18. 9. 1944 U Krupnju četnički Cerski korpus i delovi jednog bataljona SDS napali 5. krajišku (kozarsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije i odbacili je prema s. Stolicama.

1. 10. 1944 U s. Miloševcu (kod Šapca), od Mačvanskog NOP odreda i dva bataljona 11. udarne divizije NOVJ, formirana 32. srpska (mačvanska) brigada. Ona je ušla u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

10. 10. 1944 Na nemačke jedinice u s. Mislođinu (kod Obrenovca) neuspešno napala 5. krajiška (kozarska) brigada 11. udarne divizije NOVJ. Brigada je imala 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

20. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, komandire, komandante i političke komesare 1. proleterske udarne, 5. udarne, 6. proleterske -Nikola Tesla-, 21. udarne, 28. udarne, 16. udarne, 36. udarne i 11. udarne divizije NOVJ zbog vanrednog. junaštva i upornosti u borbi za oslobođenje Beograda.

15. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 5. krajišku udarnu brigadu 11. udarne divizije i 6. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

5. 1. 1945 U Novom Sadu, po naređenju Štaba vazduhoplovstva NOVJ, formirani štabovi 11. vazduhoplovne (lovačke) divizije i 42. vazduhoplovne (jurišne) divizije. U sastav 11. divizije ušla su tri puka lovaca -Jak- (111, 112. i 113. puk), a u sastav 42. divizije tri puka -II-2- (421, 422. i 423. puk).

9. 2. 1945 Po naređenju Štaba 1. armije NOVJ formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ, sastava: dva diviziona.

9. 2. 1945 U s. Bačincima (kod Šida) formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ.

10. 4. 1945 Prva jugoslovenska brigada 5. udarne divizije JA otpočela forsiranje r. Save kod Brčkog. Sutradan je u rejonu s. Drenovaca uhvatila vezu s delovima 11. udarne divizije JA.

11. 4. 1945 Kod Brčkog 17. udarna divizija 1. armije JA otpočela forsiranje r. Save. (Sutradan je uhvatila vezu s jedinicama 6. proleterske i 11. udarne divizije 1. armije JA radi sadejstva u likvidaciji neprijatelja kod Županje i radi dejstva prema Vinkovcima.)

Dokumenti

Izvještaj štaba Šestog krajiškog NOP odreda od 26 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju i akcijama odreda

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Stara Rijeka i Stari Majdan

Izvještaj političkog komesara Prve proleterske divizije od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o gaoralno-političkom stanju u diviziji

Pismo Divizijskog komiteta 11. NOU divizije od 21. avgusta 1943. partijskim organizacijama 2, 5. i 12. brigade

Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama o formiranju Banjalučkog područja i naređenje za upućivanje ljudstva radi rasporeda na nove dužnosti

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 23. avgusta 1943. štabovima brigada za zaštitu od napada neprijateljeve avijacije na štabove

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 25 avgusta 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvršenom napadu na njemačku kolonu kod Kotor Varoši

Izvještaj Štaba Jedanaeste divizije od 27 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na položaje Kalenderovci - Detlak - Zobište

Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete kozarske brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 avgusta 1943 godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za posjedanje Rudina i Velikog Brda

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 septembra 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i raspored jedinica

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 5 septembra 1943 god. za razmještaj jedinica

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da Jedanaesta NOU divizija izvodi manevarska dejstva u centralnoj Bosni

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade da uputi jedan bataljon u Klupe

Zapovijest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Teslić

Izvještaj Štaba Banjalučkog NOP odreda od 9 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o izbijanju na prostoriju Bjeljvine - Ponir

Petnaestodnevni izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama u vremenu od 15 do 30 avgusta 1943 godine

Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 16 septembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 17 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretu neprijatelja i rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 21 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama na položajima Devetina - Hrvaćani - Potočani

Naređenje komandanta Jedanaeste NOU divizije od 22 septembra 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za raspored jedinica

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 23 septembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu jedinica na sektoru Radovača - Osojac - Suh Greb

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Motajice

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 septembra 1943 god. Štabu Pete i Dvanaeste brigade za uništenje neprijateljskih snaga u Centralnoj Bosni

Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 28 avgusta do 4 septembra 1943 godine

Mjesečni izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama i stanju u jedinicama u septembru 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1-15 oktobra 1943 godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima i borbama jedinica u vremenu od 1 do 30 septembra 1943 godine

Izvještaj Štaba 11. divizije od 1. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 1. bosanskog korpusa o formiranju Tešanjsko-teslićkog NOP odreda i akcijama u srednjoj Bosni septembra 1943. godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade da formiraju udarnu grupu radi dejstva na pruzi Teslić-Doboj i na komunikaciji Kotor Varoš-Banja Luka

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 15 oktobra 1943 god. štabovima brigade da pripreme jedinice za svečanost povodom formiranja Četrnaeste brigade

Izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama od 1 do 15 oktobra 1943 godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o pokretima i borbama jedinica u vremenu od 1 do 15 oktobra 1943 godine

Naredba Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. o postavljenju rukovodioca u Četrnaestoj brigadi

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 20 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u centralnoj Bosni

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 27 oktobra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o akciji na željezničkoj stanici Rudanka

Petnaestodnevni izvještaj Štaba Pete brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama od 15 do 29 septembra 1943 godine

Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 29 oktobra 1943 god Štabu Jedanaeste NOU divizije o situaciji u istočnoj Bosni i o rasporedu jedinica korpusa

Naređenje štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Četrnaeste brigade za dejstvo između Rijeka Vrbasa i Save i komunikacije Gradiška-Klašnice

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 2 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje područja Teslića od četnika i Zelenog kadra

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 3 novembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima na željezničkoj pruzi Sarajevo - Brod

Izveštaj političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 4. novembra 1943. političkom komesaru 11. NOU divizije

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne od 30 oktobra do 15 novembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU Divizije o pokretima i akcijama od 1 do 15 novembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama jedinica na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne od 1 do 15 novembra 1943 godine

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. NOU divizije od 15. novembra 1943. godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na željezničku prugu Dažnica - Kotorsko

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Kotor Varoš

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikacije Derventa - Doboj

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče

Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade o predviđenim akcijama i o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Derventa - Sarajevo

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama jedinica na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade od 1 decembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima jedinica na prostoriji Pojezna - Rudanka - Jošavka u vremenu od 15 do 30 novembra

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o vojničkom radu i akcijama jedinica u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 decembra 1943 god. Štabu Pete brigade za pokret na prostoriju Dubrava - Jošavka

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da likvidiraju spoljnu odbranu Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica o likvidaciji spoljne odbrane Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Pojezna - Ljeskove Vode - Stanovi u vremenu od 15 do 28 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste divizije o akcijama jedinica u vremenu od 29 novembra do 14 decembra 1943 godine

Izvještaj zamjenika političkog komesara Dvanaeste krajiške brigade od 31 decembra 1943 god. Diviziskom komitetu Jedanaeste NOU divizije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i sprečavanje prodora neprijateljskim snagama ka Banjoj Luci

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji oko Prnjavora

Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret u pravcu Snjegotine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama pri povlačenju pravim fjelinac — Kotor Varoš — Vitovlje od 5. do 10. januara 1944. godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 13 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Grabovice, Maslovare, Očauš, Pribinić i G. Šiprage

Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 13 januara 1944 Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama za Banju Luku i u srednjoj Bosni u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o povlačenju jedinica iz Banje Luke u pravcu Kotor Varoša i o borbama za odbranu ranjenika u vremenu od 2 do 16 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 24 januara 1944 Štabu Jedanaeste NOU divizije o protjerivanju četnika sa prostorije Cemernica - Lipovac i iz uporišta Karanovca

Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvu i radu Brigade od 16. do 29. januara 1944. godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu na prostoriji sjevernog dijela centralne Bosne u vremenu od 15 do 31 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste kraiiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i akcijama od 15. do 31. januara 1944. godine

Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. februara 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da Štabu 11. NOU divizije prenese naređenje da obnovi Motajički NOP odred

Obavještenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 14. februara 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu četničkih jedinica na prostoriji Gornji i Donji Lepenac — Srbac i Bos. Kobaš

Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o akcijama Brigade od 29. januara do 14. februara 1944. godine

Dopunski izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 15. februara 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o akciji na Banju Luku

Izvještaj Štaba Četrnaeste srednjobosanske brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine

Izvještaj Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o akcijama jedinica od 1. do 15. februara 1944. godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16. februara 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju četnika na sektoru Motajice i u Srpcu

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 18. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona u vezi s naredbom Štaba Jedanaeste NOU divizije za izdvajanje ljudstva radi formiranja Motajičkog i Banjalučkog NOP odreda

Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 19. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne i o potrebi sadejstva u borbi protiv četnika

Izveštaj Politodela 11. NOU divizije od 19. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u 14. brigade

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i čiščenje četnika u sjevernom dijelu srednje Bosne

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 1. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima od 15. do 29. februara

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 2. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o situaciji na Motajici

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4. marta 1944. potčinjenim jedinicama i Prvoj proleterskoj brigadi za uništenje četnika u sjevernom dijelu srednje Bosne

Izvještaj izdvojenog dijela Štaba Prve proleterske brigade od 5. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o rasporedu i zadacima brigade

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za razbijanje četnika na prostoriji Cvrtkovci - Osinja - Pojezna

Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 14. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima od 1. do 14. marta

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 15. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta

Izvještaj Štaba Pete kozarske (krajiške) brigade od 17. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o prikupljanju hrane

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 18. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o novom rasporedu svojih jedinica na prostoriji Glamoč - Livno, Mrkonjić-Grad - Jajce i Gostilj - Mladikovina

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Petog korpusa NOVJ o dejstvu od 1. do 15. marta

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 19. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji sjevernog dijela srednje Bosne

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade da kontroliše pravac prema Tesliću

Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 27. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije da po preuzimanju prostorije Vrbas - Vrbanja od Trideset devete NOU divizije orijentiše svoje glavne snage na komunikaciji Bos. Brod - Sarajevo

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Motajički partizanski odred 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ripanj Sremski front 2. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Travnik Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. SS divizija Handžar Prva banjalučka operacija Partizanska taktika Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Krupanj 12. krajiška udarna brgada Jajce Novi Sad 11. krajiška udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Vlasenica Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Sremu 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Banja Luka Sremska Mitrovica Ruma Prnjavor Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Beogradska operacija Mladenovac 12. slavonska proleterska udarna brigada Užice 36. vojvođanska divizija NOVJ Livno 12. vojvođanski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Šabac 1. proleterski korpus NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ 1. lovački zdrug (NDH) Teslić 16. vojvođanska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sremu 1945. Bitka za Srbiju Tešanj Vrhovni štab NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Obrenovac 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Derventa Mačvanski partizanski odred 10. krajiška divizija NOVJ Nikšić Borbe u Srbiji 1944. 14. srednjobosanska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Ranjenici u ratu 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Mrkonjić Grad Josip Broz Tito Doboj Šid Saradnja četnika sa okupatorom Brčko Beograd Borbe u Srbiji 1945. Zvornik Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.