🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

11. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

20. 5. 1944 U Pustoj reci završeno formiranje 11. srpske NO brigade.

25. 5. 1944 Jedanaesta srpska NO brigada napala nemački aerodrom kod Leskovca. Posle jednočasovne borbe poginulo je oko 50 a zarobljeno 5 nemačkih vojnika. Uništeno: 7 aviona, avioradionica, hangari, 32 kamiona, 500.000 litara benzina i nekoliko magacina s opremom i aviomunicijom. Zaplenjeno: oko 80 pušaka, nekoliko p. mitraljeza i sanduka s municijom i veća količina drugog materijala i opreme. Brigada je imala jednog ranjenog borca.

6. 8. 1944 Između s. Bučumeta i s. Slišana (kod Lebana) 11. i 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napale na oko 350 vojnika SDS i SDK. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je prisiljen na odstupanje ka Lebanu, uz gubitke od 23 mrtva, 35 ranjenih i 3 zarobljena. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih.

11. 8. 1944 U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

11. 8. 1944 Na putu s. Čalma - s. Laćarak (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. bataljona 6. divizije NOVJ napale utvrđene položaje četnika i vojnika SDS, te uspele da neprijatelja potisnu do iznad Lebana. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije proterala četnike iz s. Kosančića ka s. Petrovcu.

14. 8. 1944 U s. Miroševcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bataljon SDK i proterala ga ka Leskovcu, nanevši mu gubitke od 10 mrtvih, oko 40 ranjenih i 2 zarobljeno (a ona imala jednog ranjenog borca).

25. 8. 1944 U s. Brestovcu, s. Priboju i s. Pečenjevcu (na pruzi Leskovac-Niš) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bugarske posade, ali ih, zbog snažnog otpora, nije mogla likvidirati. Porušila je prugu na 9 mesta i zapalila zgradu ž. st. Pečenjevci.

3. 9. 1944 U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala jedan bugarski puk i, posle sedmočasovne borbe, naterala ga da odstupi u pravcu s. Doljevca i ka r. J. Moravi, zarobivši mu 45 vojnika i 3 oficira i zaplenivši 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 20 pušaka, 17 sanduka topovske municije, 6000 puščanih metaka, 45 konja i dr. Iste noći delovi ove brigade srušili su železnički most na r. Jablanici i uništili jedan kamion s nemačkim vojnicima.

5. 9. 1944 Jedanaesta srpska brigada 24. divizije NOVJ srušila železnički most na r. Pustoj reci kod s. Pukovca (blizu Leskovca) i zapalila 20 vagona i zgradu železničke stanice u s. Brestovcu i 2 vagona s namirnicama u s. Pečenjevcu. Brigadi se predao 1 oficir i 2 bugarska vojnika.

14. 9. 1944 Između s. Zalužja i s. Pečenjevca (blizu Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih vojnika i četnika koji su pokušali da se probiju ka s. Doljevcu i povratila ih u Leskovac, ubivši 18, ranivši 6 i zarobivši 5 nemačkih vojnika, zapalivši 2 kamiona i zaplenivši 1 mitraljez, 6 pušaka i 15 sanduka puščane municije. Istovremeno je 15. srpska brigada ove divizije kod s. Pukovca ubila 8 i ranila 6 nemačkih vojnika i zapalila 2 kamiona.

23. 10. 1944 Nadirući iz rejona Kuršumlije ka Kos. Mitrovici i Vučitrnu, jedinice 11. i 13. srpske brigade 24. divizije NOVJ, posle oštrih borbi protiv balista, uz obostrane velike gubitke, ovladale linijom Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

Dokumenti

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Jedanaeste srpske NO brigade u rejon Statovca i stavljanje bugarske brigade Georgi Dimitrov pod komandu ove divizije

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima svojih brigada i Jedanaeste srpske brigade Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje Župe od neprijateljskih jedinica

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o ulasku Nemaca u selo Mramor

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o oslobođenju Mramora

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi u selu Mramoru

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Mramora

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za dalji prodor prema Kosovu pravcem Ugljarski Krš-Polatna-Bajgora

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za nastupni marš pravcem Polatna-Bajgora

Fotografije

Povezane odrednice

Priboj Leskovac 15. srpska brigada 13. srpska brigada Borbe u Sremu 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Kuršumlija 2. proleterska divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Sremska Mitrovica Avijacija u oslobodilačkom ratu Laćarak Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Lebane Niš Glavni štab Srbije Srpska državna straža (nedićevci) 6. lička proleterska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Bali Kombetar Borbe na Kosovu i Metohiji Resavska četnička brigada Saradnja četnika sa okupatorom 15. krajiška udarna brigada 24. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944.