🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

11. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

20. 5. 1944 U Pustoj reci završeno formiranje 11. srpske NO brigade.

25. 5. 1944 Jedanaesta srpska NO brigada napala nemački aerodrom kod Leskovca. Posle jednočasovne borbe poginulo je oko 50 a zarobljeno 5 nemačkih vojnika. Uništeno: 7 aviona, avioradionica, hangari, 32 kamiona, 500.000 litara benzina i nekoliko magacina s opremom i aviomunicijom. Zaplenjeno: oko 80 pušaka, nekoliko p. mitraljeza i sanduka s municijom i veća količina drugog materijala i opreme. Brigada je imala jednog ranjenog borca.

6. 8. 1944 Između s. Bučumeta i s. Slišana (kod Lebana) 11. i 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napale na oko 350 vojnika SDS i SDK. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je prisiljen na odstupanje ka Lebanu, uz gubitke od 23 mrtva, 35 ranjenih i 3 zarobljena. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih.

11. 8. 1944 U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

11. 8. 1944 Na putu s. Čalma - s. Laćarak (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. bataljona 6. divizije NOVJ napale utvrđene položaje četnika i vojnika SDS, te uspele da neprijatelja potisnu do iznad Lebana. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije proterala četnike iz s. Kosančića ka s. Petrovcu.

14. 8. 1944 U s. Miroševcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bataljon SDK i proterala ga ka Leskovcu, nanevši mu gubitke od 10 mrtvih, oko 40 ranjenih i 2 zarobljeno (a ona imala jednog ranjenog borca).

25. 8. 1944 U s. Brestovcu, s. Priboju i s. Pečenjevcu (na pruzi Leskovac-Niš) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bugarske posade, ali ih, zbog snažnog otpora, nije mogla likvidirati. Porušila je prugu na 9 mesta i zapalila zgradu ž. st. Pečenjevci.

3. 9. 1944 U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala jedan bugarski puk i, posle sedmočasovne borbe, naterala ga da odstupi u pravcu s. Doljevca i ka r. J. Moravi, zarobivši mu 45 vojnika i 3 oficira i zaplenivši 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 20 pušaka, 17 sanduka topovske municije, 6000 puščanih metaka, 45 konja i dr. Iste noći delovi ove brigade srušili su železnički most na r. Jablanici i uništili jedan kamion s nemačkim vojnicima.

5. 9. 1944 Jedanaesta srpska brigada 24. divizije NOVJ srušila železnički most na r. Pustoj reci kod s. Pukovca (blizu Leskovca) i zapalila 20 vagona i zgradu železničke stanice u s. Brestovcu i 2 vagona s namirnicama u s. Pečenjevcu. Brigadi se predao 1 oficir i 2 bugarska vojnika.

14. 9. 1944 Između s. Zalužja i s. Pečenjevca (blizu Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih vojnika i četnika koji su pokušali da se probiju ka s. Doljevcu i povratila ih u Leskovac, ubivši 18, ranivši 6 i zarobivši 5 nemačkih vojnika, zapalivši 2 kamiona i zaplenivši 1 mitraljez, 6 pušaka i 15 sanduka puščane municije. Istovremeno je 15. srpska brigada ove divizije kod s. Pukovca ubila 8 i ranila 6 nemačkih vojnika i zapalila 2 kamiona.

23. 10. 1944 Nadirući iz rejona Kuršumlije ka Kos. Mitrovici i Vučitrnu, jedinice 11. i 13. srpske brigade 24. divizije NOVJ, posle oštrih borbi protiv balista, uz obostrane velike gubitke, ovladale linijom Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

Dokumenti

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Jedanaeste srpske NO brigade u rejon Statovca i stavljanje bugarske brigade Georgi Dimitrov pod komandu ove divizije

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima svojih brigada i Jedanaeste srpske brigade Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje Župe od neprijateljskih jedinica

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o ulasku Nemaca u selo Mramor

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o oslobođenju Mramora

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi u selu Mramoru

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Mramora

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za dalji prodor prema Kosovu pravcem Ugljarski Krš-Polatna-Bajgora

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za nastupni marš pravcem Polatna-Bajgora

Fotografije

Povezane odrednice

Srpska državna straža (nedićevci) Laćarak Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Kuršumlija 15. krajiška udarna brigada Lebane 21. srpska divizija NOVJ 24. srpska divizija NOVJ Niš Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Saradnja četnika sa okupatorom 13. srpska brigada Sremska Mitrovica Borbe na Kosovu i Metohiji Bugarska u drugom svetskom ratu Priboj 15. srpska brigada Borbe u Srbiji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Leskovac Borbe u Sremu 1943. Glavni štab Srbije Resavska četnička brigada 2. proleterska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Bali Kombetar