🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

117. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1943 Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

17. 9. 1944 Zbog potrebe u trupama, nemački vrhovni komandant Jugoistoka naredio da se nemačka 117. lovačka divizija - koja se, posle povlačenja s Peloponeza, bila prikupila u Atici - hita prebaci u rejon istočno od Beograda.

21. 10. 1944 Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

21. 10. 1944 Posle šestočasovnih borbi protiv delova nemačke Borbene grupe -Fišer- (14. puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, 749. puk 117. pešadijske divizije i oko dva bataljona 1. brdske divizije) i Borbene grupe -Hart- (Štab 359. puka, dva pešadijska bataljona, jedan divizion i četa tenkova) 17. udarna divizija NOVJ i 113. divizija Crvene armije oslobodile Kragujevac. U tim borbama je poginulo 400, ranjeno preko 400 i zarobljeno 150 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 9 topova raznih kalibara, 11 minobacača, 44 p. mitraljeza, 15 automata, 10.000 pušaka, 13 tromblonskih i protivtenkovskih pušaka, 20 pištolja, 150.000 metaka i 200 bombi. Pored ostalog, uništena su 2 tenka, 16 kamiona, 3 motocikla, 2 voza sa 10 vagona nafte i 10 vagona raznog materijala. Jedinice 17. divizije su imale 52 mrtva, 198 ranjenih i kontuzovanih i 28 nestalih boraca.

0. 12. 1944 Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. brdska divizija Vermahta 12. vojvođanski korpus NOVJ Jezdimir Dangić Walter Kuntze Beograd Bitka za Srbiju 718. pešadijska divizija Operacija Mačva 342. pešadijska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 714. pešadijska divizija Borbe za Gornji Milanovac 1941. Harald Turner Kupinovo 704. pešadijska divizija Četnici u ustanku 7. SS divizija Prinz Eugen Paul Bader 36. vojvođanska divizija NOVJ Kosta Pećanac Holokaust u Jugoslaviji Užice Crvena armija Saradnja partizana i četnika 1941. Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Edmund Glaise-Horstenau Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1944. Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Mađarska u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 118. lovačka divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Kragujevac Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Opsada Kraljeva 1941. Ljubo Novaković Dragoslav Račić Milan Nedić Umka Maximilian von Weichs Vermaht u Jugoslaviji Grčka u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Wilhelm List Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe u Sremu 1943. Dragoljub Draža Mihailović Franz Böhme Sremski front Partizanska taktika