🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

117. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1943 Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

17. 9. 1944 Zbog potrebe u trupama, nemački vrhovni komandant Jugoistoka naredio da se nemačka 117. lovačka divizija - koja se, posle povlačenja s Peloponeza, bila prikupila u Atici - hita prebaci u rejon istočno od Beograda.

21. 10. 1944 Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

21. 10. 1944 Posle šestočasovnih borbi protiv delova nemačke Borbene grupe -Fišer- (14. puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, 749. puk 117. pešadijske divizije i oko dva bataljona 1. brdske divizije) i Borbene grupe -Hart- (Štab 359. puka, dva pešadijska bataljona, jedan divizion i četa tenkova) 17. udarna divizija NOVJ i 113. divizija Crvene armije oslobodile Kragujevac. U tim borbama je poginulo 400, ranjeno preko 400 i zarobljeno 150 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 9 topova raznih kalibara, 11 minobacača, 44 p. mitraljeza, 15 automata, 10.000 pušaka, 13 tromblonskih i protivtenkovskih pušaka, 20 pištolja, 150.000 metaka i 200 bombi. Pored ostalog, uništena su 2 tenka, 16 kamiona, 3 motocikla, 2 voza sa 10 vagona nafte i 10 vagona raznog materijala. Jedinice 17. divizije su imale 52 mrtva, 198 ranjenih i kontuzovanih i 28 nestalih boraca.

0. 12. 1944 Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Edmund Glaise-Horstenau Četnici u ustanku Borbe za Gornji Milanovac 1941. Užice Komandant Jugoistoka Partizanska taktika Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Walter Kuntze 17. istočnobosanska divizija NOVJ Dragoslav Račić Ljubo Novaković Beograd Bitka za Srbiju Mađarska u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Milan Nedić Kragujevac Ustanak u Srbiji 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Sremu 1943. 714. pešadijska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. brdska divizija Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu Kosta Pećanac Saradnja partizana i četnika 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Grčka u drugom svetskom ratu Jezdimir Dangić 718. pešadijska divizija Maximilian von Weichs Wilhelm List Nemački zločini u Srbiji 1941. 342. pešadijska divizija 704. pešadijska divizija Dragoljub Draža Mihailović 16. vojvođanska divizija NOVJ Harald Turner Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Holokaust u Jugoslaviji 36. vojvođanska divizija NOVJ Opsada Kraljeva 1941. 118. lovačka divizija Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Sremski front Borbe u Srbiji 1944. Operacija Mačva Umka Franz Böhme 12. vojvođanski korpus NOVJ Kupinovo Crvena armija 7. SS divizija Prinz Eugen Paul Bader