🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

117. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1943 Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

17. 9. 1944 Zbog potrebe u trupama, nemački vrhovni komandant Jugoistoka naredio da se nemačka 117. lovačka divizija - koja se, posle povlačenja s Peloponeza, bila prikupila u Atici - hita prebaci u rejon istočno od Beograda.

21. 10. 1944 Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

21. 10. 1944 Posle šestočasovnih borbi protiv delova nemačke Borbene grupe -Fišer- (14. puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, 749. puk 117. pešadijske divizije i oko dva bataljona 1. brdske divizije) i Borbene grupe -Hart- (Štab 359. puka, dva pešadijska bataljona, jedan divizion i četa tenkova) 17. udarna divizija NOVJ i 113. divizija Crvene armije oslobodile Kragujevac. U tim borbama je poginulo 400, ranjeno preko 400 i zarobljeno 150 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 9 topova raznih kalibara, 11 minobacača, 44 p. mitraljeza, 15 automata, 10.000 pušaka, 13 tromblonskih i protivtenkovskih pušaka, 20 pištolja, 150.000 metaka i 200 bombi. Pored ostalog, uništena su 2 tenka, 16 kamiona, 3 motocikla, 2 voza sa 10 vagona nafte i 10 vagona raznog materijala. Jedinice 17. divizije su imale 52 mrtva, 198 ranjenih i kontuzovanih i 28 nestalih boraca.

0. 12. 1944 Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Adolf Hitler Komandant Jugoistoka Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Nemački zločini u Srbiji 1941. Bitka za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe za Gornji Milanovac 1941. Sremski front Ljubo Novaković Dragoljub Draža Mihailović Opsada Kraljeva 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Kupinovo Crvena armija Paul Bader Užice 7. SS divizija Prinz Eugen 36. vojvođanska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Edmund Glaise-Horstenau Ustanak u Srbiji 1941. Dragoslav Račić Operacija Mačva 118. lovačka divizija Borbe u Sremu 1943. Umka Holokaust u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. Kosta Pećanac Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Četnici u ustanku Avijacija u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika 718. pešadijska divizija 714. pešadijska divizija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 342. pešadijska divizija Walter Kuntze 1. brdska divizija Vermahta Maximilian von Weichs Jezdimir Dangić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Milan Nedić Wilhelm List Franz Böhme Kragujevac Saradnja partizana i četnika 1941. Grčka u drugom svetskom ratu 704. pešadijska divizija 12. vojvođanski korpus NOVJ Beograd 16. vojvođanska divizija NOVJ Harald Turner