🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

117. lovačka divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1943 Nemačke pešadijske divizije u Jugoslaviji: 704, 714, 117. i 718. preformirane i preimenovane u 104, 114, 117. i 118. lovačku diviziju.

17. 9. 1944 Zbog potrebe u trupama, nemački vrhovni komandant Jugoistoka naredio da se nemačka 117. lovačka divizija - koja se, posle povlačenja s Peloponeza, bila prikupila u Atici - hita prebaci u rejon istočno od Beograda.

21. 10. 1944 Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

21. 10. 1944 Posle šestočasovnih borbi protiv delova nemačke Borbene grupe -Fišer- (14. puk 7. SS divizije -Princ Eugen-, 749. puk 117. pešadijske divizije i oko dva bataljona 1. brdske divizije) i Borbene grupe -Hart- (Štab 359. puka, dva pešadijska bataljona, jedan divizion i četa tenkova) 17. udarna divizija NOVJ i 113. divizija Crvene armije oslobodile Kragujevac. U tim borbama je poginulo 400, ranjeno preko 400 i zarobljeno 150 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 9 topova raznih kalibara, 11 minobacača, 44 p. mitraljeza, 15 automata, 10.000 pušaka, 13 tromblonskih i protivtenkovskih pušaka, 20 pištolja, 150.000 metaka i 200 bombi. Pored ostalog, uništena su 2 tenka, 16 kamiona, 3 motocikla, 2 voza sa 10 vagona nafte i 10 vagona raznog materijala. Jedinice 17. divizije su imale 52 mrtva, 198 ranjenih i kontuzovanih i 28 nestalih boraca.

0. 12. 1944 Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kragujevac 714. pešadijska divizija 36. vojvođanska divizija NOVJ Franz Böhme Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Dragoslav Račić Maximilian von Weichs Srpska državna straža (nedićevci) Četnici u ustanku Holokaust u Jugoslaviji Paul Bader Saradnja partizana i četnika 1941. 16. vojvođanska divizija NOVJ Sremski front Borbe za Gornji Milanovac 1941. Mađarska u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. 118. lovačka divizija 7. SS divizija Prinz Eugen Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Srbiji 1944. Umka Partizanska taktika Walter Kuntze Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Operacija Mačva Borbe u Sremu 1943. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 704. pešadijska divizija Milan Nedić Diverzije u oslobodilačkom ratu Beograd Komandant Jugoistoka Avijacija u oslobodilačkom ratu 718. pešadijska divizija 12. vojvođanski korpus NOVJ Adolf Hitler Wilhelm List Užice Kupinovo Harald Turner Viša komanda 65 za naročitu upotrebu 1. brdska divizija Vermahta Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Edmund Glaise-Horstenau Ljubo Novaković Grčka u drugom svetskom ratu Opsada Kraljeva 1941. Kosta Pećanac Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Vermaht u Jugoslaviji Jezdimir Dangić Crvena armija 342. pešadijska divizija Bitka za Srbiju