🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

12. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

25. 10. 1943 U s. Dlakošama (kod Bileće) formirana 3. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 3. odnosno 12. hercegovačka NOU brigada).

16. 11. 1943 VŠ NOV i POJ odobrio formiranje 29. udarne divizije NOVJ i preimenovanje udarnih grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade u 10, 11. i 12. hercegovačku NOU brigadu.

22. 11. 1943 U Gacku 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ preimenovana u 29. udarnu (hercegovačku) diviziju NOVJ, a njena 1, 2. i 3. udarna grupa bataljona u 10, 2. i 3. (od 13. 1. 1944. u 10, 11. i 12) hercegovačku NOU brigadu.

2. 1. 1944 Delovima 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ predala se 1. četa 1. bataljona domobranskog 14. pešadijskog puka, posada ž. st. Jasenica-Lug (na pruzi Hum-Gabela). Predaju 2. čete istog bataljona na ž. st. Diklići sprečile su ustaše. U borbi oko ove stanice neprijatelj je imao 1 mrtvog i 28 ranjenih vojnika.

28. 1. 1944 Kod s. Stepena (blizu Avtovca) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u susretnoj petočasovnoj borbi, sprečila prodor ojačanog 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije -Princ Eugen- u Bileću i odbacila ga u Gacko, nanevši mu gubitke od oko 50 mrtvih, 3 zarobljena i do-sta ranjenih vojnika uz sopstvene gubitke: 3 poginula i 4 ranjena borca, i zaplenivši 3. p. mitraljeza i 20 pušaka.

29. 1. 1944 Na putu između Zborne gomile i s. Stepena (kod Avtovca), bočnim napadom, ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ sprečila 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da, uz podršku posade Gacka, prodre u Bileću, te ga posle šestočasovne borbe odbacila u Gacko. Ipak je jedna četa ovog bataljona, neopaženo, preko pl. Babe, prodrla u Bileću.

24. 2. 1944 Iz rejona Bileće 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ počele prodor prema Trebinju. U četvorodnevnim borbama, u sadejstvu sa delovima Južnohercegovačkog NOP odreda i Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, one su u uporištima Mosko, Jasen, Viluse, Lastva i Zupci razbile delove četničke Trebinjske, Ljubinjske i Banjsko-vučedolske brigade. Zarobljeno je oko 50 a poginulo preko 40 četnika. Zaplenjeno je: 1 top, 3 minobacača, 2 mitraljeza, preko 100 pušaka i veća količina municije. Uništena su 2 voza i 3 mosta na r. Trebišnjici. Jedna četnička četa prešla je na stranu jedinica NOVJ.

17. 3. 1944 Prvi bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četnička Trebinjska brigada (oko 1000 vojnika) napali na Zupce (kod Trebinja), ali su protivnapadom 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ razbijeni i odbačeni u Trebinje, uz gubitke od 23 mrtva.

29. 3. 1944 U desetočasovnoj borbi na Rikalu (kod Trebinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila 1. bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četničku Trebinjsku brigadu (1.200 vojnika), nanevši im gubitke od 70 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 7 ranjenih.

1. 6. 1944 Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.

17. 8. 1944 U rejonu s. Zalome (kod Nevesinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala na tri bataljona četničke Nevesinjske brigade i odbacila ih na liniju s. Odžak - s. Bratač - s. Koleško. Na bojištu je nađeno 12 poginulih četnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

25. 8. 1944 Četnička Bilećka brigada, ojačana jednim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršila ispad iz Bileće i odbacila 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ na liniju s. Pilatovci - Bratagoš - Vardar - s. Trnovica. Brigada je ojačana jednim bataljonom 12. hercegovačke NOU brigade, noćnim protivnapadom odbacila napadača u polazni garnizon. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 3 ranjena borca. Gubici neprijatelja: 26 mrtvih i ranjenih.

9. 9. 1944 Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

2. 10. 1944 Posle sedmodnevnih upornih borbi 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, podržane sa 6 brdskih topova, razbile četničku Bilećku brigadu i zauzele utvrđeni garnizon Bileću. Četnici su imali 138 mrtvih, nepoznat broj ranjenih i veći broj nestalih. Gubici 10. i 12. brigade: preko 60 ranjenih i oko 20 poginulih, među kojima i komandant 5. bataljona 10. brigade Nikola Bjelica Breda, narodni heroj. Pored velike količine drugog materijala, zaplenjeno je 7 minobacača, 7 mitraljeza, 3 mitraljeza i 2 radio-stanice.

15. 10. 1944 U rejonu Ravno-Zavala (na pruzi Hum-Gabela) 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačana po jednim bataljonom 2. proleterske (dalmatinske) i 12. hercegovačka udarna brigada, posle dvodnevne borbe, uništila delove 49. italijanske fašističke legije -San Marko- i jednu četvi ustaške milicije, koji su se bili utvrdili u sedam železničkih stanica i nekoliko sela. Zarobljeno je preko 200 neprijateljskih vojnika.

18. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi 10. hercegovačka udarna i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada Primorske operativne grupe oslobodile Dubrovnik, koji je branila glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije, mornarička pešadija, obalska artiljerija i oko 400 ustaša i domobrana.

26. 10. 1944 Dvanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, goneći razbijene delove nemačke 369. legionarske divizije, oslobodila Gabelu i čapljinu.

27. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi, nastupajući od Stoca ka Čapljini, 13. hercegovačka udarna brigada, u sadejstvu sa delovima 12. hercegovačke udarne brigade, zauzela raskrsnicu puteva Domanoviće, odbacivši Protivtenkovski divizion 369. legionarske divizije prema Mostaru.

10. 11. 1944 Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada i Zapadnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ počeli napad na Široki Brijeg (sada: Listića), lako su delovi 29. udarne divizije bili ovladali spoljnom odbranom, nemačko-ustaška posada se održala do 12. novembra, kada je, zbog pristizanja jačih neprijateljskih snaga, napad obustavljen. Samo 12. brigada je u ovom napadu imala 14 mrtvih i 45 ranjenih boraca.

27. 11. 1944 Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

3. 2. 1945 Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

4. 2. 1945 Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

Dokumenti

Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 januara 1944 Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o prebacivanju jedinica na sektor Slivlje - Koleško i o njihovim zadacima

Izveštaj 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 30. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o organizaciji i političkom delovanju članova Partije

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama i radu jedinica u vremenu od 16 do 31 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Gacka

Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 12. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Danići, Galešine i Dulići

Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 14. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za smjenu

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora

Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 20. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ

Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 21. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Crkvice — Ubla

Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade ođ 22. februara 1944. potčinjenim jedinicama za ovlađivanje prostorijom Crni Kuk — Donja Dubočka

Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 25. februara 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju Vilusa i ovlađivanje prostorom Raljev kuk — Ilijino brdo

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 26. februara 1944. Štabu Dvanaeste hercegovačke brigade za ovlađivanje selima Orahovac, Zeljeva i Konjsko

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 26. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o oslobođenju Vilusa

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o čišćenju četnika na prostoru Vučijak — Budinje

Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje četnika na prostoru Tuli — Orašje

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Lastva — Željeva — Konjsko

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Zubci - Trebinje

Brojno stanje ljudstva i naoružanja Dvanaeste hercegovačke iNOU brigade na dan 1. marta 1944. godine

Relacija Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 20. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoriji Zupci - Korjenići

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. marta 1944. komandantu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na prostoriju Grab - Tuli - Rapti

Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 5 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica i potrebi jačeg sadejstva na prostoru Nikšić - Grahovo - Dragalj

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 8. aprila 1944. Štabu 29 NOU divizije o borbama na prostoru Visočnik - Šehović Glavica - Klobuk i Orao - Zagora

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. aprila 1944. komandantu Crnogorskih nacionalnih trupa o borbama četnika i Nemaca protiv 12. hercegovačke NOU brigade kod Grahova

Izvještaj komandanta 29. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu divizije o zauzeću Vilusa i rasporedu 12. hercegovačke brigade na prostoru Klobuk, Grahovac, Zagora i Viluse

Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 23 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o situaciji oko Danilovgrada i Nikšića

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 25. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na četnike na položaju Crveno Brdo - Visočnik - Mahala - Donja Lastva i o situaciji na sektoru Grahova

Brojno stanje ljudstva, naoružanja i konja 12. hercegovačke brigade na dan 30. aprila 1944. godine

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 5. maja 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade da se rokira na prostor Pilatovci - Obijaj - Vuči Do - pošto je smijene jedinice Primorske operativne grupe

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 5. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Grahovo- Petrovići

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi kod Bileće i o situacijina sektoru Grahova

Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o organizacionom stanju KPJ. i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigade

Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 12. maja 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i radu skojevske organizacije

Izveštaj Štaba 12. Hercegovačke brigade od 14. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 15. maja 1944. štabovima 11. i 12. hercegovačke brigade da dijelom svojih snaga i Sjevernohercegovačkim NOP odredom razbiju i odbace neprijatelja ka Nevesinju

Pismo Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 16. maja 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade 29. divizije o rasporedu i zadacima jedinica

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Bileće

Obavještenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 7. juna 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade o borbama u širem rejonu Bileće

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 13. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi u rejonu Bileće

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 14. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu neprijatelja na njene položaje u rejonu Bileće

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o prepadu na četničke položaje raspoređene na prilazima Bileći

Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u julu na sektoru Bileće, Nevesinja i Trusine

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 19. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na sektoru Džinova Mahala - Trusina

Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac

Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno

Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. hercegovačke brigade na dan 1. avgusta 1944. godine

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 8. avgusta 1944. štabovima 11. 12. i 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Gacko - Bileča - Hrgud

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 12. hercegovačke NOU brigade od 12. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 17. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o razbijanju četnika na prostoru Crnja - Babja glava

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade da uputi dva bataljona na prostor Brestice

Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 3. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Nevesinja

Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 17. septembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 25. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za savlađivanje četničkih uporišta na prilazima Bileći

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. hercegovačke NOU brigade na dan 30. septembra 1944. godine

Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve

Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve

Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg

Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o rezultatima napada na Široki Brijeg

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o rezultatima napada na Široki Brijeg

Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 3. decembra 1944. štabu 29. NOU divizije o borbama u novembru na prostoru Mostar - Čitluk - Široki Brijeg

Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 4. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za Čapljinu

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Čapljine i Mostara

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. februara 1945. štabovima 12. hercegovačke brigade i Brigade narodne odbrane za Hercegovinu da očiste prostor Cvrsnica - Rakitno od ustaških ostataka

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

2. udarni korpus NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada Trebinje 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Četnička golgota Čapljina Južnohercegovački partizanski odred 7. SS divizija Prinz Eugen Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Nevesinje Gacko Borbe u Hercegovini 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Bosansko Grahovo Saradnja četnika sa okupatorom Trebinjska četnička brigada Vilus 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 4. dalmatinska udarna brigada 13. hercegovačka udarna brigada SKOJ Mostarska operacija 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Borbe u Crnoj Gori 1944. Bileća Ljubinje 9. dalmatinska divizija NOVJ Nikšić Narodni heroji Jugoslavije Bilećka četnička brigada Borbe u Hercegovini 1943. Samobor Štampa u ratu Široki Brijeg Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u Italijanski partizani Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu 369. legionarska divizija (vražja) 3. udarna divizija NOVJ Divizija Garibaldi Mornarica NOVJ Danilovgrad 1. tenkovska brigada NOVJ Dubrovnik Sniježničko-trusinska operacija Nevesinjska četnička brigada Stolac Mostar Lukavac Diverzije u oslobodilačkom ratu Vučedolska četnička brigada Podgorica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu