🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

12. krajiška udarna brgada

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 2. 1943 Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od 3. bataljona 5. krajiške NOU brigade, 2. čete 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade i jedne čete 6. krajiške NOU brigade formirana 12. krajiška NOU brigada (kao 12. krajiška NOU polubrigada), sastava dva bataljona, jačine oko 600 boraca.

26. 2. 1943 Južno od Ključa delovi nemačke 369. legionarske divizije napali 12. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle dvodnevne borbe prinudili je da se 27/28. februara, sa Štabom 4. divizije, povuče na pl. Grmeč.

1. 4. 1943 Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

1. 6. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 11. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Kozarski NOP odred. (Formirana je kao 12. udarna divizija NOVJ, a preimenovana je 19. avgusta 1943. u 11. udarnu diviziju NOVJ.)

19. 7. 1943 Dvanaesta udarna divizija NOVJ (2, 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Prnjavorski NOP odred) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ po naređenju VŠ NOV i POJ, prešla u sastav 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

24. 8. 1943 Kod s. Viševice (na putu Kotor-Varoš-Skender-Vakuf) 1, bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ, iz zasede razbio ojačanu četu dopunskog bataljona nemačke 373. legionarske divizije. Ostatak čete spasla je od uništenja borbena grupa -Lan- 4. puka -Brandenburg-. Poginulo je 15 i ranjeno 46 legionara. U borbi je poginuo komandant 1. bataljona Milan Egić, narodni heroj.

18. 10. 1943 U Prnjavoru, od diverzantske čete 11. udarne divizije NOVJ, grupa boraca iz 5, i 12. krajiške udarne brigade i novomobilisanog ljudstva, formiran Crnovrški NOP odred.

1. 1. 1944 U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ i 12. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzeli G. Seher i Lauš i prodrli do gradske opštine i kaznione.

2. 1. 1944 U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni odred 5. udarnog korpusa NOVJ i dva bataljona 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ zauzeli gradsku opštinu i kaznionu i oslobodili 207 zatvorenika.

5. 1. 1944 Nemački 901. motorizovani puk s jednim bataljonom 383. puka nemačke 373. legionarske divizije zauzeo Kotor-Varoš. Delovi 12. i 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvukli su se ispred udara neprijatelja, povukavši se u rejon Skender-Vakuf - zaselak Borci - s. Siprage.

8. 1. 1944 Nemačka 1. brdska divizija zauzela Skender-Vakuf posle ogorčenih borbi protiv 5. i 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ. Istovremeno je 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila na pl. Vlašić.

13. 1. 1944 Rasformiran Banjalučki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 12. krajiške NOU brigade.

13. 1. 1944 Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOU brigade.

13. 1. 1944 Rasformiran Motaj ički NOP odred, a njegovim ljudstvom popunjene 12. krajiška NOU, 12. NOU brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska NOU brigada.

18. 2. 1944 Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ, od 50 boraca iz 12. krajiške udarne brigade, ponovo formiran Banjalučki NOP odred.

17. 9. 1944 Dva bataljona 11. divizije NOVJ i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv četnika, zauzeli M. Zvornik.

15. 10. 1944 Posle dvanaest časova oštre borbe protiv nemačkih jedinica 5. krajiška (kozarska) udarna brigada i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ oslobodili s. Žarkovo (kod Beograda). Neprijatelj je imao 30 mrtvih, 40 ranjenih i 55 zarobljenih. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova, 2 protivavionska mitraljeza, 2 vagona artiljerijske municije, 60 pušaka i dosta drugog materijala. Peta brigada je imala 24 poginula i 32 ranjena borca.

Dokumenti

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 20 februara 1943 god. za formiranje Dvanaeste krajiške NOU polubrigade i postavljanje komandnog kadra

Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 4 marta 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Dvanaeste krajiške brigade za raspored na prostoriji Ključ-Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Otoka-Bosanski Novi u cilju izvršenja određenih zadataka

Obavještenje štaba Šeste krajiške brigade od 16 aprila 1943 god. štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade o brojnom stanju i naoružanju Brigade

Naređenje štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 23 aprila 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za veću brigu o ranjenim i bolesnim drugovima i načinu ishrane jedinica

Uputstvo Štaba 12. krajiške brigade 4. krajiške NOU divizije od 14. juna 1943. štabovima bataljona o političkom radu i pravilnom postupku prilikom pribavljanja materijalnih sredstava od naroda

Zapisnik sa sastanka partijskog komiteta 12. krajiške NOU divizije održanog 17. juna 1943. godine

Izveštaj političkog komesara Štaba 12. krajiške brigade od 15. jula 1943. političkom komesaru 12. NOU divizije

Izvod iz Operaciskog dnevnika Prvog bataljona Dvanaeste krajiške NOU brigade za mjesec avgust 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na neprijatelja kod Kotor Varoši

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 13 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za promjenu položaja i izvođenje akcije na četnike

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 16 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje terena od četnika

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 16 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o akciji izvedenoj na komunikaciji Banja Luka - Kotor Varoš

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 25 avgusta 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o izvršenom napadu na njemačku kolonu kod Kotor Varoši

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 27 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade Štabu Dvanaeste divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i akcijama izvedenim u vremenu od 15 do 31 jula 1943 godine

Pismo Centralog komiteta Skoja od 15. septembra 1943. Politodelu 12. krajiške brigade

Izveštaj zamenika političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 24. oktobra 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 3 novembra 1943 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima na željezničkoj pruzi Sarajevo - Brod

Izveštaj političkog komesara 12. krajiške NOU brigade od 4. novembra 1943. političkom komesaru 11. NOU divizije

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU Divizije o pokretima i akcijama od 1 do 15 novembra 1943 godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Kotor Varoš

Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade o predviđenim akcijama i o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Derventa - Sarajevo

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o vojničkom radu i akcijama jedinica u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje sektora Javorani - Mernići, Popovac - Mehovci i Lipovac od četnika

Izvještaj zamjenika političkog komesara Dvanaeste krajiške brigade od 31 decembra 1943 god. Diviziskom komitetu Jedanaeste NOU divizije o stanju i radu partiske organizacije u brigadi

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Opsječko - Lipovac - Svinjari

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama pri povlačenju pravim fjelinac — Kotor Varoš — Vitovlje od 5. do 10. januara 1944. godine

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 21 januara 1944 potčinjenim jedinicama da očiste od četnika sektore Lipovac - Karanovac i Ljubačevo - Bočac

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 24 januara 1944 Štabu Jedanaeste NOU divizije o protjerivanju četnika sa prostorije Cemernica - Lipovac i iz uporišta Karanovca

Izvještaj Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 1. do 15. februara 1944. godine

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 18. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona u vezi s naredbom Štaba Jedanaeste NOU divizije za izdvajanje ljudstva radi formiranja Motajičkog i Banjalučkog NOP odreda

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Dvanaeste krajiške NOU brigade od 15. do 29. februara 1944. godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 1. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvima od 15. do 29. februara

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za razbijanje četnika na prostoriji Cvrtkovci - Osinja - Pojezna

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade od 15. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta

Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja Dvanaeste krajiške brigade Jedanaeste NOU divizije na dan 15. marta 1944. godine

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade da kontroliše pravac prema Tesliću

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške brigade za pomjeranje jednog bataljona na sektor Klupe - Pribinić - Buletić

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 1. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 31. marta

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 4. aprila 1944. štabovima 12. krajiške i 12. slavonske brigade za napad na četnike na prostoru Detlak - Palačkovci

Izvještaj štaba 12. krajiške brigade od 15. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 9 aprila 1944 god. štabovima brigada za odlaganje napada na komunikaciju Nikšić - Podgorica za 24 časa

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 30. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 15. do 30. aprila

Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore 12. krajiške brigade na dan 30. aprila 1944. godine

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. maja 1944. štabovima 5. i 12. krajiške brigade za napad na Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 15. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. maja

Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore i ostale vojne spreme 12. krajiške brigade na dan 15. maja 1944. godine

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 31. maja 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu Brigade od 15. do 31. maja

Pregled brojnog stanja ljudstva i borbenih sredstava 12. krajiške brigade od juna 1944. godine

Zapovest komandanta Srednjebosanskog korpusa od 17. juna 1944. potčinjenim komandantima za napad na delove 12. krajiške NOU udarne brigade u Zivinicama

Izveštaj štaba Vrbaske brigade od 24. juna 1944. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv delova 12. krajiške NOU brigade u Čelicima

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 30. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima brigade na sektoru Kotor-Varoš - Skender-Vakuf

Brojno stanje ljudstva, naoružanja i komore 12. krajiške brigade za jul 1944. godine

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 12. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Teslića

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu U. NOU divizije o napadu na Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 2. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbama pri pokušaju prelaska preko rijeke Bosne

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. krajiške brigade dostavljen 3. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kotor-Varoš - Teslić u julu

Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabovima bataljona za napad na četnike i belogardejce na sektoru Malog Zvornika

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima Pete krajiške (Kozaračke) i Dvanaeste krajiške udarne brigade za blokadu Šapca i kontrolisanje severnih padina Cera

Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o napadima na Obrenovac 10 i 11 oktobra

Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

Predlog Štaba jedanaeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ za pohvalu Pete i Dvanaeste krajiške brigade zbog pokazane hrabrosti u Beogradskoj operaciji

Operativni izveštaj Dvanaeste krajiške udarne brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije za vreme od 1 do 30 novembra 1944 godine

Izveštaj štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 9 decembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama brigada u toku 6, 7 i 8 decembra

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o dejstvu i radu Brigade od 15. do 31. decembra 1943. godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za Banju Luku od 31. decembra 1943. do 3. januara 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Pfingsten 373. legionarska divizija Tiger 11. krajiška divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Divizija Brandenburg Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. gorski zdrug (NDH) Ključ Operacija Schwarz Bela garda Teslić Operacija Weiss Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ SKOJ 187. rezervna divizija 2. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Derventa Operacija Waldrausch Borbe u Srbiji 1944. Bosanska Krupa 4. krajiška divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Ranjenici u ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Beograd 1. proleterska divizija NOVJ Kozarski partizanski odred Tešanj Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji 369. legionarska divizija (vražja) Zvornik Sanski Most 1. brdska divizija Vermahta 12. slavonska divizija NOVJ 114. lovačka divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka za Srbiju Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Nikšić Doboj Motajički partizanski odred Maglaj Kozara u oslobodilačkom ratu Bosanski Novi Beogradska operacija Bosanski Petrovac Saradnja četnika sa okupatorom 7. SS divizija Prinz Eugen Obrenovac Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Prva banjalučka operacija 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u Prnjavor Podgorica 6. krajiška udarna brigada Vahida Maglajlić 12. vojvođanski korpus NOVJ Šabac Narodni heroji Jugoslavije Banja Luka Sarajevo Zasede u oslobodilačkom ratu