🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

12. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

8. 10. 1944 U s. Vojlovici (kod Pančeva), od Udarnog bataljona Banatske operativne zone GŠ NOV i PO Vojvodine, Pančevačkog, Vršačkog i Belocrkvanskog NOP odreda i novih boraca, formirana 12. vojvođanska NOU brigada.

10. 10. 1944 Iz rejona s. Vojlovice (kod Pančeva) 1. i 2. bataljon 12. vojvođanske NOU brigade forsirali r. Dunav istočno od s. Višnjice i sadejstvovali s jedinicama 109. gardijske pešadijske divizije Crvene armije pri ovladavanju s. V. Selom i pri obrazovanju mostobrana na desnoj obali.

22. 10. 1944 Peti bataljon 12. vojvođanske NOU brigade forsirao r. Tisu i oslobodio Titel.

31. 10. 1944 U Novom Sadu, po odluci VŠ NOV i POJ, od 7, 8. i 12. vojvođanske NOU brigade formirana 51 (vojvođanska) udarna divizija NOVJ [Po nekim podacima ona je formirana 1. novembra.].

9. 11. 1944 I pored jake neprijateljske minobacačke vatre iz rejona s. Batine (u Baranji), jedinice 12. vojvođanske NOU brigade vršile tehničke pripreme za forsiranje r. Dunava i obrazovanje užeg mostobrana na njegovoj desnoj obali.

11. 11. 1944 Jedan puk 233. pešadijske divizije Crvene armije i tri bataljona 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije NOVJ forsirali r. Dunav, zauzeli s. Batinu (u Baranji) i uspostavili uži mostobran na desnoj obali Dunava.

11. 11. 1944 Jedinice 12. vojvođanske NOU brigade proširile mostobran kod s. Batine (u Baranji), potisnuvši neprijatelja ka s. Zmajevcu. Odbile su više protivnapada, podržanih tenkovima i artiljerijom. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih. Zarobljeno je 36 nemačkih vojnika. Brigada je imala osetne gubitke.

24. 3. 1945 Rasformirana 14. vojvođanska (slovačka) NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene 7, 8. i 12. vojvođanska NOU brigada 51. udarne divizije JA.

10. 5. 1945 Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Završne operacije u Jugoslaviji Nova Gradiška 12. slavonska divizija NOVJ Pančevo Novi Sad Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Sloveniji 1945. Blajburška operacija 51. makedonska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Crvena armija Maribor 36. vojvođanska divizija NOVJ Bitka na Kadinjači Batinska bitka Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Slavoniji 1945.