🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska)

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

25. 9. 1943 Na o. Korčuli i poluostrvu Pelješcu, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Južnodalmatinska brigada (13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

5. 10. 1943 Jedinice 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ odbile pokušaj desanta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča na poluostrvo Pelješac.

14. 10. 1943 Na o. Šipan iskrcali se delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Mljeta i zaplenili parobrod i 3 motorna čamca, a zarobili 35 neprijateljskih vojnika.

23. 10. 1943 Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

22. 12. 1943 S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

31. 12. 1943 Na o. Mljet iskrcao se sa Pelješca 3. bataljon 750. puka nemačke 118. lovačke divizije, a delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ i Orjenskog NOP odreda povukli se na o. Vis.

3. 2. 1944 Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

10. 2. 1944 Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

25. 5. 1944 Iz Livna nemački 105. izviđački SS odred otpočeo nastupanje u pravcu Bos. Grahova u cilju spasavanja svojih snaga u Drvaru. Na položajima s. Čelebić - s. Strupnić (jugozapadne padine pl. Staretine) izviđački odred je vodio borbu protiv 13. dalmatinske brigade 9. divizije 8. korpusa NOVJ i odbacio je.

1. 6. 1944 Delovi 4. i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ vodili jednodnevnu borbu protiv motorizovane kolone nemačkog 1. puka -Brandenburg- (100 kamiona i 20 tenkova) koja je od Bos. Grahova stigla na prostor s. Peulje - s. Grkovci i razvila se u borbu u pravcu Tičeva. Neprijatelj je prisiljen da se povuče prema Bos. Grahovu, uz gubitke od oko 70 mrtvih i 100 ranjenih vojnika.

4. 6. 1944 Na pl. Vijencu (u rejonu vrha Jedovnik) 13. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ i Grahovsko-peuljski NOP odred vodili ogorčenu borbu u okruženju protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 373. legionarske divizije. U toku noći oni su se probili iz okruženja zapadno od komunikacije Bos. Grahovo - Drvar, a štabovi 8. korpusa NOVJ i 9. divizije, sa 3. dalmatinskom udarnom brigadom i savezničkim misijama (sovjetskom i anglo-američkom), ostali su u okruženju na Tisovoj kosi.

3. 9. 1944 Kod s. Dobrog Sela (na putu Knin-Bihać) jedinice 2. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu: zapalile 8 i oštetile 12 kamiona, ubile 80, ranile 30 i zarobile 2 nemačka vojnika, zaplenile veću količinu oružja i 2 kamiona raznog materijala. Bataljon je imao 1 poginulog i 4 ranjena borca.

25. 10. 1944 Na putu s. Posušje - s. Mrkodol jedinice 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 21 kamion.

2. 11. 1944 Delovi 13. dalmatinske brigade 9. divizijo NOVJ zauzeli Posušje, potisnuvši manje delove nemačke 118. lovačke divizije.

27. 11. 1944 Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

15. 3. 1945 Po naređenju Štaba 4. armije JA rasformirana 13. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Hvar 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Politički komesari u NOR-u 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 10. hercegovačka udarna brigada Bosansko Grahovo Benkovac Četnici u drugom svetskom ratu Šibenik Druga neprijateljska ofanziva Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Posušje Borbe u Lici 1944. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Široki Brijeg Knin Divizija Brandenburg Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. tenkovska brigada NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Operacija Jesenji pljusak Glavni štab Hrvatske Drvar Borbe u Hercegovini 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Metković Borbe u Hrvatskoj 1943. 264. pešadijska divizija Komunistička partija Hrvatske Ploče Podgora 1. brdska divizija Vermahta Korčula 373. legionarska divizija Tiger Borbe na Jadranu 1944. SAD i Jugoslavija 1. prekomorska brigada 7. SS divizija Prinz Eugen SSSR i Jugoslavija 9. dalmatinska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Štampa u ratu 12. hercegovačka udarna brigada 3. dalmatinska udarna brigada 9. slovenski korpus NOVJ Livno Pelješac Vodice 8. dalmatinski korpus NOVJ Gračac 118. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Vis Vrhovni štab NOVJ Operacija Landsturm