🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

13. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od Mostarskog NOP odreda i 4. bataljona 11. hercegovačke NOU brigade formirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ.

8. 6. 1944 Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

29. 6. 1944 U Potkomskoj pećini (u Dabarskom polju), posle četvorodnevne opsade, 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ prinudila jednu četu četničke Stolačke brigade na predaju. Zarobljeno je 36 četnika, jedan je poginuo. Nekoliko četnika se probilo. Plen: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka, 5.000 metaka i 50.000 kg žita.

14. 7. 1944 Delovi 12. i 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ na pl. Trusini i Sniježnici (kod Nevesinja) razbili ojačani dopunski bataljon nemačke 369. legionarske divizije i zaplenili velike količine municije i borbenu zapovest za sniježničko-trusinsku operaciju.

17. 7. 1944 Na pl. Trusini 12. i 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ konvergentnim noćnim protivnapadom razbile Nevesenjsku borbenu grupu nemačke 369. legionarske divizije (oko dva i po bataljona) i odbacile je prema Nevesinju.

2. 8. 1944 Iz Nevesinja glavnina 370. puka nemačke 360. legionarske divizije počela proboj preko pl. Trusine i pl. Hrguda za Stolac. Trinaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ nanela je neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih.

6. 8. 1944 Iz Stoca ojačani 370. puk nemačke 369. legionarske divizije počeo napad prema Ljubinju u cilju proboja u Bileću i Trebinje i ovlađivanja komunikacijom Stolac-Trebinje. U dvodnevnim borbama on se jednom kolonom, prihvaćenom od Leteće bridage četničkog Trebinjskog korpusa, preko pl. Sitnice probio u Bileću, ali su 13. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, bočnim protivnapadima, prisilili njegovu glavninu da se povuče u Stolac. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 50 nestalih, a jedinice 29. divizije - 3 mrtva, 6 ranjenih i 1 zarobljenog.

26. 8. 1944 Iz Trebinja i Ljubomira Leteća brigada i glavnina Trebinjske brigade četničkog Trebinjskog korpusa (oko 700 četnika) otpočele napad protiv dva bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda u Brdima i Popovom polju. U trodnevnim borbama četnici su potisnuli bataljone (jedan se bataljon probio neprijatelju za leđa), ali su se treći dan, zbog intervencije 13. hercegovačke NOU brigade, povukli u polazni garnizon, spalivši dvadesetak kuća u zauzetim selima. U tom napadu četnici su imali 10 mrtvih i više ranjenih.

13. 9. 1944 Glavnina 29. udarne divizije NOVJ (11, 12. i 13. hercegovačka udarna brigada i dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade) izvršila protivnapad na delove četničke Grupe jurišnih korpusa. Sutradan ih odbacila u Nevesinje i Kalinovik.

15. 10. 1944 U rejonu Ravno-Zavala (na pruzi Hum-Gabela) 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačana po jednim bataljonom 2. proleterske (dalmatinske) i 12. hercegovačka udarna brigada, posle dvodnevne borbe, uništila delove 49. italijanske fašističke legije -San Marko- i jednu četvi ustaške milicije, koji su se bili utvrdili u sedam železničkih stanica i nekoliko sela. Zarobljeno je preko 200 neprijateljskih vojnika.

20. 10. 1944 Trinaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv italijanske 49. fašističke legije -San Marko- i jedne čete ustaške milicije zauzela ž. st. Hrasno (na pruzi Hum-Gabela). Izvlačenje Legije prema Metkoviću, omogućile su dve nemačke alarmne čete, od kojih je jedna razbijena. U borbi je neprijatelj imao preko 100 mrtvih, a 13. brigada 7 poginulih i preko 20 ranjenih.

27. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi, nastupajući od Stoca ka Čapljini, 13. hercegovačka udarna brigada, u sadejstvu sa delovima 12. hercegovačke udarne brigade, zauzela raskrsnicu puteva Domanoviće, odbacivši Protivtenkovski divizion 369. legionarske divizije prema Mostaru.

5. 12. 1944 Na liniji Buna-Blagaj-Nevesinje jače snage nemačke 369. legionarske divizije (3 do 4 bataljona, 2 diviziona i četa tenkova) razbile jedan bataljon 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Zatim su, u trodnevnim borbama, celu tu brigadu odbacile na liniju s. Bivolje Brdo - s. Hodovo - s. Ljubljanica - s. Dabnica. Brigada je imala 9 poginulih i 21 ranjenog borca, a jedan tenk je uništen.

3. 5. 1945 Na pruzi Ljubljana-Postojna 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije JA oslobodila Rakek i Unec, a slovenački domobrani se povukli ka Cerknici i Logatecu.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Ozalj

Naredba. Štaba 29. NOU divizije od 14. maja 1944. za formiranje 13. hercegovačke brigade i za postavljanje vojnih rukovodilaca

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. jula 1944. štabovima 10. i 13. hercegovačke brigade za zauzimanje neprijateljskih uporišta u Trijebnju i Kozicama

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. jula 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Brštanik - Dabrica - Sniježnica

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba

Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac

Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno

Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga

Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke 13. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine

Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusina - Hrgud - Dabrica

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Hrasno - Stolac - Hrgud

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 8. avgusta 1944. štabovima 11. 12. i 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Gacko - Bileča - Hrgud

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektorima Nevesinja, Stoca i Ljubinja

Naredba Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 13. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade da upute ljudstvo za formiranje zaštitne čete pri Štabu grupe

Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 15. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za dejstva protiv četnika na prostoriju srednje Hercegovine

Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 20. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za napad na koncentraciju bosansko-hercegovačkih četnika u južnoj Hercegovini

Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 26. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade da sadejstvuju pri napadu na Bileću

Naređenje Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 29. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za dalja dejstva na sektoru Trebinja

Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 13. brigade 29. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom i moralno-političkom stanju u bataljonima

Pregled naoružanja 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

Pregled naoružanja 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 27. novembra 1944. o brigadnom savetovanju SKOJ-a

Naredba 13. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. potčinjenim jedinicama povodom godišnjice formiranja 29. NOU divizije

Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Buna - Blagaj - Nevesinje u novembru

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 10. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama od 5. do 10. decembra na sektoru Nevesinje - Blagaj - Buna

Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj

Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 27. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Blagaj - Gubavica

Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Bune i Blagaja

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 25. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Rama - Ostrožac

Naredba 13. hercegovačke brigade od 3. marta 1945. o formiranju artiljerijske brigade 29. udarne divizije JA

Uputstvo Kulturno-prosvetne sekcije Propagandnog odseka 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije JA od 31. marta 1945. kulturno-prosvetnim odborima bataljona o kulturno-prosvetnom i propagandnom radu u jedinicama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Metković Stolac 29. hercegovačka divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ USAOJ Bileća 14. hercegovačka omladinska brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gacko 17. slavonska udarna brigada SKOJ Trebinjski korpus JVuO Ni zrno žita okupatoru! Omladina u ratu Južnohercegovački partizanski odred Lukavac Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Trebinje 12. hercegovačka udarna brigada Ozalj Borbe u Hercegovini 1944. Završne operacije u Jugoslaviji 10. hercegovačka udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Slovensko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Sniježničko-trusinska operacija Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje Borbe u Hercegovini 1945. Konjic 11. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Ljubinje 369. legionarska divizija (vražja) Kalinovik Čapljina 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu