🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

13. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

17. 9. 1944 U s. Mitrošincima (blizu Berova), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 4, 13. i 14. makedonske NO brigade i Artiljerijske brigade formirana 50. divizija NOVJ.

17. 9. 1944 U s. Mitrašincima (blizu Berova) formirane 13. makedonska NO brigada i 14. makedonska NO brigada -Dimitar Vlahov- (nazivana i Omladinskom brigadom).

20. 9. 1944 Trinaesta brigada 50. divizije NOVJ ušla u Radovište. Međutim, posle nekoliko dana ona ga je napustila pod pritiskom jačih nemačkih snaga.

24. 9. 1944 U Štipu delove nemačke 22. pešadijske divizije napala 13. i 14. brigada 50. divizije NOVJ. Zbog slabe koordinacije dejstava napad nije uspeo.

4. 10. 1944 Na položajima ispred Berova dva bataljona 13. makedonske brigade 50. divizije NOVJ napali nemačke delove i uspeli da probiju nemačku odbranu. Zbog nedostatka municije obustavljen je dalji napad, te se bataljoni povukli za s. Rusinovo. Brigada je imala 3 ranjena borca, a neprijatelj 1 mrtvog i 4 ranjena vojnika.

10. 10. 1944 U s. Laki (kod Kočana), od delova brigade -Goce Delčev- i 13. makedonske NO brigade i novih boraca, formirana 19. makedonska NO brigada (nazivana i brigadom -Goce Delčev-).

13. 10. 1944 Posle borbi na vrhu Vrteški (kod Pehčeva) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ oslobodila Pehčevo, a njen 1. bataljon ovladao nemačkim položajima na vrhovima Golaku i Čavki.

14. 10. 1944 U rejonu s. Bigle (na komunikaciji Delčevo-Kočane) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih snaga i uspela da održi položaje.

18. 10. 1944 Posle trodnevnih borbi protiv obezbeđujućih delova nemačke 22. pešadijske divizije, 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ ovladala položajima u rejonu Mogilka-Bigla (blizu Delčeva), uspostavila čvrstu vezu s jedinicama bugarske 4. armije, koje su napadale s fronta, i zajedničkim dejstvom prinudila nemačke snage da se povuku na nove položaje kod s. Istibanje (blizu Kočana).

19. 10. 1944 Trinaesta makedonska brigada 50. divizije NOVJ proterala nemačke delove iz s. Vinice (blizu Kočana), a sutradan i iz s. Jaćimova. Za to vreme jedinice bugarske 5. pešadijske divizije vodile su borbe protiv nemačkih snaga kod s. Istibanje (blizu Kočana). Pri povlačenju neprijatelj je zapalio nekoliko kuća u s. Vinici.

27. 10. 1944 Konjički puk bugarske 4. armije i delovi 13. makedonske brigade 50. divizije NOVJ napali nemačke jedinice na položajima kod Borilskog rida (blizu Kočana), ali zbog jakog otpora neprijatelja nisu uspeli da ovladaju tim položajima. Brigada je imala 11 ranjenih boraca.

4. 11. 1944 U rejonu s. Kalauzlija i s. Radnje (blizu Štipa) 13. i 19. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Štip. Kalauzlije svi dvaput prelazile iz ruke u ruku, dok najzad 19. brigada nije ovladala tim selom.

7. 11. 1944 U rejonu Zobnika (kod Štipa) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodila četvoročasovnu borbu protiv nemačke kolone koja je nastupala s pravca Radovišta. Brigada se zatim povukla za s. Čivlik.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Berovo 181. pešadijska divizija Omladina u ratu Kumanovo 8. kordunaška divizija NOVJ Radoviš Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Sremu 1943. 2. makedonska udarna brigada 15. makedonski korpus NOVJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Kočani Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Makedonije 19. makedonska brigada Goce Delčev 14. srednjobosanska udarna brigada 50. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 5. pešadijska divizija (Bugarska) 16. makedonska brigada Pehčevo Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 21. makedonska brigada 11. makedonska brigada (kumanovska) 20. makedonska brigada 49. makedonska divizija NOVJ Sremski front Štip 48. makedonska divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ 22. pešadijska divizija 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 42. makedonska divizija NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ