🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

13. proleterska udarna brigada Rade Končar

Za ovaj pojam je pronađeno 69 hronoloških zapisa, 267 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

10. 11. 1942 U s. Sjeničaku (kod Karlovca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i Žumberačko-pokupskog NOP odreda završeno formiranje 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-.

16. 11. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

20. 11. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-< napale ustaška uporišta u s. Novo Selo i s. Stojdragu (kod Samobora). I pored velikih obostranih gubitaka, mesta nisu zauzeta.

22. 11. 1942 Naredbom VŠ NOV i POJ, od 7. i 8. NO brigade i 13. hrvatske NOU brigade NOV i PO Hrvatske formirana 7. divizija NOVJ [Pošto je 13. hrvatska NOU brigada dejstvovala u Prokuplju i Žumberku, tj. teritorijalno daleko od drugih dveju brigada 7. divizije NOVJ, ona je samo formalno bila u sastavu ove divizije. Posle frormiranja 16. hrvatske NO brigade 26. decembra 1942, koja je ušla u sastav 7. divizije NOVJ, 13. NOU brigada je potpuno potpala pod komandu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.].

26. 11. 1942 Trinaesta hrvatska NOU brigada i jedinice slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- izvele napad na belogardističko uporište s. Suhor (kod Metlike). Posada je uništena ili zarobljena.

27. 11. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele belogardističko i italijansko uporište u s. Suhoru (kod Metlike), zarobile 110 neprijateljskih vojnika i zaplenile 104 puške, 4 p. mitraljeza i 7000 metaka.

28. 11. 1942 Kod s. Grabroveca (blizu Metlike) 13. hrvatska NOU brigada -Josip Kraš- napala italijansku kolonu, razbila je i prinudila na povlačenje u pravcu Metlike, nanevši joj gubitke od oko 100 vojnika izbačenih iz stroja i zaplenila 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 15 pušaka, 3400 metaka, 60 mina za minobacač i drugu opremu.

4. 12. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš- zauzele italijansko uporište Radntoviće (kod Metlike), pošto su italijanske vojnike prisilile da ga napuste.

7. 12. 1942 Kod s. Kamanja (između Karlovca i Metlike) jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš- porušile prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 24 časa.

11. 12. 1942 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, za uspešne borbe protiv italijanskih vojnika, Bele garde i ustaša, 13. hrvatska NOU brigada -Josip Kraš- proglašena proleterskom i dobila naziv 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-.

12. 12. 1942 Na Žumberku održan sastanak Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, na kome je formiran Operativni štab za rukovođenje zajedničkim akcijama jedinica 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-.

15. 12. 1942 Jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- zauzele ustaško uporište u s. Krašiću (kod Jastrebarskog).

19. 12. 1942 Kod sela Visoče i Plavci (blizu Metlike) delovi 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- odbili napad ustaša i naneli im velike gubitke.

31. 12. 1942 Održana vojna konferencija Štaba 2. operativne ;:one NOV i PO Hrvatske i štabova 4. hrvatske NOU brigade i 13. NOU proleterske brigade -Rade Končar-, na kojoj je izabran zajednički Operativni štab za rukovođenje akcijama na Žumberku.

2. 1. 1943 Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

25. 1. 1943 Jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ i 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zauzele u Žumberku sela: Vukšin Šipak, Guče, G. Kupčinu i Draganiće. Zarobljeno je 70 domobrana i 2 oficira 9. regrutnog bataljona, dok gubici u mrtvima i ranjenima nisu utvrđeni. Jedinice NOVJ su imale 10 mrtvih i 27 ranjenih.

28. 1. 1943 U s. Bresarieu (kod Jastrebarskog) nemački SS bataljon -Princ Eugen- iz s. Draganića i Ozlja izvršio napad na 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Ovaj se bataljon povukao ka s. Brleniću, gde je sa ostalim jedinicama te brigade sačekao i napao neprijatelja, kome je pritekla u pomoć četa ustaša iz s. Izimja, i odbacio ga u pravcu s. G. Kupčine. Zarobljena su 2, a ubijeno je 8 nemačkih vojnika. Brigada je imala 4 mrtva.

30. 1. 1943 Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

9. 2. 1943 U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

18. 2. 1943 Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

4. 3. 1943 U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

22. 3. 1943 U Žumberku italijanske i ustaške snage (jačine 5000 vojnika) napale 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i Žumberački partizanski bataljon. Žestoke borbe su vođene do 24. marta, kada su se jedinice NOVJ povukle preko pl. Suhora u Sloveniju.

1. 4. 1943 U rejonu s. Prilišća i s. Vukove Gorice (kod Karlovca) 10. ustaški bataljon izvršio napad na ojačani 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Poginulo je 7 a ranjeno 15 boraca 13. brigade, dok su ustaše imale 4 mrtva i 13 ranjenih.

16. 4. 1943 Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

18. 4. 1943 Delovi italijanske divizije -Izonco- iz Novog Mesta i Metlike otpočeli koncentričan napad na jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Posle višednevnih borbi u rejonima Jugorje - Mišino brdo - Ugljarica - Strmec (kod Metlike) i Oklinak-Lipovec-Gaj (kod Novog Mesta) jedinice NOVJ su se, zbog opasnosti da budu okružene, 21. aprila uveče povukle preko Sv. gore i r. Krke u rejon s. Škocijana (kod Novog Mesta).

28. 4. 1943 Nemačka uporišta u s. Drušču, s. Bučki i s. Donjem Radovlju (kod Krškog) napale 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i Primorsko-goranski NOP odred. Uništeno je samo nekoliko otpornih tačaka, a pred zoru jedinice su odustale od daljih napada.

1. 5. 1943 U s. Št. Rupert (kod Trebnja) upale jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Zapadnodolenjski NOP odred. Borba je vođena dve noći, ali uporište nije zauzeto zbog žilavog otpora belogardističke posade iz jakih utvrđenja i zbog intervencije neprijatelja iz susednih uporišta. U noćnom napadu 1/2. maja poginuo je komandant 1. bataljona 13. proleterske NOU brigade Ilija Popović, narodni heroj.

2. 5. 1943 Kod s. Gomile i s. Brezovice (blizu Mokronoga) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napala italijansko-belogardističku kolonu iz Trebinja koja je nadirala u pomoć posadi St. Ruperta. Brigada se posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je odbila nekoliko uzastopnih juriša i nanela neprijatelju znatne gubitke, morala, zbog nestanka municije i većeg pojačanja koje je neprijatelju pristiglo, povući u pravcu s. Mirne.

28. 5. 1943 Jedriličarsku školu u s. Sv. Nedelji (kod Zagreba) napala 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-. Ona je zarobila 70 domobrana, 56 pitomaca, 4 oficira, 4 podoficira i 4 nastavnika letenja i uništila 2 školska aviona, jedrilice, stambene zgrade i radionice.

8. 6. 1943 U s. Martiniću (kod Petrinje) delovi nemačkog 130. grenadirskog puka sa Inžinjerijskom četom domobranske 1. brdske divizije napali 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Posle jednočasovne borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 7 ranjenih i 9 zarobljenih. Bataljon je imao 2 ranjena.

8. 6. 1943 Na ž. st. Peščenica (kod Petrinje) 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružao 20 domobrana i uništio stanična postrojenja.

10. 6. 1943 U s. Brezovici (kod Zagreba) 3. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- napao posadu i zarobio 13 domobrana, dok su se ostali razbežali.

10. 6. 1943 Na ž. st. Odra (kod Zagreba) 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružao stražu od 6 domobrana, a stanicu zapalio.

18. 6. 1943 Oslobođenu teritoriju Žumberka napalo pet ojačanih ustaških i italijanskih bataljona. Posle desetodnevnih jakih borbi protiv 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda na prostoriji s. Krašić - s. Vivodina - s. Sošice neprijatelj se morao povući uz gubitke od 152 mrtva, ranjena i nestala. Jedinice NOVJ su imale 22 mrtva i 53 ranjena.

15. 7. 1943 U s. V. Gorici (kod Zagreba) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- razoružale 20 domobrana iz 2. pešadijskog puka.

16. 7. 1943 U s. Lekeniku (kod Siska) 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu domobranskog 6. železničko-stražarskog bataljona i žandarme. Zarobljeno je 108 domobrana i žandarma i 3 oficira, a zaplenjene su žand. i ž. st. i druge vojne zgrade.

19. 7. 1943 U s. Žažini (kod Siska) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale i zarobile 30 domobrana i 8 ustaše.

24. 7. 1943 Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

2. 8. 1943 U s. Lekeniku i na ž. st. Greda (kod Siska) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Žumberačko-pokupskog NOP odreda napale posade domobranskog 2. pešadijskog puka i 4. železničko-stražarskog bataljona, te zarobile 113 domobrana i 1 oficira, a na ž. st. Lekenik uništile 21 teretni vagon.

5. 8. 1943 U Pokuplju i Turopolju jake nemačke i ustaško-domobranske snage napale 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i 2, bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda. Posle žestoke borbe u rejonu s. Dubranec, s. Bukovčak, s. Vukomerić (kod Pisarovine) bataljoni su se sutradan povukli u Žumberak uz gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih.

18. 8. 1943 U s. Remetincu (kod Zagreba) 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobio 21 domobrana i zapalio ž. st. i vojni magacin hrane.

21. 8. 1943 U s. D. Kupčini (kod Karlovca) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale delove 30. ustaškog bataljona. Poginulo je 6 i zarobljeno 11 ustaša, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili 1 mrtav i 2 ranjena.

9. 9. 1943 Ustaška uporišta Gorenju Vas i Novo Selo (kod Jastrebarskog) zauzela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, pošto je razbila dve čete 13. ustaškog bataljona. Poginulo je i ranjeno oko 90, a zarobljeno 6 ustaša. Brigada je imala 5 mrtvih i 2 ranjena.

14. 9. 1943 U blizini s. Rakovog Potoka (kod Zagreba) delovi 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobili 42 domobrana.

27. 9. 1943 U rejonu s. Krašića (kod Jastrebarskog) delovi nemačkog 5. tenkovskog puka, sa bataljonom nemačkog 14. SS policijskog puka i ustaško-domobranskim jedinicama iz Karlovca i Jastrebarskog, podržavani avijacijom, napali 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i odbacivši je, ušli u s. Krašić i s. Hrženik, ali su se pred veče povukli u polazne rejone. Brigada je imala 35 mrtvih, 27 ranjenih i 15 nestalih, a neprijatelj 9 mrtvih i 26 ranjenih.

28. 9. 1943 Na ž. stanicama Domagović i Lazina (kod Jastrebarskog) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zarobile 53 domobrana i uništile stanična postrojenja.

3. 10. 1943 U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

5. 10. 1943 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formiran 1. proleterski udarni korpus NOVJ. (Korpus je do sredine novembra 1943. pod svojom komandom imao samo 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ, a tada su u njegov sastav ušle i 6. divizija NOVJ i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-.)

21. 10. 1943 Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

30. 10. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 13, proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i 6. diviziju NOVJ uputi u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

0. 11. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- ušla u sastav 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

7. 1. 1944 Na položaju s. Ovčarevo - s. Dubrava (kod Travnika) dva bataljona 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u osamnaestočasovnoj borbi, razbili nemački bataljon i njegove ostatke odbacili prema Travniku, nanevši mu gubitke od oko 150 mrtvih. Proleterski bataljoni su imali 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

26. 1. 1944 Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

22. 4. 1944 Motorizovani delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Jajca izvršili prodor u Mrkonjić-Grad, odbacivši 1. proletersku i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar-.

2. 5. 1944 Otpočeo dvodnevni neuspeo napad 1. i 13. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ na Mrkonjić-Grad, koji su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

25. 5. 1944 Za vreme drvarske operacije, na pravcima: Mrkonjić-Grad - s. Mliništa - s. Jezero - s. Dragnić Podovi, s. Vijenac - s. Pljevski Podovi, 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ vodili odbrambene borbe protiv ojačanog izviđačkog odreda i 13. SS puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i zadržali ih na liniji Dimitor - Crni vrh i s. Dragnić Podovi.

26. 5. 1944 Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

13. 9. 1944 U Lajkovac ušla 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali ga je uveče, pod pritiskom nemačkih jedinica iz Obrenovca, napustila.

14. 9. 1944 Kod s. Slovca (blizu Valjeva) jedna četa 1. bataljona 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad oko 100 vojnika nemačkog 2. puka -Brandenburg-, koji su pokušali da se probiju od Lajkovca prema Valjevu. Neprijatelj je imao 5 mrtvih vojnika.

15. 9. 1944 Kod s. Slovca (blizu Valjeva) 1. i 4. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv 200 vojnika nemačkog 2. puka -Brandenburg-. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 2 ranjena vojnika.

16. 9. 1944 Kod s. Slovca (blizu Valjeva) jedna nemačka motorizovana kolona 2. puka -Brandenburg- (oko 20 tenkova i 80 kamiona pešadije) iz Uba probila položaje 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i produžila ka s. Divcima. Tu ju je sačekala 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Posle jednočasovne borbe neprijatelj se probio u Valjevo. Oštećen je jedan neprijateljski tenk.

18. 9. 1944 Posle kraće borbe 5. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ oslobodio Lajkovac i zarobio 4 pripadnika SDS.

18. 9. 1944 Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proletrske divizije NOVJ ušli u Lazarevac. Oslobođeno je 25 zarobljenih italijanskih vojnika.

21. 9. 1944 Prvi bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, odbio pokušaj jedne grupe nemačkih vojnika (50 vojnika i 2 tenka) da se probije iz s. Vreoca u Lazarevac.

22. 9. 1944 U s. Zeokama (kod Lazarevca) 1. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, razbio 300-400 četnika. Pri tom je zarobio 14 četnika i zaplenio 13 pušaka.

12. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

12. 10. 1944 Kod s. Belosavaca (na komunikaciji Topola-Mladenovac) 2. bataljon 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ iz zasede ubio 22 i ranio 25 nemačkih vojnika, a uništio kamion i zaplenio minobacač i nekoliko pušaka.

20. 10. 1944 Posle oslobođenja Beograda, jedinice 73. gardijske streljačke divizije i 13. gardijske motorizovane brigade Crvene armije i 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, ojačana 13. proleterskom brigadom 1. proleterske udarne divizije, prešle r. Savu i otpočele borbu za oslobođenje Zemuna.

15. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 1. proletersku udarnu brigadu, 3. proletersku (krajišku) udarnu brigadu i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 studenog 1942 god. o formiranju Trinaeste NOU brigade Hrvatske

Naredba br. 23 Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o osnivanju Trinaeste NOU brigade Hrvatske

Izvještaj Marka Belinića, politkomesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o borbama na Žumberku i provedenoj organizaciji Trinaeste udarne brigade Josip Kraš

Naredba štaba Druge operativne zone od 13 studenog 1942 god. šta bu Trinaeste NOU brigade Josip Kraš o pripremi brigade za prelaz preko rijeke Kupe

Izveštaj zamenika komesara Trinaeste hrvatske NOU brigade od 13. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Naredba Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Trinaeste NOU brigade Josip Kraš o pripremi brigade za prijelaz preko Kupe

Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

Izvještaj Milke Kufrin Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o svom radu među omladinom, njenom raspoloženju i organiziranosti na Žumberku i u Trinaestoj NOU brigadi Josip Kraš

Zapovest štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade Josip Kraš od 25 novembra 1942 god. za napad na belogardističko uporište Suhor

Iz izvještaja Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o akcijama Trinaeste NOU brigade Josip Kraš od 15. do 29. studenog 1942. godine

Naredba br. 8 Štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste NOU brigade o formiranju Komande Žumberačkog područja

Izveštaj štaba Trinaeste hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade Josip Kraš od 3 decembra 1942 god. o borbi za Suhor i napadu na pruzi Ljubljana-Karlovac

Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone, Ivi Marinkoviću i Dragutinu Sailiu, članovima Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, o nemogućnosti dolaska u Zagreb zbog reorganizacije zone te o akcijama Trinaeste NOU brigade Rade Končar u Žumberku

Naredba br. 30 Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 prosinca 1942 god. o proglašenju Trinaeste NOU brigade proleterskom i formiranju Četrnaeste i Petnaeste NO brigade Hrvatske

Obavještenje Štaba Druge operativne zone od 13 prosinca 1942 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o formiranju operativnog štaba za rukovođenje napadom na Krašić

Obavještenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o osnivanju operativnog štaba za rukovođenje napadom na Krašić

Izvještaj Štaba Trinaeste NOU brigade Josip Kraš Štabu Druge operativne zone od 17 prosinca 1942 god. o napadu na Krašić i drugim akcijama

Izvještaj Štaba Trinaeste NOU brigade Josip Kraš Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i drugim akcijama

Izvještaj 13. proleterske brigade Rade Končar od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o organizaciji Brigade

Naredba Štaba Druge operativne zone od 28 prosinca 1942 god. o imenovanju rukovodilaca Glavne bolnice i pohvali boraca i rukovodilaca Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o imenovanju rukovodilaca Glavne bolnice i pohvali boraca i rukovodilaca Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar

Naredba o formiranju zajedničkog operativnog štaba 4. NOU i 13. proleterske NOU brigade od 31. decembra 1942. godine

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za naped na Krašić

Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 siječnja 1943 god. Štabu Drugog proleterskog bataljona u vezi s napadom na Krašić

Pismo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 siječnja 1943 god. Štabu Trećeg proleterskog bataljona o početku napada na Krašić

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar'' od 2 siječnja 1943 god. za razmještaj jedinica i obezbjeđenje poslije napada na Krašić

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade ,,Rade Končar od 6 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za upućivanje popune Trinaestoj proleterskoj brigadi Rade Končar i dostavljanje izveštaja o jačini, rasporedu i zadacima potčinjenih jedinica

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 10 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Samobor

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 13 siječnja 1943 god. za raspored određenih jedinica u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Žumberka

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 14 siječnja 1943 god. za raspored jedinica u slučaju neprijateljske ofanzive na Žumberak

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 18 siječnja 1943 god. za forsiranje rijeke Kupe i rušenje željezničke pruge Karlovac - Metlika

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 23 siječnja 1943 god. Operativnom štabu Četvrte i Trinaeste brigade o borbi kod Petrovine i rasporedu jedinica za napad na Volavje

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 24 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za pokret na Kordun

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 25 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Draganiće i rušenje komunikacije Zagreb - Karlovac

Zapovijest Operativnog štaba Četvrte NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 26 siječnja 1943 god. za napad na Ceglje i Novake

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 29 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Zagreb - Karlovac

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Zagreb-Karlovac

Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 2 veljače 1943 god. za raspored jedinica i postavljanje zasjeda neprijatelju

Izvještaj štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 4 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofanzive na Zumberak

Pismo komande Zumberačko-pokupskog područja od 4 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o upućivanju u Brigadu pripadnika talijanske vojske koji su dobrovoljno stupili u NOV

Iz izvještaja Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofenzive na Žumberak

Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 9 veljače 1943 god. za napad na Draganiće

Izvještaj štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 12 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i okolna sela

Naređenje Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 16 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar za raspored jedinica i obezbjeđenje sa pravaca Stojdraga i Kostanjevica

Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 17 februara 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pleterje

Izveštaj zamenika političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 20. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u toj brigadi

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 22 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o akciji na Donju Brezovicu

Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 26 veljače 1943 god. za napad na Stojdragu

Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 3 marta 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Metliku

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 8 marta 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o akciji na neprijateljsko uporište Metlika

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 ožujka 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar da sruši prugu Zagreb - Karlovac

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Druge operativna zone od 14 ožujka 1943 god. o napadu na Stojdragu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 17 ožujka 1943 godine

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 18 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o rušenju komunikacije Zagreb - Karlovac i električnog voda Ozalj - Zagreb

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Politbirou Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o upućivanju 19 drugarica i drugova iz Hrvatskog zagorja u brigadu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar za 15. ožujak 1943. godine upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 23 ožujka 1943 god za raspored jedinica i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij Zumberka

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 travnja 1943 godine

Izvještaj Ustaškog vrhovnog zapovjedništva oružništva od 1 travnja 1943 god. o borbi Trinaeste proleterske brigade Rade Končar kod s. Prilišća i Vukove Gorice

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše pripreme za odbijanje eventualnog neprijateljskog napada

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 4 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu ustaša na dijelove brigade u Vukovoj Gorici

Uputstvo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 7 travnja 1943 god. o izradi plana rada sa jedinicama

Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 7. aprila 1943. Štabu 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u ovoj brigadi

Zapovest Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar za 16 april 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje pruge Metlika-Črnomelj i likvidaciju bunkera od Dobravice do Gradca

Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. aprila 1943. političkim komesarima 13. proleterske brigade Rade Končar i 1. NOP odreda 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske o odnosu prema slovenačkom stanovništvu

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 25 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o sukobima sa neprijateljem posle rušenja pruge Metlika - Novo Mesto

Obaveštenje Štaba 13. proleterske brigade Rade Končar od 26. aprila 1943. potčinjenim jedinicama o pozivu Štaba 2. bataljona na jednomesečno međusobno takmičenje

Obavijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar pripadajućim jedinicama o pozivu Štaba Drugoga bataljona na jednomjesečno međusobno natjecanje

Zapovest Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 27 aprila 1943 god. za napad na Bučku

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 29 aprila 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o napadu na neprijateljsko uporište Bučka

Zapovest Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 30 aprila 1943 god. za napad na neprijateljsko uporište Mokronog i St. Rupert

Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 4 maja 1943 god. za rušenje pruge Novo Mesto - Velika Loka

Zapovest Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 7 maja 1943 god. za rušenje pruge Velika Loka-Trebnje

Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 7. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu u jedinici

Iz izvještaja političkoga komesara Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Markii Beliniću, političkome komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkome radu u jedinici

Proglas Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar prigodom prve godišnjice osnutka Prvog proleterskog bataljona Hrvatske

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 10 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar u Sloveniji

Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske udarne brigade Rade Končar od 10 maja 1943 god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Operativnom štabu hrvatskih i slovenačkih brigada o rušenju železničke pruge Velika Loka - Trebnje

Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14. maja 1943. političkom komesaru Glavnog štaba o primernom držanju 13. proleterske brigade Rade Končar u Sloveniji

Izveštaj političkog komesara 13. proleterske brigade Rade Končar od 18. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinici

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 27 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Svetu Nedelju

Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba od 29 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 svibnja 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji i o dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj i južnoj Hrvatskoj

Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 31 svibnja 1943 god. Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

Izvještaj Štaba Trećega bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji ..

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Svetu Nedelju

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Svetu Nedelju

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 7 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na željezničku stanicu u Peščenici

Zapovijest Štaba Drugog bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 7 lipnja 1943 god. za rušenje pruge Peščenica - Turopolje

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o kretanju dijelova Trinaeste NOU brigade Rade Končar iz Pisarovine za Cerje

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na željezničku stanicu Peščenicu

Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 9 lipnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o rušenju pruge Peščenica - Turopolje i borbi kod Martinića

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Divizija Brandenburg Borbe u Sloveniji 1943. Ranjenici u ratu Kalnički partizanski odred Livno 17. slavonska udarna brigada Mlinište Petrinja Beograd Novo Mesto Moslavački partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Travnik Beogradska operacija Crvena armija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Sveta Nedelja Jastrebarsko Črnomelj Operacija Waldrausch SKOJ Samobor Karlovac Borbe u Dalmaciji 1944. Politički komesari u NOR-u Borbe u Sloveniji 1942. 57. pešadijska divizija Lombardia Hrvatsko domobranstvo 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Jajce Metlika Ozalj 1. proleterski bataljon Hrvatske 1. proleterski korpus NOVJ Mrkonjić Grad Diverzije u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Sisak Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Primorsko-goranski partizanski odred Bitka za Srbiju Bela garda Borbe u Crnoj Gori 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Glavni štab Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Lazarevac Borbe u Sremu 1945. Zagreb Borbe u Srbiji 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Valjevo Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Josip Broz Tito Užice Bolnice u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ