🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

23. 9. 1943 U s. Begunjama (kod Cerknice), po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirana 13. slovenačka (loška) NO brigada jačine 3. bataljona. (U. januaru 1944. god. dobila je naziv -Mirko Bračič-.)

25. 9. 1943 Kod Cerknice 13. slovenačka (loška) NO brigada sprećila prodor nemačke kolone i, posle višečasovne borbe, naterala je da se vrati u Rakek.

3. 10. 1943 Kod s. Bezuljaka (blizu Cerknice) nemačke snage iz Rakeka napale 13. slovenačku (lošku) NO brigadu i, posle višečasovne borbe, odbacile je ka s. Begunju.

5. 10. 1943 U Rakek upala 13. slovenačka (loška) NO brigada. Boreći se protiv nemačke posade, ona je zapalila skladište na ž. st. i uništila rezervoar za vodu, a pred zoru se povukla.

25. 10. 1943 U rejonu Cerknica-Kožljek-Bezuljak 13. slovenačka (loška) NO brigada vodila oštre višečasovne borbe protiv nemačke tenkovske kolone iz Rakeka, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, prebacila preko pruge Ljubljana-Trst na područje Dolomita.

21. 12. 1943 Između s. Hinja i s. Dvora (kod Žužemberka) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale zaštitnicu motorizovane kolone iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja je nadirala iz Kočevja, te u višečasovnoj borbi potpuno je razbile, nanevši joj osetne gubitke, dok je glavnina uspela da se probije u Žužemberk.

23. 12. 1943 Između Žužemberka i s. Dvora 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka (loška) brigada 14. divizije NOVJ napale kolonu iz sastava nemačke 162. pešadijske divizije koja se kretala iz Žužemberka u pravcu Novog Mesta. U višečasovnoj borbi je poginulo 100 nemačkih vojnika i uništen je kamion.

5. 1. 1944 Naredbom G5 NOV i PO za Sloveniju 13. slovenačka (Loška) brigada preimenovana u 13. slovenačku brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ.

9. 2. 1944 U rudnicima uglja Senovo i Raštanj (kod Krškog) 1. i 13. slovenačka brigada 14. divizije NOVJ uništile rudnička postrojenja i za duže vreme onemogućile eksploataciju.

14. 2. 1944 Severoistočno od Celja 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih jedinica koje su se sa pravca Sv. Jurija nadirale ka s. Dramlje. Divizija se uveče, preko druma Slovenske Konjice - Vojnik, probila na odsek s. Lindek - M. gora, gde je ponovo okružena.

23. 2. 1944 Na položajima Stakne i Plesnik (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile jednodnevne borbe protiv neprijateljskih kolona iz s. Črne i s. Topolšice. Da bi razvukla neprijateljske snage, 14. divizija se podelila po brigadama, odredivši svakoj poseban pravac daljeg kretanja.

25. 2. 1944 U zaseoku Lah (kod Šoštanja) nemački vojnici napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i Štab 14. divizije NOVJ, Brigada se sa Štabom divizije, posle kraće borbe povukla u pravcu s. Bele Vode, gde se spojila sa delovima 13. slovenačke NO brigade -Mirko Bračič-.

1. 4. 1944 Na položajima kod s. Stakne 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale sa pravca s. Lepih Njiva i s. Rečice (kod Mozirja). Brigada se borila sve do pada mraka, kada se, pod pritiskom nadmoćnih snaga, prebacila na nove položaje kod s. Javorja (blizu Mežica).

25. 4. 1944 Nemačke jedinice iz s. Doliča i s. Mislinje (kod Slovenj-Gradeca) napale na jedinice 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ na položajima s. Št. Vid - s. Sv. Rupert (kod Velenja). Posle oštre borbe i energičnog juriša slovenačka brigada je odbacila neprijatelja u s. Mislinju, nanevši mu gubitke od 15 mrtvih.

30. 4. 1944 U cilju obezbeđenja 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič-, 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemački garnizon Šoštanj, te vodila višečasovnu borbu s nemačkim snagama koje su nastojale da iz Šoštanja prodru u pomoć napadnutoj posadi u Velenju.

1. 5. 1944 Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračiča 14. divizije NOVJ napala nemačko uporište i rudnik uglja Velenje. U toku borbi ona je uništila sva spoljna rudnička postrojenja (separaciju, ulazni rov, magacine i radionice), ali samo uporište nije mogla savladati zbog fortifikacijskog uređenja. Za to vreme je glavnina 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale u pomoć napadnutom uporištu.

6. 5. 1944 U rejonu s. Zerjav - s. Mošenik - s. Pristava 2. bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništio neprijateljsko uporište i zapalio skladište materijala i pilanu kod s. Žerjava (blizu Mežice) gde je izrađivan građevinski materijal za rudnike olova u okolini s. Crne.

3. 6. 1944 Na položajima kod Sv. Ruperta (blizu Mislinje) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku tročasovnu borbu protiv nemačkih kolona iz s. Dovža, Mislinje i s. Doliča, zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na pl. Grašku goru.

6. 6. 1944 U s. Razborici (kod Mislinje) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, posle tročasovne borbe, odbacila nemačku kolonu (jačine 280 vojnika) koja je nadirala sa pravca s. Dovže. Neprijatelj je imao osetne gubitke.

18. 6. 1944 Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

20. 6. 1944 Kod s. Svetine (blizu Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga koje su u dve kolone nadirile na njene položaje. Brigada se zatim, zbog nepovoljnih položaja, povukla ka s. Požnici, gde je, posle višečasovne borbe, razbila neprijatelja i naterala ga u bekstvo ka Celju.

29. 6. 1944 U rejonu St. Glažuta (na pl. Pohorju) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile višečasovne teške borbe protiv nemačkog bataljona brdskih lovaca koji je iz s. Šmartna na Pohorju, preko s. Kurje Vasi, nadirao na njihove položaje. Neprijatelj je, uz gubitke od 30 mrtvih, odbačen u s. Šmartno na Pohorju.

7. 7. 1944 Prvi bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na fabriku avionskih delova i topovskih čaura u Slov. Bistrici. Odlučnim napadom je savladano obezbeđenje fabrike a zatim su miniranjem uništeni strojevi. Nemačke jedinice su intervenisale s više pravaca, ali se bataljon bez gubitaka povukao.

20. 7. 1944 U s. Lovrencu na Pohorju 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe, miniranjem porušila zgradu nemačke žandarmerije i uništila posadu od 15 žandarma. Jedinice na obezbeđenju osujetile su dva pokušaja nemačkih policijskih snaga da se iz Ribnice probiju u pomoć napadnutoj posadi.

22. 7. 1944 Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništila žand. st. Fram (kod Maribora). Posle kraće borbe ona je miniranjem potpuno porušila sve utvrđene zgrade, u kojima je posada izginula i iz kojih je izvučeno samo 10 pušaka.

31. 7. 1944 Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Juriu (kod Celja), jačine 30 vojnika. Posle kraće borbe poginulo je 7 nemačkih vojnika, a zarobljen je jedan dok je ostatak pobegao u Celje.

8. 8. 1944 Na položajima s. Hrastnik - s. Zgornje Slemene (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz Slovenskih Konjica nadirale na Konjičku goru. Pred veče, posle više uzastopnih juriša, nemačke su kolone, uz velike gubitke, odbačene u s. Frankolovo i s. Slovenske Konjice.

10. 8. 1944 Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nema] čko uporište u s. Šmarju pri Jelšah (kod Celja). Zbog brze intervencije jakih nemačkih snaga iz s. Grobelna, koje su probile položaje 13, slovenačke brigade -Mirko Bračič-, uništena je samo železnička stanica i oslobođena su 23 politička zatvorenika, dok se posada uporišta nije mogla savladati.

27. 8. 1944 U rejonu s. Zgornjih Slemena (kod Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vSdila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih kolona iz Celja, Vojnika i s. Frankolova, a zatim se preko s. Pletovarja prebacila na pl. Boč.

12. 9. 1944 Posle dvodnevne oštre borbe 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Kozju (kod Podsrede): od 80 nemačkih vojnika, 14 ih je poginulo a 45 zarobljeno. U oštrim borbama, snage na osiguranju nanele su velike gubitke ustaškim kolonama koje su nadirale s pravca Podsrede u pomoć napadnutoj posadi.

16. 9. 1944 Posle jednočasovne borbe 2. bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništio obezbeđenje krcčane Pečovnik (kod Celja), srušio upravnu zgradu i garažu (sa 4 kamiona), zaplenio 7 pušaka i 4 automata i mobilisao 79 radnika. Tom prilikom je poginulo 7 nemačkih vojnika.

22. 9. 1944 Trinaesta slovenačka brigada >Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ otpočela demonstrativni napad na neprijateljska uporišta s. Loku, s. Breg i s. Orehovo (u dolini r. Save između Zidanog Mosta i Sevnice) da bi obezbedila transport novomobilisanih boraca preko r. Save, na teritoriju 7. korpusa NOVJ. Borbe su vođene cele noći, sve do 5 časova 23. septembra.

29. 9. 1944 Na položajima kod s. Hrastnika (blizu Slovenskih Konjica) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv jake nemačke kolone iz sastava 18. lovačkog puka -Trek- koja je sa pravca s. Dramlja nadirala na te položaje. Brigada je energičnim jurišem odbacila neprijatelja ka s. Dramlju i nanela mu gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih.

10. 10. 1944 U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

11. 10. 1944 Kod s. Šmartnog na Pohorju 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv jake nemačke kolone koja je nadirala iz Slovenske Bistrice. Brigada je najzad, posle tročasovne borbe, jurišem razbila nemačke snage i gonila ih sve do Slovenske Bistrice.

21. 10. 1944 Kod ž. st. Sv. Jedert (blizu Slovenj-Gradeca) 2. bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ zaustavio putnički voz i napao nemačku posadu. Poginulo je 7 a zarobljeno 11 neprijateljskih vojnika, dok je železnička kompozicija uništena.

21. 10. 1944 Iz garnizona Kamnik, Vransko, Črna i Železna Kapla nemački 28. i 17. SS policijski puk i nastavni puk -Brandenburg- otpočeli ofanzivna dejstva na slobodnu teritorija Gornje savinjske doline. U teškim petodnevnim borbama jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, Kamniško-zasavski i Koruški NOP odred, Podoficirska škola 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i bataljon narodne odbrane uspeli su, uz velike obostrane gubitke, da neprijatelja odbace u polazne garnizone.

21. 10. 1944 Na položajima s. Okonina - s. Št. Janž - s. Šmihel (kod Mozirja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je dolinom r. Savinje nadirala ka s. Bočni i s. Šmartnu ob Dreti.

23. 10. 1944 U Gornju savinjsku dolinu stigla 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ da brani tamošnju slobodnu teritoriju. Ona je odmah napala nemačke snage u rejonu s. Nove Štifte i s. Solčave.

23. 10. 1944 Nadirući sa pravca s. Črne, nemačke snage zauzele s. Solčavu u Gornjoj savinjskoj dolini. Sledećeg dana, kada se, pod pritiskom snaga 1. bataljona 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, morao povući, neprijatelj je selo spalio.

24. 10. 1944 Delovi 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ i Podoficirske škole 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali neprijatelja u Novoj Štifti, te ga posle višečasovne oštre borbe prinudila na povlačenje sve do s. Kališa (kod Kamnika).

25. 10. 1944 Delovi 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ i Koruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodili, oštru borbu protiv nemačkih snaga koje se iz Solčave povlačile u pravcu s. Bele (kod Železne Kaple, u Austriji). Energičnim napadom neprijatelju su naneti osetni gubici.

26. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju proglašena udarnom 14. divizija NOVJ i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- te divizije.

28. 10. 1944 Na položajima kod s. Nevlja (iznad puta Kamnik-Šmartno u Tuhinju), 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila ogorčenu borbu protiv nemačke kolone iz Kamnika koja je nastojala da se probije u pomoć posadi u uporištu Šmartno u Tuhinju koje je napadala 13. slovenačka udarna brigada 14. udarne divizije NOVJ.

30. 10. 1944 Na položajima s. Kavran - s. Vranja Peč 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodile ogorčenu borbu protiv nemačkih kolona iz Kamnika. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz veće gubitke, odbačen u Kamnik.

7. 11. 1944 U s. Blagovici i s. Krašnji (kod Domžala) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ napala nemačka policijska i žandarmerijska uporišta da bi rasteretila jedinice 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- na Pohorju. Zbog dobrog fortifikacijskog uređenja, ona nije uspela da zauzme uporišta. Istovremeno je kod s. Trnjave 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- vodila dvodnevne teške borbe protiv nemačkog 184. landesšicen-puka i nastavnog puka -Brandenburg- koji su iz Domžala nadirali u pomoć napadnutim uporištima. Ona im je nanela znatne gubitke.

11. 11. 1944 Između s. Gomilskog i s. Zaleca 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ srušila 4 betonska i 3 drvena mosta na r. Savinji i r. Bolski u Donjoj savinjskoj dolini i time za duže vreme onemogućila saobraćaj putem Celje-Ljubljana.

27. 11. 1944 U s. Paškoj Vasi (kod Mozirja) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište. Sutradan, zbog pristiglog pojačanja, ona je odustala od daljeg napada, ali je, zajedno sa 2. slovenačkom udarnom brigadom -Ljubo Šercer-, vodila teške borbe protiv neprijateljskih kolona koje su nadirale iz Mozirja i Šoštanja.

29. 11. 1944 Kod s. Gorenja (blizu Šoštanja) 3. bataljon 13. slovenačke udarne brigade -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ napao nemačku kolonu, podržanu tenkovima, i posle kraće borbe odbacio je ka s. Paškoj Vasi.

1. 12. 1944 Iz garnizona Šoštanja, s. Gorenja, s. Paške Vasi i Polzele jake nemačke vojne i policijske snage napale 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- i 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Topolščice, s. Kloštara, s. Ogradnika i s. Gneča, s ciljem da se probiju na oslobođenu teritoriju Gornje savinjske doline, U žestokim bliskim borbama nemačke snage su odbačene u polazne garnizone.

2. 12. 1944 U rejonu s. Gorenja i s. Soteske (kod Mozirja) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih vojnih i policijskih jedinica koje su iz Gorenja, uz artiljerijsku podršku, nadirale na slobodnu teritoriju. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla u rejon s. Lepe Njive (kod Mozirja).

3. 12. 1944 U rejonu s. Gneča, s. Sv. Antona i s. Skorna (kod Mozirja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- i 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz garnizona Šoštanja, s. Gorenja i s. Polzele. Posle dvočasovne borbe odbijene su nemačke snage iz Šoštanja, dok se brigada -Mirko Bračič-, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla od s. Gneča ka s. Brezju (kod Mozirja).

4. 12. 1944 U rejonu s. Slatine, s. Gneča i s. Skorna (kod Šoštanja) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv jakih nemačkih snaga koje su nastojale da se probiju u pravcu s. Lepe Njive, te ih odbacila na polazne položaje.

6. 12. 1944 U rejonu s. Šmihel - s. Preseka - s. Sv. Urban (kod Mozirja) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštru višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su iz Šoštanja, s. Letuša i Braslovča nadirale ka Mozirju. Brigada se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, delom snaga povukla u rejon s. Gostečnika (kod Mozirja), dok je na pravcu s. Letuš - Mozirje zadržala nemačke snage.

9. 12. 1944 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, 13 slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ napustila odbranu slobodne teritorije Gornje savinjske doline, pa se kod s. Šmarjete (blizu Rimskih Toplica), posle petočasovne borbe, preko r. Savinje probila na područje s. Planine na Kozjanskom, kako bi napadima u tom rejonu primorala neprijatelja da povuče deo snaga iz Gornje savinjske doline.

10. 12. 1944 U s. Planini (kod Sevnice) 13. slovenačka udarna brigada -.Mirko Bračiča 14. udarne divizije NOVJ napala nemačku posadu. Kad je posadi pristiglo pojačanje iz sastava jedne ustaške čete, koje joj je, pod zaštitom magle, udarilo u leđa, slovenačka brigada se pod borbom povukla iz s. Planine ka s. Dobju, nanevši neprijatelju gubitke od oko 140 mrtvih.

29. 12. 1944 Između ž. st. Ponikve i ž. st. Dobovec (na pruzi Celje-Maribor) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14 udarne divizije NOVJ uništila nemački transportni voz, zaplenivši veće količine materijala i opreme. Zarobljeno je 6 sprevodnika voza, a broj poginulih nije utvrđen.

2. 1. 1945 Kod s. Verpeta (na putu Celje - Slov. Konjice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku auto-kolonu, uništila putnički auto i 3 kamiona natovarena municijom, a potom se povukla na pl. Konjišku goru.

3. 1. 1945 Na liniji Sinji vrh - Obli vrh (blizu Ajdovščine) 13. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad četničko-nedićevskih snaga iz s. Cola.

11. 1. 1945 U blizini s. Spodnjih Siemena i s. Jazbina delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Celja i Slov. Konjica napali 13. slovenačku udarnu brigadu 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne borbe probila kroz nemačke obruče u pravcu s. Tolstog Vrha.

15. 1. 1945 Kod s. Sv. Lenarta 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbila napad nemačkih snaga iz Laškog, nanevši im znatne gubitke.

22. 1. 1945 U rejonu s. Dramlje - pl. Konjiška gora (kod Slov, Konjica) jake nemačke snage okružile 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpela gubitke od 30 poginulih, 50 ranjenih i 60 nestalih, brigada se probila na južne padine pl. Pohorja.

30. 1. 1945 Kod s. Tinja i s. Repa 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačkih jedinica iz Slov. Bistrice i Slov. Konjica, nanevši im gubitke od 24 poginula i 8 ranjenih.

9. 2. 1945 Kod s. Stranice (na putu Slov. Konjice - Celje) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništila 2 putnička automobila i kamion. Poginuli su 4 nemačka oficira, 4 policajca i nemački inspektor za utvrđenje Jugoistoka.

25. 2. 1945 U blizini s. Ramšaka i s. Tešove 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne nočne borbe razbile jaku nemačku kolonu iz Braslovča.

9. 4. 1945 U s. Hudoj Luknji 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala kantonman 2. čete nemačkog 611. landesšicen-bataljona. Glavnina čete je uspela da pobegne u Velenje. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 2 minobacača i 6 pušaka.

24. 4. 1945 U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

25. 4. 1945 U blizini s. Tolstog Vrha 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačke snage iz Slov. Konjica i Ponikve i posle dvočasovne borbe ih razbila i odbacila u polazne garnizone. Poginulo je 30 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj.

25. 4. 1945 U blizini s. Cirkovce Škalske nemačke snage iz Velenja okružile 2. bataljon 13. slovenačke udarne brigade -Mirko Bračič- 14. divizije JA. Po padu mraka, posle višečasovne borbe, bataljon se probio i prebacio u pravcu Velenja.

5. 5. 1945 Trinaesta slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije JA, posle višečasovne noćne borbe, odbacila nemačke snage u Mežicu i oslobodila s. Žerjav, a potom se usiljenim maršem uputi ka Celovcu.

10. 5. 1945 Naredbom Štaba 14. udarne divizije JA rasformiran Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije, a od njegovog ljudstva formiran bataljon i uključen u 13. slovenačku udarnu brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije JA.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 20 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o stanju Prve i Trinaeste brigade

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. januara 1944. o dodeljivanju naziva Mirko Bračič Trinaestoj slovenačkoj brigadi

Naređenje Štaba 14. divizije od 18. aprila 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za izvođenje akcija na pruzi Celje-Dravograd

Dopunsko naređenje Štaba 14. divizije od 20. aprila 1944. Štabu 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za rušenje železničke pruge na sektoru Šoštanj - Šmartno ob Paki

Naređenje Štaba 14. divizije od 25. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade Ljubo Šercer i 13. brigade Mirko Bračič za prelazak na sektor Plešivec-Ravne

Naređenje Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade Ljubo Šercer i 13. brigade Mirko Bračič da izvrše upad u Šoštanj i Velenje

Naređenje Štaba 14. divizije od 7. maja 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za pokret na sektor Rdečnik - Sv. Daniel

Naređenje Štaba 14. divizije od 8. maja 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za pokret na sektor Golavabuka

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 1. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu na žandarmerijsku stanicu Sveti Jurij

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 28. avgusta Štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Zgornje Slemene

Zapovest Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 10. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Kozje

Relacija Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 15. septembra 1944. o napadu na neprijateljevo uporište Kozje

Zapovest Štaba 14. NO divizije od 3. oktobra 1944. štabovima 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za rušenje pruge na odseku Slovenj Gradec - Mislinja

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič od 11. oktobra 1944. Štabu 14. NO divizije o akciji u Slovenskoj Bistrici

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. oktobra 1944. o proglašenju 14. NO divizije i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračić udarnim

Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračić od 10. novembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Trnjava-Krašnja

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 13. novembra 1944. štabu 14. NOU divizije o rušenju mostova na odseku Polzela-Žalec

Relacija štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 1. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljevo uporište Paška Vas

Izveštaj štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračić od 11. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Rimskih Toplica

Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 17. decembra 1944. dostavljena Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljeve snage u Planini pri Sevnici

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 30. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o rušenju železničke pruge između Ponikve i Doboveca

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 5.januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbenoj aktivnosti u decembru

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 23. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Zgornje Slemene - Kamna Gora

Izveštaj Žandarmerijske stanice Vojnik od 3. februara 1945. o napadu 2. bataljona 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič na auto-kolonu 2. bataljona 14. SS policijskog puka na drumu Frankolovo-Stranice

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 4. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljevu autokolonu kod Frankolova

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 10. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljeve automobile kod Stranica, na drumu Celje - Slovenske Konjice

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 19. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi kod Št. Vida

Pregled borbene aktivnosti 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračić od 10. do 28. februara 1945. godine

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 1. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi 2. bataljona u rejonu Mlinša

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 5. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Kolovrata

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 10. marta 1945. štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Mozirja

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 17. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Zavodnje

Pregled borbene aktivnosti 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 1. do 31. marta 1945. godine

Izvod iz dnevnih izveštaja Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič za vreme od 1. marta do 30. aprila 1945. godine

Naređenje Štaba 14. udarne divizije JA od 4. maja 1945. štabovima 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič, za napad na neprijateljevo uporište u Črni, i 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič u Žerjavu

Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 11. maja 1945. o napadu na Zerjav

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 12. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbama u rejonu Borovlja

Fotografije

Povezane odrednice

Maribor Konjic Rekvizicija u ratu Borbe u Sloveniji 1945. 14. slovenska divizija NOVJ Novo Mesto Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Kamnik Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1943. 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Koruški partizanski odred 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Slovenska Bistrica Četnici u drugom svetskom ratu Velenje Borbe u Sloveniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Goriška divizija Kočevje Završne operacije u Jugoslaviji 7. slovenski korpus NOVJ Domžale Avijacija u oslobodilačkom ratu Celje Zasede u oslobodilačkom ratu Divizija Brandenburg Glavni štab Slovenije