🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 11. 1942 U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

9. 12. 1942 Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele četničko uporište u s. Gomirju (kod Ogulina), izuzev ž. st. koju su branili četnici i italijanski vojnici. Poginulo je 15 četnika i 7 italijanskih vojnika, a zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 180 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

17. 12. 1942 Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u s. Ravnoj Gori (kod Ogulina), zarobile 150 ustaša i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 200 bombi i oko 50.000 metaka.

2. 2. 1943 Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

7. 3. 1943 U rejonu s. Ravne Gore i Drežnice u Gorskom kotaru snage italijanskog 5. korpusa (jačine 2 divizije) i oko 2.500 četnika napale 14. brigadu i 1. primorsko-goranski NOP odred 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je istog dana ušao u napuštenu Ravnu Goru, dok je Drežnicu zauzeo 15. marta i opljačkao i popalio više sela.

25. 3. 1943 Jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale italijansko-četničko obezbeđenje Brinjskog klanca (kod Brinja). Poginulo je i ranjeno 17 italijanskih vojnika a 8 ih nestalo.

31. 3. 1943 U Brinjskom klancu jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale oko 300 vojnika italijanske divizije -Re-. Poginula su i ranjena 33 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 6 ranjenih.

0. 4. 1943 U Brinju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 6. i 14. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 13. divizija NOVJ.

2. 4. 1943 U rejonu s. Žute Lokve (kod Brinja) jedinice 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništile 7 kamiona sa italijanskim vojnicima.

17. 5. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 6. brigada 5. operativne zono NOV i PO Hrvatske u 1. brigadu, a 14. brigada u 2. brigadu 13. divizije NOVJ.

17. 5. 1943 Kod s. Gomirja (na pruzi Rijeka-Ogulin) 2. brigada 13. divizija NOVJ napala i uništila voz od 24 putnička, teretna i blindirana vagona. Poginulo je oko 100, a zarobljena su 43 italijanska vojnika, domobrana i legionara. Brigada je imala 15 mrtvih, 12 ranjenih i 3 nestala.

2. 10. 1943 U s. Staništu i s. Cesarici (kod Karlobaga) oko 240 ustaša iz Gospića napalo delove 2. brigade 13. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbijeni. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, dok je 2. brigada imala 11 mrtvih, 14 ranjenih i 14 zarobljenih.

14. 12. 1943 Kod s. Papuče (blizu Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz s. Metka napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe ustaše su se povukle u polazni rejon, nanevši 2. brigadi gubitke od 6 mrtvih, 7 ranjenih i 20 zarobljenih.

19. 12. 1943 U blizini s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade podržani artiljerijom, iznenada napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ. Posle višećasovne borbe ustaše su se povukle u Gospić uz gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog, dok je 2. brigada imala 5 mrtvih, 7 ranjenih i 25 nestalih.

22. 12. 1943 U rejonu s. Počitelja (kod Gospića) delovi 4. ustaške brigade iz Gospića napali 2. brigadu 13. divizije NOVJ i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih. Ustaše su imale 3 ranjena.

5. 2. 1944 Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

8. 3. 1944 Iz Sušaka delovi 138. puka nemačke 188. rezervne divizije otpočeli napad u cilju zauzimanja s. Zlobina, s. Plasa i s. Hreljina. U trodnevnim borbama neprijatelj je potisnuo 2. brigadu i 2. NOP odred 13. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

13. 3. 1944 Jedinice 1. NOP odreda i 2. brigade 13. divizije NOVJ napale i zauzele s. Gomirje. Posada (oko 100 nemačkih vojnika i 30 četnika), uz manje gubitke, povukla se u Ogulin.

21. 3. 1944 Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

18. 4. 1944 Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

26. 4. 1944 Dva bataljona 2. brigade i jedan bataljon 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ napali na Drežnicu koju su branili delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije. Zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

9. 8. 1944 Druga brigada 13. divizije NOVJ napala neprijateljsku posadu i zauzela s. Bosiljevo (kod Ogulina). Neprijatelj je sutradan povratio selo.

11. 8. 1944 Jedinice 2. brigade 13. divizije NOVJ odbile napad 200 nemačkih vojnika iz s. Bosiljeva (kod Ogulina) ka s. Bosancima.

17. 8. 1944 Jedinice 2. brigade 13. divizije NOVJ napale posadu u s. Josipdolu (iz sastava nemačke 392. legionarske divizije). Kad je posadi pristiglo pojačanje, one su se povukle.

3. 9. 1944 Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ napale ojačanu četu 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Zlobinu (kod Kraljevice). Borba je vođena u toku celog dana i noći, ali selo nije zauzeto, jer su neprijatelju pristigla pojačanja iz obližnjih garnizona. Tada je poginuo komandant 2. brigade 13. divizije Milan Rustanbeg, narodni heroj.

15. 9. 1944 Na aerodromu na Grobničkom polju (kod Sušaka) 2. brigada 13. divizije NOVJ razbila četu Posadnog bataljona 3. ustaške brigade i uništila 1 avion, 15 baraka i kasarnu.

16. 11. 1944 Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

9. 12. 1944 Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

Dokumenti

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored i dejstvo Šeste NOU i Četrnaeste NO brigade

Izveštaj Politodela 2. brigade 13. divizije od 1. jula 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije u 2. brigadi 13. divizije od 3. avgusta 1943. godine

Izveštaj sekretara partijske organizacije 2. brigade 13. divizije od 3. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Karlobag

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Brinja

Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje i prenos ranjenika

Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade da pristupi evakuaciji i smještaju ranjenika

Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da utvrde za odbranu Brinjski Klanac

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o povlačenju neprijateljskih snaga iz Gorskog Kotara

Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 24 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše zaprečavanje i miniranje na cesti Musulinski Potok - Gomirje

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru od 6 do 17 listopada

Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da razruše i miniraju ceste Ogulin - Jasenak, Begovo Razdolje - Tepice i Ravna Gora - Gomirje

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i uništavanju i miniranju cesta

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 30 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cestama Ogulin - Jasenak i Gomirje - Jasenak

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO' Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Baške Oštarije

Izveštaj zamenika političkog komesara 2. brigade 13. divizije od 3. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Gospić - Perušić

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije öd 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da upotpune blokadu Gospića i onemoguće izlazak neprijatelju iz grada

Pismo Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade o slabostima i greškama koje su ispoljili štabovi i jedinice u ranijim borbama

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić

Naređenje Operativnog štaba za Liku od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade Trinaeste divizije da prikupi podatke o neprijateljskim snagama u Ribniku i Bilaju

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih jedinica i napadima na iste

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na komunikaciji Gospić–Gračac

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na liniji Medak–Počitelj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. primorsko-goranska brigada 13. divizije 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada 4. ustaška brigada 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Narodni heroji Jugoslavije Karlobag Borbe u Lici 1943. Gospić Operacija Udar maljem Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. 373. legionarska divizija Tiger Operacija Drežnica Borbe u Hrvatskoj 1944. 10. krajiška divizija NOVJ Rijeka 3. ustaška brigada Ogulin Operacija Wechselbalg Raduč 35. lička divizija NOVJ Gračac Saradnja četnika sa okupatorom Drežnica Borbe u Hrvatskoj 1943. 13. pešadijska divizija Re Glavni štab Hrvatske 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Politički komesari u NOR-u SAD i Jugoslavija 8. kordunaška divizija NOVJ Sušak 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 188. brdska divizija Otočac Ranjenici u ratu Bosiljevo 392. legionarska divizija (plava) Korenica Senj 264. pešadijska divizija 2. primorsko-goranski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Primorsko-goranski partizanski odred Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu