🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

14. srpska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 6. 1944 Na pl. Jastrepcu GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 7, 9. i (nešto kasnije) 14. srpske NO brigade formirao 23. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 3. srpskom divizijom NOVJ.)

17. 6. 1944 U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Nišavskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 14. srpsku NO brigadu, koja je ušla u sastav 23. divizije NOVJ.

24. 7. 1944 Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini jedinice 23, udarne divizije NOVJ (7. i 14. srpska NO brigada) napale na oko 6.000 četnika (četnički Ivankovački, Varvarinski, Resavski, Timočki, Krajinski, Deligradski i Mlavski korpus). U oštrim borbama, vođenim ceo dan, jedinice NOVJ su uspele da do 18 časova ovladaju dominantnim visovima i pokolebaju levo krilo neprijateljske odbrane. U toku borbe četnicima je stiglo pojačanje (Knjaževački, Čegarski i Niški korpus), ali je 23. divizija, snažnim jurišem, zauzela četničke glavne i rezervne položaje, odbacivši četnike ka pl. Rožnju. Gubici neprijatelja: 450 mrtvih i 50 zarobljenih. Gubici jedinica 23 divizije NOVJ: 43 mrtva i 63 ranjena borca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 6 mitraljeza, 4 protivavionska mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 300 pušaka i veća količina hrane i drugog materijala.

31. 8. 1944 Kod s. Draževca (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačkih vojnika, te u šestočasovnoj borbi ubila 38 i ranila veći broj nemačkih vojnika i zaplenila 4 kamiona i dvoja putnička kola. Gubici 14. brigade 7 ranjenih i 7 kontuzovanih boraca.

1. 9. 1944 U s. Toponici i s. Draževcu (na putu Niš-Aleksinac) 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 nemačkih vojnika i, u petočasovnoj noćnoj borbi, ubila ih 45 i ranila veći broj. Brigada je imala 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

2. 9. 1944 Na ž. st. Palilula (kod Niša) delovi 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali bugarsko obezbeđenje, te zarobili 45 i ubili 15 bugarskih vojnika i zaplenili oružje i municiju. Brigada nije imala gubitaka.

12. 9. 1944 Kod s. Salaša i s. Glogovice 7. i 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja je iz Zaječara nadirala ka Negotinu. Neprijatelju su naneti gubici od 7 mrtvih. Grbici brigada: 3 ranjena i 2 nestala borca.

13. 9. 1944 Blizu Prahova delovi 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ zarobili 14 nemačkih vojnika. Istovremeno je jedan bataljon ove brigade iz zasede napao nemačku motorizovanu kolonu kod s. Salaša i naneo joj gubitke.

26. 9. 1944 U s. Sigama (između Petrovca i Žagubice) 3. i 4. bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali četničku Mlavsku i Homoljsku brigadu (ukupne jačine oko 600 četnika). Poginulo je 15 a zarobljeno 280 četnika. Zaplenjeno: minobacač, 2 mitraljeza, 9 p, mitraljeza, 3 automata, 150 pušaka, protivtenkovska puška, troja kola eksploziva i drugi materijal. Gubici bataljona: jedan mrtav i 3 ranjena borca.

27. 9. 1944 U s. Krupaji (kod Žagubice), goneći razbijene četnike, jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ zaplenile 5 kamiona, štampariju, radio-aparat, 35 sanduka dinamita, 75 ručnih bombi, protivtenkovsku pušku, 700 litara benzina, 160 litara motornog ulja, 80 kg nafte i drugi materijal.

1. 10. 1944 Kod manastira Gornjaka (na komunikaciji Bor-Petrovac) 14. srpska brigada 23. divizije NOVJ razbila posadu SDK i proterala je ka Petrovcu, zatim na više mesta porušila komunikaciju.

1. 10. 1944 Jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, posle borbe protiv četnika i delova SDS, oslobodile sela Đovale i Tabanovac, a u sađejstvu s jedinicama 19. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodile i Petrovac. Neprijatelj se povukao u dolinu V. Morave.

3. 10. 1944 Drugi bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, slomivši otpor četnika i delova SDS, zauzeo Despotovac.

8. 10. 1944 Na Deli Jovanu, u borbama protiv nemačkih jedinica, 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ pretrpela gubitke od 10 mrtvih i 45 ranjenih boraca, te bila prinuđena da se rokira u rejon s. Gornjana (blizu Bora). Oko 200 nemačkih vojnika izbačeno je iz stroja.

30. 10. 1944 Na odseku s. Prijevor - s. Ljubić (kod Čačka) počeo četvorodnevni napad 1. jugo slovenske brigade i delova 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i 93. pešadijske divizije Crvene armije u cilju uništenja nemačke grupacije na levoj obali r. Zapadne Morave. Iako su jedinice NOVJ i Crvene armije ovladale delom neprijateljskih položaja, napad nije uspeo zbog vrlo snažnog otpora nemačkih snaga. U tim borbama je 1. jugoslovenska brigada imala 135 mrtvih, 324 ranjena i 88 nestalih boraca. Ostale jedinice 23. divizije NOVJ i jedinice 93. divizije Crvene armije imale su takođe osetne gubitke. I neprijatelj je imao velike gubitke. Jedinice 23. divizije su uništile 64 puške, 19 automata, 16 mitraljeza, 4 tenka, 2 oklopna automobila, 7 topova, 2 minobacača, 1 radio-stanicu, 8 kamiona, a zaplenile 28 pušaka, 10 automata, 2 mitraljeza, 2 radio-stanice, 1 automobil i dosta drugog materijala.

18. 11. 1944 Na prostoriji s. Papratište - s. Loret - s. Tučkovo (kod Požege) počele desetodnevne oštre borbe jedinica 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ protiv nemačkih snaga. Brigada je imala 25 mrtvih i 125 ranjenih boraca, a neprijatelj nekoliko stotina mrtvih i ranjenih.

22. 11. 1944 Iz s. Tučkova (kod Požege) oko 1.500 nemačkih vojnika izvršili napad ka s. Papratištu i uspeli da potisnu delove 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Čačanskog NOP odreda. Brigada je imala 60 mrtvih i ranjenih boraca.

24. 11. 1944 Kod s. Tabanovića i s. Papratišta (blizu Požege), posle petodnevnih borbi protiv nemačkih snaga, jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Ljubićki bataljon Čačanskog NOP odreda uspeli da održe svoje položaje. Neprijatelj je imao više od 600 mrtvih i ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: oko 15 poginulih i 100 ranjenih. 

9. 12. 1944 Dva bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije i jedan bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali Ljuboviju, koju su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Napad nije uspeo, jer se neprijatelj uporno branio sa dobro utvrđenih položaja.

6. 1. 1945 U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

24. 2. 1945 Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

Dokumenti

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Niša i rušenje pruge Niš - Svrljig

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na Zaječar

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbi protiv četnika u s. Sigama kod Žagubice

Dopis Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske brigade iste divizije o rezultatima borbe protiv Nemaca kod Vidovskog Tunela

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Tande i Gornjana u pravcu Velikog i Malog Krša

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade da zatvori pravce Krivelj - Krst i Krivelj - Šišulejka

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Četrnaeste srpske brigade za čišćenje terena od Nemaca na pravcu Vrčin-Šuplji Kam.-Avala-Beograd

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o borbama i pokretu od 1 do 15 oktobra

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske udarne brigade da onemogući neprijatelju izvlačenje komunikacijom Užice - Kosjerići

Obaveštenje Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Devete srpske udarne brigade iste divizije o situaciji na svom položaju

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o napadu na Oraovicu i Papratište

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama od 18 do 24 novembra

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju Oraovica - Loret

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 28 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 14 do 28 novembra

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 29 novembra do 13 decembra

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 9 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga i njihovom rasporedu u rejonu Ljubovije

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 10 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Ljuboviju

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 11 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije 

Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 29 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima Brigade od 14 do 28 decembra

Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Užice Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 9. srpska brigada (ozrenska) Četnici u drugom svetskom ratu Niš Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Deligradski korpus JVuO Doboj Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Knjaževac 14. srednjobosanska udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen SSSR i Jugoslavija 14. srpski korpus NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Bitka za Srbiju 23. srpska udarna divizija NOVJ Mlavski korpus JVuO Krajinski korpus JVuO Čačak Užička Požega Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Štampa u ratu Crvena armija 24. srpska brigada 19. srpska brigada Zaječar Borbe u Srbiji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Homoljski korpus JVuO Nišavski (svrljiški) partizanski odred 45. srpska divizija NOVJ Gračanica Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu Jugoslovenska brigada Negotin Timočki korpus JVuO Aleksinac Saradnja četnika sa okupatorom