🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

14. srpski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 94 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

6. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 23, 25. i 45. divizije NOVJ formirao 14. korpus NOVJ.

1. 10. 1944 Po naređenju Štaba 14. korpusa NOVJ, 25. i 23. udarna divizija NOVJ pregrupisale svoje snage radi sađejstva s jedinicama Crvene armije. Samo po jedna brigada iz svake divizije upućena je prema Petrovcu i Gornjačkoj klisuri radi napada na Velikomoravsku grupu četnika.

7. 10. 1944 U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

10. 10. 1944 U Negotinu, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbija, formirana 6. artiljerijska baza sa zadatkom da, posle izvršene obuke, formira tri artiljerijske brigade za jedinice 14. korpusa NOVJ.

0. 11. 1944 U sastavu 14. korpusa NOVJ formirana inžinjerijska brigada.

0. 11. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 14. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom je bilo Zaječarsko, Krajinsko (Negotinsko) i Požarevačko vojno područje.

13. 11. 1944 U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

20. 11. 1944 U dolini r. Zapadne Morave počeo napad jedinica 14. korpusa NOVJ i dva puka Crvene armije na jedinice nemačkog 34. korpusa. Posle dvodnevnih borbi postignut je samo delimičan uspeh: 23. udarna divizija NOVJ ovladala je s. Jelen-Dolom i Gvozdcom (kod Požege), ali nije uspela da zauzme s. Ljubić (kod Čačka); jedinice 17. udarne divizije NOVJ potisle su nemačke vojnike sa zapadnih padina pl. Kotlenika i ovladale severoistočnim delovima s. Lađevaca, s. Tavnika i s. Bresnice (kod Kraljeva), dok jedinice Crvene armije nisu uspele da zauzmu Požegu. Neprijatelj je imao osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjena su 2 minobacača, 4 mitraljeza i dosta druge opreme. Gubici jedinica 14. korpusa NOVJ: 7 mrtvih i 71 ranjen borac.

3. 12. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

20. 12. 1944 Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima jedinica od 3 septembra do 3 novembra

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 15 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima divizija u Istočnoj Srbiji od 15 do 30 septembra

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Sedme i Devete NOU brigade 16 i 17 septembra 1944 godine

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe protiv četnika i Nemaca na prostoriji Bor - Žagubica

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na komunikaciji Štubik - Plavna - Klokočevac - Donji Milanovac

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Bor - Žagubica

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama od 1 do 15 septembra

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i ljotićevaca u okolini Žagubice

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima Divizije od 15 do 29 septembra

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za sadejstvo jedinicama Crvene armije na pravcu Plavna - Štubik

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi za oslobođenje Čačka

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prikupljanje artiljeraca iz 13. i 14. udarnog korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o situaciji na položajima brigada

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi Osamnaeste srpske NO brigade protiv Nemaca između Plavne i Klokočevca

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za koncentraciju na prostoru Sikole - Popovica

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o učešću divizije u Beogradskoj operaciji

Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ povodom opkoljavanja nemačkih jedinica na prostoru Luke - Crnajka - Klokočevac - Plavna

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na nemačke jedinice na prostoru Luke - Topla

Radiogramska naređenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ za nadiranje Dvadeset treće i Dvadeset pete divizije u pravcu Majdanpeka, Kučeva, Petrovca i Požarevca i orijentisanje Četrdeset pete NO divizije prema Nišu

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv nemačkih jedinica na prostoru Deli Jovan - Crnajka - Gornjani - Vrata

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu jedinica

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Dvadeset treće NOU, Dvadeset pete i Četrdeset pete NO divizije za zatvaranje pravca Užice-Valjevo i pregrupisanje snaga oko Kraljeva

Dvadeset treća NOU divizija prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da onemogući neprijatelju povlačenje u pravcu Beograda

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu brigada

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na prostoriju Ranovac - Petrže - Crni Vrh i reorganizaciju jedinica divizije

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica korpusa od 1 do 15 septembra 1944 godine

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe s Nemcima pod Avalom 18 i 19 oktobra

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama i pokretima od 28 septembra do 14 oktobra 1944 godine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da uputi Dvadeset treću diviziju na sektor Čačka

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 31 oktobra 1944 god. štabovima Druge krajiške i Šeste istočno-bosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na neprijatelja i izbijanje na levu obalu Zapadne Morave na sektoru Čačka

Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 9 do 11 novembra 1944 godine

Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica Sedamnaeste i Dvadeset treće NOU divizije i jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 17 novembra 1944 god. štabovima Dvadeset pete i Druge proleterske divizije za oslobođenje Kraljeva

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 20 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica

Predlog Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da se obustave dejstza u rejonu Požege

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

Obaveštenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji u Ibarskoj dolini i oko Kraljeva

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da se poveže sa Štabom Druge proleterske divizije pod čiju je komandu stavljen

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 24 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 25 novembra 1944 god. štabovima divizija za posedanje položaja, prelaz na desnu obalu Zapadne Morave i presecanje komunikacije Čačak - Požega

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 29 novembra do 4 decembra 1944 godine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da Dvadeset treća NOU divizija izvrši forsiranje Drine

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 decembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije za oslobođenje Užica

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 2 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za forsiranje Drine, a Drugoj proleterskoj, Sedamnaestoj udarnoj, Dvadeset petoj i Četrdeset petoj NO diviziji za oslobođenje Užica

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Čačka

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da izbije na Drinu i neprijatelju onemogući izvlačenje komunikacijom Užice - Zvornik - Loznica i Užice - Višegrad

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Užica

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Čačka i Guče i o borbama oko Požege

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima Četrnaestog korpusa NOVJ i Druge proleterske divizije o borbama s neprijateljem na prostoriji Požega - Arilje

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o izbijanju na komunikacije Užice - Nova Varoš i Rasna - Vrhpolje

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 1 do 15 decembra

Zapovest Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 17 decembra 1944 god. štabovima divizija za forsiranje Drine

Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 18. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u dolini Drine

Direktiva Štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva u dolini rijeke Drine od Zvornika do njenog ušća

Obavještenje štaba 14. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. Štabu 17. divizije o naređenju Štaba Južne operativne grupe NOVJ za dejstva u dolini rijeke Drine od njenog ušća do Zvornika

Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 23. decembra 1944. o neprijatelju na odsjeku Janja - Bijeljina

Obavještenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu 17. divizije o situaciji u dolini Drine

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. štabu 25. divizije za forsiranje rijeke Drine na odsjeku Kurijačica - Zvornik

Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 26. deccmbra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima na odsjeku rijeke Drine i u dolini Spreče

Izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 27. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o dejstvima u pravcu Tuzle i u dolini Drine

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 28. decembra 1944. Štabu 25. divizije za regulisanje prevoženja preko rijeke

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o organizaciji komora i intendantura

Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 15 do 31 decembra

Naredba Štaba 14. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o pohvali boraca i starješina 14. srpske brigade

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 6. januara 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca od Doboja i Srebrnika ka Tuzli i za napad na Vlasenicu

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 8. januara 1945. štabovima divizija za formiranje skijaških izviđačkih vodova

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

Izvještaj Štaba 25. divizije od 12. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o napadu na Vlasenicu

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje automatičarskih vodova

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 15. januara 1945. Štabu 25. divizije za izvođenje fortifikacijskih radova u borbi i organizaciji službe veze

Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Vlasenica - Zvornik - Kozluk

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje štabnih jedinica

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 16. januara 1945. Štabu inžinjerijske brigade za formiranje minerskog kursa i za formiranje pontonirskog bataljona i pontonirskih četa

Izvještaj štaba 25. divizije od 18. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenice

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za protivnapad na sektoru Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 25. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za primenu oznaka u službenoj prepisci

Izvještaj Štaba 25. divizije od 27. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Drinjača

Izvještaj Štaba 23. divizije od 29. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o neprijatelju na sektoru Brčko - Gračanica

Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na sektoru Vlasenica - Zvornik i na Ozrenu

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. februara 1945. Štabu 25. divizije da zadrži položaje Vjenačac - Celopek do do laska 17. NOU divizije a potom preuzme ulogu rezerve

Naređenje štaba 14. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabu 25. divizije da posjedne položaje na liniji Vjenačac - Celopek

Izvještaj štaba 23. divizije od 4. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 5. februara 1945. štabu 25. divizije da se stavi pod komandu Štaba 2. armije NOVJ

Izvještaj Štaba 45. divizije od 6. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o držanju boraca i starješina u borbama na sektoru Drinjača - Zvornik

Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na sektoru Zvornik - Kozluk

Izvještaj Štaba 45. divizije od 15. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara u istočnoj Bosni

Fotografije

Povezane odrednice

3. ukrajinski front Crvene armije Loznica Intendantura u ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 18. srpska brigada Tuzla SSSR i Jugoslavija Beogradska operacija Gračanica Pirot Valjevo Vlasenica 3. udarna divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 23. srpska udarna divizija NOVJ Gradačac Zvornik 27. istočnobosanska divizija NOVJ Bijeljina Bitka za Srbiju Niš Gornji Milanovac 25. srpska divizija NOVJ Glavni štab Srbije 47. srpska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Sanitet u ratu Trnovo Bugarska u drugom svetskom ratu 45. srpska divizija NOVJ 13. srpski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Brčko Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Priboj Inžinjerijska brigada 14. korpusa NOVJ 19. birčanska udarna brigada Negotin Bor 2. proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Užice Doboj 1. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (kasnije Artiljerijska brigada 17. divizije) Bitka za Tuzlu decembra 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Čačak Saradnja četnika sa okupatorom 28. slavonska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Majdanpek 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Artiljerijska brigada 28. divizije) 16. muslimanska udarna brigada Druga tuzlanska operacija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Užička Požega Kraljevo Zaječar 2. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ (od 6. aprila 1945. Arljerijska brigada 23. divizije) Četnička golgota Požarevac 14. srpska udarna brigada 21. SS divizija Skenderbeg Nova Varoš 5. krajiška udarna divizija NOVJ Janja Crvena armija Štampa u ratu