🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

14. SS divizija Galizia

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 2. 1945 U Maribor stigla iz Slovačke nemačka 14. SS divizija. (U toku marta angažovana je u borbama protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.)

9. 3. 1945 U rejonu s. Sv. Radegunda - s. Šmihel - s. Zavodnja - s. Št. Vid (kod Šoštanja) delovi nemačke 14. SS divizije napali jedinice 14. udarne divizije JA. Posle oštrih trodnevnih borbi jedinice JA su se povukle na Mozirske planine, gde su veštim manevrisanjem izbegavale frontalne borbe s nadmoćnim neprijateljem a iznenada mu napadale manje kolone sve do 18. marta, kada su se prebacile u rejon s. Rezbarice kod Slovenj-Gradeca.

15. 3. 1945 U blizini s. N. Štifte (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone Slovenije vodile desetočasovnu borbu protiv delova nemačke 14. SS divizije, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle na Meninu planinu.

18. 3. 1945 Iz Štajerske, gde su vodili borbu protiv jedinica 4. operativne zone Slovenije, stigli u širi rejon Kranja prvi delovi nemačke 14. SS divizije i bili angažovani u borbi protiv jedinica 9. korpusa JA. (Do 21. marta pristigla je cela divizija.)

20. 3. 1945 Delovi nemačke 188. rezervne i 14. SS divizije, 10. i 28. SS policijskog puka i SDK, sa italijanskim fašističkim i slovenačkim domobranskim jedinicama, preduzeli napad protiv jedinica 9. korpusa JA na području Škofje Loke, Selske doline, r. Bače, r. Soče, Vipavske doline, Idrije i Postojne. (U borbama do 3. aprila, u kojima su obe strane pretrpele znatne gubitke, jedinice 9. korpusa JA bile su dvaput okružene ali su veštim manevrima uspevale da se izvuku iz obruča i sačuvaju živu silu, dok je neprijatelj vršio masovna ubijanja civilnog stanovništva, pljačkao i palio čitava naselja.)

6. 5. 1945 Kod s. Borovlja Koruški NOP odred 4. operativne zone Slovenije, posle višečasovne borbe, razbio delove nemačke 14. SS divizije i produžio nastupanje ka Celovecu.

6. 5. 1945 Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije JA posle višečasovne borbe razbila delove nemačke 14. SS divizije, zauzela s. Žitaru Vas i s. Št. Lipš i pod borbom produžila nastupanje ka Velikoveeu (u Austriji).

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Završne operacije u Jugoslaviji 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Slovensko domobranstvo 14. slovenska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Borbe u Sloveniji 1945. Kranj Škofja Loka 188. brdska divizija Maribor Pljačka u ratu Kamnik Koruški partizanski odred 9. slovenski korpus NOVJ