🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. brdski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 272 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje njemačke komande Petnaestog brdskog armiskog kor-pusa od 7 aprila 1944 god. 264 njemačkoj pješadiskoj diviziji za operacije na otocima

Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji centralne i Zapadne Bosne

Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Sjeverne Hercegovine

Dnevni izvještaj Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28 avgusta 1943 god. o aktivnosti jedinica NOV na teritoriji Bosne

Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29 avgusta 1943 god. o situaciji na teritoriji Bosne i Hercegovine

Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31 avgusta 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na teritoriji Bosne

Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije

Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu

Uputstvo Komande Petnaestog brdskog armiskog korpusa od 29 septembra 1943 god. o postupku sa višim italijanskim komandantima koji su predavali oružje jedinicama Narodnooslobodilačke vojske

Tromesečni Izveštaj Upravnog štaba Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH

Izvještaj Komande njemačkog Petnaestog brdskog armijskog korpusa o strijeljanju viših oficira i generala bivše italijanske vojske, o mjerama odmazde nad stanovništvom i o situaciji na području zapadne i istočne Bosne za vrijeme od 24 septembra do kraja oktobra 1943 godine

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka

Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 1. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o izvršenom čišćenju u rajonu Nina i napadu savezničkih aviona na njemački brod ispred Šibenika

Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o napadu partizana na Roški Slap i Skradin i o rušenju pruge Drniš-Perković

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na auto-kolonu kod Muća i bombardiranje Zadra

Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze sa četnicima na području divizije

Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o suradnji sa četnicima

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o borbi sa partizanima kod Zadra i o pripremama za poduhvat Heifisch

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o dostignutim linijama u poduhvatu Heifisch i pogođenom avionu iznad Trogira

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o okončanju operacije Heifisch na kopnu i početku operacije na otoke

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o akciji čišćenja Čiova, V. i M. Drvenika i zauzimanje Vrlike

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije

Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o zauzimanju otoka Veliki Drvenik

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o borbi protiv partizana kod Kistanja i napadu na brodove s otoka Ugljana

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o napadu partizana na Obrovac i Lozovac i sukobu četnika i partizana kod Knina

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. studenog 1943. o pristizanju pomorskih snaga za početak operacije Delphin za zadarske otoke

Izvještaj 114. lovačke divizije od 15 studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na Padane i vodovod kod Knina i pristizanju obalno-lovačkog bataljona u Šibenik

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

Obavještenje Štaba 114. lovačke divizije od 17. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu čišćenja zadarskih otoka

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o napadima savezničkih aviona na Knin, Šibenik i Primošten

Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zarobljavanju kapetana Brandelmeyer-a kod Segeta

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. studenog 1943. o borbama s partizanima kod Biograda i Marine

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o toku izvođenja operacije Delphin, iskrcavanju na Ugljan, napad partizana na konvoj kod Šibenika

Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije Delphin na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o toku operacije Delphin, čišćenju otoka Ugljana i Ošljak, iskrcavanju na otoke Rivanj, Šestrunj i Pašman

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana i Šestrunj i borbi četnika i partizana kod Vrlike

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana, Rivnja, Šestrunja i Iža, neuspjeloj akciji traganja za kapetanom Brandelmey-erom, napadu partizana na ustaške kamione kod Splita

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. o čišćenju otoka Žut i Dugi otok, rajona Marina-Divulje i borbi kod Strmice

Obavještenje Štaba 264. pješadijske divizije od 29. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze s dijelovima 118. lovačke divizije u Omišu

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 30. studenog 1943. o čišćenju Dugog otoka

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

Zapovijest Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za operaciju »Panter«

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

Radiogram Komande Druge tenkovske armije od 2. prosinca 1943. god. Komandi Petnaestog brdskog korpusa za operaciju »Panter«

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar

Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o protestu glavnokomandujućeg admirala Jadrana u povodu rušenja luke Sali

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničkih aviona na konvoj Obalno-lovačkog bataljona kod Drvenika

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. prosinca 1943. o borbama s partizanima kod Vrlike i Muća

Izvod iz izvještaja Štaba 114. lovačke divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Obrovca i Vrlike

Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Obrovca

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduhvatu ustaša sjeverno od Zadra i gubicima prilikom bombardiranja Kaštel Sućurca

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu za zauzimanje Biograda

Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. prosinca 1943. o napadu partizana na njemačku kolonu kod Muća

Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

Izvještaj - Depeša Komande Petnaestog brdskog Armiskog korpusa od 15 decembra 1943 god. o borbama protiv jedinica NOVJ oko Sujice

Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

Obavještenje Komande petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o namjerama Dvadesetšeste divizije NOVJ da izvrši desant u rajonu Splita

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 17. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Brštanova i bombardiranju Zadra

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 18. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na uporište kod Obrovca i jakom otporu partizana kod Primoštena

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Knin 21. brdski armijski korpus Vrhovine Sinj 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Šibenik Travnik Armijska grupa E Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Hvar Solin Operacija Delfin 26. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 114. lovačka divizija Borbe na Jadranu 1944. 71. pešadijska divizija Operacija Ziethen Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kupres Bosansko Grahovo Operacija Waldrausch Vis 392. legionarska divizija (plava) Komandant Jugoistoka 69. rezevni korpus Kozara u oslobodilačkom ratu Velika Kladuša Operacija Jesenji pljusak 20. dalmatinska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Vrnjačka Banja 2. oklopna armija 264. pešadijska divizija Benkovac Operacija Morgenstern Brač Maximilian von Weichs Zadar Teslić Split Divizija Brandenburg 8. dalmatinski korpus NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Livno Banja Luka Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Lici 1944. Trogir 1. brdska divizija Vermahta Prva banjalučka operacija Glamoč Borbe u Hrvatskoj 1944. Drvar 29. hercegovačka divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Istri 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Desant na Drvar Operacija Panter Britanija i Jugoslavija Drežnica Ranjenici u ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Dalmaciji 1944. 9. dalmatinska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 373. legionarska divizija Tiger Gračac Vodice Četnici u drugom svetskom ratu Drniš Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Očekivano iskrcavanje saveznika