🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

22. 11. 1942 Naredbom VŠ NOV i POJ, od 4. hrvatske NOU, 5. i 6. hrvatske NO brigade formirana 8. divizija NOVJ [Šesta hrvatska NO brigada koja je dejstvovala u Gorskom Kotaru Hrvatskom primorju nije bila u organskom sastavu 8. divizije NOVJ, nego je prema naredbi GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 11. decembra 1942. potpisala pod komandu Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, a na njeno mesto došla je 15. hrvatska NO brigada.].

5. 12. 1942 U V. Kladuši, naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 3. i 4. bataljona 1. NOU brigade Hrvatske i Udarnog bataljona Kordunaškog NOP odreda formirana 15. hrvatska NO brigada.

26. 12. 1942 U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

7. 3. 1943 U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

21. 3. 1943 Jako četničko uporište u s. Crnoj Vlasti (kod Vrhovina) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Poginulo je oko 60 i zarobljeno 125 četnika, a jedinice NOVJ su imale 18 mrtvih i 128 ranjenih. Tada je poginuo i zamenik komandanta 15. udarne brigade 8. divizije Milisav Dakić, narodni heroj.

6. 4. 1943 Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

2. 5. 1943 Jedinice 6. divizije NOVJ sa 4 udarnom i 15. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ napale Gospić poslednje neprijateljsko uporište u Lici, koje su branile ustaško-domobranske snage, jačine 5000 vojnika. Zbog velikih gubitaka (243 mrtva i ranjena) jedinice NOVJ su, posle danonoćne borbe, obustavile napad.

21. 5. 1943 U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela (kod Plitvičkih jezera) 1. bataljon 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede manje delove nemačke 114. lovačke divizije i naneo im gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 1 zarobljenog. Bataljon je imao 5 ranjenih.

0. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste kordunaške NO brigade i prijedlog za napad na neprijateljska uporišta Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju

Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste NO brigade i postavljenju rukovodilaca

Naredba br. 30 Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 prosinca 1942 god. o proglašenju Trinaeste NOU brigade proleterskom i formiranju Četrnaeste i Petnaeste NO brigade Hrvatske

Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 30. decembra 1942. Štabu 8. divizije o upućivanju 15. NO brigade na sektor Rakovica - Drežnik

Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski

Izvještaj Štaba Petnaeste NO brigade od 26 siječnja 1943 god. Operativnom štabu za Kordun o uspješnom jurišu na neprijatelja i gonjenju istog prema Furjanu i Lađevcu

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. Štabu Petnaeste brigade da izvrši napad na Mašvinu i Furjan

Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Veliki Skočaj

Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Donji Lapac i stanju na području Skočaja

Izveštaj sekretara partijske organizacije 15. udarne brigade 8. NOU divizije od 4. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu u toj jedinici

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 ožujka 1943 god. o napadu Druge NOU, Šeste NO i Petnaeste NO brigade na četničke garnizone Crna Vlast i Babin Potok

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 ožujka 1943 god. o napadu Petnaeste NO brigade na četnike u Donjem Babinom Potoku

Izvještaj Štaba Petnaeste NO brigade Osme divizije od 21 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi između Izačića i Vaganca

Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbi Petnaeste NO brigade na sektoru Prijeboja

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Petnaeste NO brigade za povlačenje na područje Plaškog

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Otočac Ogulin 1. kordunaški partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Lici 1943. Donji Lapac 2. lička proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 1. lička proleterska udarna brigada 16. banijska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. 3. lička proleterska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske 13. pešadijska divizija Re Vrhovine Italija u drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. 5. italijanski armijski korpus 8. banijska udarna brigada Plaški 114. lovačka divizija 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Velika Kladuša 17. slavonska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Gospić 13. proleterska udarna brigada Rade Končar