🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 3. 1944 Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

26. 3. 1944 Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

11. 8. 1944 U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

30. 8. 1944 U rejonu Han-Kola (kod Banje Luke) 15. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ odbila napad jačih četničkih snaga, nanela im gubitke od 11 mrtvih i 16 ranjenih i zaplenila 6 pušaka, 1 automat i 400 metaka. Gubici 15. brigade: 3 mrtva i 4 ranjena borca.

28. 10. 1944 Na liniji s. Javorani - s. Krmine (kod Banje Luke) glavnina 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala četnike i nanela im gubitke od 20 mrtvih, 16 ranjenih i 1 zarobljenog (a sama imala 5 ranjenih boraca).

29. 10. 1944 Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali četnike u s. Boltama (Kod Prijedora) i naneli im gubitke od 12 mrtvih i 2 ranjena. Gubici 15. brigade: 1 mrtav i 5 nestalih boraca.

5. 11. 1944 Kod s. G. Šehera (blizu Banje Luke) jedan bataljon 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ razbio 150 ustaša i naneo im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih, a on imao 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

7. 11. 1944 Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, posle četrnaestočasovne borbe, odbili ispad tri čete ustaša iz Banje Luke ka Saračici. Poginulo 19 a ranjeno 15 ustaša. Gubici delova 15. brigade: 1 mrtav i 5 ranjenih boraca.

5. 12. 1944 Petnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na neprijateljska uporišta s. Lauš, s. Petričevac, s. Zalužane i s. Klašnice (kod Banje Luke) i tom prilikom zauzela rudnik uglja Rakovačke Bare. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih i 1 zarobljen vojnik. Zaplenjeno 10 pušaka, oko 3000 metaka i druga ratna oprema. Gubici 15. brigade: 6 ranjenih boraca.

7. 12. 1944 Na prostoriji s. Rekavice-Vodički vrh (kod Banje Luke) 15. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala jaču grupu četnika, ali se, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukla. Poginulo je 40 a ranjena su 52 četnika. Gubici 15, krajiške udarne brigade: 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

12. 12. 1944 Kod s. Krupe (blizu Banje Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ sukobili se s jednom četničkom brigadom i naneli joj gubitke od 11 mrtvih i 21 ranjenog. Gubici 15. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

27. 12. 1944 Kod s. Krčmarice (blizu Banjo Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ izvršili napad na grupu četnika Bosanskokrajiškog korpusa i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 14 zarobljenih. Zaplenjen je p. mitraljez i 15 pušaka.

13. 3. 1945 U rejonu s. Motike - s. Vučelovići - s. Staninkovići 15. krajiška udarna brigada 39. divizije JA odbila napad ustaških i četničkih snaga iz Banje Luke nanevši im velike gubitke. Gubici 15. krajiške udarne brigade JA: 4 mrtva i 14 ranjenih.

Dokumenti

Izveštaj Politodela 15. NOU brigade 17. divizije od 31. oktobra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete i Petnaeste brigade protiv nemačke kolone kod Ribnice i Velikih Lašča, o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije

Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 4. marta 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije da Šesta i Petnaesta brigada čiste prostor Skelani - Srebrenica - Drinjača od četnika i ustaša

Naredba Štaba Petog korpusa NOVJ od 26. marta 1944. za formiranje Trideset devete banjalučke divizije i Petnaeste krajiške brigade

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Udarnog i Zmijanjskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Donji Pervan - Borkovići - Slavička, Gornje Slivno - Lušići, Pavići - Pejakovići i za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa dva bataljona krene na sektor Gornjeg Pervana a jedan bataljon da ostavi u Piskavici

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da dva bataljona prebaci u Kadinu Vodu za zatranje pravca od Banje Luke ka Sitnici

Izveštaj zamenika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. divizije od 29. aprila 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizaciji partijskog rada

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa jednim bataljonom napadne četnike na sektoru Tramošnia - Sokolovo

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 5. maja 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvu od septembra 1943. do 1. maja 1944. godine

Naređenje Štaba 39 NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 13. i 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za rasporedi dejstvo na sektorima Bronzani Majdan, Dolovj - Orahovljani i Hazići

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 19. maja 1944. Štabu 15. krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Sanski Most i za utvrđivanje položaja prema Banjoj Luci 

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 7. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i aktivnosti brigade na širem rejonu Sanskog Mosta

Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 10. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi sa četnicima u rejonu Ivanjske i o rasporedu brigade

Zapovest Štaba 18. NO divizije od 17. jula 1944. Štabu 15. brigade Belokranjska za posedanje položaja na sektoru Hočevje - Korinj i Hinje - Prevole radi sprečavanja neprijateljevih upada na ovaj sektor

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. avgusta 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda da se njihove jedinice prebace na sektor Han-Kola i zatvore komunikaciju Banja Luka - Sitnica

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi na prostoru Klupe. Bošnjaci i Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika kod Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Han-Kola

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 31. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika na prostoru Pervana

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Banjalučkog NOP odreda za razbijanje četnika na prostoru Ljubačevo - Agino Selo

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. Štabu 39. divizije da 8. i 15. krajišku brigadu popuni ljudstvom iz Grupe Kozarskih NOP odreda

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. NOU divizije od 9. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Petnaeste udarne brigade za izbijanje na komunikaciju Kragujevac - Rača

Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 4. novembra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Prve i Petnaeste brigade na sektoru Ohrid–Struga protiv nemačkih jedinica

Izveštaj štaba Petnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. štabu Četrdeset osme NO divizije o borbama za oslobođenje Ohrida

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 15. krajiške NOU brigade na dan 1. decembra 1944. godine

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Zmijanjskog i Pljevskog NOP odreda za dejstva na području Mrkonjić-Grada

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. decembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade o rasformiranju Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda

Brojno stanje ljudstva i naoružanja 15. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 39. divizije od februara 1945. Artiljerijskom odsjeku 5. korpusa NOVJ o dejstvu artiljerijskih diviziona 15. i 20. krajiške brigade u februaru

Brojno stanje ljudstva i naoružanje 15. krajiške NOU brigade od 22. februara 1945. godine

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 15. krajiške udarne brigade JA od 15. aprila 1945. godine

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 9. maja 1945. štabu 39. udarne divizije JA o borbama u aprilu u Bosanskoj krajini

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Glavni štab Slovenije 39. krajiška divizija NOVJ Pljevlja Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Ključ 15. srpska brigada Struga Bosanska Krupa Dolenjski partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 4. krajiška divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ohrid Resavska četnička brigada 18. slovenska divizija NOVJ Kozarski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Mrkonjić Grad Diverzije u oslobodilačkom ratu 15. makedonska brigada Banja Luka Četnička golgota Bitka za Prijedor 1944. 13. krajiška udarna brigada 24. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Druga banjalučka operacija Borbe u Sloveniji 1944. Ribnički partizanski odred Kragujevac 17. istočnobosanska divizija NOVJ 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Srebrenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Leskovac Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. slovenski korpus NOVJ 11. srpska brigada 16. krajiška udarna brigada Lebane 48. makedonska divizija NOVJ 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Prijedor 15. majevička udarna brigada Bitka za Srbiju Sanski Most Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Završne operacije u Jugoslaviji 15. slovenska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Kozara u oslobodilačkom ratu 20. krajiška udarna brigada