🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. pešadijska divizija Bergamo

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

21. 11. 1941 Dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda upali u D. Vakuf (na levoj obali Vrbasa), razbili po jednu četu 26. pešadijskog puka italijanske divizije -Bergamo- i domobranskog 9. pešadijskog puka i spalili dve pilane, jednu železničku kompoziciju i tri motorna vozila. Zbog intervencije iz Bugojna mesto nije zauzeto.

5. 12. 1941 Kod s. Rastičeva dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred razbili jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo-, ojačan ustašama iz Kupresa.

15. 12. 1941 Kaznena ekspedicija italijanske divizije -Bergamo- (jedan puk sa tenkovima i 3 aviona) zauzela sela Kupreškog polja (Rastičevo, Blagaj, Novo Selo, Šemenovce) i vršila represalije.

25. 4. 1942 Obostranim dejstvom, delovi domobranskog 9. pešadijskog puka iz Jajca odbacili delove 3. krajiškog NOP odreda i deblokirali jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo- u Mrkonjić-Gradu. Zatim je italijanska posada Mrkonjić-Grada zamenjena domobransko-četničkom.

4. 5. 1942 Jedan ojačani bataljon italijanske divizije -Bergamo- otpočeo napad na Vukovsko. Livanjski NOP odred i delovi 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć naoružanih seljaka, sprečili su prodor i u protivnapadu zarobili dva topa. Sutradan je neprijatelj angažovao još oko dva bataljona i, uz podršku tenkova, prodro u Vukovsko, gde je opljačkao i spalio oko 400 domova.

12. 8. 1942 Na području Biokova delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Bergamo-, u sadejstvu sa ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama, otpočeli napad protiv dalmatinskih jedinica. U borbama do 2. septembra oni su prisilili partizanski bataljon -Jozo Jurčević- da se povuče u pravcu Aržana, a zatim su popalili mnoga sela i pobili nevino stanovništvo.

20. 3. 1943 U rejonu s. Muća jedinice italijanske divizije -Bergamo- napale Splitski NOP odred, koji se preko Moseća prebacio u Cetinsku dolinu. Neprijatelj je do 11. aprila čistio prostoriju s. Prapatnica - s. Seget - s. Marina - Trogir i oterao u logore i zatvore 2373 rodoljuba

22. 3. 1943 Nevesinje zauzele jedinice 4. proleterske (crnogorske) NOU i 5. crnogorske NOU brigade posle četvorodnevnih borbi protiv 1. i 2. bataljona 55. puka italijanske divizije -Marke-, 2. bataljona 260. puka italijanske divizije -Murđe- i 1. bataljona 25. pešadijskog puka italijanske divizije -Bergamo- i delova četničke Rogatičke i Sarajevske brigade, koji su se povukli prema s. Blagaju. Neprijatelj je samo 22. marta imao oko 100 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 ranjenih i 7 mrtvih, među kojima je bio bombaš 1. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Himzo Salihagić, narodni heroj. Zaplenjeno je 150 pušaka, 800 mina, 35.000 metaka, 6 vagona brašna, 3 vagona makarona, vagon pirinča, po vagon soli, ulja, petroleuma i vina.

6. 5. 1943 Posle jednodnevne borbe protiv manjih delova italijanske divizije -Bergamo-, četnika i domobrana jedinice Cetinskog NOP odreda zauzele s. Cistu i s. Lovreč (kod Imotskog). Poginulo je i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Odred je imao 1 poginulog.

8. 7. 1943 Selo Žrnovnicu (kod Omiša) spalile jedinice italijanske divizije -Bergamo- i streljale 13 ljudi od 45 do 70 godina starosti.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

9. 9. 1943 U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

12. 9. 1943 U Splitu potpisan sporazum o predaji italijanske divizije -Bergamo- jedinicama NOVJ.

27. 9. 1943 U Splitu nemačke jedinice zarobile 9.000 vojnika i oko 300 oficira (uglavnom iz italijanske divizije -Bergamo-). Nemci su zarobljene oficire, zbog ranije predaje partizanima, stavili pod preki sud i većinu streljali. (Do ulaska nemačke vojske u Split, u Italiju je prebačeno oko 3000 italijanskih vojnika i oficira.)

Dokumenti

Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

Prijeteće pismo komandanta divizije »Bergamo« od 14. lipnja 1942. Vici Buljanu ukoliko ne vrati dvojicu talijanskih zarobljenika bit će strijeljano deset komunista i suradnika

Zapovest Komande 18. armijskog korpusa od 15. jula 1942. potčinjenim jedinicama za operaciju na području Biokova

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

Dislokacija i jačina oružanih snaga NDH 15. rujna 1942. na području divizije »Sassari« i »Bergamo«

Izvještaj Komande sektora Dinara od 1. veljače 1943. Komandi divizije Bergamo o planu i cilju izvođenja četničke operacije Srb

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 5 veljače 1943 god. o dislokaciji dijelova divizija Sassari i Bergamo na području južne Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 veljače 1943 god. o povlačenju dijelova divizije Sassari u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije Bergamo

Naređenje komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 8. ožujka 1943. Komandi divizije Bergamo za spaljivanje sela Igrane i Drašnice

Dopis četničke Komande Drvarsko-petrovačkih odreda od 20. ožujka 1943. Komandi taliianske divizije Bergamo o zahtjevima za reguliranje međusobnih odnosa 

Dokumenat od 16 rujna 1943 god. o formalnoj predaji cijelokupnog naoružanja divizije Bergamo jedinicama NOV i PO Jugoslavije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Weiss Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Albia Gračac 18. italijanski armijski korpus 57. pešadijska divizija Lombardia Donji Vakuf 2. italijanska armija Mario Roatta Divizija Garibaldi Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 23. pešadijska divizija Ferrara Borbe u Lici 1943. 158. pešadijska divizija Zara Nevesinje Mrkonjić Grad Kapitulacija Italije 12. pešadijska divizija Sassari Ustanak u NDH Saradnja četnika sa okupatorom Genocid u NDH Brač Zarobljenici u ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji 151. pešadijska divizija Perugia Vice Buljan 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 19. pešadijska divizija Venecija 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Drniš 154. pešadijska divizija Murge Borbe u Dalmaciji 1943. Split Jajce 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. 1. alpska divizija Taurinense Borbe u Sloveniji 1942. 18. pešadijska divizija Messina 3. krajiški partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 38. pešadijska divizija Puglie Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bugojno Italijanski partizani Pula 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Livanjski partizanski odred Kupres Trogir Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Splitski partizanski odred Imotski Omiš 32. pešadijska divizija Marche Italija u drugom svetskom ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Bitka za Split 1943. 153. pešadijska divizija Macerata 14. pešadijska divizija Isonzo Pljačka u ratu