🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. pešadijska divizija Bergamo

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

21. 11. 1941 Dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda upali u D. Vakuf (na levoj obali Vrbasa), razbili po jednu četu 26. pešadijskog puka italijanske divizije -Bergamo- i domobranskog 9. pešadijskog puka i spalili dve pilane, jednu železničku kompoziciju i tri motorna vozila. Zbog intervencije iz Bugojna mesto nije zauzeto.

5. 12. 1941 Kod s. Rastičeva dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred razbili jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo-, ojačan ustašama iz Kupresa.

15. 12. 1941 Kaznena ekspedicija italijanske divizije -Bergamo- (jedan puk sa tenkovima i 3 aviona) zauzela sela Kupreškog polja (Rastičevo, Blagaj, Novo Selo, Šemenovce) i vršila represalije.

25. 4. 1942 Obostranim dejstvom, delovi domobranskog 9. pešadijskog puka iz Jajca odbacili delove 3. krajiškog NOP odreda i deblokirali jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo- u Mrkonjić-Gradu. Zatim je italijanska posada Mrkonjić-Grada zamenjena domobransko-četničkom.

4. 5. 1942 Jedan ojačani bataljon italijanske divizije -Bergamo- otpočeo napad na Vukovsko. Livanjski NOP odred i delovi 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć naoružanih seljaka, sprečili su prodor i u protivnapadu zarobili dva topa. Sutradan je neprijatelj angažovao još oko dva bataljona i, uz podršku tenkova, prodro u Vukovsko, gde je opljačkao i spalio oko 400 domova.

12. 8. 1942 Na području Biokova delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Bergamo-, u sadejstvu sa ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama, otpočeli napad protiv dalmatinskih jedinica. U borbama do 2. septembra oni su prisilili partizanski bataljon -Jozo Jurčević- da se povuče u pravcu Aržana, a zatim su popalili mnoga sela i pobili nevino stanovništvo.

20. 3. 1943 U rejonu s. Muća jedinice italijanske divizije -Bergamo- napale Splitski NOP odred, koji se preko Moseća prebacio u Cetinsku dolinu. Neprijatelj je do 11. aprila čistio prostoriju s. Prapatnica - s. Seget - s. Marina - Trogir i oterao u logore i zatvore 2373 rodoljuba

22. 3. 1943 Nevesinje zauzele jedinice 4. proleterske (crnogorske) NOU i 5. crnogorske NOU brigade posle četvorodnevnih borbi protiv 1. i 2. bataljona 55. puka italijanske divizije -Marke-, 2. bataljona 260. puka italijanske divizije -Murđe- i 1. bataljona 25. pešadijskog puka italijanske divizije -Bergamo- i delova četničke Rogatičke i Sarajevske brigade, koji su se povukli prema s. Blagaju. Neprijatelj je samo 22. marta imao oko 100 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 ranjenih i 7 mrtvih, među kojima je bio bombaš 1. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Himzo Salihagić, narodni heroj. Zaplenjeno je 150 pušaka, 800 mina, 35.000 metaka, 6 vagona brašna, 3 vagona makarona, vagon pirinča, po vagon soli, ulja, petroleuma i vina.

6. 5. 1943 Posle jednodnevne borbe protiv manjih delova italijanske divizije -Bergamo-, četnika i domobrana jedinice Cetinskog NOP odreda zauzele s. Cistu i s. Lovreč (kod Imotskog). Poginulo je i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Odred je imao 1 poginulog.

8. 7. 1943 Selo Žrnovnicu (kod Omiša) spalile jedinice italijanske divizije -Bergamo- i streljale 13 ljudi od 45 do 70 godina starosti.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

9. 9. 1943 U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

12. 9. 1943 U Splitu potpisan sporazum o predaji italijanske divizije -Bergamo- jedinicama NOVJ.

27. 9. 1943 U Splitu nemačke jedinice zarobile 9.000 vojnika i oko 300 oficira (uglavnom iz italijanske divizije -Bergamo-). Nemci su zarobljene oficire, zbog ranije predaje partizanima, stavili pod preki sud i većinu streljali. (Do ulaska nemačke vojske u Split, u Italiju je prebačeno oko 3000 italijanskih vojnika i oficira.)

Dokumenti

Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

Prijeteće pismo komandanta divizije »Bergamo« od 14. lipnja 1942. Vici Buljanu ukoliko ne vrati dvojicu talijanskih zarobljenika bit će strijeljano deset komunista i suradnika

Zapovest Komande 18. armijskog korpusa od 15. jula 1942. potčinjenim jedinicama za operaciju na području Biokova

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

Dislokacija i jačina oružanih snaga NDH 15. rujna 1942. na području divizije »Sassari« i »Bergamo«

Izvještaj Komande sektora Dinara od 1. veljače 1943. Komandi divizije Bergamo o planu i cilju izvođenja četničke operacije Srb

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 5 veljače 1943 god. o dislokaciji dijelova divizija Sassari i Bergamo na području južne Like

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 veljače 1943 god. o povlačenju dijelova divizije Sassari u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije Bergamo

Naređenje komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 8. ožujka 1943. Komandi divizije Bergamo za spaljivanje sela Igrane i Drašnice

Dopis četničke Komande Drvarsko-petrovačkih odreda od 20. ožujka 1943. Komandi taliianske divizije Bergamo o zahtjevima za reguliranje međusobnih odnosa 

Dokumenat od 16 rujna 1943 god. o formalnoj predaji cijelokupnog naoružanja divizije Bergamo jedinicama NOV i PO Jugoslavije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pljačka u ratu 153. pešadijska divizija Macerata Borbe u Hrvatskoj 1943. Drniš 18. italijanski armijski korpus Italijanski partizani 1. alpska divizija Taurinense Trogir Operacija Weiss Borbe u Dalmaciji 1942. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Split 151. pešadijska divizija Perugia 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Livanjski partizanski odred Bugojno 154. pešadijska divizija Murge 2. italijanska armija 12. pešadijska divizija Sassari Brač 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 32. pešadijska divizija Marche Mrkonjić Grad Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 38. pešadijska divizija Puglie Mario Roatta Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Nevesinje 57. pešadijska divizija Lombardia 18. pešadijska divizija Messina Vice Buljan Donji Vakuf Italijanski zločini u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Genocid u NDH Imotski 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Borbe u Hrvatskoj 1942. Omiš 19. pešadijska divizija Venecija Pula 3. krajiški partizanski odred Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kupres Borbe u Dalmaciji 1943. Operacija Albia Gračac 14. pešadijska divizija Isonzo Ustanak u NDH 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 2. udarni korpus NOVJ Zarobljenici u ratu Borbe u Lici 1943. Splitski partizanski odred 23. pešadijska divizija Ferrara Bitka za Split 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Kapitulacija Italije