🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. slovenska (belokranjska) udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

28. 9. 1943 Kod Metlike, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od jedinica Istočnodolenjskog NOP odreda formirana 15. slovenačka (belokranjska) NO brigada, jačine 3 bataljona. (Brigada je uključena u sastav 15. divizije NOVJ.)

22. 10. 1943 Kod s. Broda Jurovskog (blizu Metlike) nemačke snage iz Karlovca napale jedinice 15. slovenačke (belokranjske) NO brigade i posle oštre višečasovne borbe zauzele Metliku.

6. 11. 1943 Kod s. Bušinje Vasi (blizu Metlike) 1. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginulo je 14 i zarobljeno 4 vojnika. Uništena su 2 kamiona i zaplenjen protivavionski mitraljez.

7. 11. 1943 Kod prevoja Vahte (na putu Novo Mesto - Metlika) 3. bataljon 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ uništio iz zasede dva nemačka vojna kamiona i putnički automobil. U borbi je poginulo oko 30 nemačkih vojnika i belogardista.

22. 11. 1943 Kod s. Gačeškog Sela i s. Mateškog Sela delovi 15. slovenačke (belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačke snage iz s. Generalskog Stola koje su pljačkale po selima Korduna i posle višečasovne borbe odbacili ih preko r. Mrežnice u Generalski Stol. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika a jedan je zarobljen.

2. 12. 1943 U Beloj krajini, na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od delova 15. slovenačke (belokrajinske) NO brigade formiran Belokranjski NOP odred.

1. 2. 1944 U s. Videmu (kod Grosuplja) jedinice 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ, posle desetodnevnih borbi na području Videm-Krka, razbile nemačke snage koje su nastojale da poprave železničku prugu Grosuplje - s. Zdenska Vas.

28. 2. 1944 Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

12. 6. 1944 Kod ž. st. Verd (kod Vrhnike) 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ, posle artiljerijske pripreme i snažnog juriša, drugi put srušila Štampetov most. Uništeni su svi bunkeri za odbranu mosta i porušena je železnička pruga. Pokušaj nemačkih snaga da iz Borovnice intervenišu osujetila je 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ.

21. 6. 1944 Posle jednodnevne borbe 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ zauzela Krišku Vas (kod Višnje Gore), uporište 63. čete jurišnog bataljona (jačine 150 slovenačkih domobrana), a 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i 12. slovenačka brigada, na obezbeđenju sa pravca Kočevja i Grosuplja, vodile oštre borbe protiv nemačko-domobranskih nadirućih kolona.

2. 7. 1944 U rejonu s. Ilove Gore 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ, posle teških borbi, odbacile neprijateljske kolone koje su iz s. Višnje Gore, s. Št. Vida, V. Lašča i Grosuplja nadirale na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

5. 7. 1944 U s. Ilovoj Gori 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15, divizije NOVJ, posle teških borbi odbacile nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz V. Lašča, Grosuplja i s. Višnje Gore na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

9. 7. 1944 Od minera 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ formirana minersko-sabotažna grupa. Ona je upućena na železničku prugu Ljubljana-Trst sa zadatkom da je neprekidno i sistematski ruši.

28. 7. 1944 Na položajima kod s. Sela pri Šumberku (blizu Žužemberka) 12. slovenačka (Štajerska) brigada i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv dva bataljona slovenačkih domobrana koji su iz Stične i s. Št. Vida nadirali ka Žužemberku, Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka s. Reberu.

3. 8. 1944 Na položajima s. Prapreče - s. Cvibel - s. Zafara 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile žestoku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz Stične i Trebnja težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, uz velike obostrane gubitke, povukao u polazne garnizone.

7. 8. 1944 Na položajima s. Kutni Vrh - s. Reber - s. Cvibel - s. Zafara 9. slovenačka brigada 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona iz s. Stične i s. Št. Vida koje su težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, razbijen, povukao u polazne garnizone.

12. 12. 1944 Kod s. Govejeka 3. bataljon 15. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ razbio nemačke snage koje su nadirale iz Idrije i odbacio ih u dolinu r. Žirovnice.

23. 1. 1945 U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

7. 2. 1945 U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

5. 3. 1945 U rejonu pl. Primož - s. Lešča (kod Žužemberka) 2. bataljon 4. puka ROA [-Ruska oslobodilačka armija- (pod komandom ruskog generala Andreja Vlasova koji je 1942. god. pobegao i predao se nemačkim oružanim snagama).] napao 15. slovenačku (Belokranjsku) brigadu 15. divizije JA. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 40 poginulih, odbačen u pravcu s. Dvora.

Dokumenti

Dnevni izveštaj Štaba Petnaeste udarne brigade od 3 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju brigade i o njenom napadu na Ozalj

Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o napadu Petnaeste divizije na nemačko uporište Brezje i o situaciji na sektoru Petnaeste udarne brigade

Izveštaj Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 22 oktobra 1943 god. o zaposedanju Metlike od strane nemačkih trupa

Izveštaj Obaveštajnog centra Petnaeste udarne brigade od 23 oktobra 1943 god. o situaciji kod neprijatelja na sektoru Gorjanci-Kupa

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 29 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Petnaeste slovenačke NO brigade na reci Mrežnici

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10 decembra 1943 Štabu Sedmog korpusa NOV i POJ o podređenosti Petnaeste slovenačke NO brigade

Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Petnaeste slovenačke NO brigade od 13 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Svinjskog Hriba

Izveštaj Obaveštajnog otseka Petnaeste slovenačke NO brigade od 14 decembra 1943 Obaveštajnom centru Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o situaciji neprijatelja na sektoru Žumberak-Karlovac-Ogulin

Izveštaj Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi napada na Netretić

Zapovest Štaba Petnaeste slovenačke INO brigade od 2. januara 1944. štabovima bataljona za napad na Netretić

Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o toku i uzrocima neuspelog napada Petnaeste slovenačke NOU brigade i Prvog karlovačkog NOP odreda na Netretić

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Petnaeste NO brigade kod Ortneka

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete i Petnaeste brigade protiv nemačke kolone kod Ribnice i Velikih Lašča, o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije

Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

Naređenje Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 30. januara 1944. štabovima bataljona za napad na neprijatelja u Krškoj Vasi

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o napadu Petnaeste slovenačke brigade na neprijatelja u Krškoj Vasi

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 31. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu Petnaeste slovenačke NO brigade na Videm

Naredba Štaba 15. divizije od 10. februara 1944. štabovima 12. i 15. slovenačke NO brigade za rušenje pruge na sektoru Grosuplje - Zdenska Vas

Izveštaj zamenika političkog komesara 15. slovenačke NOU brigade od 5. aprila 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi i o aktivnosti partijske organizacije

Izveštaj Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 8. maja 1944. Štabu 15. divizije o borbama brigade u drugoj polovini aprila 1944. godine

Zapovest Štaba 18. NO divizije od 17. jula 1944. Štabu 15. brigade Belokranjska za posedanje položaja na sektoru Hočevje - Korinj i Hinje - Prevole radi sprečavanja neprijateljevih upada na ovaj sektor

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu 12. slovenačke NO brigade na Višnju Goru i 15. slovenačke NO brigade Belokranjska na Stičnu i o borbama ovih brigada na sektoru Stična - Višnja Gora

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 4. slovenačke NO brigade Matija Gubec u rejonu Čateža i 15. slovenačke NO brigade Belokranjska u rejonu Ambrusa

Fotografije

Povezane odrednice

3. udarna divizija NOVJ 15. krajiška udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Ruski zaštitni korpus Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 15. slovenska divizija NOVJ 12. slovenska udarna brigada (štajerska) 9. slovenska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Pljačka u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Ljubljana Bela garda 7. slovenski korpus NOVJ Belokranjski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije 8. slovenska brigada Fran Levstik Politički komesari u NOR-u Borbe u Sloveniji 1942. Metlika Zasede u oslobodilačkom ratu Kočevje 18. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Ogulin Slovensko domobranstvo 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Avijacija u oslobodilačkom ratu Ozalj Dolenjski partizanski odred Novo Mesto