🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

15. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 6. 1944 U Pustoj reci GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 11, 13, 15. i 17. srpske NO brigade formirao 24. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 4. srpskom divizijom NOVJ.)

20. 6. 1944 U Jablanici (kod Lebana) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 15. srpsku NO brigadu, koja je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

29. 7. 1944 Na položaju između s. Klajića i s. Grgurovca (kod Lebana) 15. i 17. srpska brigada 24. divizije NOVJ opkolile utvrđeni bugarski bataljon i vod nemačkih vojnika. U borbi vođenoj 24 časa neprijatelj je uspeo da se probije ka Lebanu uz osetne gubitke. Poginulo je preko 200 neprijateljskih vojnika i oficira, više ih je ranjeno a 34 su zarobljena. Gubici 24. divizije: 7 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, oko 120 pušaka, municija i drugi materijal.

6. 8. 1944 Između s. Bučumeta i s. Slišana (kod Lebana) 11. i 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napale na oko 350 vojnika SDS i SDK. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je prisiljen na odstupanje ka Lebanu, uz gubitke od 23 mrtva, 35 ranjenih i 3 zarobljena. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih.

11. 8. 1944 U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

11. 8. 1944 Na prostoriji s. Prekopčelica - s. Geglja - s. Štulac 15. i 17. srpska brigada 24. vojvođanske NOU brigade iz zasede ubili 15 domobrana.

18. 8. 1944 Jedinice 24. divizije NOVJ (11, 13. i 15. srpska brigada, bez 17. srpske brigade) napale utvrđeno Lebane. Grad su branili jedan ojačani bataljon bugarske 27. pešadijske divizije i 120 nemačkih policajaca. Napad je trajao sve do 23 časa 20. avgusta, kad je grad oslobođen. Za vreme borbe nemački vojnici i pripadnici SDS iz Leskovca, sa 10 kamiona i 6 tenkova, pritekli su u pomoć napadnutoj posadi, te se ona, pod njihovom zaštitom, probila ka Leskovcu. Neprijatelj je imao 72 mrtva, 30 zarobljenih i više ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 topa 75 mm, 12 mitraljeza i p. mitraljeza, 150 granata, 120.000 metaka, 4000 kg brašna, 400 kg pirinča i oko 150 kola drugog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 13 mrtvih i 20 ranjenih boraca i rukovodilaca.

14. 9. 1944 Između s. Zalužja i s. Pečenjevca (blizu Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih vojnika i četnika koji su pokušali da se probiju ka s. Doljevcu i povratila ih u Leskovac, ubivši 18, ranivši 6 i zarobivši 5 nemačkih vojnika, zapalivši 2 kamiona i zaplenivši 1 mitraljez, 6 pušaka i 15 sanduka puščane municije. Istovremeno je 15. srpska brigada ove divizije kod s. Pukovca ubila 8 i ranila 6 nemačkih vojnika i zapalila 2 kamiona.

20. 9. 1944 Između s. Pukovca i s. Kočana 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila borbu protiv jedne grupe vojnika SDS koja se iz Leskovca izvlačila ka Nišu. Poginulo je 6 a ranjeno 14 vojnika SDS. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

24. 9. 1944 Između s. Doljevca i Leskovca 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila petočasovnu borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika, podržanih sa 3 tenka. Neprijatelj je uspeo da se probije ka Leskovcu, uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

4. 10. 1944 U borbama (započetim prethodnog dana) protiv nemačkih vojnika i pripadnika SDS i SDK koji su se iz Leskovca probijali ka Grdelici 15. srpska brigada 47. divizije NOVJ pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Prokuplje Niš Lebane Bitka za Srbiju Borbe u Makedoniji 1944. 17. srpska brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 11. srpska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Resavska četnička brigada Borbe u Srbiji 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Leskovac Zasede u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Bugarska u drugom svetskom ratu 21. srpska divizija NOVJ 24. srpska divizija NOVJ 15. krajiška udarna brigada Skoplje 47. srpska divizija NOVJ 13. srpska brigada