🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

153. pešadijska divizija Macerata

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 10. 1942 Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

21. 1. 1943 U s. Podima (kod Herceg-Novog) delovi 120. puka italijanske divizije -Mačerata- i četničkog bataljona iz Grahova opkolili i u borbi ubili 4 člana MK KPJ za Herceg-Novi, među kojima Nikolu Đurkovića i Savu Ilića, narodne heroje.

15. 2. 1943 Kod s. Jelendola (blizu Ribnice) delovi 2. bataljona 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali ojačanu četu 3. bataljona 121. puka italijanske divizije -Mačerata-. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao prema s. Rakitnici, pretrpevši gubitke od 5 mrtvih.

16. 3. 1943 Na položaju s. Stari Log - s. Smuka (kod Žužemberka) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- napala motorizovanu kolonu 121. puka italijanske divizije -Mačerata-, koja je iz Kočevja nadirala u Suhu krajinu radi pružanja pomoći napadnutim posadama s. Ambrusa, s. Korinja i s. Hočevja. Posle trodnevnih borbi, u kojima je pretrpela znatne gubitke, neprijateljska kolona se probila u Stari Log i do 18,. marta izbila u s. Smuku.

26. 3. 1943 Kod Jelenovog žleba (blizu Ribnice) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, u pokretu od s. Dane ka s. Podpreski, sukobile se sa bataljonskom kolonom italijanske divizije -Mačerata-. U dvočasovnoj susretnoj borbi neprijateljski bataljon je uništen. Poginulo je oko 100 italijanskih vojnika i 8 oficira, a ranjeno 96 vojnika i 4 oficira. Zaplenjeno: 3 minobacača, 6 mitraljeza, 10 p. mitraljeza, 115 pušaka i 2 radio-stanice.

30. 7. 1943 Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

57. pešadijska divizija Lombardia Četnici u drugom svetskom ratu 19. pešadijska divizija Venecija 15. pešadijska divizija Bergamo Saradnja četnika sa okupatorom 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Borbe u Sloveniji 1943. 5. italijanski armijski korpus Karlovac Primorsko-goranski partizanski odred Delnice Brod na Kupi 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Kapitulacija Italije Italijanski partizani Slovenska udarna brigada Matija Gubec Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1943. 18. pešadijska divizija Messina Pula Borbe u Hrvatskoj 1942. 14. pešadijska divizija Isonzo 23. pešadijska divizija Ferrara Herceg Novi 38. pešadijska divizija Puglie Kočevje Borbe u Crnoj Gori 1943. 154. pešadijska divizija Murge 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 2. primorsko-goranski partizanski odred 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 2. udarni korpus NOVJ Divizija Garibaldi 8. kordunaška divizija NOVJ 13. pešadijska divizija Re 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Narodni heroji Jugoslavije 1. alpska divizija Taurinense 158. pešadijska divizija Zara Italija u drugom svetskom ratu