🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

155. pešadijska divizija Emilia

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 3. 1942 Generalštab italijanske vojske obavestio Komandu italijanske 2. armije da joj, u vezi sa predviđenom tzv. trećom ofanzivom protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije, dodeljuje divizije -Murđe- i -Emilija-, nekoliko pukova za divizije -Granatijeri di Sardenja- i -Peruđa- i još neka ojačanja.

22. 3. 1942 Otpočelo prebacivanje italijanskih divizija -Murđe- i -Emilija- iz Barija (u Italiji) za Dubrovnik i Kotor.

27. 4. 1943 Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

15. 5. 1943 Otpočela nemačka operacija -Švarc- (tzv. peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci). Tom operacijom, koja je trajala mesec dana, neprijatelj je želeo da uništi jedinice Glavne operativne grupe VŠ na uskom brdsko-planinskom prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine, a s njima i vrhovno vojno i političko rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U njoj su učestvovale ove jedinice: četiri nemačke divizije (369, 118, 7. SS -Princ Eugen- i 1. brdska), tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jedna bugarsko-nemačka divizijska borbena grupa (glavninu joj sačinjavali bugarski 61. i 63. puk), domobranska 4. lovačka brigada, nemački puk -Brandenburg- (za specijalnu upotrebu) i jedan nemački motorizovani pionirski bataljon. Sem ovih snaga, dve nemačke divizije (117. i 373) su se nalazile u rejonu Sarajeva i u dolini r. Neretve, a četiri italijanske divizije (-Emilija-, -Peruđa-, -Murđe- i -Marke-) u primorskom pojasu od Boke kotorske do donjeg toka r. Neretve. Odnos snaga je bio oko 117.000: 19.000 u korist neprijatelja.

22. 4. 1944 Kod o. Silbe patrolni čamci PČ 21 i PČ 22 iz flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali neprijateljske motorne jedrenjake -Galijana- i -Emilija-, u kojima se nalazilo 7 vagona uglja i 186 buradi baruta. Posle kraće borbe oni su brodove zaplenili a posadu (4 nemačka vojnika i 8 italijanskih mornara) zarobili. Poginula su 2 nemačka vojnika.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gacko Mornarica NOVJ Sarajevo 3. udarna divizija NOVJ Operacija Schwarz Borbe u Hrvatskoj 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 151. pešadijska divizija Perugia Hrvatsko domobranstvo Nikšić Bitka na Sutjesci 154. pešadijska divizija Murge Divizija Brandenburg 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe na Jadranu 1944. Nevesinje 12. pešadijska divizija Sassari Dubrovnik Borbe u Hercegovini 1943. 32. pešadijska divizija Marche Stolac 23. pešadijska divizija Ferrara 6. pješačka divizija (NDH) Trebinjski korpus JVuO 4. lovački zdrug (NDH) 3. dalmatinska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Vilus 7. SS divizija Prinz Eugen 369. legionarska divizija (vražja) Operacija Trio Četnici u drugom svetskom ratu 18. pešadijska divizija Messina 1. alpska divizija Taurinense Glavna operativna grupa NOVJ 6. italijanski armijski korpus 19. pešadijska divizija Venecija Trebinje 2. italijanska armija