🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

155. pešadijska divizija Emilia

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 3. 1942 Generalštab italijanske vojske obavestio Komandu italijanske 2. armije da joj, u vezi sa predviđenom tzv. trećom ofanzivom protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije, dodeljuje divizije -Murđe- i -Emilija-, nekoliko pukova za divizije -Granatijeri di Sardenja- i -Peruđa- i još neka ojačanja.

22. 3. 1942 Otpočelo prebacivanje italijanskih divizija -Murđe- i -Emilija- iz Barija (u Italiji) za Dubrovnik i Kotor.

27. 4. 1943 Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

15. 5. 1943 Otpočela nemačka operacija -Švarc- (tzv. peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci). Tom operacijom, koja je trajala mesec dana, neprijatelj je želeo da uništi jedinice Glavne operativne grupe VŠ na uskom brdsko-planinskom prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine, a s njima i vrhovno vojno i političko rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U njoj su učestvovale ove jedinice: četiri nemačke divizije (369, 118, 7. SS -Princ Eugen- i 1. brdska), tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jedna bugarsko-nemačka divizijska borbena grupa (glavninu joj sačinjavali bugarski 61. i 63. puk), domobranska 4. lovačka brigada, nemački puk -Brandenburg- (za specijalnu upotrebu) i jedan nemački motorizovani pionirski bataljon. Sem ovih snaga, dve nemačke divizije (117. i 373) su se nalazile u rejonu Sarajeva i u dolini r. Neretve, a četiri italijanske divizije (-Emilija-, -Peruđa-, -Murđe- i -Marke-) u primorskom pojasu od Boke kotorske do donjeg toka r. Neretve. Odnos snaga je bio oko 117.000: 19.000 u korist neprijatelja.

22. 4. 1944 Kod o. Silbe patrolni čamci PČ 21 i PČ 22 iz flotile 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali neprijateljske motorne jedrenjake -Galijana- i -Emilija-, u kojima se nalazilo 7 vagona uglja i 186 buradi baruta. Posle kraće borbe oni su brodove zaplenili a posadu (4 nemačka vojnika i 8 italijanskih mornara) zarobili. Poginula su 2 nemačka vojnika.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Divizija Brandenburg Dubrovnik 23. pešadijska divizija Ferrara Operacija Schwarz 3. udarna divizija NOVJ Nikšić Borbe u Hercegovini 1943. Glavna operativna grupa NOVJ Sarajevo 2. italijanska armija 6. pješačka divizija (NDH) Trebinjski korpus JVuO Bitka na Sutjesci 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Trio Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna 1. alpska divizija Taurinense Mornarica NOVJ Gacko Hrvatsko domobranstvo 151. pešadijska divizija Perugia Nevesinje 4. lovački zdrug (NDH) 7. SS divizija Prinz Eugen 6. italijanski armijski korpus Četnici u drugom svetskom ratu 19. pešadijska divizija Venecija Bugarska u drugom svetskom ratu Vilus Stolac Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu 18. pešadijska divizija Messina Trebinje 154. pešadijska divizija Murge 12. pešadijska divizija Sassari 3. dalmatinska udarna brigada 32. pešadijska divizija Marche Borbe na Jadranu 1944.